Bc Van Zorgpad Naar Bc 290110def

of 40/40
Welkom bij … Welkom bij … Van zorgpad naar Van zorgpad naar business case of hoe business case of hoe verzilver ik een verzilver ik een zorgpad? zorgpad? Congres Zorgpaden - Hoe u uw zorgprocessen stroomlijnt Machteld Ploeg, CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 29 januari 2010
 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.738
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Bc Van Zorgpad Naar Bc 290110def

 • 1. Welkom bij Van zorgpad naar business case of hoe verzilver ik een zorgpad? Congres Zorgpaden - Hoe u uw zorgprocessen stroomlijntMachteld Ploeg, CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 29 januari 2010

2. Sturen met zorgpaden, DBCs en financile marge: een compleet nieuw spel! 3. Even voorstellen.

 • Machteld Ploeg, manager zorginformatie & business development;[email_address]
  • Lerend Netwerk Business Cases in de Zorg
  • Rendementsverbetering zorgportfolios
 • Per 1 maart 2010[email_address]
 • Voor beide onderwerpen kunt u dan terecht bij Ingrid Janssen, manager logistiek & integrale zorg;[email_address]

4. Kennismakingsronde

 • Naam
 • Organisatie/functie
 • Verwachting
 • Wat roept businesscase bij je op?
 • Uw zorgpadproject en ervaringen met BC

5. Doel van de workshop

 • Snuffelen aan mogelijkheden
  • Kennis opdoen wat & hoe businesscase
  • Hoe business case in te zetten bij zorgpaden
  • Ideen voor werkwijzen

6. Wat is een businesscase?

 • De businesscase biedt de zakelijke rechtvaardiging van het project
 • Beschrijving van een voorstel/idee, eeneerste initiatieftot het starten van een project
 • Essentie: beschrijving van deeffectenop de organisatie
 • geeft een reel beeld van de te verwachten kosten en baten van een project

7. Status businesscase

 • Transparante keuze kunnen maken m.b.t.(med.)innovaties
 • Relatie leggen tussen kwaliteit en kosten/baten
 • Instrument om te objectiveren
 • Investeringen verantwoorden en evt. terugverdienen (return on investment)

8. Strategie en businesscase

 • We verliezen marktaandeel: we starten een buitenpoli in verzorgingsgebied X
 • Wij zijn binnen jaar een STZ ziekenhuis
 • Wij gaan de markt in regio Y veroveren
 • Wij zijn/worden het ziekenhuis met de beste reputatie bijv. op het gebied van:
   • bewegingsgerelateerde aandoeningen
   • hart vaatziekten
   • complexe operaties, zoals darmchirurgie

9. Niveau van de business case in de organisatie Sneek, 18 januari 2010 Zorgportfolio instelling DBC portfolio per specialisme DBC / zorgprofielO T S 10. Karakter van de business case bij zorgpaden Sneek, 18 januari 2010 BC: Transmurale zorgpadenBC: # zorgpaden - DBC portfolioBC: Zorgpad per DBC profiel O T S 11. Verschillende invalshoeken

  • De patint
  • Het ziekenhuis
  • De medisch specialist
  • De verpleegkundige/medewerker
  • De zorgverzekeraar

12. De BC gaat over impact en dus meer dan alleen financin!! Sneek, 18 januari 2010 klinisch operationeel/proces service financieel patint ziekenhuis medewerker medisch specialist zorgverzekeraar 13. Dat komt gelukkig best overeen Resultaten a.d.h.v. KP kompas (Vanhaecht & Sermeus, 2003) 14. Opstellen businesscase: wanneer?

 • Voor de start van een project
  • Wanneer er zicht is op winstgebieden
 • De businesscase is niet statisch
  • Kan (en moet soms) tussentijds bijgesteld worden

15. Business case bij zorgpad: minimaal 2 momenten Fase 1: Screening: Nagaan of zorgpad geschikte tool is Fase 2: Projectmanagement fase (voorbereidingsfase) Fase 3: Diagnosestelling & objectivering (as-is) Fase 4: Ontwikkeling van het zorgpad Fase 5: Implementatie van het zorgpad Fase 6: Evaluatie van het zorgpad Fase 7: Continue opvolging Vanhaecht & Sermeus, CZV-KULeuven, 2009 16. Verkenningsfase businesscase

 • Toets deze aan de strategische doelen van de organisatie (rendement, relatie en reputatie)
 • Maak een bc op hoofdlijnen: verlies en winstgebieden, draagvlak voor verandering, risicos, marktanalyse.

17. Pa1 Pa2 Pa3 Pa4 Pa1 Pa2 Pa3 Pa4 medischadministratieve diensten verpleegkundigparamedischondersteunendediensten opname- afdeling operatie- afdeling dag- opname medisch- techn . voorz . apotheek 18. Wat zijn financile efecten van een zorgpad?

 • Kosten
 • Baten

19. Financile effecten: incidenteel

 • Kosten:
 • Projectkosten
  • Fte
  • Materialen
 • Investeringen
  • Bouw
  • Apparatuur
 • Opleiding
 • Baten:
 • Evt innovatiesubsidie of LPT gelden
 • ..

20. Financile effecten: structureel

 • Kosten:
 • Meer kosten door ..
  • .
  • .
 • Minder omzet door
  • Derving inkomsten verpleegdagen
  • ..
  • ..
 • Baten:
 • Minder kosten en verlaging kostprijs door
  • .
 • Meer omzet door
  • meer Epbs, opnames, volume aan DBCs
  • ..

21. Financile baten:

 • Direct verzilverbaar:variabele kosten bijv. minder IV. Antibiotica
 • Verzilverbaar na aanvullende actie : semi-vaste kosten bijv. personeel
 • Niet verzilverbaar :vaste kosten bijv. afschrijving apparatuur

22. Verzilverbaar na aanvullende acties:

 • Voorbeelden:
 • - ligduurreductie,herhaalfactor,onnodig onderzoek, taakverschuiving,OK-productiviteit
 • Aanvullende acties:
 • Besparingen incasseren
 • Extra productie daadwerkelijk draaien
 • Dit vereist monitoring en afspraken
 • Hiervoor is eenverzilveringsplannodig!

23. Verzilveringsplan

 • Taakstelling in managementcontract/ jaargesprek
 • Hoe worden berekende winsten daadwerkelijk gend?
 • Wanneer? (tijdsplan)
 • Legt verantwoordelijkheden vast
 • Benoemd prestatie-indicatoren
 • Legt vast wat er met de winsten
 • (of verliezen) gebeurt

24. Winstverdeling

 • Alle winst gaat naar het ziekenhuis
 • Alle winst vloeit terug naar de afdeling
 • Verdeelsleutel ziekenhuis/afdeling
 • Incentive
  • Financieel
  • Apparaat
  • Zorgvernieuwing

Let wel : ook bij verlies afspraken makenover hoe dit gedragen wordt 25. De dilemmas PHI Colorectale tumoren

 • Het project Procesherinrichting colorectale tumoren richt zich op het kritisch analyseren van het zorgproces op deze afdeling en hierin een herstructureringsslag in te maken.

26. Een aantal doelen

 • Aan het eind van 2009 is:
 • het aantal bezoeken aan de MDL specialist tot de start van de behandeling maximaal 3 door toepassing van one-stop-shop en de inzet van een gespecialiseerd verpleegkundige
 • door toepassing van het ERAS protocol de mediane ligduur tot 8 dagen gedaald
 • is het aantal onnodige recto- en sigmodoscopin 0%

27. Hoe te rekenen

 • Berekenen besparingen
 • Berekenen extra productie
 • Berekenen gewijzigde kostprijs DBC

28. Besparingen berekenen

 • 3 consulten op de polikliniek
 • 5 ligdagen op de verpleegafdeling
 • 40% verlaging onnodige rectoscopien & 20% verlaging onnodige sigmodoscopien
 • 200 patinten per jaar

29. Uitwerking besparing

 • Kosten
 • VP 40.000
 • Derving inkomsten ligdagen (5x200x49) 49.000
 • + _______
 • 89.000
 • Baten
 • Besparing ligduur
 • (5x200x 300) 300.000
 • Rectoscopie
  • (40%x200x 200) 16.000
 • Sigmodoscopie
  • (20%x200x 180) 7.200
 • +_______
 • 323.200

Potentile besparing 234.200 Let op: direct verzilverbaar? Vaste en variabele besparingen? 30. Extra productie op de verpleegafdeling

 • Reductie: 5 ligdagen per patint
 • 5x200= 1.000 ligdagen per jaar
 • Bedbezetting: 96%
 • 1.000 x 96%=960 ligdagen
 • 960 / 8 ligdagen =120 opnames

31. Extra productie op de poli

 • Reductie: 3 consulten
  • 3x200= 600 consulten per jaar
  • Aannames:
    • 5 EPB : 1 opname
    • # consulten per EPB : 2
    • 10 consulten : 1 opname
  • Per jaar kun je 300 extra EPBs doen
  • Met 600 consulten kun je dan maar60 opnamesextra produceren. Op je polikliniek wordt je extra productie dus beperkt.

32. Uitwerking extra productie - FB

 • Kosten
 • VP 40.000
 • Derving inkomsten ligdagen (60x8x49) 23.520
 • Kosten extra productie
 • Personeel 10.000
 • Materieel5.000
 • + _______
 • 78.520
 • Baten
 • Extra EPB
 • (300x 121) 36.300
 • Extra opnames
 • (60x 960) 57.600
 • Rectoscopie
  • (40%x200x 200) 16.000
 • Sigmoidscopie
  • (20%x200x 180) 7.200
 • +_______
 • 117.100

Potentile besparing 38.580 33. Berekenen gewijzigde kostprijs DBC Verschil in kostprijs 1430,60 34.

 • Beslismoment 1:
 • Gaan we een uitgebreide businesscase maken?

35. Dilemmas

 • Kruimels (tijd, materialen, etc.)
 • Inzet apparatuur
 • Ligduurreductie
 • Oormerken extra productie
 • Financieringsmechanisme

36. Risicos

 • Benoem de risicos en tegenmaatregelen
 • Het denken in scenarios:
 • Aannames doen en deze bijstellen
 • Pessimistisch, reel en optimistisch
 • Werken met % doelbereiking

37. Effecten van de business case

 • Afdelingsoverstijgende blik
 • Inbedding in de lijn: borging
 • Medisch specialisten doen mee
 • Verzilveren van de doelmatigheidswinst
  • Wat doen reductie toegangstijd; minder heroperaties; angst en pijnreductie etc. etc. in uros

38. Concluderend

 • Inzicht in kwaliteit en de kosten hiervan leidt tot weloverwogen besluitvorming en zicht op consequenties hiervan
 • Rekenen met businesscases is lastig, niet ondoenlijk en vergt huiswerk!
 • Een businesscase zonder verzilveringsplan heeft geen waarde

39. En dan nog graag verankeren

 • Verzilveringsmonitor
 • P&C cyclus
 • Clinical Dashboard

40. Vragen