Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

of 28 /28
Inzicht laat mens en organisatie groeien

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

  • 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien

2. Inzicht laat mens en organisatie groeienDoor inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om oppersoonlijk en organisatorisch vlak te werken aanontwikkeling en groei.Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juisteinzicht op het juiste moment om de gewenste veranderingte realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dangaan we graag met u in gesprek.Pagina 2 3. Inhoudsopgave Positie pagina5 Visie pagina9 Raak! pagina 13 Klanten pagina 15 Seizoensbijeenkomsten pagina 19 Organisatie pagina 21 Publicaties pagina 27 Contact pagina 31Pagina 3 4. PositiePagina 4 5. In de praktijk brengen van strategieOrganisaties zijn continu bezig zich aan te passen aanStrategieveranderingen in de omgeving. Daarnaast is hetnoodzakelijk op de lange termijn te investeren in dekernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategieen effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goedeweg te blijven.OmgevingIn dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes temaken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En opwelk moment? Vaak is het operationaliseren van destrategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we hetnog niet eens over het realiseren van veranderingen in deorganisatie als gevolg van de gemaakte keuzes.OrganisatieWat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiserenvan uw strategie. Samen met u werken we aan hetontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onzekernkwaliteiten in dit proces? We hebben ervaring met veranderen Leiderschap We zijn in staat abstracties te concretiseren We zien de samenhang der dingen We helpen u te besluiten en te bewegen We maken veranderingen afPositiePagina 5 6. Realiseren van integrale veranderingenOnze opdachten maken meestal onderdeel uit van destrategische agenda. Opdrachten die de geheleorganisatie raken en bepalend zijn voor het succes op delange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden. Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St.Radboud voor alle niet-medische processen Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voorinformatieuitwisseling voor de havenbedrijven vanRotterdam en Amsterdam Begeleiden van de ANWB in de verandering van eenclusterorganisatie naar een procesgestuurdeorganisatie Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening doorFusieeen uitbestedingspartner van Obvion Uitbesteding Organisatie Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van ReorganisatieCoopCodisProcesinnovatie Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van Directievoeringwereldwijde backoffices van Rabobank InternationalShared Services Verhogen van de effectiviteit van het Strategievormingprogrammamanagement bij de Nederlandse PrestatieverbeteringSpoorwegen Wet- en regelgeving Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda Strategische themasPositiePagina 6 7. Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integraleveranderingenDe basis voor ons werk is een gedegen kennis van deInhoudelijke vakgebiedenbelangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed instaat de samenhang tussen de verschillende gebieden teoverzien. Besturing &LeiderschapOok binnen deze gebieden voeren we belangrijkeFinancin & Informatie &opdrachten uit. Voorbeelden zijn: Control Technologie Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! Herinrichten financile functie Corus vanwege fusie metTata Steel Introduceren waardemanagement en optimaliserenMarketing &Mens &managementaccounting bij Nationale Nederlanden Verkoop Cultuur Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor deWegenwacht Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodelvoor ABN AMRO Hypothekengroep Adviseren van het management van APG over deherinrichting van de IT-functie Verhogen van de effectiviteit van Informatie-management bij de Raad voor de Rechtspraak Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor departiculiere markt van Rabobank Strategische themasPositiePagina 7 8. VisiePagina 8 9. Inzicht op verschillende niveausToekomstEr is een veelheid aan ingredinten nodig om inzicht teverkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk ensamenwerking zijn hierbij essentieel.Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij hetNuuitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair devolgende invalshoeken: De organisatie in haar omgeving De organisatie als een gentegreerd systeemMens De organisatie in de tijd bezienDeze invalshoeken hebben betrekking op een individuelewerknemer, een team, een afdeling of de geheleorganisatie.ProcesTechnologieInzicht ontstaat op vele manieren. Door een goedeOrganisatieanalyse van de organisatie. Door samen na te denkenover toekomstscenarios. Door het beoordelen van dekwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van Omgevinghun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings-Verledenvraagstukken te reduceren tot de kernvraag.VisiePagina 9 10. Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komenOntwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie-eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag ende situatie spelen we met deze invalshoeken om totOntwerpen Ontwikkeleninzicht en resultaat te komen.Ontwerpen is gericht op de inhoud van veranderen.Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoalsproducten en diensten, processen en mensen, deinformatiehuishouding en het systeemlandschap. Het iscruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge Resultaatsamenhang te bepalen.Ontwikkelen richt zich op de mens. Een verandering kanoverzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen.Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen diepast bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie.Sturen maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld debeoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. OokSturenbasale punten als dingen afmaken, op tijd leveren envolhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschattenelementen van deze invalshoek.VisiePagina 10 11. GrondbeginselenOnze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen.Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats.We zijn op zoek naar de essentie. DeWe denken vrij. We komen op basis vanessentie van de vraag is de basis voor het onze kennis en ervaring tot echtein gang zetten van een blijvende oplossingen. We durven waar nodig metverandering. frisse ideen en denkrichtingen te komen: dat creert ruimte voor groei. Dit kunnenWe zetten mensen centraal. Mensen met we omdat we onafhankelijk zijn.zelfinzicht durven op eigen kracht enintutie te varen en hebben gezonde zin inWe doen. Praten en schrijven alleen, daarverandering met perspectief. Zij zijn het diegeloven we niet in. We weten uit ervaringeen organisatie echt vooruit brengen. dat niet alles van tevoren valt te bedenken.Al doende sturen we bij en blijven weWe staan voor ons vak. We worden inzicht creren en er naar handelen.gedreven door inhoud en liefde voor hetadviesvak. Vanuit een hoge mate van We zijn integer. Ons doen en laten isintrinsieke motivatie en betrokkenheid bijgebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid enonze opdrachtgevers, blijven wij onszelfbetrouwbaarheid. Vanuit een grootontwikkelen. verantwoordelijkheidsbesef geven weinzicht en richting.VisiePagina 11 12. Raak!Pagina 12 13. Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komenRAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces dieis gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. Inspeciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen.Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren enVisieversnellen van kennisdeling.Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot1 2de kern.Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak.Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soortenworkshops bieden om cruciale aspecten in het Groeps-veranderproces te ondersteunen.EvaluatieOntwerp prestatie1: Van evaluatie naar visie42: Van visie naar ontwerp3: Van ontwerp naar realisatie4: Verhogen groepsprestatie3Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief Realisatieondersteunen van deze workshops. Ook hebben wespecifiek opgeleide professionals in huis om dezeworkshops te begeleiden.Raak!Pagina 13 14. KlantenPagina 14 15. Onze opdrachtgeversOnze klant is geen abstract begrip. De klant is een mensMarcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypothekenvoor wie en met wie we werken.Groep over de ondersteuning van SeederDeBoerbij het ontwikkelen van een risicogebaseerdWe vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste besturingsmodel.resultaten boekt en dat de klant zichzelf kan ontwikkelen Zij zijn erkende specialisten op het gebied vanin het proces van de opdracht.Finance en Risk Management in de financilesector.We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis,worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgeversover de ondersteuning van SeederDeBoer bij dedie de goede dingen willen doen voor de eigen opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belangZij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naaris niet onze stijl. de essentie en stropen zelf ook echt de mouwenop.We werken in organisaties met een hoge complexiteit. DitAernout van Citters, Finance Controller Corus,betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van over de ondersteuning van SeederDeBoer bijactiviteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang diverse finance projecten.van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in.Zij weten kennis van Corus te combineren metnieuwe inzichten en een continue stroom vanOp de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal van nieuwe ervaringen bij andere bedrijven.onze opdrachtgevers.Jean-Pierre van Lieshout, Controller binnen INGDI, over de ondersteuning van SeederDeBoer bijde implementatie van een accounting systeem.Zij weten een project strak te managen met eenhelder overzicht van taken enverantwoordelijkhedenKlantenPagina 15 16. Onze klantenFinancile sectorGezondheidszorgNon-profit en overige marktenKlantenPagina 16 17. SeizoensbijeenkomstenPagina 17 18. SeizoensbijeenkomstenWe hechten veel waarde aan onze relaties. Lentebijeenkomst 2012Speciaal voor ons netwerk organiseren weHet thema leiderschap krijgt veel aandacht. Vaak gericht op wat eendaarom een Lente- en eengoede leider is, of hoe een goede leider zich moet gedragen. Er isZomerbijeenkomst. weinig aandacht voor waarom een leider doet wat hij doet. Juist deleiders die de kern van het waarom kunnen raken, maken in onze visieDe actuele data van de bijeenkomsten vindthet verschil. Zij creren niet te stoppen bewegingen. Drie leiders gevenu op www.seizoensbijeenkomst.nl. Ook vindttijdens de Lentebijeenkomst op 6 juni 2012 hun visie op dit thema.u daar het laatste nieuws, de specifieke Marille Heijltjes, Professor Managerial Behavior Maastrichtinvulling van de Seizoensbijeenkomsten, het Universityaanmeldformulier en de sfeerverslagen van Emile Lohman, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur UMC Stde afgelopen bijeenkomsten. Radboud Susi Zijderveld, Algemeen Directeur CBRConny Groenewegen, een opkomend en internationaal bekend mode-talent zal ons door middel van een workshop laten ervaren hoecreativiteit in leiderschap gevonden en gestimuleerd kan worden:Unraveling Fashion, a knitting experience.Zomerbijeenkomst 2012Samen steken we veel energie in het oplossen van complexeproblemen, werken we toe naar belangrijke deadlines en voeren we deregie over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning isbelangrijk om een topprestatie te kunnen leveren op de momenten dieer toe doen. Dit bieden we u tijdens onze Zomerbijeenkomst op 23 juni2012.KlantenPagina 18 19. OrganisatiePagina 19 20. Inspirerend inzicht door inspirerende mensenWe geloven sterk in de kracht van iedere individueleMarktprofessional en van het collectief. Daarom zijn we alsmaatschap georganiseerd.In een hecht samenspel van partners, adviseurs enzelfstandige professionals weten we de complexeveranderingen bij onze klanten tot een goed einde tebrengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijkeuitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van onsbedrijf.Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met deambitie Wereldberoemd in Nederland te worden. Wevonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegenbureau voor organisatieadvies en interim-management.PartnersAdviseursIn oktober 2010 zijn we gestart met een YoungProfessional programma. Onze Young Professionals zijn Interim professionalsjong, talentvol, net afgestudeerd en hebben de ambitie inhet adviesvak te werken. Ze volgen eenontwikkelingsprogramma van 2 jaar waarin wij hen Raad van Adviesopleiden tot organisatieadviseurs. Zowel binnen als buitenhun opdracht worden ze intensief begeleid.OrganisatiePagina 20 21. PartnersSeederDeBoer is een maatschap met zes partners. IedereAlbert Visscherpartner heeft een belangrijke rol in het leveren vanZonder wrijving geen glans.kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onzeeigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onzegenen.Guido KilsdonkDiversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende Door hoofd- van bijzaken te onderscheidenstijlen, verschillende achtergronden, verschillende gezamenlijk snel tot de essentie komen.leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten.Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onzeJurgen Schutontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening.Op zoek naar de intenties en de ruimte om tebewegen.Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten vanhet werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aanPieter de Boerproductontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen enZonder de 1% visie is de 99% transpiratiecontinu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in dezinloos.praktijk, dat is wat we leuk vinden.Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun Ren Seederpersoonlijke motto. Werk en leef in harmonie met je omgeving,maar een enkele disharmonie kan zeereffectief zijn.Rob KoppenVrijheid in verbondenheid.OrganisatiePagina 21 22. De mensen van SeederDeBoerUw mensen en onze mensen werken samen om vragenscherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwerichtingen in te slaan.Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen vanSeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap,vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zitin ons bloed.Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedereadviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad eneen eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben wemet het gehele bedrijf een training om van en met elkaarte leren.De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensenhebben een brede basisopleiding; van economie,bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelalaangevuld met postdoctorale opleidingen of anderelangdurige programmas.We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echteigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuelemottos, waarvan u hier enkele ziet.OrganisatiePagina 22 23. Onze interim professionalsOm op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd Carolijn Hawinkelswordt, hebben we naast onze eigen adviseurs eenKennis en kwaliteit staan hoog op hunuitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals. prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepeWe kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan consultants. Ze hebben veel aandacht voor mijzelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel als individu, zijn zorgzaam en sensitief.georinteerd, van algemene managers tot specialisten.We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigengeselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennenErwin Lutehun persoonlijke en professionele kwaliteiten. Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleen om de inhoud gaat, maar ook om hetDrie van de zelfstandige professionals waarmee weacteren in een politieke omgeving. Het is heelsamenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalenfijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraantreft u aan op onze website. te kunnen spiegelen.Wij investeren in de professionalisering van de interimprofessionals. SeederDeBoer bood haar zelfstandige Annie van Wijgerdenprofessionals onder de titel Wie is er bang voor vreemdeWat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat ernoten?driemaal een muzikale spiegel. Wat is hierinveel in je genvesteerd wordt, zelfs al voordat jeherkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten geven stof in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zichtot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor echt verdiepen in jou als persoon.ontwikkeling?OrganisatiePagina 23 24. Raad van AdviesDe Raad van Advies bestaat uit drie bijzondere mensendie op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de Carin Gorter is commissaris bij UVIT, lid van de Raden van Toezicht van het Onze Lievegroeiambities van SeederDeBoer.Vrouwe Gasthuis en het CBR, bestuurslid van de schouwburg Velsen en lid van deDe Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal Monitoring Commissie Code Banken.invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed De mensen van SeederDeBoer spreken mijblikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities aan omdat ik mij herken in hun gedrevenheidvan SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de en professionaliteit.partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie,passie en creativiteit. Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen. De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn. Hans Blink is president van Athlon Car Lease International. De Raad van Advies van SeederDeBoer is een zeer diverse groep mensen. Ik hoop dat dit zal leiden tot nieuwe inzichten.OrganisatiePagina 24 25. PublicatiesPagina 25 26. Artikelen en boekenArtikelen & PublicatiesBoeken & RapportenUitdagingen Compliance Alle wegen leiden naar RomeTijdschrift voor Compliance, juli 2010 Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT onderKaren Klaver (compliance officer Bank Nederlandseredactie van Dr. Abbas Shahim RE. Gemeenten) en Carolien Merkens (managing Jurgen Schut en Theo Huibers consultant SeederDeBoer). Enterprise architectureGrip op het EPD Springer november 2008Publicatie in ICTZorg, januari 2011 Martin Op t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Cloo, Claudia SteghuisScherper inkopen met ERP Artikel in ICT Zorg, december 2010 Compliance Rapport 2009 Teus Molenaar (freelance journalist) Juni 2009 Guido Kilsdonk en Carolien MerkensVeranderen, juist nu! Chief Financial Officer - april 2009 Rob KoppenDe moraal centraal Chief Financial Officer, februari 2009 Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel Andrea Willemseoverzicht.PublicatiesPagina 26 27. ContactPagina 27 28. Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaarAlbert Visscher Pieter de Boer06 4702 326206 4456 [email protected] [email protected] KilsdonkRen Seeder06 4716 703106 4456 [email protected]@seederdeboer.nlJurgen SchutRob Koppen06 4456 383406 2099 [email protected]@seederdeboer.nlContactPagina 28