Behouden doordat Hij leeft ......

download Behouden doordat Hij leeft ......

of 58

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  194
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Behouden doordat Hij leeft ......

Palmpasen

Behouden doordat Hij leeft Voorganger: Dhr. WiersmaOrganist: Johannes de VriesVDD G 225Zing voor de Here een nieuw gezang

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. MehrtensBehouden doordat Hij leeft Voorganger: Dhr. WiersmaOrganist: Johannes de VriesJdH 345 1, 2, 3Looft, looft de Heer Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten; verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten. Och, of nu al, wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; vergeet nooit n van Zijn weldadigheden; vergeet ze niet, 't is God, die z' u bewees.2 Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven; uw krankhen kent en liefderijk geneest; die van 't verderf uw leven wil verschonen; met goedheid en barmhartigheid u kronen, die in de nood uw redder is geweest.

3 Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, zo groot is ook voor allen die Hem vrezen de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan.

Stil gebedVotum en groetKlein GloriaEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

JdH 345 - 66 Maar 's Heeren gunst zal over Die Hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen; Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht.

GebedJdH 910 1, 2, 3Jezus, mijn Heer,Jezus, mijn Heer, zal mij nooit begevenin angst en nood werd k tot Hem gedrevenHij schonk gena en maakte mij vrijdaarom behoor ik Hem

Daarom behoor ik JezusHem ben ik toegewijdHij maakt bereid mij hier op aardvoor deeuwge heerlijkheid

k Wist mij verloren in schuld en zondenmaar werd door Jezus liefde gevondenHij trok mij op uit schande en nooddaarom behoor ik Hem

Daarom behoor ik JezusHem ben ik toegewijdHij maakt bereid mij hier op aardvoor deeuwge heerlijkheid

Vrede en vreugde vult nu mijn levensteeds heeft de Heiland meer om te gevenk Ben nu gered, maar t kostte zijn bloeddaarom behoor ik Hem

Daarom behoor ik JezusHem ben ik toegewijdHij maakt bereid mij hier op aardvoor deeuwge heerlijkheid

Lezen NBGRom. 1 : 16 / 17 De kern van de brief 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Lezen NBGRom. 5 : 1 t/m 11 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt,4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dt niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. 1 Cor. 13 : 4 t/m 8a4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetien, zij zullen afgedaan hebben;

JdH 548 1, 2Liefde was hetLiefde was het onuitputtlijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williamsallen:

Liefde was het onuitputtlijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams

Liefde was het onuitputtlijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams

Liefde was het onuitputtlijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams

Behouden, doordat Hij leeft .JdH 965 1, 2Heer, Uw licht en Uw liefdeHeer, uw licht en uw liefde schijnenwaar U bent zal de nacht verdwijnen.Jezus, Licht van de wereld,vernieuw ons.Levend Woord, ja uw waarheidbevrijdt ons.Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heilheel de aard' vervullen.Spreek, Heer, uw woord:dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.Door het bloed mag ik U toebehoren.Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heilheel de aard' vervullen.Spreek, Heer, uw woord:dat het licht overwint.

Danken en bidden.Collecte1ste PIT2de eigen gemeenteSlotlied JdH 197 1, 2, 3zegeningdaarna 4Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!Wat schenkt dat rust aan 'tvolgzaam gemoed.In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,wedergeboren door Jezus' bloed.

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Voll' onderwerping, zijn eigendom,in Hem te rusten, heerlijk genot.'t Eigen ik doden, zijn wil alleen,rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle verlossing, gans vrij te zijn.'k Mag alles leggen in zijn hand.'t Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;zo Jezus volgen naar 't vaderland.

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Zegening

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,dit geeft mij blijvend heerlijk genot!'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.'k Mag nu steeds leven voor mijne God.Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!