Beeldkwaliteitsplan Lommel. Lezing door plusoffice architects

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  544
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Beeldkwaliteitsplan Lommel. Lezing door plusoffice architects

1. beeldkwaliteitsplanLommelen zijn energerielandschapWard Verbakelplusofficearchitects 2. stad LommelMasterplan stationsomgeving 3. vlaamse bouwmeesterSTEDELIJKE DRAGER 4. projectdefinitieBKP LOMMEL CENTRUM +BKP x 12 5. definitie studieteamBeeldkwaliteitsplanLommelen zijn energielandschap 6. LOMMELDORPENSTAD + DORPENLANDSCHAP 7. 8 6 7 10152 11 9341213Woonkernen in DorpenstadWoonkernen in Dorpenlandschap1. Lommel centrum 8. Kolonie2. Heeserbergen 9. Werkplaatsen3. Balendijk10. Blauwe kei4. Kattenbos11. Stevensvennen5. Lutlommel12. Gelderhorsten6. Heide-Heuvel 13. Kerkhoven7. Barrier 8. Lommel 17921750:1792: 1850:OrografieCultuurland gevormd rond driehoekige nederzettingen opBovenlokale infrastructuren doen hun intrede in het de uitloper van het Kempisch plateau. Ontginningen vanlandschap. Extensieve schapenteelt verliest het van heide gaat voort op natte gronden langs de waterlopen.de bosontginning, de intensieve veehouderij en de akkerbouw. Grootse landschappelijke veranderingen zijn ondermeer: de irrigatielanderijen bij Kolonie, de massale bosaanplantingen en de aanleg van het kanaal en de spoorweg.1939:1970: 2010:Industrialisatie dringt door tot in het agrarisch Lommel.Constante demografische aangroei, economische bloei Huidige situatieDorpen vormen steeds meer en meer een aaneengesloten en uitbreiding van voorzieningen hebben geleid tot eenweefsel. Ontstaan van Werkplaatsen. Verarmde verstedelijkt gebied. Er ontstaat een nieuwe relatie tussenbeekvalleien ontstaan door het weghalen van de natuurlijke woongebied, industriezones, toeristisch- recreatieve zones,weideafscheiding. (intrede prikkeldraad) natuurgebieden en de open ruimte. 9. luchtfoto water- en wegennetwerkbebouwing kavels groene korrelwerkplaatsenpercentage bebouwing: 3,143 % Sportvelden en kerkStationpercentage bebouwing: 4,870 % StationLutlommelpercentage bebouwing: 5,648 % kerk van LutlommelLommel Centrumpercentage bebouwing: 13,039 %Dorpsplein DE kORREL VAN hET LANDSChAP EN DE VERSTEDELIJkINg 10. Het fietsnetwerk wordt daarmee een figuur die ook Hoofdlaanstructuur langs de oude routes door het landschap De hoofdwegen die niet geaccentueerd worden in het landschaponafhankelijk bestaat van de gemotoriseerde vervoerslogica.De stedelijke drager en stadslaan kunnen natuurlijk meeeen rol spelen in dit netwerk, maar de radiale bewegingenzijn vooral van tel, en zeker ook de link tussen de trageverbindingen en de landschappelijke entiteiten zoals debeekdalen en het kanaal. 11. 1 bouwlaag2 bouwlagen3 bouwlagen4 bouwlagen5 of meer bouwlagenculturele gebouwen0 5 10 20 12. 1 bouwlaag2 bouwlagen3 bouwlagen4 bouwlagen5 of meer bouwlagenculturele gebouwen0 5 10 20 13. situatie vroegersituatie nusituatie met schaalvergrotingprobleem lost zichzelf op 14. Brievenbus +Behoud van bestaande perceelstructuur???Duidelijke toegang van de woning aan de voorgevel Terrassen aan voorzijde van gebouw zo is er meer relatietussen gebouw en publieke ruimte 15. ? P ?Pcentrumstraat begrensd door passage van de ontsluitingslussen 16. gevelopeningen E D C B A E D C B A E D C B Aplaatsing van naamborden dikte en breedte van naamborden 17. P 18. Mobiliteit 19. ? 20. N71 21. Parking 22. Kanaal naar Beverlo Martinus van Gurplaan N 769BalendijkVreyshorringN 746 EindeHoeverdijkEindergatloopN 715stedelijkedrager 4348 38 4850 52 4551Kanaal naar BeverloMartinus van Gurplaan N 769Vreyshorring N 746EindeEindergatloopN 715stedelijkedragerDORPENLANDSCHAPDORPENSTADDORPENLANDSCHAPopen landschap gesloten stadgesloten bossen en open landschap POORT?POORT? 23. 1 Profiel 1: ten noorden van het centrum23 4 5Profiel 2: iets ten noorden van het centrum 67 Profiel 3: tussen Dorp en KerkpleinProfiel 4: tussen Dorp en Kerkplein met ruimte voor bomen8 24. Profiel 5: tussen Ringlaan en Kerkplein Profiel 6: tussen spoorweg en RinglaanProfiel 7: ten zuiden van de spoorwegProfiel 8: ten zuiden van de spoorweg 25. Communicatie 26. ?BBOO1504C + 27. + BC +FASE 112 maandenANALYSE LEGENDEWERKPLAATSENLOMMEL ALGEMEENC +C + +analyse+C+ FASE 2+ontwerpVOORONTWERP10 maandenC +C + begeleidingsgroep gemeentebestuur++CHEIDE HEUVELSTEVENSVENNENgecoro + kwaliteitskamerCENTRUM LUTLOMMELC +BLAUWE KEIC +EINDRAPPORTKATTENBOSC + C + + +C + +belevingsonderzoekC ? interview+ + +C + + C ++participatie: inspraakvergadering+ + + klankbordgroepC + + FASE 2C +C +wandelingC + C +C +10 maanden brochure+SE 28. C + analyse+FASE 2 ontwerp 10 maandenC + C + begeleidingsgroep gemeentebestuurANALYSEHEIDE HEUVEL STEVENSVENNEN gecoro + kwaliteitskamCENTRUMLUTLOMMELC + BLAUWE KEI C +KATTENBOS C + C ++ + C + + LEGENDE belevingsonderzoekC?interview +++C +analyse++ participatie: inspraakvergadering + + + klankbordgroep+FASE 2C +C + ontwerpVOORONTWERP wandelingC + C + 10 maanden C + C + C + begeleidingsgroep brochure + gemeentebestuur HEIDE HEUVELSTEVENSVENNEN C+C +gecoro + kwaliteitskamerCENTRUMLUTLOMMEL C +BLAUWE KEI C + C +KATTENBOSEINDRAPPORT+ +CC +C ++ C + + belevingsonderzoekC ? interview + C +++ + + participatie:C +inspraakvergadering++ + klankbordgroep C ++C +C + C +C +C + FASE 3wandeling 10 maanden brochure + SE 29. C + FASE 310 maandenANALYSEBARRIER BALENDIJK+C + C HEESERBERGEN KOLONIEKERKHOVEN C + GELDERHORSTEN C +C +C ++ + +++ +C + C + C +C +C +C +NUVOORONTWERPEXPO STUDIEDAGC ++C +++EINDRAPPORTC +C + C + +C ++ C ++ 30. C +10 etstochtendoor Lommel? 31. Wonen in kernen 32. LUTLOMMEL 33. 250m100m 34. RUP Lutlommel 35. De Lutlommelse Kiezel in kaart1/ Verbindt Lommel met de Luikersteenweg2/ De meeste functies liggen aan de Lutlommelse Kiezel3/ Een hele reeks driehoekige pleintjes langs de Lutlommelse Kiezel kunnen ingezet worden om de monotomie van de steenweg te onderbreken. 36. referentievoorbeeld aanleg van een buurtpleintje referentievoorbeeldintegratie verharding en bomen referentievoorbeeld informele skate-plek driesplein Opdorp 37. PopulusPopulusSalix, Alnus BarrierSalix, Alnus Pinus, QuercusPopulusPopulus Salix, AlnusBarrierLommel centrum AlnusSalix,Pinus, Quercus Lommel centrum Typische driehoek: view from moving vehicles onto plinth surface.Typische driehoek: view from moving vehicles onto plinth surface.Lutlommel triangle plinthsLutlommel triangle plinthsProfiel en plan van een driehoekig pleintje 38. wegen voor gemotoriseerd verkeertrage wegen 39. parkeren NU parkeren STRAKS pleinopdeling NU pleinopdeling STRAKS 40. grenzen en randen NU grenzen en randen STRAKS wegenstructuur NU wegenstructuur STRAKS 41. BALENDIJK 42. 25mparkzonefietspadvolkstuinenspeelinfrastructuurbrugboom 43. Park(ing)day gras tussen barsten en voegen Tempelhof, tijdelijk park van een oude luchthavenvoetgangersbrug in Aveirovoetgangersbrug in Madridspeeltoestellen + park, Vondelpark, AmsterdamVentura Trindade arquitectos MRio architectsCarve Landscape architects 44. P-1 45. BARRIER 46. - afwerking bouwblokken &terug een achterkant schakeltussen nieuwe woonvorm enhuidige bebouwingsstructuur- publieke functie tussennieuwe woonvormen enachterkanten van de tuinen- specifieke plek, zwaaikom,niet gentegreerd- link met het Barrierpark- integratie erfgoed- westelijke bouwblokafwerken + weg naar het park- nieuwe woonvormen nodigom het huidige stedelijkeweefsel te doorbreken- historisch erfgoed 47. Bouwen in het bos, BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTSBouwen in het bos, GIGON GUYER 48. WERKPLAATSEN 49. 1876 1891 2006250m 50. boominplantinghagenstructuurgevelaanpassingenstraatverlichtinggevelopeningen behoudenhekwerktoegangengeen dakvenstervoortuinenhoogtehoogte beplanting verharding 51. BOSSEN STRATEN PARKVELDENDichte bossen met onderbeplan ng inTypische woonstraten van Werkplaat- Bomen opgesluimd. Lege velden. Graslanden of akkerlan-de omgeving van Werkplaatsen.sen.Heestermassieven reduceren. den. Vrijstaande parkbomen. plusocearchitects - DELVA Landscape Architects - Connect 52. huidige situatie huidige situatie huidige situatiePP 9P P &8 R5 16 7 2 10 PP PP 11 3 13 12PP P 4P P14toekomst toekomst toekomstP 1P PP&RPP PP PP PP PPP P 53. PPP &RPPPP 54. beeldkwaliteitsplanLommelen zijn energerielandschapWard Verbakelplusofficearchitects