Beheerover- eenkomsten - Communicatieplatform …...Enkel binnen beheergebied voor weidefauna, niet...

of 34 /34
Beheerover- eenkomsten PDPOIII: 2014 - 2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Embed Size (px)

Transcript of Beheerover- eenkomsten - Communicatieplatform …...Enkel binnen beheergebied voor weidefauna, niet...

 • Beheerover-eenkomsten PDPOIII: 2014 - 2020

  Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

 • Algemeen

 • Wat is een beheerovereenkomst?

  Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren van de natuurlijke,

  landschappelijke en milieukwaliteit in het landbouwgebied Uitvoeren beheermaatregelen in ruil voor vaste vergoeding Looptijd van 5 jaar Aanvraag tot en met 1/10 N-1 Start: 1 januari N

 • Algemene instapvoorwaarden

  Actieve landbouwer / groepen van actieve landbouwers Uitgesloten op basis van Europese regelgeving: Luchthavens, Spoorwegondernemingen, Waterbedrijven, Vastgoeddiensten, Uitbaters sport- en recreatieterreinen

  Perceel geregistreerd en uitgebaat als landbouwgrond Akkerland of weiland (begraasd of jaarlijks gemaaid waarbij maaisel wordt afgevoerd)

  Beheerovereenkomst voor vaste beheerpakketten geeft recht op een jaarlijkse beheervergoeding van minstens 150 euro

  Beheerovereenkomst voor variabele beheerpakketten wordt gesloten voor een oppervlakte van minstens 2 ha

 • Ecologisch aandachtsgebied

  Beheerobjecten kunnen aangeduid worden als EAG voor zover de beheervoorwaarden en de voorwaarden voor het type EAG combineerbaar zijn

  Indien de beheervoorwaarden en de voorwaarden voor het type EAG overlappen mag geen dubbelfinanciering gebeuren:

  De verlaging wordt steeds toegepast op de subsidiebedragen van de agromilieumaatregel / beheerovereenkomst

  Meer informatie: www.ruraalnetwerk.be E-loket Landbouw en Visserij Toelichting bij de verzamelaanvraag

  http://www.ruraalnetwerk.be/

 • Botanisch beheer

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │7

  Ontwikkeling soortenrijk grasland (881 €/ha) Enkel op blijvend grasland binnen beheergebied voor botanisch beheer Geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen Aangepast maai- en/of beweidingsregime i.f.v. vegetatietype

  Instandhouding soortenrijk grasland (1.174 €/ha) Enkel op blijvend grasland Geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen Aangepast maai- en/of beweidingsregime i.f.v. vegetatietype

 • Ecologisch aandachtsgebied

  16/01/2015 │8

  Geen combinatie met EAG mogelijk Beheerpakketten enkel mogelijk op blijvend grasland EAG enkel van toepassing op bouwland

 • Erosie-bestrijding

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │10

  Aanleg en onderhoud strategisch grasland (619 €/ha) Omzetten van akkerland naar grasland op erosiegevoelige percelen aangeduid als strategisch gelegen voor erosiebestrijding Geen beperkingen naar bemesting, bestrijdingsmiddelen, maaibeheer en begrazing Niet gebruiken om te voldoen aan de inzaaiverplichting in het kader van de vergroeningsvereisten rond blijvend grasland

  Aanleg en onderhoud plantaardige erosiedam (12,86 €/m) Aanleggen en onderhouden van een dam uit strobalen op erosiestrook of strategisch grasland

 • Ecologisch aandachtsgebied

  16/01/2015 │11

  Beheerpakket ‘aanleg en onderhoud strategisch grasland’ kan gecombineerd worden met:

  EAG bufferstroken (waar grenzend aan waterloop) EAG bosranden met/zonder productie (waar grenzend aan bos) EAG landschapselementen akkerrand (enkel voor percelen smaller dan 20 meter)

  Geen dubbelfinanciering, dus volledige beheervergoeding Beheervergoeding vergoedt de opbrengstderving ten gevolge van de omzetting naar grasland, geen opbrengstderving op het grasland zelf

 • Kleine landschaps-elementen

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │13

  Onderhoud haag (1,87 €/m) Intensief beheer, jaarlijkse snoei

  Onderhoud heg (2,76 €/m) Extensief beheer, één snoeibeurt om de vijf jaar

  Onderhoud kaphaag (1,51 €/m) Eenrijig hakhout (op stam) Afzetten / knotten tijdens de eerste 4 jaar

  Onderhoud knotbomenrij (2,83 €/boom) Minstens 10 hoogstammige knotbomen Knotbeurt tijdens de eerste 4 jaar

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │14

  Onderhoud houtkant (40,20 €/are) Afzetten tijdens de eerste 4 jaar

  Omvormingsbeheer houtkant (80,90 €/are) Uitvoeren van exotenbestrijding en/of achterstallige onderhoud in het kader van een door de beheerdienst goedgekeurd project

 • Ecologisch aandachtsgebied

  De beheerpakketten ‘onderhoud houtkant’ en ‘omvormings-beheer houtkant’ kunnen gecombineerd worden met ‘EAG landschapselementen houtkant’

  → Voorwaarde: houtkant moet gelegen zijn langs bouwland

  Geen dubbelfinanciering, dus volledige beheervergoeding Beheervergoeding vergoedt het effectieve beheer van de houtkant (afzetten, exotenbestrijding,…) Voor EAG volstaat het ter beschikking hebben van de houtkant

  16/01/2015 │15

 • Randen-beheer

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │17

  Aanleg en onderhoud grasstrook (1.047 €/ha) Enkel op erosiegevoelig akkerland, niet langs waterlopen Geen beperkingen naar bemesting, bestrijdingsmiddelen en graslandbeheer Niet gebruiken om te voldoen aan de inzaaiverplichting in het kader van de vergroeningsvereisten rond blijvend grasland

  Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni (1.317 €/ha) Enkel op akkerland grenzend langs kwetsbaar element (waterloop, bos, holle weg,…) Niet bemesten, geen bestrijdingsmiddelen Maaien of klepelen vanaf 15 juni

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │18

  Aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni (1.616 €/ha) Enkel binnen beheergebied voor weidefauna, niet langs waterlopen Niet bemesten, geen bestrijdingsmiddelen Maaien of klepelen vanaf 22 juni

  Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook (1.812 €/ha) Op erosiegevoelige percelen en/of langs kwetsbare elementen en/of binnen beheergebieden voor soortenbescherming Specifiek gras(kruiden)mengsel Niet bemesten, geen bestrijdingsmiddelen Duorandenbeheer of maaien/klepelen vanaf 15 juli

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │19

  Onderhoud gemengde grasstrook (1.700 €/ha) Idem als ‘aanleg en onderhoud gemengde grasstrook’, maar vertrekkend van bestaande grasstrook

  Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus (2.108 €/ha) Enkel binnen beheergebieden voor soortenbescherming Specifiek gras(kruiden)mengsel Niet bemesten, geen bestrijdingsmiddelen Duorandenbeheer waarbij gemaaid of geklepeld wordt tussen 15 augustus en 31 oktober, waarbij minstens een derde en maximaal de helft van de breedte van de strook blijft staan

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │20

  Onderhoud gemengde grasstrook plus (1.996 €/ha) Idem als ‘aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus’, maar vertrekkend van bestaande grasstrook

  Aanleg en onderhoud bloemenstrook (1.972 €/ha) langs zonnekant van bos of houtig landschapselement specifieke bloemenmengsels (eenjarig en meerjarig) Niet bemesten, geen bestrijdingsmiddelen

 • Ecologisch aandachtsgebied

  Alle grasstroken en de vluchtstrook kunnen gecombineerd worden met:

  EAG bufferstroken (grenzend aan waterloop) EAG bosranden met/zonder productie (grenzend aan bos) EAG landschapselementen akkerrand (enkel voor percelen smaller dan 20 meter)

  Voor het beheerpakket ‘aanleg en onderhoud grasstrook’ is er geen dubbelfinanciering, dus volledige beheervergoeding

  Voor de overige beheerpakketten wordt de beheervergoeding verlaagd met € 631/ha (behoudens bij combinatie met EAG bosranden mét productie)

  Voorwaarden EAG veronderstellen al een opbrengstderving

  16/01/2015 │21

 • Ecologisch aandachtsgebied

  Het beheerpakket ‘aanleg en onderhoud bloemenstrook’ kan gecombineerd worden met:

  EAG braakliggend land EAG bosranden met/zonder productie (grenzend aan bos) EAG landschapselementen akkerrand (enkel voor percelen smaller dan 20 meter)

  Bij combinatie met ‘EAG braakliggend land’ wordt de beheervergoeding verlaagd met € 1221/ha

  Enkel vergoeding voor extra arbeid Bij combinatie met ‘EAG bosranden zonder productie’ en ‘EAG

  landschapselementen akkerrand’ wordt de vergoeding verlaagd met € 631/ha

  Voorwaarden EAG veronderstellen al een opbrengstderving

  16/01/2015 │22

 • Soorten-bescherming

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │24

  Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum (698 €/ha) geen landbouwactiviteiten tussen 20 maart en 22 juni maaien vanaf 22 juni

  Faunabeheer grasland beweiden 20 mei (116 €/ha) geen landbouwactiviteiten tussen 20 maart en 20 mei tussen 20 mei en 15 juni enkel beweiding met maximaal 4 dieren per hectare

  Faunabeheer grasland standweide 15 juni (661 €/ha) tussen 20 maart en 15 juni geen landbouwactiviteiten behalve beweiding met maximaal 2 dieren per hectare

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │25

  Faunabeheer grasland kuikenweide (761 €/ha) tussen 20 maart en 1 juli geen landbouwactiviteiten behalve beweiding met maximaal 2 dieren per hectare

  Faunabeheer akkerland voedselgewas (1.931 €/ha) teelt van een specifiek zaadleverend gewas of gewasmengsel het gewas laten staan tot 15 maart van het daaropvolgende jaar

 • Ecologisch aandachtsgebied

  Alle graslandpakketten kunnen gecombineerd worden met: EAG bufferstroken (grenzend aan waterloop) EAG bosranden met/zonder productie (grenzend aan bos)

  Geen dubbelfinanciering, dus volledige beheervergoeding

  16/01/2015 │26

 • Ecologisch aandachtsgebied

  Het beheerpakket ‘faunabeheer akkerland voedselgewas’ kan gecombineerd worden met:

  EAG braakliggend land EAG bufferstroken (grenzend aan waterloop) EAG bosranden met/zonder productie (grenzend aan bos) EAG landschapselementen akkerrand (enkel voor percelen smaller dan 20 meter)

  Bij combinatie met ‘EAG braakliggend land’ wordt de beheervergoeding verlaagd met € 1.221/ha

  Bij combinatie met ‘EAG bufferstroken’, ‘EAG bosranden zonder productie’ en ‘EAG landschapselementen akkerrand’ wordt de vergoeding verlaagd met € 631/ha

  16/01/2015 │27

 • Water-kwaliteit

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │29

  Beheerpakket ‘waterkwaliteit’: Minstens 2 hectare bouwland binnen beheergebied Jaarlijks aanduiden op welke akkerpercelen de maatregel wordt toegepast (variabel beheerpakket) Op de gemelde percelen laag risico-hoofdteelten verbouwen (minder nitraatuitspoeling, minder erosie, meer organische stof) en laten volgen door laag risico-nateelt Op bedrijfsniveau minstens 4 akkerteelten, waarvan 3 laag risicoteelten Nitraatresidubepaling door erkend labo Bodemanalyse C-gehalte en PH

 • Ecologisch aandachtsgebied

  Het beheerpakket ‘waterkwaliteit’ kan gecombineerd worden met:

  EAG N-fixerende gewassen EAG bufferstroken EAG agroforestry EAG bosranden met/zonder productie (grenzend aan bos) EAG landschapselementen akkerrand (enkel voor percelen smaller dan 20 meter)

  Geen dubbelfinanciering, dus volledige beheervergoeding Beheervergoeding vergoedt staalnames en teeltverschuivingen, geen opbrengstderving

  16/01/2015 │30

 • Instand-houdings-doelstellingen

 • Pakketten & vergoedingen

  16/01/2015 │32

  Fosfaatuitmijning (704 €/ha) Doormiddel van specifieke teelten en een aangepaste N- en K-bemesting fosfaat onttrekken aan de bodem

  Verminderde bemesting op bouwland (1.391 €/ha) Geen P- en N-meststoffen

  Verminderde bemesting op grasland (1.036 €/ha) Geen P- en N-meststoffen

  Enkel toepasbaar op percelen die door ANB in een NATURA2000 managementsplan zijn aangeduid als geschikt voor het betreffende beheerpakket.

 • Meer informatie?

  www.vlm.be/landtuinbouwer/beheerovereenkomsten