Begroting 2012

Click here to load reader

download Begroting 2012

of 92

 • date post

  13-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.185
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Begroting 2012

 • 1. een tsunami vannieuwe fiscale maatregelen!Een update d.d. 10-04-2012 1

2. INHOUDIInleidingII Roerende voorheffingIII VennootschapsbelastingIV PersonenbelastingV BTW en indirecte belastingenVI Overige maatregelen uit het begrotingsakkoordVII Overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen in het VlaamsGewest 2 3. INLEIDING3 4. VAN BASISNOTA TOT BEGROTINGSAKKOORD 2012 Basis: nota Di Rupo d.d. 4 juli 2011 Streefdoel: begrotingstekort beperken tot 2,8% BBP in 2012, evenwicht in2015 Inspanning: circa 11,3 miljard in 2012 Hoe bereiken?: nieuwe inkomsten en bezuinigingen Begrotingsakkoord d.d. 27 november 2011 inmiddels gedeeltelijkgoedgekeurd in het Parlement Update weerhouden belastingmaatregelen 4 5. ROERENDE VOORHEFFING5 6. ROERENDE VOORHEFFING Harmonisering van het tarief van roerende voorheffingo interesteno dividenden Solidariteitsbijdrage: 4%6 7. Harmonisering van het tarief van roerende voorheffing opinteresten & dividenden Interesten in de regel nu 15% wordt 21% o uitzondering spaarboekjes: blijft15% en tot 1.830 per persoon vrijgesteld (AJ 2012) o uitzondering staatsobligatie december 2011: blijft 15% o uitzondering andere roerende inkomsten en diverse inkomsten met een roerend karakter: blijft 15% Dividenden nu 15% of 25%o tarief 25% blijfto tarief 15% wordt 21%o tarief liquidatieboni blijft 10%o tarief inkoop eigen aandelen 10% wordt 21% Nieuwe tarieven van toepassing met ingang van 1 januari 20127 8. Solidariteitsbijdrage: 4% Genieters van roerende inkomsten boven netto 20.020 /jaar (indexeerbaar) per persoon o Interesten maar niet vrijgesteld gedeelde spaardeposito ad.1.830 per persoon (AJ 2012) o dividenden o niet van toepassing op liquidatieboni en interesten Staatsbon december 2011 o niet van toepassing op interesten van spaarboekjes boven vrijgesteld gedeelte (1.830 /jaar) maar deze worden wel meegeteld om grens van 20.020 /jaar (indexeerbaar) te berekenen o niet van toepassing op andere roerende inkomsten (bijvoorbeeld auteursrechten) Extra belasting van 4% 8 9. Solidariteitsbijdrage: 4% (vervolg) Belastingplichtige geeft schuldenaar inkomsten geen toestemming tot inhouding van 21% aan de bron -> o schuldenaar zendt alle gegevens inzake interesten en dividenden toe aan centraal aanspreekpunt, met identificatie van de verkrijger van de inkomsten o bijkomende heffing van 4% wordt in voorkomend geval gevestigd bij berekening personenbelasting op basis aangifte + eventuele bijkomende bij aanspreekpunt gemelde gegevens (geen aanvullende gemeentelijke opcentiemen op extra 4%) Belastingplichtige geeft schuldenaar inkomsten toestemming tot inhouding van 21% + 4% aan de bron -> o geen melding aan centraal aanspreekpunt o 4% van toepassing vanaf de eerste Euro o geen verplichte vermelding in de aangifte PB o mogelijkheid tot recuperatie via aangifte indien totaal netto RI < 20.020 /jaar (indexeerbaar)9 10. VENNOOTSCHAPSBELASTING10 11. VENNOOTSCHAPSBELASTING Notionele interestaftrek minder interessant Wijziging vrijstelling meerwaarde op aandelen in hoofde vanvennootschappen Verstrenging toepassing thin cap regel Extra legaal pensioen aan banden 11 12. Notionele interestaftrek minder interessant Maximum tarief bedraagt voortaan 3% (+0,5% KMO blijft behouden). Ter vergelijking belastbaar tijdperk 2011 is 3,425% + 0,5% KMO. Overdraagbaarheid o geen overdraagbaarheid voor NIA vanaf belastbaar tijdperk 2012 (overschotten definitief verloren) o niet benutte NIA (thans 7 jaar) overdraagbaarheid beperkt tot max. 60% van het belastbaar resultaat voor NIA (uitzondering voor eerste schijf van 1 mio belastbaar resultaat) Aftrek stock NIA wordt laatste bewerking om belastbaar resultaat te bepalen (na toepassing van de DBI-aftrek, verliezen en investeringsaftrek). Zo nodig wordt overdrachtstermijn van 7 opeenvolgende jaren hiervoor verlengd.12 13. Wijziging vrijstelling meerwaarde op aandelen in hoofde vanvennootschappen 100% vrijgesteld mits naleven: o taxatievoorwaarde o volle eigendom o minimum bezitstermijn n jaar Meerwaarden behaald binnen het jaar: 25,75% Verliezen (minderwaarden & waardeverminderingen) niet aftrekbaar13 14. Verstrenging toepassing thin cap regel Beperking aftrekbaarheid interesten Aanpassing huidige 7/1 regel o ratio wordt 5/1 o toepassingsgebied leningen verstrekt door kredietverstrekkers gevestigd in belastingparadijzen, wordt uitgebreid naar leningen verstrekt door groepsvennootschappen in de zin van artikel 11 Wetboek van Vennootschappen o niet van toepassing voor o.a. leasing- en factoringmaatschappijen14 15. Extra legaal pensioen aan banden Berekening 80% regel thans ongelimiteerd wordt op circa 82.500 gebracht. Dit zou overeenstemmen met de hoogste wedde van een ambtenaar. Interne pensioenvoorzieningen o verplicht onder te brengen bij een externe verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds (4,4% verzekeringstaks) o overdracht/externaliseren bestaande interne pensioenvoorzieningen: binnen termijn van 3 jaar (mogelijks aan een lagere premietaks van 1,75% i.p.v. 4,4%) o bekend maken bestaande interne pensioenvoorzieningen aan databank o laatste nieuws: bestaande reserves zouden mogen behouden blijven, maar 1,75% taks blijft verschuldigd of te spreiden over drie jaar (3 x 0,6%) 15 16. PERSONENBELASTING 16 17. PERSONENBELASTING Bedrijfswagen minder interessant Verhoging voordeel alle aard gratis huisvesting Stock option plans Wijziging stelsel dienstencheques Extra legaal pensioen aan banden Verlaging fiscaal voordeel energiebesparende uitgaven en omvormingaftrekbare uitgaven in belastingvermindering (twee unieke tarieven)17 18. Bedrijfswagen minder interessant Rijden met propere en goedkopeauto wordt beloond, vuile en dure auto wordt afgestraft Belastbaar voordeel alle aard wordt vanaf inkomstenjaar 2012 berekend op basis van: o percentage op 6/7 van de cataloguswaarde bij verkoop aan particulier inclusief opties (exclusief korting) en werkelijk betaalde BTW o percentage in functie van CO2 uitstoot en type brandstof: min. 4% en max. 18% o min. voordeel alle aard van 1.200 /jaar voor AJ 2013 (indexeerbaar) o priv afgelegde kilometers zijn geen parameter meer o Cataloguswaarde daalt ieder jaar met 6% gedurende vijf jaar. Vanaf zesde jaar steeds 70% van catalogusprijs. Ook van de werkgever wordt een bijdrage verwacht : 17% van VAA als verworpen uitgaven, waarop geen aftrekken kunnen toegepast worden (steeds minimum belastbare grondslag) Zelfde principes: tweedehands wagens en leasingwagens (ook bij lichting optie) 18 19. Verhoging voordeel alle aard gratis huisvesting Verhoging multiplicator kadastraal inkomen tot 3,8 voor onroerende goederen met een niet-gendexeerd kadastraal inkomen > 745 o nu: gendexeerd KI x 100/60 x 2 o wordt: gendexeerd KI x 100/60 x 3,8 Verhoging voordelen in natura (indexeerbaar): o gratis elektriciteit 910 /jaar o gratis verwarming 1.820 /jaar 19 20. Stock option plans Verhoging forfaitaire waardering stock option plans (aandelenopties) o 15% wordt 18% (+ 1% per jaar indien optie > 5 jaar) o 7,5% wordt 9% (+ 0,5% per jaar indien optie > 5 jaar) Aandelenopties aangeboden vanaf 1 januari 201220 21. Wijziging stelsel dienstencheques Belastingvermindering ad. 30% (absoluut max. 768 ) blijft ongewijzigd Waarde dienstencheque verhoogt van 7,5 /cheque tot 8,5 /cheque in 2013 (indexeerbaar)21 22. Extra legaal pensioen aan banden Verhoging eindtaxatie exclusief gemeentebelasting (naast RIZIV bijdragevan 3,55% en solidariteitsbijdrage van 2%) thans:o 16,5% vanaf 60 jaaro 10% vanaf 65 jaarWordto 20% op 60 jaaro 18% op 61 jaaro 16,5% op 62, 63 en 64 jaaro 10% vanaf 65 jaar(tarieven telkens te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen)22 23. Verlaging fiscaal voordeel energiebesparende investeringenen omvorming aftrekbare uitgaven in belastingvermindering(twee unieke tarieven) Fiscaal voordeel energiebesparende investeringen voortaan beperkt tot uitgaven voor isolatie van daken o tarief 30% van de werkelijk betaald uitgaven o absoluut max. 2.930 EUR per belastbaar tijdperk en per woning o surplus is overdraagbaar Andere energiebesparende uitgaven (voorbeeld vervanging stookketel, dubbele beglazing, zonnepanelen, ) o overeenkomst moet getekend zijn voor 28-11-2011 of werkelijk betaald in 2011 (ongeacht besteldatum) o stelsel van overdracht ook behouden voor de in 2012 werkelijk betaalde uitgaven (toeslag van 880 EUR voor zonnepanelen blijft van toepassing) 23 24. Verlaging fiscaal voordeel energiebesparende investeringenen omvorming aftrekbare uitgaven in belastingvermindering(twee unieke tarieven) (vervolg) Vanaf aanslagjaar 2013 omvorming aftrekbare uitgaven in belastingvermindering (twee unieke tarieven): tarief 30% o standaard aftrekken tarief 45% o giften o aftrek enige eigen woning o kinderopvang o 24 25. BTW EN INDIRECTE BELASTINGEN 25 26. BTW EN INDIRECTE BELASTINGEN BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders Verhoging BTW kost bedrijfswagens Verhoging BTW tarief digitale TV Verhoging accijnzen 26 27. BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders Vanaf 1 januari 2012: geschrapt uit art. 44 W. BTW Gevolgen: o identificatie voor BTW-doeleinden o aangifteplicht o facturatie o maatstaf van heffing Historisch recht op aftrek27 28. BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg) Identificatie voor BTW-doeleinden o formulier 604A o uiterlijk 20 januari 2012 Aangifteplicht 28 29. BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders (vervolg) Periodieke BTW aangifte: o maandelijks o kwartaal (omzet max. 1 mio en optie) Tolerantie: o maandaangever: januari, februari en maart opnemen in aangifte april, in te dienen uiterlijk 20 mei 2012 (nihil-aangiftes vereist!) o kwartaalaangever: eerste kwartaal opnemen in tweede kwartaal, in te dienen uiterlijk 20 juli 2012 (nihil-aangiftes vereist!) Jaarlijkse klantenlisting, intracommunautaire opgave, 29 30. BTW honoraria notarissen en gerechtsdeurwaarders