Behouden doordat Hij leeft ......

of 58 /58
“Behouden doordat Hij leeft …” Voorganger: Dhr. Wiersma Organist: Johannes de Vries

Embed Size (px)

Transcript of Behouden doordat Hij leeft ......

Page 1: Behouden doordat Hij leeft ......

“Behouden doordat Hij leeft …”

Voorganger: Dhr. Wiersma

Organist: Johannes de Vries

Page 2: Behouden doordat Hij leeft ......

VDD G 225Zing voor de Here een nieuw gezang

Page 3: Behouden doordat Hij leeft ......

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Page 4: Behouden doordat Hij leeft ......

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Page 5: Behouden doordat Hij leeft ......

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Page 6: Behouden doordat Hij leeft ......

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Page 7: Behouden doordat Hij leeft ......

Zingt voor de Heer een nieuw gezang (LvdK 225) t. W. Barnard; m. F.A. Mehrtens

Page 8: Behouden doordat Hij leeft ......

“Behouden doordat Hij leeft …”

Voorganger: Dhr. Wiersma

Organist: Johannes de Vries

Page 9: Behouden doordat Hij leeft ......

JdH 345 – 1, 2, 3Looft, looft de Heer

Page 10: Behouden doordat Hij leeft ......

Loof, loof de Heer, mijn ziel,

met alle krachten;

verhef Zijn naam, zo groot,

zo heilig t' achten.

Och, of nu al, wat in mij is, Hem preez'!

Loof, loof mijn ziel,

de Hoorder der gebeden;

vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;

vergeet ze niet, 't is God, die z' u bewees.

Page 11: Behouden doordat Hij leeft ......

2 Loof Hem, Die u al wat gij hebt misdreven,

hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

uw krankheên kent en liefderijk geneest;

die van 't verderf uw leven wil verschonen;

met goedheid en barmhartigheid u kronen,

die in de nood uw redder is geweest.

Page 12: Behouden doordat Hij leeft ......

3

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,

zo groot is ook voor allen die Hem vrezen

de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan.

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,

zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten

van ons de schuld en zonden weggedaan.

Page 13: Behouden doordat Hij leeft ......

Stil gebedVotum en groet

Klein Gloria

Page 14: Behouden doordat Hij leeft ......

Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,

Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot

eeuwigheid.Amen.

Page 15: Behouden doordat Hij leeft ......

JdH 345 - 6

Page 16: Behouden doordat Hij leeft ......

6

Maar 's Heeren gunst zal over Die Hem vrezen,

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,

noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,

maar die naar eis van Gods verbond betracht.

Page 17: Behouden doordat Hij leeft ......

Gebed

Page 18: Behouden doordat Hij leeft ......

JdH 910 – 1, 2, 3Jezus, mijn Heer,

Page 19: Behouden doordat Hij leeft ......

Jezus, mijn Heer, zal mij nooit begevenin angst en nood werd ‘k tot Hem gedrevenHij schonk gena en maakte mij vrijdaarom behoor ik Hem

Page 20: Behouden doordat Hij leeft ......

Daarom behoor ik JezusHem ben ik toegewijdHij maakt bereid mij hier op aard’voor d’eeuw’ge heerlijkheid

Page 21: Behouden doordat Hij leeft ......

‘k Wist mij verloren in schuld en zondenmaar werd door Jezus’ liefde gevondenHij trok mij op uit schande en nooddaarom behoor ik Hem

Page 22: Behouden doordat Hij leeft ......

Daarom behoor ik JezusHem ben ik toegewijdHij maakt bereid mij hier op aard’voor d’eeuw’ge heerlijkheid

Page 23: Behouden doordat Hij leeft ......

Vrede en vreugde vult nu mijn levensteeds heeft de Heiland meer om te geven‘k Ben nu gered, maar ’t kostte zijn bloeddaarom behoor ik Hem

Page 24: Behouden doordat Hij leeft ......

Daarom behoor ik JezusHem ben ik toegewijdHij maakt bereid mij hier op aard’voor d’eeuw’ge heerlijkheid

Page 25: Behouden doordat Hij leeft ......

Lezen NBGRom. 1 : 16 / 17

Page 26: Behouden doordat Hij leeft ......

De kern van de brief

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Page 27: Behouden doordat Hij leeft ......

Lezen NBGRom. 5 : 1 t/m 11

Page 28: Behouden doordat Hij leeft ......

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze HereJezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt,

Page 29: Behouden doordat Hij leeft ......

4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

Page 30: Behouden doordat Hij leeft ......

7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.

Page 31: Behouden doordat Hij leeft ......

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijnsZoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Page 32: Behouden doordat Hij leeft ......

1 Cor. 13 : 4 t/m 8a

Page 33: Behouden doordat Hij leeft ......

4 De liefde is lankmoedig,

de liefde is goedertieren,

zij is niet afgunstig,

de liefde praalt niet,

zij is niet opgeblazen,

5 zij kwetst niemands gevoel,

zij zoekt zichzelf niet,

zij wordt niet verbitterd,

zij rekent het kwade niet toe.

Page 34: Behouden doordat Hij leeft ......

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

8 De liefde vergaat nimmermeer;

maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;

Page 35: Behouden doordat Hij leeft ......

JdH 548 – 1, 2Liefde was het

Page 36: Behouden doordat Hij leeft ......

Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams

allen:

Page 37: Behouden doordat Hij leeft ......

Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams

Page 38: Behouden doordat Hij leeft ......

Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams

Page 39: Behouden doordat Hij leeft ......

Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams

Page 40: Behouden doordat Hij leeft ......

Behouden, doordat Hij leeft …….

Page 41: Behouden doordat Hij leeft ......

JdH 965 – 1, 2Heer, Uw licht en Uw liefde

Page 42: Behouden doordat Hij leeft ......

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld,

vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid

bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Page 43: Behouden doordat Hij leeft ......

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,

laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.

Page 44: Behouden doordat Hij leeft ......

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Page 45: Behouden doordat Hij leeft ......

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,

laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.

Page 46: Behouden doordat Hij leeft ......

Danken en bidden.

Page 47: Behouden doordat Hij leeft ......

Collecte1ste PIT

2de eigen gemeente

Page 48: Behouden doordat Hij leeft ......

Slotlied JdH 197 – 1, 2, 3zegeningdaarna 4

Page 49: Behouden doordat Hij leeft ......

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!

Wat schenkt dat rust aan 't

volgzaam gemoed.

In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,

wedergeboren door Jezus' bloed.

Page 50: Behouden doordat Hij leeft ......

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Page 51: Behouden doordat Hij leeft ......

Voll' onderwerping, zijn eigendom,

in Hem te rusten, heerlijk genot.

't Eigen ik doden, zijn wil alleen,

rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Page 52: Behouden doordat Hij leeft ......

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Page 53: Behouden doordat Hij leeft ......

Volle verlossing, gans vrij te zijn.

'k Mag alles leggen in zijn hand.

't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;

zo Jezus volgen naar 't vaderland.

Page 54: Behouden doordat Hij leeft ......

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Page 55: Behouden doordat Hij leeft ......

Zegening

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,

dit geeft mij blijvend heerlijk genot!

'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.

'k Mag nu steeds leven voor mijne God.

Page 56: Behouden doordat Hij leeft ......

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Page 57: Behouden doordat Hij leeft ......
Page 58: Behouden doordat Hij leeft ......