Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het...

of 40 /40
Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied In opdracht van de coöperatieve vereniging agrarisch natuurbeheer Collectief Rivierenland Arno van der Kruis i.s.m. Brord Sloot, 11 maart 2015

Embed Size (px)

Transcript of Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het...

 • Beheerstrategie 2016

  voor agrarisch natuurbeheer

  in het rivierengebied

  In opdracht van de coöperatieve vereniging agrarisch natuurbeheer Collectief Rivierenland

  Arno van der Kruis i.s.m. Brord Sloot, 11 maart 2015

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 2

  Beheerstrategie 2016

  voor agrarisch natuurbeheer

  in het rivierengebied

  In opdracht van de coöperatieve vereniging agrarisch natuurbeheer Collectief Rivierenland

  Arno van der Kruis i.s.m. Brord Sloot

  INHOUD Pagina

  1. Inleiding 3 2. De leefgebieden in het rivierengebied 4

  a. Soorten leefgebieden 4 b. Kansrijke gebieden 4 c. Goed beheer 7

  3. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer 11 a. Huidige spreiding en aard van het beheer 11 b. Effectiviteit van het beheer 11 c. Kwaliteitsverbetering 14

  4. Een strategie voor effectief beheer 16 a. Realisme 16 b. Kansen per leefgebied 17 c. Het gebiedsproces 22

  5. Voorintekening en gebiedsaanvraag 25 a. Voorbereiding 25 b. Voorlichting 25 c. Voorintekening 26 d. Gebiedsaanvraag 26

  Bijlagen

  A. Afkortingen voor leefgebieden, deelgebieden en doelsoorten 27

  B. Kansrijke deelgebieden met doelsoorten 28

  C. Matrix van doelsoorten en modelbeheerpakketten voor het rivierengebied 31

  D. Lopende contracten in de deelgebieden 33

  E. Beheerpakketten ANLb2016 38

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 3

  1. Inleiding

  In de beheerstrategie geeft het collectief aan hoe de doelen en de spelregels uit het

  natuurbeheerplan worden vertaald naar een gebiedseigen invulling. Er wordt gekeken waar de

  verschillende leefgebieden liggen en welke doelsoorten daar leven. Voor de belangrijke

  doelsoorten wordt een optimale inrichting en beheer beschreven. De optimale situatie wordt

  vergeleken met de actuele situatie en het lopende beheer. Daaruit volgen de hoofdlijnen voor

  de transitie van het agrarisch natuurbeheer voor de lange en de korte termijn.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 4

  2. De leefgebieden in het rivierengebied

  a. Soorten leefgebieden

  In het rivierengebied worden 3 hoofdtypen leefgebied onderscheiden. Open grasland, natte

  dooradering en droge dooradering. Open akkerland komt in het gebied niet op een grote

  schaal voor en de doelsoorten van dit leefgebied zijn maar in beperkte mate aanwezig. Binnen

  het leefgebied droge dooradering wordt echter wel aandacht besteed aan soorten akkervogels

  die in hun leefgebied een combinatie van opgaande elementen en akkers of akkerranden nodig

  hebben.

  Het leefgebied open grasland heeft in het rivierengebied twee verschijningsvormen. Het open

  natte grasland in de kommen is het leefgebied van de weidevogels. De graslanden in de

  uiterwaarden kunnen ook leefgebied zijn voor weidevogels, maar de omstandigheden zijn

  meestal niet ideaal voor de instandhouding van vitale populaties. In een aantal uiterwaarden

  komt de kwartelkoning voor en de provincie Gelderland zet in deze gebieden in op deze

  doelsoort.

  [weidevogelgrasland en kwartelkoninggrasland]

  Grote delen van het rivierengebied zijn doorsneden met sloten, weteringen en andere wateren.

  Deze vormen gezamenlijk een natte dooradering van het gebied. De kwalitatief

  hoogwaardige delen, waar doelsoorten als bittervoorn en grote modderkruiper voorkomen,

  zijn nu begrenst in het natuurbeheerplan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden met

  sloten en oevervegetaties en gebieden met poelen in een kleinschalig cultuurlandschap met

  droge dooradering.

  [schone sloten en oevervegetaties en poelen in kleinschalig cultuurlandschap]

  Delen van relatief hoog gelegen gronden van het rivierengebied worden gerekend tot het

  leefgebied met droge dooradering. Het is een relatief kleinschalig landschap met opgaande

  landschapselementen. Deze bevinden zich vooral op de oeverwallen langs de rivieren, de

  Linge en de Rijnstrangen, maar ook op de stuwwal van Nijmegen en de stuifduinen in het

  Land van Maas en Waal. Op een aantal plaatsen profiteren akkervogels van de combinatie van

  akkers en opgaande beplantingen.

  [ kleinschalig oeverwallandschap en kleinschalig akkervogellandschap]

  De leefgebieden zijn begrensd in het ontwerp natuurbeheerplan van provincie Gelderland. De

  begrenzingen zijn bepaald op basis van gegevens over het voorkomen van doelsoorten. De

  begrenzingen kunnen worden aangepast als blijkt dat in andere gebieden ook goede kansen

  zijn voor het ontwikkelen of in stand houden van leefgebied voor specifieke doelsoorten. In

  de gebiedsaanvraag van het collectief worden de begrenzingen van het vastgestelde

  natuurbeleidsplan gehanteerd. De vaststelling vindt plaats in april 2015.

  b. Kansen per leefgebied

  Verspreid door het rivierengebied liggen agrarische gebieden waar doelsoorten leven. Een

  gebied wordt kansrijk genoemd als de kwaliteit van het landschap voldoet aan de eisen die de

  doelsoorten aan hun leefomgeving stellen. Het zijn meestal die gebieden waar het landschap

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 5

  en de natuurlijke omstandigheden grenzen stellen aan de agrarische productie. Bijvoorbeeld

  de hoge waterstanden in de komgebieden, de periodieke overstromingen in de uiterwaarden,

  de kleinschaligheid van het historisch gegroeide landschap, de nabijheid van natuurgebieden.

  Bijlage B geeft een overzicht van de kansrijke gebieden. Het overzicht wordt hier kort

  samengevat.

  Open grasland

  Er zijn 10 kansrijke weidevogelgebieden. Die liggen in komgebieden (8) en in de

  uiterwaarden langs de Nederrijn (2). In 5 gebieden in de uiterwaarden zijn de omstandigheden

  geschikt voor de kwartelkoning. Voornamelijk langs de Nederrijn (4) en een gebied langs de

  Waal bij Waardenburg – Hurwenen.

  Natte dooradering

  De 8 weidevogelgebieden in de kommen zijn ook begrensd als natte dooradering, vanwege de

  aanwezigheid van de doelsoorten van schone sloten en oevervegetaties. Verspreid in het

  gebied zijn meer of minder uitgebreide waterstelsels begrensd als natte dooradering, met

  name in de Tieler- en Culemborgerwaarden, de Rijnstrangen en het Land van Maas en Waal.

  Kleinere begrensde waterstelsels zijn Lingezegen, Ooijpolder – Duffelt en de Capreton.

  4 gebieden met natte dooradering in het oostelijk deel van het rivierengebied zijn ook geschikt

  voor doelsoorten van poelen in een kleinschalig landschap. Het gaat daarbij vooral om de

  kamsalamander en de rugstreeppad.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 6

  Droge dooradering

  Er worden 14 grotere en kleinere gebieden onderscheiden met droge dooradering. De meeste

  gebieden liggen op de oeverwallen. Enkele gebieden liggen op de stuwwal bij Nijmegen en

  op het stuifduinencomplex in het Land van Maas en Waal.

  In 8 gebieden met droge dooradering zijn plaatselijk de omstandigheden gunstig voor

  doelsoorten van het kleinschalig akkerlandschap.

  Diverse gebieden zijn zowel voor natte als voor droge dooradering begrensd. Dit staat ook

  wel bekend onder de term ‘groenblauwe dooradering’. Doelsoorten als kamsalamander en

  rugstreeppad zijn specifiek van deze combinatie afhankelijk.

  Binnen de begrenzing van kansrijke gebieden zijn er grote verschillen in het voorkomen van

  het aantal doelsoorten en de dichtheden van de populaties. Gebieden met veel doelsoorten in

  hoge dichtheden zijn kansrijker dan gebieden met weinig soorten in lage dichtheden.

  Agrarische gebieden in de buurt van natuurterreinen zijn kansrijker. Op basis van de kennis

  over de verspreiding van doelsoorten kunnen de prioriteiten worden bepaald bij de inzet van

  middelen voor agrarisch natuurbeheer.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 7

  c. Goed beheer

  In bijlage 6 van het ontwerp natuurbeheerplan worden voor deelgebieden in het

  rivierengebied doelsoorten genoemd per leefgebied. In bijlage A van deze notitie worden deze

  soorten genoemd. In bijlage B wordt een overzicht gegeven van de verspreiding van deze

  doelsoorten over de leefgebieden en de deelgebieden.

  Vanwege de vernieuwing van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en LandschapsBeheer

  (ANLB) zijn in opdracht van het IPO/provincies en het ministerie van Economische Zaken

  soortenfiches van de doelsoorten gemaakt. Daarin worden de eigenschappen van de soort

  beschreven, de eisen die de soort stelt aan zijn leefgebied (in de vorm van terreinkenmerken)

  en beheer- en inrichtingsmaatregelen. Dit vanuit de ecologische invalshoek. Deze eisen en

  maatregelen zijn per stadium in de levensfase van de soort beschreven.

  Op basis van de kennis over de doelsoorten heeft Landschapsbeheer Nederland bekeken

  welke modelbeheerpakketten uit het stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van

  betekenis zijn voor de instandhouding van het leefgebied van de doelsoorten en wat het

  relatieve belang van de verschillende vormen van beheer zijn. Deze matrix met de selectie van

  de doelsoorten in het rivierengebied staat in bijlage C. Let op; de nummering van de

  beheerpakketten wijkt af van de nummering van de ANLb 2016 (Bijlage E)!

  De beheerpakketten zijn als gevolg van de herziening van het stelsel Agrarisch Natuurbeheer

  2016 (ANLb 2016)op een aantal onderdelen aangepast. Er is in oktober 2014 een concept

  handreiking opgesteld door een werkgroep in opdracht van de Taakgroep Index. In die

  handreiking wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen en aanpassingen in de huidige

  beheerpakketten en worden die pakketten uitgewerkt.

  Met behulp van de soortenfiches, de matrix van toepasbare beheerpakketten per doelsoort en

  de beschrijving van de pakketten kan een algemene beschrijving gegeven worden van de

  belangrijkste beheereisen per leefgebied. In hoofdstuk 4.3 van het ontwerp natuurbeheerplan

  worden per leefgebied criteria genoemd waar gebieden aan moeten voldoen om een

  leefgebied te kunnen zijn voor de doelsoorten. Per leefgebied wordt nu beschreven wat

  criteria zijn voor kansrijke leefgebieden en wat de minimale beheerinspanning moet zijn.

  Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschrijving in het ontwerp Natuurbeheerplan van de

  provincie en de handreiking ‘Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen’ van

  Alterra.

  Open grasland nat

  Dit zijn open landschappen met overwegend grasland, waarvan een relevant deel uit vochtig

  en kruidenrijk grasland bestaat. Vaak is dit leefgebied doorsneden met een fijnmazig netwerk

  van lijnvormige wateren. Kansrijke gebieden voldoen aan de volgende criteria:

  • De doelsoorten komen voor in voldoende aantallen. Er komen minimaal 10 broedparen van grutto per 100 ha voor óf minimaal 50 broedparen van de soorten

  grutto, kievit, watersnip, wulp, scholekster, tureluur, slobeend en zomertaling samen

  per 100 ha (Alterra). Het streefdoel is 25 broedparen van grutto per 100 ha of 100

  broedparen van de soorten grutto, kievit, watersnip, wulp, scholekster, tureluur,

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 8

  slobeend en zomertaling samen per 100 ha. In het rivierengebied komen de kritische

  doelsoorten zoals watersnip, slobeend, tureluur en zomertaling relatief weinig voor.

  Daarom wordt voor de weidevogelgebieden de instapeis voor de niet-kritische

  doelsoorten genomen. Deze is : Minimaal 30 broedparen van de soorten kievit,

  scholekster, en wulp samen per 100 ha met een streefdoel van 60 broedparen.

  • In het weidevogelgebied is minimaal 100 ha samenhangend beheerde oppervlakte open weidevogelgebied aanwezig (het geheel van reservaten en agrarisch

  natuurbeheer). Het beheerde gebied is zoveel mogelijk aaneengesloten, niet langgerekt

  en heeft een zo kort mogelijke buitengrens. Beheerde percelen dienen in samenhang

  met elkaar worden gezien en geïsoleerde gebieden met uitgesteld maaibeheer en/of

  kruidenrijk grasland dienen vermeden te worden. Openheid van het landschap en rust

  horen tot de belangrijkste kwaliteitskenmerken van goede weidevogelgebieden.

  Binnen de verstoringsafstand komen broedende weidevogels duidelijk minder voor

  dan zonder de storingsbron.

  • In het broedseizoen moet er voldoende nat biotoop en hoog waterpeil aanwezig zijn. In het rivierengebied dient minimaal 0,5% van de aangevraagde hectares open

  grasland plas-dras te zijn. Er dient gestreefd te worden naar maximale

  nestbescherming, maar niet meer dan 30% van de oppervlakte van de aangevraagde

  hectares. Er is voldoende kuikenland met kruidenrijk grasland en grasland met een

  rustperiode (minimaal 15% met een streven naar 25-40% van de oppervlakte). Deze

  percelen worden zo mogelijk vernat en verschraald, zodat het gras niet te lang wordt.

  Er wordt ook naar gestreefd om in het kader van blauwe diensten op 15% van de

  slootlengte natuurvriendelijke oevers met moerasbegroeiing tot stand te brengen.

  Tijdens het broedseizoen wordt een rustperiode gehanteerd, waarbij pas gemaaid

  wordt op het moment dat de (meeste) jongen vliegvlug zijn. Een richtlijn is 1 april tot

  15 juni, maar de precieze periode kan verschillen tussen ‘vroege’ en ‘late’ gebieden en

  tussen jaren. Het beheerde gebied en het tussenliggend maïsland, riet en opgaande

  landschapselementen worden tijdens deze periode niet bewerkt, gemaaid of gesnoeid.

  • Het collectief stelt een beheerregisseur aan. Die coördineert het realiseren van alle beheermaatregelen voor weidevogels. Deze zorgt ervoor dat de juiste maatregelen op

  de voor weidevogels beste locaties worden ingezet en kan last-minute-beheer inzetten

  om het broedsucces te verhogen.

  Open grasland droog

  Het open grasland droog bestaat uit de rijk gestructureerde hooilanden en ruigten in de

  rivieruiterwaarden. Dit is leefgebied voor de kwartelkoning. Het broedgebied van deze soort

  bestaat voornamelijk uit (doorgaans vochtige) graslanden op kleibodems. Ze moeten

  kruidenrijk zijn en een niet te dichte, minimaal 20 cm hoge, vegetatie hebben. Daarnaast

  komen op de zandigere delen van de oeverwallen in het buitendijkse gebied

  glanshaverhooilanden of stroomdalgraslanden voor met soorten als karwij.

  Het beheer wordt gericht op het in stand houden van leefgebied voor de kwartelkoning, met

  de ontwikkeling en instandhouding van voldoende kruidenrijk of botanisch waardevol

  grasland, glanshaverhooilanden of stroomdalgraslanden. Kansrijke gebieden voldoen aan de

  volgende criteria:

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 9

  • De kwartelkoning is aanwezig. Streven is om de komende 6 jaar dit aantal in stand te laten houden of groeien.

  • Een gebied van voldoende openheid, omvang en connectiviteit. • Optimaliseren broedgelegenheid voor de kwartelkoning door:

  a. Voldoende graslanden met voldoende kruidenrijk hooiland om te kunnen nestelen (dekking): voor de kwartelkoning is het gewenst om voldoende

  kruidenrijke hooilandpercelen te hebben met uitgesteld maaibeheer.

  b. Rustperiode tijdens broedseizoen : op basis van waargenomen roepplek (broedgeval kwartelkoning) afspraken maken met grondgebruikers over

  uitstellen van de maaidatum na 1 augustus.

  • Optimaliseren foerageergelegenheid door: ontwikkeling voldoende kruidenrijk of botanisch waardevol grasland, glanshaverhooilanden of stroomdalgraslanden.

  Natte dooradering

  Beheertype Lijnvormige wateren (combinatie van lijnvormige waterelementen met plas/dras

  (of natte) oever). Dit beheertype is veelal een door mensenhanden gemaakte omgeving, maar

  waarin wel ruimte is (zij het vaak beperkt) voor het optreden van natuurlijke processen en het

  voorkomen van de daarbij behorende levensgemeenschappen. De waterkwaliteit moet

  toereikend zijn. Er moeten verbindingen zijn met aanliggende gebieden. Natte

  landschapselementen houden niet op bij de waterlijn, maar ook de oeverranden, bermen en

  plas-dras zone zijn onderdeel van dit leefgebied en belangrijk voor de soorten die hier

  voorkomen. Een kansrijk gebied moet aan de volgende criteria voldoen:

  • In het gebied moet tenminste een van de doelsoorten voorkomen (bittervoorn, grote modderkruiper). De bronpopulatie moet zich kunnen handhaven en het streefdoel is

  dat de populaties zich uitbreiden.

  • De barrières voor vismigratie worden opgeheven (in overleg met het Waterschap). • Er worden passende beheerpakketten ingezet zoals natuurvriendelijke oever, rietzoom

  en klein rietperceel en duurzaam slootbeheer. Daarnaast kunnen nat-droog gradiënten

  gestimuleerd worden via de pakketten plas-dras, greppel plas-dras en hoog waterpeil.

  • Onderhoud moet afgestemd worden op de habitateisen en levenscyclus van de doelsoorten. Bij het maaien en baggeren zijn de frequentie, de timing, het ruimtelijk

  patroon en de baggerapparatuur erg bepalend voor het voortbestaan van de

  doelsoorten. Er zal kortom een speciaal onderhoudsplan met het Waterschap moeten

  worden uitgewerkt.

  Droge dooradering

  Het leefgebied droge dooradering bestaat uit een netwerk van landschapselementen in de

  vorm van opgaande begroeiing, korte vegetaties zoals struwelen en ruigten bestaande uit

  bermen, randen en akker/graslandranden en poelen. Het beheer en de inrichting is dusdanig

  dat deze op netwerk- en landschapsniveau voldoet aan de eisen die doelsoorten stellen. Veel

  soorten hebben behoefte aan een gradiënt van hoge opgaande beplanting naar agrarisch

  gebruikt land met hiertussen een struweelrijke zoom- en mantelvegetatie en een kruidenrijke

  rand. De combinatie met natte dooradering zoals poelen maakt het habitat extra aantrekkelijk,

  het gaat daarbij vooral om kleine poelen of plas-drassituaties, die de insecten beschikbaarheid

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 10

  in het gebied verhogen en als voortplantingswater dienen voor amfibieën. Deze combinatie

  van natte en droge dooradering wordt hier verder aangeduid als groenblauwe dooradering.

  Een kansrijk gebied voldoet aan de volgende criteria:

  • Het voorkomen van doelsoorten. In bijlage A zijn de belangrijkste doelsoorten voor

  het rivierengebied vermeld. De soorten van de droge dooradering worden aangevuld

  met kamsalamander en rugstreeppad.

  • Een gebied van voldoende omvang met de mogelijkheid tot het vormen van een

  samenhangend netwerk en een zekere mate van robuustheid van groenblauwe

  dooradering. Daarbij kunnen het bestaande landschap-, natuur en agrarisch

  natuurbeheer elkaar versterken.

  • De mogelijkheid voor het realiseren van een mozaïek van goed onderhouden landschapselementen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gebieden die zich

  richten op doelsoorten in een mozaïek van opgaande begroeiing, struwelen, randen,

  ruigten en kruidenrijke graslanden (zoals kerkuil, steenuil, grote lijster, laatvlieger).

  En naar gebieden die zich richten op doelsoorten in een mozaïek van struwelen,

  kruidenrijke akkers, ruigten en randen (akkervogels zoals patrijs en kneu)

  • In gebieden met ontwikkelingsmogelijkheden voor kamsalamander of rugstreeppad liggen in het mozaïek van landschapselementen poelen waar de amfibieën zich kunnen

  voortplanten.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 11

  3. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer

  a. Huidige spreiding en aard van het beheer

  Voor de analyse van de spreiding en de aard van het beheer wordt hier uitgegaan van de

  beschikbare gegevens. Er is een kaart met de lopende beschikkingen per 20-9-2014 voor

  akkerbeheer, botanisch graslandbeheer, weidevogelbeheer en landschapsbeheer. Er is een

  tabel met de gegevens over de aangevraagde en de lopende contracten per 4-8-2014. In

  bijlage_D zijn detailkaarten opgenomen met de spreiding van de lopende contracten,

  opgesplitst in weidevogelbeheer, botanisch graslandbeheer, akkerbeheer en landschapsbeheer.

  De kaarten tonen de concentratie van weidevogelbeheer in afzonderlijke gebieden in de

  kommen en uiterwaarden, vooral ten noorden van de Waal. Er vindt weinig akkerbeheer

  plaats. Botanisch graslandbeheer vindt vooral plaats in de uiterwaarden en het

  Rijnstrangengebied. Het meeste landschapsbeheer vindt plaats ten noorden van de Waal. Er

  zijn concentraties op landgoederen en oeverwallen bij de Rijnstrangen, in de Betuwe en de

  Tieler- en Culemborgerwaarden.

  De aangevraagde en lopende contracten per 4-8-2014 zijn als volgt verdeeld:

  Type beheer aangevraagd beschikt Totaal

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Botanisch grasland

  Perceel 66 ha 491 ha 557 ha

  Rand 41 ha 41 ha

  Weidevogelgrasland 1107 ha(?) 222 ha 1.329 ha

  Akkerbeheer

  Perceel 19 ha 19 ha

  Rand 4 ha 4 ha

  Heggen, hagen, singels 2 km 45 km 47 km (+/- 10ha)

  Knotbomen 94 st. 9.914 st. 10.008 stuks (+/- 10ha)

  Hoogstambomen (oude contracten) 4.683 st. 4.683 stuks (+/- 50ha)

  Hoogstamboomgaard 40 ha 40 ha

  Poelen 1 st. 49 st. 50 stuks (+/- 2ha)

  Bosjes (e.d.) 15 ha 15 ha

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Uit deze tabel blijkt dat het grootste oppervlakte agrarisch natuurbeheer betrekking heeft op

  weidevogelbeheer. Er worden ook veel botanische graslanden en graslandranden beheerd. Het

  landschapsbeheer beslaat (deels omgerekend) circa 125 ha. Opvallend is het grote oppervlak

  hoogstamboomgaard, het grote aantal knotbomen en de grote lengte knip- en scheerheg (33

  van de 47 km). Er zijn heel weinig ‘natte’ landschapselementen (poel, rietzoom, natuuroever).

  b. Effectiviteit van het beheer

  Het is van belang om nu te beoordelen of de lopende contracten bijdragen aan de

  instandhouding van het leefgebied van doelsoorten. In het natuurbeheerplan zijn de

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 12

  leefgebieden begrenst waar doelsoorten in voldoende dichtheden voorkomen. Binnen die

  begrenzingen worden door het Collectief gebieden aangewezen die kansrijk zijn voor het in

  stand houden van populaties.

  Beheer buiten begrensde leefgebieden

  In gebieden buiten de begrensde leefgebieden leven weinig doelsoorten en in lage aantallen.

  Agrarisch natuur- en landschapsbeheer zal daar een geringe bijdrage leveren aan het behoud

  en verbetering van populaties van doelsoorten. Lopende beheercontracten zijn hier niet

  effectief.

  De kaarten met de begrenzingen van de leefgebieden zijn door de provincie gemaakt op basis

  van gegevens over de verspreiding van doelsoorten en de inschatting van de kansrijkheid van

  gebieden om met agrarisch natuurbeheer de populaties van doelsoorten in stand te houden.

  Nieuwe gegevens of nieuwe kansen kunnen aanleiding zijn om de begrenzingen te wijzigen.

  Dat kan in principe elk jaar bij de vaststelling van het nieuwe natuurbeheerplan.

  Beheer binnen begrensde leefgebieden

  Contracten binnen begrensde leefgebieden dienen bij te dragen aan het leefgebied van de

  doelsoorten. Het huidige beheer zal per contract en locatie bekeken moeten worden. Een

  dergelijke analyse is nog niet gemaakt. Op basis van de nu beschikbare informatie wordt de

  huidige situatie wordt per type leefgebied bekeken.

  Leefgebied open grasland nat

  De 10 gebieden die nu in het natuurbeheerplan zijn begrenst als open grasland nat zijn door de

  provincie beoordeeld op basis van telgegevens van SOVON. De conclusie is dat de

  uitgangssituatie in alle gebieden voldoende is voor voortzetting van het weidevogelbeheer. De

  gegevens zijn nog niet bij het collectief bekend. Van twee gebieden kan nu met beschikbare

  gegevens een globale analyse gemaakt worden.

  Van het weidevogelgebied ‘Groote Lage Broek’ in de Bommelerwaard zijn de volgende

  kengetallen bekend. Het begrensde gebied is 410 ha groot. In 2013 werd het aantal

  broedparen weidevogels geschat op 225. Dat is circa 55 paar per 100 ha (kievit 25, grutto 12,

  wulp 6, scholekster 5, tureluur 2, overig 5). Het is een weidevogelgebied met niet-kritische

  weidevogels. Het aantal broedparen van kievit, scholekster en wulp samen is circa 36 per 100

  ha. Dat is boven de instapeis van 30 paar. Het streefaantal is 60 paar.

  Er zijn momenteel contracten afgesloten voor 91 ha legselbescherming, 5 ha kruidenrijk

  grasland en 27,5 ha late maaidatum. Voor goed beheer zou men ook waterbeheer moeten doen

  ( 0,5% plas-dras (2 ha)). Het oppervlak kruidenrijk grasland met rustperiode moet groter

  worden (15% (60 ha)). Dan is er minder noodzaak voor nestbescherming (maximaal 30% van

  beheerde percelen (18 ha)).

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 13

  In de Duivense Broek zijn de volgende kengetallen bekend. In 3 kerngebieden met een totale

  oppervlakte van 320 ha werden in 2014 in totaal 127 legsels van weidevogels geteld. Dat is

  circa 40 per 100 ha (kievit 32, grutto 7). Er vindt nu vrijwillig legselbeheer plaats, maar nog

  geen op weidevogels toegesneden graslandbeheer.

  Het is noodzakelijk om per weidevogelgebied een samenhangend plan te maken voor

  mozaïekbeheer op een voldoende groot oppervlak.

  Leefgebied open grasland droog

  In de gebieden die nu begrensd zijn als leefgebied open grasland droog lopen momenteel

  diverse contracten voor weidevogelbeheer en botanisch graslandbeheer. Het beheer is niet

  specifiek gericht op de kwartelkoning. Weidevogels en botanische graslanden zijn vanaf 2016

  geen natuurdoelen meer in deze gebieden. Er zal een duidelijke keuze gemaakt moeten

  worden voor beheer gericht op kwartelkoning. Daarin passen nog wel botanisch

  graslandbeheer en graslandbeheer met een lange rustperiode (tot 1 augustus).

  Het is momenteel niet duidelijk of het huidige beheer bijdraagt aan het leefgebied voor de

  kwartelkoning. De criteria zijn zeer specifiek. Er moet echt maatwerk geleverd worden voor

  een goed beheer en het beheerde gebied moet groot genoeg zijn. Er worden momenteel

  maatwerkpakketten voorbereid. Dat is nodig omdat de vogels jaarlijks een andere broedplaats

  hebben en de directe omgeving van de bloedplaats een aangepast beheer nodig heeft. De

  Provincie werkt de maatwerkpakketten uit met inbreng van ervaringen van de Veluwe.

  Per begrensd uiterwaardengebied zal een analyse van de situatie en de kansen voor

  doeltreffend beheer gemaakt moeten worden.

  Leefgebied natte dooradering

  Momenteel zijn er geen contracten agrarisch natuurbeheer afgesloten in het rivierengebied die

  bijdragen aan de natte dooradering, met uitzondering van een vijftigtal poelen. Het huidige

  agrarisch natuur- en landschapsbeheer beheer levert dus nog geen effectieve bijdrage aan de

  natte dooradering van schone sloten en oevervegetaties. De spreiding van de poelen en de

  bijdrage aan het leefgebied voor de doelsoorten (kamsalamander, rugstreeppad) is nog niet

  goed in beeld.

  In het gebiedsproces wordt een eerste analyse gemaakt van de bijdrage van agrarisch

  natuurbeheer aan de natte dooradering. Dit wordt in nauw overleg met de waterschappen

  gedaan, die een groot aandeel hebben in het sloot- en waterbeheer. Het waterschap

  Rivierenland heeft de afgelopen jaren subsidie verstrekt aan grondgebruikers voor het in stand

  houden van bufferstroken langs watergangen. In het kader van het project Bloeiend Bedrijf

  zijn ook enkele jaren verspreid in het gebied bloemrijke akkerranden langs watergangen

  beheerd. De aanleg en het beheer van dergelijke bufferstroken langs watergangen worden in

  de het provinciale natuurbeheerplan aangeduid als blauwe diensten.

  Leefgebied droge dooradering

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 14

  Momenteel is circa 125 ha aan landschapselementen, verspreid door het gebied, onder

  contract gebracht. Daarvan ligt een deel buiten het leefgebied voor droge dooradering. Het

  zijn meestal enkelvoudige landschapselementen. Dat wil zeggen ofwel opgaande elementen

  zoals heggen, struweelhagen, hoogstamboomgaarden of bosjes, ofwel randen met grasland- of

  akkervegetatie.

  Er is nu nog weinig zicht op de feitelijke landschappelijke situatie waarin de

  landschapselementen, die onder contract gebracht zijn, liggen. Het is van groot belang om ook

  de overige landschapselementen en natuurterreinen in beeld te brengen om de samenhang van

  het landschappelijk netwerk en de positie van de contractelementen te beoordelen. Het enige

  gebied waar een gebiedsanalyse is gemaakt is het voorbeeldgebied landschapsontwikkeling

  Ooijpolder. Daar is in een gebied van 500 ha een samenhangend netwerk van

  landschapselementen en natuurterreinen tot stand gebracht met een ruimtebeslag van ruim

  5%. Natuurmonitoring heeft daar aangetoond dat de aanleg en het beheer bijdragen aan de

  versterking van diverse planten en diersoorten van het agrarisch cultuurlandschap (Effecten

  van de groenblauwe dooradering in de Ooijpolder op de biodiversiteit, Stichting Bargerveen,

  2014).

  In de Handreiking van Alterra wordt een instapeis voor droge dooradering vermeld van 4%

  aan landschapselementen in een gebied van ten minste 1000 ha, hetgeen neerkomt op 40 ha

  landschapselementen. We kunnen dit criterium vertalen naar de huidige oppervlakte

  landschapsbeheer onder contract in het rivierengebied. Met 125 ha aan landschapselementen

  kan een gebied van slechts 3000 ha worden ingericht met een netwerk van

  landschapselementen. De begrenzing van het leefgebied droge dooradering in het

  rivierengebied omvat vele tienduizenden hectares.

  Deze analyse maakt een aantal dingen duidelijk. Er is nu geen overzicht van de

  landschappelijke structuren in het rivierengebied. Er is ook nauwelijks zicht op het aandeel

  dat de landschapselementen die nu onder contract staan hebben in de ecologische structuur

  van de groenblauwe dooradering. Een groot deel van de contracten zijn voor enkelvoudige

  elementen die een beperkte bijdrage leveren aan het leefgebied van doelsoorten. En met het

  huidige budget kan slechts een klein deel van het begrensde oppervlak droge (groenblauwe)

  dooradering optimaal worden ingericht.

  c. Kwaliteitsverbetering

  Er moet nog veel informatie worden verzameld en geanalyseerd. Het is echter al wel duidelijk

  dat voor alle typen leefgebieden een flinke kwaliteitsverbetering moet worden bereikt. Het

  collectief kan met gebiedsanalyses de situatie in kaart brengen zodat keuzes voor de inzet van

  middelen onderbouwd gemaakt kunnen worden. Voor de kwaliteitsverbetering bewandelt het

  collectief twee sporen.

  Spoor 1: Instapeisen voor samenhangend mozaïekbeheer

  Het collectief hanteert instapeisen voor deelnemers voor samenhangend mozaïekbeheer. Men

  kan alleen meedoen met de subsidieregeling als men een combinatie van beheertypen in een

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 15

  samenhangende structuur op eigen grond realiseert dat aansluit op natuur en landschap in de

  omgeving. De term samenhangend mozaïekbeheer is tot nu toe alleen gebruikt in verband met

  weidevogelbeheer. Het is evenwel ook van toepassing op het beheer in de andere

  leefgebieden.

  Spoor 2: Concentratie van maatregelen

  Met de aanwijzing van de leefgebieden heeft de provincie een eerste selectie van kansrijke

  gebieden gemaakt. Gebiedsanalyses kunnen aanleiding zijn om binnen de begrensde gebieden

  kerngebieden aan te wijzen waar het beheer geconcentreerd wordt.

  Bij het formuleren van de beheerstrategie wordt deze nieuwe beheerstandaard nader

  uitgewerkt.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 16

  4. Een strategie voor effectief beheer

  a. Realisme

  Vanwege de beperkte financiële middelen is het duidelijk dat met de subsidieregeling alleen

  niet het totale begrensde leefgebied optimaal ingericht kan worden. Het is ook duidelijk dat

  een zeer verspreide inzet van middelen over het hele gebied niet voldoende bijdraagt aan de

  kwaliteit van de leefomgeving van doelsoorten. Daarom moet het collectief de keuze maken

  voor het zo geconcentreerd mogelijk inzetten van de middelen in kansrijke gebieden.

  Anderzijds leert de ervaring dat in kansrijke gebieden slechts een beperkt aantal

  grondeigenaren bereid is om deel te nemen aan het agrarisch natuurbeheer. Deelname is

  immers vrijwillig. Dat beperkt de slagkracht en het succes van het collectief. De ideale

  leefomgeving is een ver verwijderd ideaal en het realiseren van verbeteringen binnen

  kansrijke gebieden heeft tijd nodig.

  De beheerstrategie is een mix van het nastreven van lange termijn doelen voor het

  optimaliseren van leefgebieden op de meest kansrijke locaties en het benutten van kansen

  voor kwaliteitsverbetering op de korte termijn bij het voortzetten van aflopende contracten

  binnen de begrensde leefgebieden.

  Het beschikbare budget is nog niet geheel in beeld. In 2016 lopen 762 contracten af met een

  omzet van bijna €900.000. De indruk bestaat dat de contracten die in 2015 aflopen maar voor

  een deel worden verlengd. De niet gebruikte omzet zou wellicht alsnog in 2016 kunnen

  worden gebruikt. Aanvullende fondsen zijn nog niet goed in beeld.

  Tabel: Overzicht van vrijkomende budgetten in het rivierengebied

  Opvallend is de hoeveelheid aflopend botanisch graslandbeheer (227,9 ha, €266.481). Dit

  beheer op perceelsniveau past grotendeels niet meer in de nieuwe doelstelling voor agrarisch

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 17

  natuurbeheer in het rivierengebied. De meeste contracten kunnen waarschijnlijk niet worden

  voortgezet. Een (klein) deel kan misschien worden omgezet in beheer ten behoeve van het

  leefgebied voor kwartelkoning.

  b. De aanpak per leefgebied

  Per leefgebied worden nu de twee sporen naar kwaliteitsverbetering gevolgd. In het eerste

  spoor worden de instapeisen geformuleerd voor deelname aan de subsidieregeling. Die

  worden zo concreet mogelijk gemaakt met beheerpakketten en percentages en/of

  oppervlaktes. In het tweede spoor worden criteria geformuleerd voor het beperken van de

  maatregelen in geselecteerde kerngebieden. De beheerpakketten zijn benoemd en genummerd

  volgens de lijst beheerpakketten ANLb2016 (zie bijlage E)

  Open grasland nat

  Spoor 1: Instapeisen

  Een agrarisch grondgebruiker met grond in een begrensd weidevogelgebied geeft aan hoeveel

  grond hij beheert in het begrensde gebied. Op die grond voert hij een mozaïekbeheer uit met

  de volgende beheerpakketten:

  • Pakket 1 Grasland met rustperiode • Pakket 2 Kuikenvelden • Pakket 3 Pals-dras • Pakket 4 Legselbeheer • Pakket 5 Kruidenrijk grasland • Pakket 6 Extensief beweid grasland • Pakket 7 Ruige mest • Pakket 8 Hoog waterpeil

  Aan het toepassen van de pakketten zijn de volgende oppervlakte-eisen verbonden voor de in

  gebruik zijnde grond binnen het weidevogelgebied:

  • Pakket 1 en 5 samen op minimaal 15% van de grond. • Pakket 3 op minimaal 0,5% van de grond. • Pakket 4 op maximaal 30% van de grond. • Pakket 2, 6, 7 en 8 is facultatief.

  Een deelnemer kan op onderdelen afwijken van de instapeisen als er compensatie plaatsvindt

  door aanliggende grondgebruikers en het hele beheermozaïek in het weidevogelgebied aan de

  minimumeisen voldoet.

  Spoor 2: Concentratie

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 18

  In 2016 wordt gestart met 10 weidevogelgebieden. In alle gebieden zijn bij de laatste telling

  voldoende broedparen van weidevogels geteld om als kansrijk weidevogelgebied te worden

  bestempeld. Elk jaar wordt per gebied bekeken of het beheerde gebied voldoende groot is en

  de totale beheerinspanning voldoende intensief is om populaties in stand te houden. De

  minimumeisen per gebied zijn:

  • Ten minste 100 ha waar binnen mozaïekbeheer plaatsvindt • Alle deelnemers maken met gebiedscoördinator plan voor mozaïekbeheer. • Pakket 1 en 5 samen op minimaal 15% van de grond. • Pakket 3 op minimaal 0,5% van de grond. • Pakket 4 op maximaal 30% van de grond.

  De ervaring leert dat in weidevogelgebieden waar vrijwilligers meewerken met het zoeken en

  beschermen van nesten het weidevogelbeheer succesvoller verloopt. De vrijwilligersgroepen

  zijn van cruciaal belang. De gebiedscoördinator zorgt voor een goede communicatie en

  afstemming tussen het collectief, de deelnemende grondgebruikers en de vrijwilligers.

  Open grasland droog ( beheer tbv. Kwartelkoning)

  Een agrarisch grondgebruiker met grond in een begrensd leefgebied open grasland droog

  geeft aan hoeveel grond hij beheert in het begrensde gebied.

  Spoor 1: Instapeisen

  • De beheereenheid bestaat uit kruidenrijk grasland. • De beheereenheid is minimaal 4 ha groot. • De beheereenheid is gelegen in de uiterwaarden van de grote rivieren

  (buitendijks).

  • Het grasland wordt beheerd als hooiland volgens pakket 13 b Botanisch hooiland

  • De aanvullende beheereis is een rustperiode van 1 april tot 15 juni. • In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen en geen

  beweiding plaats.

  • Bij een geconstateerd broedgeval van kwartelkoning of wanneer opgroeiende kuikens aanwezig zijn in de beheereenheid wordt de rustperiode verlengd

  vanaf 15 juni tot datum x (zie hieronder bij “pakketten”) afhankelijk van het

  moment van vestiging van de kwartelkoning.

  Indien in een (deel van de) beheereenheid de rustperiode wordt verlengd in verband met een

  broedgeval, dan gelden voor die oppervlakte de voorwaarden en vergoedingen van het

  maatwerkpakket Kwartelkoning (“last-minute”). Dit pakket wordt momenteel ontwikkeld

  door het collectief Veluwe in samenwerking met de provincie Gelderland en SOVON

  vogelonderzoek. Momenteel (maart 2015) geldt het onderstaande voorstel:

  Aanvullende beheervoorschriften

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 19

  - In de periode tussen 15 juni en datum x (zie beschreven onder pakketten) wordt een rustperiode gerealiseerd van ten minste n weken

  - Deze rustperiode kan gelden voor een geheel perceel of een gedeelte van een perceel. - De aanbevolen oppervlakte bedraagt ten minste 4-6 ha per roepplek. Uitgaande van de

  roepplek als centrum van voorkomen, ligt de oppervlakte globaal in een straal van 250

  meter rond de roepplek. Hierbij gelden rivierdijk, rivier, houtwallen en hagen, wegen

  en afrasteringen als uiterste begrenzing. Per situatie wordt in overleg tussen Sovon en

  gebiedscoördinator de gewenste oppervlakte voor het last minute beheer bepaald.

  Pakketten

  De broedperiode van de Kwartelkoning na de vestiging kennen we niet op de week

  nauwkeurig. Daarom zijn er 3 periodes, als tijdsraam voor het last minute beheer

  noodzakelijk:

  - 5 weken, van 15 juni tot 20 juli voor vroege vestigingen - 7 weken, van 15 juni tot 3 augustus voor gemiddelde vestigingen - 9 weken, van 15 juni tot 17 augustus voor late vestigingen

  Spoor 2: Concentratie

  In de gebieden binnen de begrenzing van open grasland droog komen alleen graslanden in

  aanmerking die kruidenrijk zijn en een open structuur hebben.

  Natte dooradering

  Leefgebied schone sloten en oevervegetaties

  Gezien de grote verwevenheid van de agrarische beheerpakketten voor natte dooradering en

  het slootbeheer van de Waterschappen is het logisch dat een intensief overleg en afstemming

  van beheer moet plaatsvinden. Vanuit het agrarisch natuurbeheer is het van belang dat

  maatregelen op populatieniveau van de doelsoorten worden genomen. Daar waar de soorten

  voorkomen worden in het locale stroomgebied samenhangende maatregelen genomen. De

  verspreiding van de bittervoorn heeft zijn zwaartepunt in de Rijnstrangen en diverse

  komgebieden verspreid door het rivierengebied. Populatie van de grote modderkruiper komen

  lokaal in de laaggelegen gebieden voor.

  Het lijkt een logische keuze om maatregelen voor natte dooradering samen te laten vallen met

  de locaties waar blauwe diensten van toepassing zijn. Daaronder vallen grote lengtes van de

  grote weteringen en beken in het rivierengebied. Vanuit het natuurbeheer wordt prioriteit

  gegeven aan de wateren met doelsoorten en vooral in combinatie met de status van SED- en

  HEN-water en wateren die in ecologische verbindingszones liggen. Daarnaast kunnen

  maatregelen voor natte dooradering ook bijdragen aan betere omstandigheden voor

  weidevogels in kansrijke weidevogelgebieden.

  De volgende pakketten zijn toepasbaar:

  • Pakket 10 Natuurvriendelijke oever

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 20

  • Pakket 11 Rietzoom of klein rietperceel • Pakket 12 Duurzaam slootbeheer

  In een bufferstrook op agrarisch grond langs een watergang zijn randenpakketten toepasbaar:

  • Pakket 13c Botanische weilandrand • Pakket 13d Botanische hooilandrand • Pakket 19 Kruidenrijke akkerrand

  Aan de botanische pakketten is wel de voorwaarde verbonden dat in de rand geen

  slootmaaisel of –bagger wordt gedeponeerd.

  Op dit moment verkeert de afstemming met de Waterschappen nog in een pril stadium. Er

  kunnen nu nog geen criteria geformuleerd worden voor toepassing van beheerpakketten. Eind

  maart 2015 stelt het bestuur van Waterschap Rivierenland de beheertypen vast die worden

  aangeboden aan grondgebruikers langs watergangen. Deze beheertypen zijn toepasbaar

  binnen het begrensde gebied op de kaart ‘categorie water’ in het natuurbeheerplan 2016.

  Waterschap Rijn en IJssel is ook voornemens beheertypen vast te stellen. De ambitie voor

  2016 is nu niet hoog. Enerzijds door het ontbreken van middelen voor het beheer en

  anderzijds vanwege het gebrek aan kennis over kansrijk beheer ten behoeve van de

  doelsoorten.

  poelen in kleinschalig cultuurlandschap

  Voor het leefgebied van poelen in een kleinschalig cultuurlandschap kunnen wel criteria

  worden geformuleerd. Het gaat hier vooral om de doelsoorten kamsalamander en

  rugstreeppad. Deze soorten hebben poelen nodig voor de voortplanting en ze zijn gebaat bij

  een goed gestructureerde droge dooradering.

  Spoor 1: Instapeisen

  Een agrarisch grondgebruiker heeft grond in een van de vier deelgebieden in het leefgebied

  voor natte dooradering van het type ‘poelen in een kleinschalig cultuurlandschap’ (bijlage B).

  De ligging bepaalt op welke doelsoorten het beheer wordt gericht. In alle deelgebieden komen

  kamsalamanders voor. In de Rijnstrangen en de Ooijpolder-Duffelt komen ook

  rugstreeppadden voor.

  De aanwezigheid van poelen is essentieel. Deze poelen zijn functioneel voor de doelsoorten

  als zij in een goed gestructureerde droge dooradering liggen. De instapeisen zijn:

  • Er is ten minste 1 poel aanwezig (pakket 9). • Elke poel ligt maximaal 400 meter verwijderd van een andere poel of overig water. • De poel(en) is(zijn) opgenomen in een netwerk van landschapselementen van in

  het leefgebied droge dooradering.

  • De beheerpakketten uit de droge dooradering voldoen aan de instapeisen voor droge dooradering (zie verder).

  Het volgende pakket is toepasbaar:

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 21

  • Pakket 9 Poel en klein historisch water

  Spoor 2: Concentratie

  Het beheer voor natte dooradering in het leefgebied van poelen in een kleinschalig

  cultuurlandschap is alleen mogelijk binnen begrensde gebieden. Er worden geen

  kerngebieden geselecteerd. De instapeisen zijn echter hoog. Het effect is dat het beheer per

  aanvraag robuust is en dat dit beheer is ingebed in een grotere ruimtelijke structuur. Een

  aanvraag is een schakel in een grotere ketting. Er kan nergens een losse schakel worden

  neergelegd. Het beheer concentreert zich in kettingen die samen een netwerk gaan vormen.

  Droge dooradering

  Spoor 1: Instapeisen

  Een agrarisch grondgebruiker met grond in een begrensd gebied voor droge dooradering geeft

  aan hoeveel grond hij beheert in het begrensde gebied. De ligging bepaald op welke

  doelsoorten het beheer wordt gericht (bijlage B). In 8 deelgebieden behoren akkervogels tot

  de doelsoorten (Dakk). Voor het grondgebied wordt een beheerplan gemaakt dat voldoet aan

  de volgende criteria:

  • Een lijnvormig landschapselement is, al dan niet samengesteld, ten minste 6 meter (bij uitzondering 4 meter) breed en ten hoogste 18 meter breed.

  • Landschapselementen zijn bij voorkeur samengesteld uit meerdere beheerpakketten. Bij voorbeeld een opgaande begroeiing met een struweelrand,

  een akkerrand of een graslandrand.

  • De kruidenrijke akkerrand (pakket 19) is alleen opengesteld in deelgebieden met akkervogels als doelsoorten (Dakk).

  • Een lijnvormig landschapselement met een enkel beheerpakket is alleen toegestaan langs een bestaande beplanting of langs de oever van een water(gang). Bij

  voorbeeld een struweelrand langs een bos of een graslandrand langs een sloot.

  • De totale oppervlakte aan landschapselementen van een aanvrager op een locatie is bij voorkeur ten minste 5.000 m2.

  • De landschapselementen van een aanvrager op een locatie vormen een samenhangende structuur en grenzen op een of meerdere punten aan

  landschapselementen of natuurterreinen in de omgeving. Het hoeft niet per

  definitie een aaneengesloten structuur te vormen, als de onderbrekingen in de

  structuur voor de doelsoorten passeerbaar zijn.

  Een beheerder kan op onderdelen afwijken van de criteria als aantoonbaar is dat het beheer

  passend is in het mozaïek van natuur- en landschapsbeheer van de aanliggende

  grondgebruikers.

  Voor het beheer worden de volgende pakketten opengesteld.

  Lijnvormige beplantingen

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 22

  • Pakket 20 Lijnvormige beplanting o Pakket 20 a Beheer eens in de 3 jaar (knotbomen) o Pakket 20 e Beheer eens in de 15 jaar

  • Pakket 22 Knip- en scheerheg o Pakket 22 a Beheer jaarlijks o Pakket 22 b Beheer eenmaal per 2/3 jaar

  • Pakket 23 Struweelhaag o Pakket 23 a Snoeicyclus 5-7 jaar o Pakket 23 b Snoeicyclus > 12 jaar

  Vlakvormige beplantingen

  • Pakket 26 Half- en hoogstamboomgaard o Pakket 26 a Hoogstamboomgaard o Pakket 26 b Halfstamboomgaard bij historische boerderij

  • Pakket 27 Hakhoutbosje • Pakket 28 Griendje • Pakket 29 Bosje

  Randen

  • Pakket 13 Botanisch grasland o Pakket 13 a Botanisch weiland o Pakket 13 b Botanisch hooiland o Pakket 13 c Botanisch waardevolle weiderand o Pakket 13 d Botanische hooilandrand

  • Pakket 19 Kruidenrijke akkerrand • Pakket 24 Struweelrand

  Bij de randenpakketten zijn ook de vlakvormige pakketten 13 a en 13 b opgenomen.

  De randenpakketten 13 c en 13 d hebben een te beperkte breedte tot 6 meter. Brede

  randen en kleine perceeltjes grasland zijn in de droge dooradering mogelijk mits het

  grasland bijdraagt aan de kwaliteit van het leefgebied van de doelsoorten.

  Spoor 2: Concentratie

  Het beheer voor droge dooradering is alleen mogelijk binnen begrensde gebieden. Er worden

  geen kerngebieden geselecteerd. De instapeisen zijn echter hoog. Het effect is dat het beheer

  per aanvraag robuust is en dat dit beheer is ingebed in een grotere ruimtelijke structuur. Een

  aanvraag is een schakel in een grotere ketting. Er kan nergens een losse schakel worden

  neergelegd. Het beheer concentreert zich in kettingen die samen een netwerk gaan vormen.

  c. Het gebiedsproces

  Het nieuwe Collectief Rivierenland staat voor een lastige klus. Het huidige agrarisch natuur-

  en landschapsbeheer is te weinig samenhangend en levert te weinig natuurresultaat op. Dit

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 23

  moet worden omgebogen naar een in deelgebieden samenhangend beheer gericht op

  specifieke doelsoorten. Het collectief start een gebiedsproces met doelen op lange en op korte

  termijn.

  Lange termijn

  Het collectief stelt zich ten doel om goed gefundeerde keuzes te kunnen maken waar beheer

  effectief is en met welke middelen dat moet worden uitgevoerd. Daarvoor is meer kennis

  nodig van de natuur op het boerenland en het voorkomen van de doelsoorten. Het is ook van

  groot belang om in deelgebieden de landschappelijke structuur te kennen. Dat is nodig om de

  bijdrage van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te kunnen bepalen. Die kennis is

  verspreid aanwezig bij overheden (provincie, gemeentes), natuurorganisaties en lokale

  groepen. Het collectief gaat de informatie verzamelen.

  Een tweede doel is om meer deelnemers te krijgen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer

  in kansrijke gebieden. Daarvoor is voorlichting nodig over het nieuwe subsidiestelsel en over

  de mogelijkheden van grondgebruikers om het beheer te combineren met de bedrijfsvoering.

  Een belangrijk aspect is de gebiedsgerichte benadering. Het beheer kan alleen effectief zijn

  als er op gebiedsniveau samenhang is. Een deelnemer vormt een schakel in een ketting of

  netwerk van mozaïekbeheer.

  Het derde doel is het verkrijgen van meer middelen en mogelijkheden voor inrichting en

  beheer. De financiële middelen zijn momenteel beperkt. Zo beperkt dat er geen

  inrichtingsmaatregelen genomen kunnen worden. In overleg met overheden (gemeenten,

  waterschappen) en terreinbeherende organisaties kunnen nieuwe wegen verkend worden.

  Korte termijn

  Het nieuwe collectief steekt in 2015 veel tijd en energie in de opbouw van een solide

  organisatie. Daarnaast moeten ook de voorbereidingen worden getroffen voor het afsluiten

  van de eerste contracten voor 2016. Het ontbreekt nu simpelweg aan tijd en middelen om

  grote stappen te zetten in de transitie van het beheer.

  Het collectief focust nu op de deelnemers met aflopende contracten. Voor die deelnemers en

  voor hen die nog doorlopende contracten hebben, voelt het collectief een speciale

  verantwoordelijkheid. Iedereen dient goed geïnformeerd te worden en goed te worden

  begeleid naar een kwalitatief hoogwaardig beheer. Alle deelnemers worden per brief

  geïnformeerd over de rol van het collectief in het nieuwe subsidiestelsel. Zij worden

  uitgenodigd voor voorlichtingsavonden in de deelgebieden.

  Tijdens de voorlichtingsavonden wordt uitgelegd onder welke voorwaarden aflopende

  contracten kunnen worden vernieuwd en hoe bestaande contracten kunnen worden verbeterd

  (uitgebreid). Tijdens de avond of op een later tijdstip kan men inschrijven voor een mogelijk

  nieuw contract. De inschrijving bestaat uit het intekenen van de locaties van de

  beheerpakketten en het noteren van lengtes en oppervlaktes per beheerpakket.

  Het is van belang om bij de inschrijving goed te communiceren dat inschrijving niet

  automatisch leidt tot een contract. Ten eerste moet de inschrijving beoordeeld worden op

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 24

  kwaliteit. Ten tweede moet bij ontoereikend budget een keuze gemaakt worden uit het totaal

  aan inschrijvingen.

  De kwaliteitsbeoordeling berust op de criteria uit de beheerstrategie. De criteria zijn concreet

  en meetbaar. De beoordeling van de samenhangende structuur en de aansluiting op de

  omgeving is niet eenduidig en heeft het karakter van een ‘best professional judgement’. Bij

  onvoldoende kwaliteit wordt, indien mogelijk, een kwaliteitsverbetering voorgelegd aan de

  aanvrager. In overleg wordt bepaald of een nieuwe verbeterde inschrijving wordt gedaan.

  Bij ontoereikend budget worden de aanvragen gerangschikt op basis van twee criteria:

  • Aanvragers met aflopende contracten (2013, 2014 en 2015) hebben de hoogste prioriteit, daarna aanvragers met lopende contracten, daarna nieuwe deelnemers

  zonder contract.

  • Een grote oppervlakte beheer per aanvraag of groep van aanvragen van aan elkaar grenzende grondgebruikers, gaat boven een kleinere oppervlakte. Daarbij wordt een

  tweedeling gemaakt in perceelbeheer bij open grasland (nat en droog) en lijnvormige

  elementen bij natte en droge dooradering. Voor beide typen stelt het collectief een

  budget vast.

  Het motief voor het eerste criterium is dat het collectief zorgvuldig wil omgaan met huidige

  contractanten. Het collectief wil niet de ‘onbetrouwbare’ opvolger zijn van de overheid als

  subsidiegever. Het tweede criterium geeft voorrang aan grote aanvragen, met als motief dat

  een uitgebreid en robuust beheer op een locatie meer natuurresultaat oplevert.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 25

  5. Voorintekening en gebiedsaanvraag

  De beheerstrategie beschrijft de kwaliteiten van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. En het

  beschrijft de korte- en langetermijnstrategie om tot kwaliteitsverbetering te komen. De

  beheerstrategie is de basis voor de gebiedsaanvraag. De gebiedsaanvraag is kwantitatief. Het

  beschrijft in welke gebieden hoeveel van welke beheertypen onder contract worden gebracht

  en voor welke prijs. De kwantificering berust op een raadpleging van potentiële deelnemers in

  de streek en de voorintekening op beheerpakketten. In dit hoofdstuk worden enkele

  belangrijke aspecten van die raadpleging uitgewerkt.

  a. Voorbereiding Het Collectief Rivierenland bereidt zich voor op de gebiedsaanvraag. Deze beheerstrategie is

  de inhoudelijke basis. In dit document is vastgelegd in welke gebieden welke beheertypen

  onder welke voorwaarden kunnen worden toegepast. Het bestuur van het Collectief stelt een

  coördinator aan en enkele veldmedewerkers. Zij verzorgen de voorintekening en het opstellen

  van de gebiedsaanvraag.

  Ten behoeve van de voorintekening is door SCAN een tool ontwikkeld; SCAN-GIS. Deze

  tool stelt de medewerkers een gedetailleerd kaartbeeld ter beschikking. De gewenste

  beheereenheden kunnen worden ingetekend en alle benodigde gegevens kunnen worden

  ingevuld en opgeslagen. SCAN biedt trainingssessies aan om de medewerkers te instrueren.

  De SCAN-GIS werkt in een online-omgeving en het systeem is gekoppeld aan het

  gegevensbestand van Dienst RVO (lopende contracten SN, SNL en PSAN). In de tool

  worden tevens de provinciale kaarten geladen met betrekking tot de leefgebieden en het

  Gelders Natuur Netwerk. Naar wens van het Collectief kunnen daar kaarten aan worden

  toegevoegd.

  In de tool kan worden ingesteld welke beheerpakketten in welke deelgebieden worden

  opengesteld. Door de instelling vooraf kunnen foute keuzes voor pakketten tijdens de

  voorintekening worden vermeden.

  b. Voorlichting

  Het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb2016) verschilt zowel

  organisatorisch als inhoudelijk sterk van het oude stelsel. Het Collectief organiseert

  voorlichtingsbijeenkomsten om de veranderingen te communiceren. Tot de doelgroep behoren

  alle agrarisch grondgebruikers en zij die vrijwillig of professioneel betrokken zijn bij

  agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

  De aankondigingen voor de voorlichtingsbijeenkomsten zullen breed worden verspreid in

  lokale en provinciale media en via de agrarische natuurverenigingen. Mensen met een lopend

  of aflopend contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zullen zo mogelijk

  persoonlijk worden uitgenodigd. Voor deze groep voelt het Collectief een speciale

  verantwoordelijkheid.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 26

  Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst wordt de stelselwijziging toegelicht. Tevens wordt

  gedetailleerd beschreven in welke gebieden welke beheerpakketten onder welke voorwaarden

  opengesteld worden. Ten slotte wordt gemeld wanneer de voorintekening plaatsvindt en hoe

  het proces verder loopt; gebiedsaanvraag, provinciaal besluit, contracten, beheer, betalingen.

  Belangrijk te melden dat voorintekening niet met zekerheid leidt tot een contract.

  c. Voorintekening De voorintekening wordt uitgevoerd met de SCAN-GIS tool. In een sessie met de

  belangstellende wordt allereerst ingezoomd op de grond die men in gebruik heeft. Vanwege

  de eisen voor mozaïekbeheer wordt eerst de landschappelijke context bekeken. Waar

  bevinden zich natuurterreinen, watergangen, landschapselementen en percelen of randen met

  agrarisch natuurbeheer? De nieuwe beheerpakketten dienen op die structuur aan te sluiten.

  Vervolgens worden de wensen van de belangstellende geïnventariseerd. Deze wensen worden

  vertaald in beheertypen en op kaart ingetekend. Het totaal aan beheer moet voldoen aan de

  instapeisen. Als dat nog niet het geval is, dan dienen aanvullingen of wijzigingen te worden

  aangebracht. Ten slotte worden de gegevens van de voorintekening geprint en ondertekend

  door de belangstellende. Kleine aanvragen worden afgewezen indien de totale jaarlijkse

  beheersubsidie kleiner is dan €200.

  d. Gebiedsaanvraag Na de voorintekening wordt door het Collectief de balans opgemaakt. Indien het totaal aan

  aangevraagd beheer meer kost dan het beschikbare budget, dan wordt geselecteerd op grond

  van twee criteria:

  • Aanvragers met aflopende contracten hebben de hoogste prioriteit, daarna aanvragers met lopende contracten, daarna nieuwe deelnemers zonder contract.

  • Een grote oppervlakte beheer per aanvraag of groep van aanvragen van aan elkaar grenzende grondgebruikers, gaat boven een kleinere oppervlakte. Daarbij wordt een

  tweedeling gemaakt in perceelbeheer bij open grasland (nat en droog) en lijnvormige

  elementen bij natte en droge dooradering. Voor beide typen stelt het collectief een

  budget vast.

  De geselecteerde aanvragen vormen de basis voor de gebiedsaanvraag.

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 27

  Bijlage A Afkortingen voor leefgebieden, deelgebieden en doelsoorten

  Leefgebieden

  Owei Open grasland nat - weidevogelgrasland

  Okwa Open grasland droog - kwartelkoninggrasland

  Nslo Natte dooradering – schone sloten en oevervegetaties

  Npoe Natte dooradering – poelen en kleinschalig cultuurlandschap

  Doev Droge dooradering – kleinschalig (oeverwal)landschap

  Dakk Droge dooradering – kleinschalig akkervogellandschap

  Deelgebieden

  TIE Tieler- en Culemborgerwaarden

  BET Betuwe

  RIJN Rijnstrangen

  OOIJ Ooijpolder-Duffelt

  RIJK Rijk van Nijmegen

  MAA Land van Maas en Waal

  BOM Bommelerwaard

  Doelsoorten

  Open grasland Kievit kie

  Grutto gru

  Zomertaling zom

  Slobeend slo

  Kwartelkoning kwa

  Natte dooradering Kamsalamander kam

  Rugstreeppad rug

  Bittervoorn bit

  Grote modderkruiper gmk

  Tureluur tur

  Rosse vleermuis ros

  Droge dooradering Steenuil ste

  Kerkuil ker

  Spotvogel spo

  Grote lijster gro

  Zomertortel zom

  Patrijs pat

  Keep kee

  Kneu kne

  Kramsvogel kra

  Geelgors gee

  Veldleeuwerik vel

  Vliegend Hert vli

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 28

  Bijlage B Kansrijke deelgebieden met doelsoorten

  Open grasland

  Open grasland nat [weidevogelgrasland] Owei

  TIE Heukelem Owei-TIE-1 niet-kritische soorten

  Buren Owei-TIE-2 niet-kritische soorten

  BET Maurik Owei-BET-3 niet-kritische soorten

  Ommerenveld Owei-BET-4 niet-kritische soorten

  Maurikse Waard Owei-BET-5 niet-kritische soorten

  Ingense Waard Owei-BET-6 niet-kritische soorten

  Eldikse Veld Owei-BET-7 niet-kritische soorten

  Homoet Meilanden Owei-BET-8 niet-kritische soorten

  RIJN Duivense Broek Owei-RIJN-10 niet-kritische soorten

  BOM Groote Lage Broek Owei-BOM-9 niet-kritische soorten

  Open grasland droog [kwartelkoninggrasland] Okwa

  TIE Beusichem Okwa-TIE-1 kwa

  BET Kesteren-Opheusden Okwa-BET-2 kwa

  Randwijk Okwa-BET-3 kwa

  Huissensewaard Okwa-BET-4 kwa

  Waardenburg-Hurwenen* Okwa-BOM-5 kwa

  * niet begrensd in het ontwerp natuurbeheerplan

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 29

  Natte dooradering

  Natte dooradering [schone sloten en oevervegetaties] Nslo

  TIE Heukelum Nslo-TIE-A bit

  Buren Nslo-TIE-B bit

  Linge Nslo-TIE-C bit

  Diefdijk Nslo-TIE-D bit, gmk, kam

  Nieuwe Graaf Nslo-TIE-E bit

  Zuiderlingelinie Nslo-TIE-F bit, gmk, kam

  BET Maurik Nslo-BET-G bit, gmk

  Ommerenveld Nslo-BET-H bit

  Eldikse Veld Nslo-BET-I bit

  Homoet Meilanden Nslo-BET-J (?)

  Lingezegen Nslo-BET-K bit, gmk, tur

  RIJN Duivense Broek Nslo-RIJN-L bit, tur

  Rijnstrangen Nslo-RIJN-M kam, rug, bit, gmk, ros, zom,

  MAA Grote Wetering Nslo-MAA-N gmk, tur

  Nieuwe Wetering Nslo-MAA-O (?)

  Wijchen-Heumen Nslo-MAA-P kam, gmk

  BOM Grote Lage Broek Nslo-BOM-Q bit, tur, slo

  Capreton Nslo-BOM-R bit

  Natte dooradering [poelen en kleinschalig cultuurlandschap] Npoe

  RIJN Rijnstrangen Npoe-RIJN-A kam, rug

  OOIJ Ooijpolder-Duffelt Npoe-OOIJ-B kam, tur, ros, rug

  MAA Wijchen-Heumen Npoe-MAA-C kam, gmk

  Ewijk Npoe-MAA-D kam

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 30

  Droge dooradering

  Droge dooradering [kleinschalig oeverwallandschap] Doev

  [kleinschalig akkervogellandschap] Dakk

  TIE Beusichem Doev-TIE-a ker, ste, spo

  Linge Doev-Dakk-TIE-b ker, ste, spo

  BET Maurik-Lienden Doev-Dakk-BET-c ste, kra, kne

  Randwijk-Hemmen Doev-Dakk-BET-d kra, spo, gee, pat, vel, gro, ste, kne

  Lingezegen Doev-BET-e ste, kne, kra, spo, pat

  RIJN Bingerden Doev-RIJN-f ste, ker,

  Rijnstrangen Doev-Dakk-RIJN-g ste,ker,spo, kra, pat, vel, zom, gro

  OOIJ Ooijpolder-Duffelt Doev-Dakk-OOIJ-h zom, gro, ker, ste, kee, kne, kra,

  spo, gee, pat

  RIJK Stuwwal Doev-Dakk-RIJK-i gee, kee, pat, vli, gro

  Bekken van Groesbeek Doev-RIJK-j ker, ste, kee, gro, zom, pat, kra

  MAA Heumen-Horssen Doev-MAA-k pat, spo, gro, ste

  Oeverwal Waal Doev-MAA-l ste, ker, gro, kra

  BOM Eiland van Alem Doev-Dakk-BOM-m pat, zom, kne

  Bruchem Doev-Dakk-BOM-n (?)

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 31

  Bijlage C Matrix van doelsoorten en modelbeheerpakketten voor het

  rivierengebied (N.B. pakketten wijken af van ANLb2016)

  Matrix VHR-soorten en modelbeheerpakketten

  Biotoop (in agrarisch gebied)

  Verspreiding

  1. Weidevogelgrasland met rustperiode

  2. Weidevogelgrasland met voorweiden en rustperiode

  3. Plas-dras

  4. Legselbeheer

  5. Kruidenrijk grasland

  6. Extensief beweid grasland

  7. Ruige mest

  8. Greppel-plasdras

  9. Hoog waterpeil

  10. Poel en klein historisch water

  11. Natuurvriendelijke oever

  12. Rietzoom en klein rietperceel

  13. Duurzaam slootbeheer

  14. Bouwland met broedende akkervogels

  15. Bouwland met overwinterende en doortrekkende

  akkervogels

  16. Bouwland voor hamsters

  17. Kruidenrijke akker

  18. Kruidenrijke akkerrand

  19. Houtwal en -singel

  20. Hoge houtwal met greppel

  21. Holle weg en graft

  22. Elzensingel

  23. Knip- en scheerheg

  24. Struweelhaag

  25. Laan

  26. Knotboom

  27. Struweelrand

  28. Bomenrij en sol boom

  29. Bossingel

  30. Hoogstamboomgaard

  31. Hakhoutbosje

  32. Griendje

  33. Bosje

  Aanvullende soortsspecifieke

  beheersuggesties

  Type leefgebied

  Open grasland nat

  grutto

  Vochtige en natte (structuurrijke)

  kruidenrijke (cultuur)graslanden in open

  gebied.

  verspreiding ++ + ++ + ++ + + + ++Vermijd individuele, geïsoleerd liggende percelen

  kuikenland.

  kievit

  Vochtige (structuurrijke) kruidenrijke

  graslanden en ook veel op bouwland, met

  name op maïspercelen in graslandgebieden.

  verspreiding + ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ + + ++ ++

  veldleeuwerik

  Open gras- en bouwlandgebieden met een

  korte vegetatie; graanakkers, kruidenrijke

  graslanden en heidevelden.

  verspreiding + + + ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ Zorg voor kleine plekken zonder vegetatie (zwarte

  grond, dan wel niet of half verharde

  landbouwpaden).

  zomertaling

  Open graslandgebieden met drassige

  graslanden met ondiepe, stilstaande

  wateren, goed ontwikkelde oevervegetatie

  en kruidenrijke percelen.

  verspreiding ++ + + ++ + ++ ++ +Zorg voor in het broedseizoen verhoogd slootpeil

  gecombineerd met kruidenrijk en laat gemaaid

  grasland.

  slobeend

  Open grasland gebieden met veel sloten,

  maar ook in moerassen. De aanwezigheid

  van ondiep, stilstaand, eutroof water is

  belangrijk.

  verspreiding ++ ++ ++ + ++ + + ++ ++ + +Zorg voor in het broedseizoen verhoogd slootpeil

  gecombineerd met kruidenrijk en laat gemaaid

  grasland.

  Open grasland droog

  kwartelkoning

  Grootschalige open akkergebieden,

  graslandgebieden in uiterwaarden en

  ruigten.

  verspreiding ++ ++ + + + + + + ++ ++ Maai en/of beweid pas na 1 augustus.

  Natte dooradering

  tureluur

  Vochtige kruidenrijke en bloemrijke

  graslanden met een structuurijke (hoge)

  vegetatie, in combinatie met kale, slikkige

  waterkanten.

  verspreiding ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Zorg voor in het broedseizoen verhoogd slootpeil

  gecombineerd met kruidenrijk en laat gemaaid

  grasland.

  Grote modderkuiper

  Kleine vegetatierijke wateren zoals

  poldersloten met goede waterkwaliteit,

  moerassen en meanders van

  langzaamstromende rivieren en beken

  verspreiding ++ ++ Schoon wateren gefaseerd in ruimte en tijd.

  Bittervoorn

  Relatief brede poldersloten met goed

  ontwikkelde water- en oevervegetatie en

  aanwezigheid van zoetwatermosselen.

  verspreiding ++ ++Schoon wateren gefaseerd in ruimte en tijd en zorg

  voor migratiemogelijkheden binnen het gebied en

  naar buiten. Voorkom niet passeerbare barriëres.

  kamsalamander

  Poelen, geisoleerde wateren met goed

  ontwikkelde water- en oevervegetatie

  binnen 100 meter van struweel, ruige

  vegetatie en bos.

  verspreiding + ++ + ++ ++ ++ + + +Zorg voor combinatie van stilstaand water (visvrij)

  met onderwatervegetatie en beplanting in de buurt,

  wateren max 300 m uit elkaar, verbindingen nodig,

  zo nodig amfibietunnels om wegen te passeren.

  rugstreeppad

  Pioneerhabitats zoals los zand in combinatie

  met kleine ondiepe wateren, ook ondiepe

  sloten.

  verspreiding ++ + + + +Zorg voor een combinatie van ondiepe (snel

  opwarmende) wateren met zandige grond in de buurt

  voor overwintering.

  Droge dooradering

  grote lijster

  Afwisseling van (oude) bomen, singels en

  (randen van) bosjes in landschap van

  graslanden en akkers.

  verspreiding + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++Zorg voor voldoende (oude) bomen met naast liggend

  weiland.

  kerkuil

  Half open landschap met voorkeur voor

  extensief gebruikt agrarisch gebied zoals

  kruidenrijke percelen en perceelranden en

  boomgaarden.

  verspreiding + + ++ + + + + + ++ ++ ++ + + + + ++Plaats vooral ook nestkasten, maar niet in schuren

  met boerenzwaluwen. Zorg voor muizenruiters, leg

  takkenrillen aan en doe ditvooral binnen 800 meter

  van een broedlocatie.

  ransuil

  Relatief open landschap, broedt in kleine

  bosjes, houtwallen en bosranden

  voornamelijk in oude nesten van ekster en

  zwarte kraai.

  verspreiding + + + + + + + + ++ ++ ++ + + + +Bevorderen muizenstand (muizenruiters, overhoekjes

  etc.) werkt positief op voorkomen ransuil.

  steenuil

  Kenmerkende vogel van het kleinschalig

  cultuurlandschap. Broedt vooral in

  nestkasten, maar ook in holten van bomen,

  nissen en zolders van schuren en stallen.

  verspreiding + + + + ++ ++ + + ++ + ++ + + ++ +Hang waar mogelijk effectief een nestkast op, maar

  zorg ook voor voedsel: takenrillen, muizenruiters etc.

  Maak drinbkakken steenuil-proof.

  spotvogelRelatief open cultuurlandschap met bosjes,

  houtwallen, singels en/of boomgaarden.verspreiding ++ ++ + + + + + ++ ++ ++ + +

  Zorg voor een relatief dichte vegetatie met een goed

  insectenaanbod, singels of bosjes rond boomgaarden

  hebben een positief effect op voorkomen van

  (bestuivende) insecten.

  zomertortel

  Halfopen, beboste terreinen met

  kruidenrijke akker- en graslanden. Broedt in

  het agrarisch gebied vooral in hagen met

  meidoorn en sleedoorn.

  verspreiding ++ + + + ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ Zorg voor aanwezigheid van oudere bomen.

  kneu

  Sstruwelen, houtwallen, (meidoorn/

  sleedoorn) heggen, bomenrijen met een

  struiklaag alsmede ruige vegetaties.

  verspreiding + + ++ ++ + + ++ + ++ ++ + ++ ++ ++ + + + +Zorg voor een afwisseling van boom-, struik- en

  kruidlaag.

  kramsvogel

  Relatief open bosrijk landschap in

  bosranden, in bossen bij open plekken.

  Broedt voornamelijk in (oude) bomen.

  verspreiding + + ++ + ++ + + ++ + ++ ++ + ++

  patrijs

  Akkerland en grasland. Broedt voornamelijk

  in ruige (kruidenrijke) randen of onder

  houtwallen en hagen. Minder in intensief

  (nat) veenweidegebied.

  verspreiding + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + + +Leg vooral ruigten aan want dat draagt bij aan

  draagkracht gebied voor patrijzen. Voer bij voorkeur

  alleen maatregelen uit indien het gebied met (deels

  aangepast) beheer minimaal 100 ha groot is.

  geelgors

  Akkers en combinatie van akkers en grasland

  met overgangen naar heggen, houtwallen

  en grazige wegbermen. In de winter vooral

  op plekken met veel zaden (stoppels,

  ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + + + +Leg vooral akkerranden aan als wintervoedsel dicht

  bij of langs beplanting.

  keep Akkers langs bosranden. ++ + + + + +Leg vooral wintervoedselsituaties aan in randen van

  percelen.

  veldleeuwerik Open akkergebieden met stoppels. ++ ++ + +Zorg voor akkers met niet geoogste granen en

  graslanden met enigszins gevarieerde vegetatie.

  Type leefgebied waarin de soort voorkomt: De mate waarin het pakket bijdraagt aan de biotoop van de soort

  = (mede) in open grasland + = een beperkte bijdrage aan de biotoop van de soort

  = (mede) in open akkerland ++ = een grote bijdrage aan de biotoop van de soort

  = (mede) in droge dooradering ++ = het beheerpakket is essentieel voor het met succes voorkomen van de soort

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 32

  Deelgebied

  Zie bijlage A en B

  Doelsoorten

  Zie bijlage A en B

  Primaire

  beheerpakketten

  Secundaire

  beheerpakketten

  Npoe-RIJN-A kam, rug 10,19,24,27 5,11,14,17,18,29,

  31,33

  Npoe-OOIJ-B kam, (tur), (ros), rug 10,19,24,27 5,11,14,17,18,29,

  31,33

  Npoe-MAA-C kam, (gmk) 10,19,24,27 5,11,29,31,33

  Npoe-MAA-D kam 10,19,24,27 5,11,29,31,33

  Doev-TIE-a Ker,ste,spo 5,17,18,19,20,24,

  26,29,30,31

  14,15,21,22,25,27

  ,28,32,33

  Doev-Dakk-TIE-b Ker,ste,spo 5,17,18,19,20,24,

  26,29,30,31

  14,15,21,22,25,27

  ,28,32,33

  Doev-Dakk-BET-c Ste,kra.kne 14,15,17,18,19,20

  ,22,24,25,26,27,2

  8,29,30,33

  5,23,31,32

  Doev-Dakk-BET-d Kra,spo,gee,pat,vel,gr

  o,ste,kne

  5,14,15,17,18,19,

  20,22,23,24,25,26

  ,27,28,29,30,31,3

  3

  21,32

  Doev-BET-e Ste,kne,kra,spo,pat 5,14,15,17,18,19,

  20,22,24,25,26,27

  ,28,29,30,31,33

  23,32

  Doev-RIJN-f Ste,ker, 5,17,18,24,26,30 14,15,19,20,21,25

  ,27,28,29,33

  Doev-Dakk-RIJN-g Ste,ker,spo,kra,pat,vel

  ,zom,gro

  5,14,15,17,18,19,

  20,21,24,25,26,28

  ,29,30,31,33

  22,27,32

  Doev-Dakk-OOIJ-h Zom,gro,ker,ste,kee,k

  ne,kra,spo,gee,pat

  5,14,15,17,18,19,

  20,22,23,24,25,26

  ,27,28,29,30,31,3

  3

  21,32

  Doev-Dakk-RIJK-i Gee,kee,pat,vli,gro 5,14,15,17,18,19,

  23,24,25,27,28,29

  ,31,33

  20,21,30

  Doev-RIJK-j Ker,ste,kee,gro,zom,p

  at,kra

  5,14,15,17,18,19,

  24,25,26,28,29,30

  ,31,33

  20,21,27,32

  Doev-MAA-k Pat,spo,gro,ste 5,14,15,17,18,19,

  20,24,25,26,28,29

  ,30,31,33

  22,27,32

  Doev-MAA-l Ste,ker,gro,kra 5,17,18,19,24,25,

  26,28,29,30,31,33

  14,15,20,21,27

  Doev-Dakk-BOM-m Pat,zom.kne 5,14,15,17,18,19,

  20,22,24,25,27,29

  ,33

  23,31,32

  Doev-Dakk-BOM-n (?)

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 33

  Bijlage D Lopende contracten in de deelgebieden

  TIE

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 34

  BET-west

  BET-oost

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 35

  RIJN

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 36

  OOIJ en RIJK

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 37

  MAA

  BOM

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 38

  Bijlage E Beheerpakketten ANLb2016

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 39

 • Beheerstrategie 2016 voor agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied

  11 maart 2015 40