Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

Click here to load reader

 • date post

  30-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

 • 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien

2. Inzicht laat mens en organisatie groeienDoor inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om oppersoonlijk en organisatorisch vlak te werken aanontwikkeling en groei.Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juisteinzicht op het juiste moment om de gewenste veranderingte realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dangaan we graag met u in gesprek.Pagina 2 3. Inhoudsopgave Positie pagina5 Visie pagina9 Raak! pagina 13 Klanten pagina 15 Seizoensbijeenkomsten pagina 19 Organisatie pagina 21 Publicaties pagina 27 Contact pagina 31Pagina 3 4. PositiePagina 4 5. In de praktijk brengen van strategieOrganisaties zijn continu bezig zich aan te passen aanStrategieveranderingen in de omgeving. Daarnaast is hetnoodzakelijk op de lange termijn te investeren in dekernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategieen effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goedeweg te blijven.OmgevingIn dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes temaken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En opwelk moment? Vaak is het operationaliseren van destrategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we hetnog niet eens over het realiseren van veranderingen in deorganisatie als gevolg van de gemaakte keuzes.OrganisatieWat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiserenvan uw strategie. Samen met u werken we aan hetontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onzekernkwaliteiten in dit proces? We hebben ervaring met veranderen Leiderschap We zijn in staat abstracties te concretiseren We zien de samenhang der dingen We helpen u te besluiten en te bewegen We maken veranderingen afPositiePagina 5 6. Realiseren van integrale veranderingenOnze opdachten maken meestal onderdeel uit van destrategische agenda. Opdrachten die de geheleorganisatie raken en bepalend zijn voor het succes op delange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden. Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St.Radboud voor alle niet-medische processen Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voorinformatieuitwisseling voor de havenbedrijven vanRotterdam en Amsterdam Begeleiden van de ANWB in de verandering van eenclusterorganisatie naar een procesgestuurdeorganisatie Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening doorFusieeen uitbestedingspartner van Obvion Uitbesteding Organisatie Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van ReorganisatieCoopCodisProcesinnovatie Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van Directievoeringwereldwijde backoffices van Rabobank InternationalShared Services Verhogen van de effectiviteit van het Strategievormingprogrammamanagement bij de Nederlandse PrestatieverbeteringSpoorwegen Wet- en regelgeving Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda Strategische themasPositiePagina 6 7. Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integraleveranderingenDe basis voor ons werk is een gedegen kennis van deInhoudelijke vakgebiedenbelangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed instaat de samenhang tussen de verschillende gebieden teoverzien. Besturing &LeiderschapOok binnen deze gebieden voeren we belangrijkeFinancin & Informatie &opdrachten uit. Voorbeelden zijn: Control Technologie Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! Herinrichten financile functie Corus vanwege fusie metTata Steel Introduceren waardemanagement en optimaliserenMarketing &Mens &managementaccounting bij Nationale Nederlanden Verkoop Cultuur Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor deWegenwacht Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodelvoor ABN AMRO Hypothekengroep Adviseren van het management van APG over deherinrichting van de IT-functie Verhogen van de effectiviteit van Informatie-management bij de Raad voor de Rechtspraak Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor departiculiere markt van Rabobank Strategische themasPositiePagina 7 8. VisiePagina 8 9. Inzicht op verschillende niveausToekomstEr is een veelheid aan ingredinten nodig om inzicht teverkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk ensamenwerking zijn hierbij essentieel.Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij hetNuuitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair devolgende invalshoeken: De organisatie in haar omgeving De organisatie als een gentegreerd systeemMens De organisatie in de tijd bezienDeze invalshoeken hebben betrekking op een individuelewerknemer, een team, een afdeling of de geheleorganisatie.ProcesTechnologieInzicht ontstaat op vele manieren. Door een goedeOrganisatieanalyse van de organisatie. Door samen na te denkenover toekomstscenarios. Door het beoordelen van dekwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van Omgevinghun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings-Verledenvraagstukken te reduceren tot de kernvraag.VisiePagina 9 10. Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komenOntwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie-eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag ende situatie spelen we met deze invalshoeken om totOntwerpen Ontwikkeleninzicht en resultaat te komen.Ontwerpen is gericht op de inhoud van veranderen.Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoalsproducten en diensten, processen en mensen, deinformatiehuishouding en het systeemlandschap. Het iscruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge Resultaatsamenhang te bepalen.Ontwikkelen richt zich op de mens. Een verandering kanoverzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen.Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen diepast bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie.Sturen maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld debeoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. OokSturenbasale punten als dingen afmaken, op tijd leveren envolhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschattenelementen van deze invalshoek.VisiePagina 10 11. GrondbeginselenOnze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen.Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats.We zijn op zoek naar de essentie. DeWe denken vrij. We komen op basis vanessentie van de vraag is de basis voor het onze kennis en ervaring tot echtein gang zetten van een blijvende oplossingen. We durven waar nodig metverandering. frisse ideen en denkrichtingen te komen: dat creert ruimte voor groei. Dit kunnenWe zetten mensen centraal. Mensen met we omdat we onafhankelijk zijn.zelfinzicht durven op eigen kracht enintutie te varen en hebben gezonde zin inWe doen. Praten en schrijven alleen, daarverandering met perspectief. Zij zijn het diegeloven we niet in. We weten uit ervaringeen organisatie echt vooruit brengen. dat niet alles van tevoren valt te bedenken.Al doende sturen we bij en blijven weWe staan voor ons vak. We worden inzicht creren en er naar handelen.gedreven door inhoud en liefde voor hetadviesvak. Vanuit een hoge mate van We zijn integer. Ons doen en laten isintrinsieke motivatie en betrokkenheid bijgebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid enonze opdrachtgevers, blijven wij onszelfbetrouwbaarheid. Vanuit een grootontwikkelen. verantwoordelijkheidsbesef geven weinzicht en richting.VisiePagina 11 12. Raak!Pagina 12 13. Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komenRAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces dieis gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. Inspeciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen.Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren enVisieversnellen van kennisdeling.Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot1 2de kern.Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak.Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soortenworkshops bieden om cruciale aspecten in het Groeps-veranderproces te ondersteunen.EvaluatieOntwerp prestatie1: Van evaluatie naar visie42: Van visie naar ontwerp3: Van ontwerp naar realisatie4: Verhogen groepsprestatie3Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief Realisatieondersteunen van deze workshops. Ook hebben wespecifiek opgeleide professionals in huis om dezeworkshops te begeleiden.Raak!Pagina 13 14. KlantenPagina 14 15. Onze opdrachtgeversOnze klant is geen abstract begrip. De klant is een mensMarcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypothekenvoor wie en met wie we werken.Groep over de ondersteuning van SeederDeBoerbij het ontwikkelen van een risicogebaseerdWe vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste besturingsmodel.resultaten boekt en dat de klant zichzelf kan ontwikkelen Zij zijn erkende specialisten op het gebied vanin het proces van de opdracht.Finance en Risk Management in de financilesector.We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis,worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgeversover de ondersteuning van SeederDeBoer bij dedie de goede dingen willen doen voor de eigen opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belangZij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naaris niet onze stijl. de essentie en stropen zelf ook echt de mouwenop.We werken in organisaties met een hoge complexiteit. DitAernout van Citters, Finance Controller Corus,betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van over de ondersteuning van SeederDeBoer bijactiviteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang diverse finance projecten.van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in.Zij weten kennis van Corus te combineren metnieuwe inzichten en een continue stroom vanOp de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal van nieuwe ervaringen bij andere bedrijven.onze opdrachtgevers.Jean-Pierre van Lieshout, Controller binnen INGDI, over de ondersteuning van SeederDeBoer bijde implementatie van een accounting systeem.Zij weten een project strak te managen met eenhelder overzicht van taken enverantwoordelijkhedenKlantenPagina 15 16. Onze klantenFinancile sectorGezondheidszorgNon-profit en overige mar