Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40...

52
Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016 Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 ... Talentvol!

Transcript of Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40...

Page 1: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Basisschool Dierdonkschoolgids 2015 -2016

... Talentvol!

Page 2: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

Basisschool Dierdonk....

... Talentvol!

Informatiegids voor ouders/verzorgers

Helmond, juli 2015

Basisschool DierdonkNijendaldreef 1

5709 RK HELMOND Tel. 0492 - 512021

E: [email protected]: www.dierdonkschool.nl

Brinnummer 25 KH

Page 3: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

3 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

InhoudsopgaveAlgemeen blz. Inhoudsopgave 03 Voorwoord directeur 04Schoolgegevens Schoolteam 06 Schoolgids 2015-2016 10 Aanwezigheid leerkrachten 11 Meerdere leerkrachten 11 Wie doet wat? 11 Schoolbestuur 12 Klachtenregeling en gedragscode 13 Volgorde klachten 15 Ongewenste intimiteiten 15 Informatie- en advieslijn 15 Verzekeringen 15 Rijksinspectie 16 Identiteit 16 Schoolkleuren 16 Uitgangspunten en visie naar aanleiding van het vignet 17 Pedagogisch klimaat 17 Aantal leerlingen 18 Doelen en resultaten van het onderwijs 18Contacten ouders-school Nieuwsbrief 19 Informatieplicht 19 Ouder aan het woord 19 Ouderportaal Parnassys 19 Portfolio & Rapportage 20 Medezeggenschapsraad 21 Ouderraad 22 Ouderbijdrage 23 Schoolreis 23 Luizenprotocol 24 Klassenouders 24 Podiumoptreden 24 Kijkochtenden kleutergroepen 24 Informatie-avonden 24 Buitenschoolse acticviteiten 25 Trektocht groep 7 25 Schoolkamp groep 8 25 Sponsoring 25Leerplicht Leerplicht 26 Inschrijven nieuwe leerlingen 26 Uitschrijven leerling 27 Overdrachtsprocedure 27 Plaatsing 28 Plaatsing en passend onderwijs 28 Leerlingenverdeling 28 Verlof 28 Verwijdering van een leerling 30De ondersteuning voor leerlingen Passend onderwijs 31

blz. De Oase 31 Schoolondersteuningsprofiel 32 e-r@smusklas Dierdonk 32 Autismebegeleiding 33 Ernstige enkelvoudige dyslexie 33 Kanjerklas 33 Interne begeleiding leerlingenondersteuning 34 De vijf niveau’s van ondersteuning 34 Ontwikkelingsperspectief 34 Vertrouwenspersonen leerlingen 35 Bevordering en doubleren 35 Van basisschool naar voortgezet onderwijs 35 Jeugdhulpverlening 37 Zorg voor Jeugd 37De dagelijkse gang van zaken Schooltijden 2015-2016 38 Tussenschoolse opvang 39 Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41 Mobiele telefoons 41 Verkeer 42 Surveillance 42 Ziekte 42 Verjaardagen 43 Leermiddelen 43 Gevonden voorwerpen 44 Huiswerk 44 Ontruimingsoefeningen 44 Jeugdbladen 45 Bibliotheek 45 Schoolfotograaf 45Externe relaties Stichting Leergeld 45 Medisch collectief 45 Buitenschoolse opvang BSO 45 BCO Onderwijsadvies 46 G.G.D. 46 Centrum voor jeugd en gezin Helmond 47 Stagiaires 47 Cultuurcontact 47 Educatie en criminaliteits preventie 48 Natuur- en mileucentrum 48 Parochie 48 Privacy kinderen 49Plattegronden Plattegrond hoofdgebouw 50 Plattegrond dependance 51 Jaarprogramma schooljaar 2015-2016 52 Contact met de leerkrachten en de directie 52

Page 4: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

4Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Voorwoord

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij presenteren wij u de schoolgids van Basisschool Dierdonk behorende bij schooljaar 2015-2016. Deze schoolgids biedt u een overzicht over een breed scala aan gegevens met betrekking tot onze school. Alle belangrijke en informatieve gegevens, alle grote en kleine zaken, de al-ledaagse en unieke gebeurtenissen vindt u overzichtelijk in deze gids terug.

“Basisschool Dierdonk….Talentvol!” is het thema voor schooljaar 2015-2016.In onze nieuwe missie “Iedereen is de uitdaging waard!” passen de laatste ontwikkelingen in onderwijsland naadloos aan. Het voelt als vernieuwend, zeer aansluitend op de actualiteit. In het afgelopen schooljaar hebben we een onderdeel daaruit naar voren gehaald, te weten De Talentenweek, welke we nu eigenlijk over het gehele schooljaar gaan spreiden.

Talentontwikkeling voor elk kind. Talenten dienen in de breedte aandacht te krijgen opdat de motivatie van een leerling behouden blijft en niet gaat onderpresteren. De zone van naaste ontwikkeling dient voor ieder kind opgezocht en aangeboden te worden. Daar zit de meeste kans op groei en succes. Het aanbod strekt zich uit van reguliere zaakvakken tot cultuur, techniek en sociale vorming.

Voor elke leerling werken we aan relatie, autonomie en competentie:• Ik hoor erbij en ik ben uniek.• Ik kan het en ik heb een eigen leerstijl.• Ik mag het zelf doen binnen de grenzen van mijn

mogelijkheden• Ik vind het leuk en kom graag naar school.• Ik laat mezelf zien en word gezien.• Ik heb inspraak en ben verantwoordelijk.

ICT is een middel dat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Dierdonk. Leerlingen zullen meer en meer digitaal werken in de klas. Op dit moment zijn we de introductie aan het voorbereiden, waarbij leerboeken meer naar de achtergrond verdwijnen en notebooks als modern onderwijsgereedschap meer voorhanden zijn. Het gepersonaliseerd leren doet steeds meer zijn intrede. We merken nu, dat met de juiste software, kinderen automatisch in de les naar het volgende level worden gestuurd. De leerkracht krijgt zo meer de stimulerende rol van onderwijs-coach. Onze leerlingen hebben een breed spectrum aan ondersteu-ningsbehoeften. Wij nemen de (maatschappelijke) verant-

woordelijkheid door Passend Onderwijs te bieden aan leer-lingen met een ondersteuningsbehoefte die past bij een breed ondersteuningsprofiel. Het aanbod is afgestemd op de behoeften van leerlingen, onder regie van de leerkracht. Zodoende kan binnen de school veel gerealiseerd worden. Ondersteuningsmodel De Oase begint langzaam maar zeker een paradepaardje van de school te worden, alwaar leerlin-gen met een ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsvoor-sprong, of met andere unieke kenmerken een of meerdere keren per week extra en kwalitatief goed individueel of in kleine groepjes begeleid kunnen worden. Het doel is om kin-deren bewust te maken, dat ieder mens talenten bezit en daar gebruik van kan maken. Dat je trots op jezelf mag zijn, op welk niveau je ook leert.

In het afgelopen schooljaar hebben we als school het sociaal-emotioneel Veiligheidslabel behaald van de School Innovatie Groep en daarnaast ook nog eens het vignet van De Gezonde School, welke op 2 juli 2015 feestelijk werd uitgereikt door de wethouder van Onderwijs.

Bewaken sociale veiligheid, waar nodig inzet Pestprotocol.Leerlingen worden gevolgd middels observatie- en registratie-

systemen ‘Kijk!’ en ‘Zien!’. Talentontwikkeling/Meervoudige Intelligentie (een brede kijk

op onderwijs) krijgt vorm d.m.v. aanbod; Talentendag (sinds 2010), Techniek, Muziek, Bewegingsonder-

wijs, Cultuureducatie, Creatieve Vorming en het bijzondere aanbod van Tussen Schoolse Opvang.

Figuur Meervoudige Intelligentie in beeld

Page 5: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

5 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Actief burgerschap en sociale integratieBurgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de sa-menleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflict-hantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Zeker in het licht bezien van huidige maatschappelijke ontwikkelin-gen als intolerantie, onverdraagzaamheid en geweld is het goed om ook op jonge leeftijd daar weerbaar tegen gemaakt te worden.

Begeleidingsdienst BCO uit Venlo gaat ons team begeleiden met de implementatie van een nieuwe manier van Begrij-pend Lezen aan te bieden aan leerlingen. De eerste ervarin-

gen zijn zeer positief en hoopvol. Ook gaat BCO de talent-ontwikkeling bij leerlingen en leraren in de komende vier jaren nog bewuster maken. Een mooi en enthousiasmerend perspectief. Zowel terug- als vooruitkijkende kunnen we met vol vertrou-wen het nieuwe jaarthema uitspreken: “Basisschool Dier-donk…….Talentvol!”

Verder wens ik allen die zich betrokken voelen bij deze mooie basisschool een goed, leerzaam en plezierig school-jaar 2015-2016 toe.

Pieter van Wetten,directeur.

Onderwijs toen... ... en onderwijs nu

Page 6: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

6Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Dhr. Pieter van WettenDirecteur

Mevr. Marijke BerkersAdjunct-directeur

Dhr. Niels BeversAdjunct-directeur

Algemeen management, waaronder financiën,

schoolbeleid, contacten met schoolbestuur,

onderwijsinspectie,gemeente, wijkraad,

medezeggenschapsraad en directeurenoverleg.

Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken

groepen12A–12D–1E–3A–4A–

45C–5A–6A–7A–8A

Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken

groepen12B–12C–3B–4B–5B–

6B–7B–7C–8B–8C

Mevr. Yvonne WoutersBgl. individuele leerlingen

Schooldirectie

Team leerlingenondersteuning Passend Onderwijs

Mevr. Fiet de GouwIntern Begeleider

Mevr. Simone WintjesIntern Begeleider

Mevr. Sanne JereskesOrthopedagoog

Mevr. Marijke MiedemaFaalangst

Mevr. Herma Koote-r@smusklas

Mevr. Elke van MierloVervangingen

Mevr. Marjolein JettenAutisme

Page 7: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

7 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Onderwijs ondersteunend personeel

Mevr. Mieke AartsAdministratie/Financiën en TSO

Dhr. Jan SwinkelsConciërge / Onderhoud binnen

Mevr. Henriëtte LeijtenHuishoudelijke dienst

Mevr. Marlène SoerowirjoAdministratie

Mevr. Susan van der GaastTSO coördinator gr. 1-2-3-4

Dhr. Fried van RijtTuinbeheer / Onderhoud buiten

Mevr. Mai DeckersHuishoudelijke dienst

Dhr. Wil van der HeijdenICT hardware en ICT infrastructuur

Mevr. Ten ThananaHuishoudelijke dienst

Mevr. Maria van WoerkomTSO coördinator gr. 5-6-7-8

Dhr. Willem van der HeijdenMuziekdocent

Page 8: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

8Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Groepen 1 – 2 – 3 – 4

Mevr. Yvonne WoutersBgl.ind.leerlingen

Mevr. Janine VerversGroep 1-2D

Mevr. Marjolein GiesbersGroep 3A

Mevr. Debbie DeenenGroep 4A

Mevr. Sanne JereskesGroep 1 - 2B

Mevr. Marjolein VerheesGroep 1-2A

Mevr. Yvonne DaniëlsGroep 1-2D

Mevr. Priscilla BerghGroep 3A en 7B

Mevr. Marijke MiedemaGroep 4A

Mevr. Angeli van OosterhoutGroep 1-2C

Mevr. Irene van de VenGroep 1E

Mevr. Heike NoordzijGroep 3B

Mevr. Silvia JanssenGroep 4B

Mevr. Monique van de LooverenGroep 1-2C

Mevr. Suzanne PoesenGroep 1E

Mevr. Ine van StiphoutGroep 3B

Mevr. Nicole van het SchipGroep 4B

Page 9: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

9 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Groepen 5 – 6 – 7 – 8

Mevr. Marjan WetzerGroep 6A

Mevr. Wendy van BerloGroep 7A

Dhr. Pieter VogelsGroep 8A

Mevr. Suzan CuijpersGroep 5B

Mevr. Maaike SlegersGroep 5A

Mevr. Arja LakerveldGroep 6A

Mevr. Ditte BarentsenGroep 7B

Mevr. Antonien DeckersGroep 8B

Mevr. Nicole RouwetteGroep 4-5C

Mevr. Judith BotterGroep 6B

Mevr. Annelies van GoghGroep 7C

Mevr. Astrid WillemsGroep 8C

Mevr. Claudia MerkelbachGroep 6B

Mevr. Rachel DeelenGroep 8C

Page 10: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

10Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

SCHooLGIdS – 2015-2016

Aan het begin van het schooljaar wordt er aan ieder gezin een Schoolgids uitgereikt waarin alle relevante informatie staat vermeld. Samen met de introductieavonden in het begin van het schooljaar (zie jaarkalender), alsmede de (twee-) wekelijks verschijnende Nieuwsbrief en natuurlijk onze vernieuwde website www.dierdonkschool.nl verwachten we u zo goed mogelijk te informeren en zodoende ook bij de school te kunnen betrekken.

Vanwege de leesbaarheid dient u steeds te lezen bij:hij => hij / zijzijn => zijn / haarouders => ouder(s) / verzorger(s)

Mocht u opmerkingen hebben ten aanzien van de inhoud van deze Schoolgids, dan stellen wij het op prijs deze van u te vernemen.

MethodesDe methodes die we op school gebruiken zijn actueel en gericht op zelfstandig werken. In de afgelopen jaren heb-ben wij er goede ervaringen mee opgedaan. In de groepen 1-2 wordt de methode “Schatkist Taal en Re-kenen” gebruikt. Verder worden door leerkrachten verschil-lende ideeën uit diverse bronnenboeken en methodes ge-haald. In de groepen 3 wordt de methode “Veilig Leren Lezen” ge-bruikt voor het aanvankelijk lezen. Het voortgezet technisch lezen doen we aan de hand van de methode “Estafette”. Deze is een vervolg op de methode ‘Veilig Leren Lezen’ uit groep 3.De methode “Taalactief” (Nederlandse taal, spelling en woordenschat) wordt gebruikt in de groepen 4 t/m 8. De huidige methode voor Begrijpend Lezen “Tekstverwerken” wordt in dit nieuwe schooljaar vervangen door de methode “Lezen is weten”.

Verder wordt er in verschillende groepen gebruik gemaakt van: “Wijzer door het verkeer” (gr. 4 t/m 8) voor het vak ver-keer. Voor schrijven gebruiken we de methode “Pennenstre-ken” (gr. 3 t/m 8) “Take it easy” (gr. 7 en 8) gebruiken we voor het vak Engels. Voor het vakgebied “Oriëntatie op Mens en Wereld” worden de methodes “Natuniek” (Natuur en tech-niek), “de Trek” (geschiedenis) en “Meander” (aardrijkskun-de) gebruikt. De methode “Trefwoord” (gr. 1 t/m 8) wordt door ons structureel gebruikt om levensbeschouwelijke thema’s aan te bieden. Nieuw dit schooljaar is de nieuwste versie van Pluspunt (rekenen) voor de groepen 5, deze is reeds in de groepen 3 en 4 ingevoerd. De nieuwste versie biedt een gestructureerde differentiatie, begripsvorming vanuit context en een duidelijke opbouw in het gebruik van

rekenmateriaal etc. De groepen 1-2 gebruiken bij reken-activiteiten de map Gecijferd bewustzijn van CPS. Door kin-deren ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde, wordt er een stevig fundament voor beginnende gecijferdheid gelegd. De rekenmethode in de groepen 6 t/m 8 wordt in de komende jaren vervangen.

CreativiteitVoor de creatieve vakken gebruiken we als rode draad door de gehele school de methode “Moet je doen”. Deze me-thode bevat leerlijnen voor dramatische expressie, tekenen, handvaardigheid, muziek en dansante vorming.De school beschikt over twee handvaardigheidslokalen al-waar een brede leerlijn aan beeldende vorming wordt aan-geboden.

Daarnaast zullen we ook in dit schooljaar weer muziekles volgen onder begeleiding van onze muziekdocent Willem van der Heijden. Hierdoor wordt de kwaliteit van een van de speerpunten Cultuureducatie, te weten muziek, naar een nog hoger niveau getild. Want muziek brengt voor ons ple-zier, ontspanning en saamhorigheid.

Sociaal-emotionele ontwikkelingEen ander speerpunt in school is hantering en naleving van de methode “Leefstijl” voor het bevorderen van sociaal-emotionele vaardigheden. In alle groepen wordt er aan 6 thema’s gewerkt. Hierover wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief en werkboekjes van de kinderen. In het kader van sociale veiligheid wordt het pestprotocol gehanteerd mocht dat nodig zijn. Intensieve inzet van Leefstijl en/of No Blame of een andere erkende methodiek behoort dan tot de mogelijkheden.

Lichamelijke oefeningVoor lichamelijke opvoeding hebben we een eigen leerlijn ingevoerd, waarbij spellessen (volgens het concept van de Groene Spelen) en bewegingslessen elkaar afwisselen. Daarnaast krijgen de kinderen een aantal keren per jaar les-sen van JiBB (Jeugd in Beweging) waarin kennismaking met een aantal sporten centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan badminton of judo.

Page 11: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

11 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

AAnwezIGHeId LeerkrACHten

Leerkrachten zijn tenminste ‘s ochtends van 8.00 uur tot 12.15 uur en ‘s middags van 12.45 uur tot 17.00 uur op school aanwezig. Op woensdagmiddag vinden diverse ver-gaderingen, workshops en verdere nascholing plaats.

Meerdere LeerkrACHten

In tegenstelling tot een aantal jaren geleden krijgen de kin-deren in het Nederlandse basisonderwijs met een groter aantal leerkrachten te maken. Deze versnippering proberen wij bewust zoveel mogelijk te beperken. Wij streven er naar om niet meer dan twee leerkrachten in een groep te plaat-sen.Toch zijn er redenen waarom deze versnippering noodzake-lijk is:Werknemers in het algemeen, en dus ook in het onderwijs, hebben recht op deeltijdarbeid.Ook leerkrachten hebben recht op ouderschapsverlof. Er zijn specifieke taken op school die zo omvangrijk zijn, dat een leerkracht deze niet slechts buiten de lessen kan uitvoe-ren. Deze leerkrachten worden dan ook een of meerdere schooltijden door een ander vervangen. In hun ambulante tijd kunnen de van les vrijgestelde leerkrachten taken uit-voeren als interne leerlingenbegeleiding, autismespecialist, faalangstklas, coördineren van informatie en communicatie technologie, e.d. Leerkrachten die langdurig met ziekteverlof zijn geweest, komen in de meeste gevallen niet in een keer volledig terug, maar doen dat stapsgewijs. Dat betekent, dat zij gedurende een deel van de week nog vervangen worden door een an-dere leerkracht.In beperkte mate kan het voorkomen dat, vanwege speciali-satie, team-teaching wordt toegepast. Leerkrachten met een extra opleiding/bijscholing kunnen bepaalde lessen in een andere groep geven, waardoor de inhoudelijke kwali-teit van een bepaalde les wordt verhoogd.

wIe doet wAt?Op school zijn er nogal wat groep overstijgende zaken. De groepsleerkracht zal uw vragen ten aanzien van zo’n activi-teit dan ook niet altijd volledig kunnen beantwoorden. U kunt hiervoor het beste terecht bij diegene die de activiteit organiseert en/of coördineert. De taakverdeling binnen het team kunt u opvragen bij de groepsleerkracht van uw kind of bij een lid van de directie.

Page 12: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

12Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

SCHooLbeStuur

Woord door het College van Bestuur.Onderwijs heeft drie belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving. Voor QliQ Primair Onderwijs betekent dit dat we op verschillende terreinen concrete acties hebben ontwikkeld of doorontwikkelen. In het Strategisch Beleidsplan staan de kernwaarden van QliQ helder verwoord en als zodanig ook zichtbaar gemaakt binnen onze huisstijl:

Verbindend Leren – Verbindend Leven

Wie zijn we?We zijn een ambitieuze organisatie voor katholiek basisonderwijs in Helmond. Onze 14 scholen hebben alle een eigen karakter en hebben van oudsher een sterke binding met de wijk waarin ze staan. Kenmerkend is bovendien de goede zorg aan kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met taalachterstand of gedragsproblemen, maar ook leerlingen die bovengemiddeld presteren.

We zijn een club van betrokken, collegiale en energieke mensen, die streven naar voordeel voor elkaar en onze omgeving. We zijn zichtbaar en uitnodigend. Het paradepaardje op onderwijsgebied in de regio.

Volwaardig verder komenUw kind verdient de best mogelijke kansen op passend vervolgonderwijs en een vervullende maatschappelijke loopbaan. In onze 14 scholen bieden we daarvoor een krachtige basis. We staan voor gedegen en hoogwaardig onderwijs vanuit duidelijke kaders, waarbij we zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De leerlingen die straks onze scholen verlaten, vertonen zelfvertrouwen, besef van eigen identiteit, weerbaarheid, nieuwsgierigheid, basiskennis taal en rekenen en wereldwijsheid.Leerlingen vinden op onze scholen de kennis, het enthousiasme en de faciliteiten die nodig zijn om zich op hun gewenste niveau te ontplooien. Zorg op maat, een uitnodigende omgeving, eigentijdse leermiddelen en deskundige, veelzijdig inzetbare leerkrachten.

Wat mag u van ons verwachten?We werken gericht toe naar de opzet van brede scholen of integraal kindcentra met passend onderwijs. Daarbij stimuleren we dat scholen laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan en waarbij ze de dialoog aangaan met hun omgeving. Samen met externe partners willen we ervoor zorgen dat kinderen van 0-12 jaar goed worden begeleid in de vorm van dagarrangementen, waarbij opvang, onderwijs en naschoolse activiteiten naadloos op elkaar aansluiten.

Graag noemen wij daartoe een aantal voorbeelden om dit zichtbaar te maken:

• Binnen QLIQ Primair Onderwijs is er een passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen;

• Elke medewerker is een teamspeler die in staat is om inprofessionele dialoog effectief samen te werken metzijn collega’s;

• Binnen de scholen functioneren teams, bestaande uitmedewerkers in verschillende functies die doorbundeling van kennis en vaardigheden verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen op school enhierbij maatwerk leveren;

• Een aantal scholen heeft zich doorontwikkeld naarIntegraal Kind Centrum (IKC);

• Op alle niveaus binnen QliQ Primair Onderwijs wordteen verantwoord en afgestemd financieel beleidgevoerd dat een slagvaardige en duurzame ontwikkeling mogelijk maakt.

Voor informatie over de verschillende ontwikkelingen op onze afzonderlijke scholen verwijzen wij naar de websites van deze scholen (u kunt deze bereiken via www.qliqprimair.nl).

Page 13: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

13 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Samen voor uw kindOver het onderwijs en alle andere activiteiten op de scholen kunt u als ouder ook meepraten en beslissen. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Tevens kent QliQ Primair Onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met de zaken die het niveau van de individuele school overstijgen.

Hoewel het bestuur formeel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op deze school hebt u in de praktijk te maken met directie en leerkrachten. Deze zijn voor u het eerste aanspreekpunt. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind bij hen in deskundige en veilige handen is en hebben er alle vertrouwen in dat uw kind op één van onze scholen een fijne en nuttige onderwijstijd tegemoet kan zien.

Het College van BestuurJan van der Heijden, VoorzitterAdri Vogels, Lid

OrganisatieHet College van Bestuur (CvB) van QliQ Primair Onderwijs is het bevoegd gezag van 14 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Helmond. Als zodanig is het CvB eind-verantwoordelijk voor al hetgeen in de onder haar gezag staande organisatie gebeurt.

De Samenstelling van het CvB is:A. Vogels J. van der Heijden MBA

De samenstelling van Raad van Toezicht (RvT) is:De heer M. Konings VoorzitterMevrouw L.Hopstaken LidMevrouw P. van Bakel LidVacature LidVacature Lid

Het bestuurskantoor van QliQ Primair Onderwijs is gevestigd:Nieuwveld 61 5702 HW Helmond Tel. 0492-477960 Emailadres: [email protected] Website : www.qliqprimair.nl

kLACHtenreGeLInG en GedrAGSCode

Klachtenregeling en gedragscodeHet College van Bestuur van QliQ Primair Onderwijs is ervan overtuigd dat er in onze scholen heel veel goede dingen gebeuren. We realiseren ons echter ook dat er wel eens omstandigheden kunnen zijn waarover u op- en aanmerkingen, vragen of misschien wel een klacht of bezwaar hebt.

Het bestuur van QliQ Primair Onderwijs heeft, met instemming van de GMR, zowel een gedragscode als een klachtenregeling vastgesteld. Het bestuur van QliQ wil daarmee voor alle betrokkenen zowel preventief (de gedragscode) als curatief (de klachtenregeling) samenwerking en dialoog faciliteren.De gedragscodeBegin 2013 is aan alle betrokkenen (personeel, ouders) de vastgestelde gedragscode overhandigd als leidraad en stimulans voor gewenst gedrag binnen onze organisatie.De ontwikkelingen in de maatschappij, de herwaardering van waarden en normen en praktijkincidenten op scholen in Nederland en elders vormen voor QliQ Primair Onderwijs de aanleiding om een gedragscode op te stellen. Hierin kunt u lezen welke normen en waarden we binnen QliQ Primair Onderwijs wenselijk vinden om te hanteren. Dit schept duidelijkheid en draagt bij aan de schoolveiligheid. Uitgangspunt in deze gedragscode is dat medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, ouders en leerlingen zich gedragen op een manier die positief bijdraagt aan het realiseren van goed onderwijs. Criterium om te bepalen welk gedrag we (on-)wenselijk vinden, is de mate waarin dit gedrag ons

Page 14: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

14Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Gebouw “Woudstede” Zwarte Woud 2 Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon: (030) 280 95 90 Fax: (030) 280 95 91 E-mail: [email protected] Internet: www.onderwijsgeschillen.nl

De complete map van onze klachtenregelingen ligt ter in-zage bij de schooladministratie.

Tevens heeft de GMR ingestemd met de benoeming van twee vertrouwenspersonen voor leerlingen, ouders en per-soneel van QliQ Primair Onderwijs in het kader van de klach-tenregeling.

Onze vertrouwenspersonen zijn:De heer Ben Raaijmakers, oud bedrijfsarts. Tel.nr. 0492-534382. E-mail: [email protected]

De heer Raaijmakers heeft te kennen geven binnenkort te zullen stoppen. Het College van Bestuur zal via de website www.qliqprimair.nl en school de nieuwe informatie ver-spreiden.

Door het College van Bestuur zijn de voorgedragen contact-personen per school benoemd. Voor onze school zijn/is onze contactperso(o)nen door het College van Bestuur zijn de voorgedragen contactpersonen per school benoemd.

Voor Basisschool Dierdonk is onze contactpersoon: Mevr. Antonien Deckers bereikbaar onder E-mail: [email protected] en/[email protected] contactpersoon zal met u bezien op welke manier u op zorgvuldige wijze hiermee kunt omgaan en kan met u zoe-ken naar de meest wenselijke aanpak.

onderwijs bevordert of daarvan afleidt. Dit gedrag is om-keerbaar; dat wat wij bij leerlingen niet wenselijk vinden, willen we ook als medewerker, stagiair, vrijwilliger en ouder niet uitdragen en visa versa. Voor deze laatste groepen geldt echter in grotere mate dan voor de leerlingen, dat zij zich bewust moeten zijn van hun representatieve functie.

De klachtenregelingNatuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de directbetrokkene bij uw vraag / opmerking / bezwaar of klacht. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de leidinggevende.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen betrokkenen (ouders, leerlingen, personeel en / of directie) op de juiste manier afgehandeld kunnen worden.

Als dat niet leidt tot de gewenste oplossing dan kunt u gebruik maken van een van de volgende regelingen, naar gelang van toepassing:• De klachtenregeling Primair Onderwijs voor de

leerkracht en ouders• De geschillenregeling voor de medezeggenschapsraad

(WMS) voor de (G)MR• De regeling bezwaren FUWA PO voor de leerkracht• De klachtencommissie PCL Katholiek Onderwijs voor

ouders• De commissie van Beroep Onderwijs voor de leerkracht

Page 15: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

15 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als ge-volg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot mis-verstand.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schade-ver-goedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mo-gelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gym-nastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheids-verzekering, en wordt (dan ook) niet door de school ver-goed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school ge-organiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ou-ders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheids-ver-zekering afsluiten.

De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de volgende verzekerin-gen afgesloten:

VoLGorde kLACHten

Indien u zaken wilt bespreken die te maken hebben met leerlingen en/of leerkrachten, verwachten wij van u, dat er bij problemen steeds eerst contact is geweest tussen de ouders van de leerling en de leerkracht. Mocht dit contact niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kunt u daarna terecht bij de leidinggevende adjunct-directeur. Als het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan de in het vorige hoofdstuk voornoemde vertrouwenspersonen. Stap 1: de leraar.Stap 2: de adjunct-directeur.Stap 3: de directeur.Stap 4: contactpersoon klachten of vertrouwenspersonen.

onGewenSte IntIMIteIten

De laatste jaren is er behoorlijk wat aandacht besteed aan dit onderwerp waardoor een en ander meer in de openbaarheid is gekomen. Hoewel er op zich geen directe aanleiding toe bestaat, heeft de school besloten om de ouders middels deze publicatie te wijzen op de mogelijkheid om bij vermoedens in die richting, contact op te nemen met de voornoemde vertrouwenspersonen. Mocht er zich een situatie voordoen, waarin u de vertrou-wenspersonen wilt consulteren, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat er een onderzoek zal worden ingesteld en dat daar-bij naar alle partijen toe uiterste discretie zal worden be-tracht.

InforMAtIe- en AdVIeSLIjn

De landelijke informatie- en advieslijn is bedoeld voor ou-ders, die vragen over onderwijs hebben. Via 0800 – 5010 of www.50tien.nl kunnen de vragen kosteloos worden gesteld.

VerzekerInGen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, be-staande uit een ongevallenverzekering en een aan-sprake-lijkheidsverzekering.Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokke-nen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilli-gers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperk-te) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten ge-deeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door ei-gen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet

Page 16: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

16Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

AansprakelijkheidsverzekeringDe ruime dekking van de aansprakelijkheidsverzekering ga-randeert gedupeerden dat schade, waarvoor de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprake-lijk zijn, ook daadwerkelijk wordt vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover de schade niet op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaal-baar blijkt.De school aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen.

OngevallenverzekeringDeze verzekering biedt voor ongevallen in binnen- en bui-tenland dekking tijdens:• hun verblijf in schoolgebouwen en op de daarbij beho-

rende terreinen;• door de school georganiseerde activiteiten;• het gaan naar en komen van de plaats waar de lessen of

activiteiten plaatsvinden, mits dit gaan en komen ge-schiedt via de kortste route en binnen de normale tijddie nodig is om bedoelde route af te leggen.

Verzekerd zijn uitkeringen verzekerd bij overlijden, blijven-de invaliditeit en voor kosten van genees- of tandheelkun-dige hulp. Bovendien is bij medisch noodzakelijke zieken-huis-opname van minimaal 24 uur gedurende maximaal 50 achtereenvolgende dagen een uitkering voor gezinszorg of bijles verzekerd.Kosten voor genees- of tandheelkundige hulp dienen eerst bij de eigen particuliere ziektekostenverzekering of zieken-fonds te worden gedeclareerd. Op grond van deze verzeke-ring van de school komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking die niet door de eigen verzekering worden ver-goed.

Doorlopende reisverzekeringDeze verzekering biedt voor de leerlingen en hun begelei-ders in binnen- en buitenland tijdens door de school geor-ganiseerde school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes (tot maximaal de in de polis genoemde verzekerde bedra-gen) dekking voor buitengewone kosten, schade aan lo-giesverblijven en persoonlijke eigendommen. Voor bagage geldt een eigen risico van € 25,- per persoon per schadege-val.De afhandeling van alle schadegevallen is door de school uitbesteed aan het onafhankelijke servicebureau

Rabobank HelmondRené Megens, intern specialist verzekerenPostbus 245 5700 AE Helmond Telefoonnummer 0492-594521 Emailadres: [email protected]

rIjkSInSpeCtIe

Inspectie van het onderwijs:[email protected]

Voor vragen over onderwijs kunt u gratis bellen naar:0800 – 8051.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel mis-bruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrou-wens-inspecteurs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereik-baar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief ). En ook voor: signalen inzake discriminatie, onverdraag-zaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. kunt u contact opnemen met een van de vertrouwens-inspecteurs. Deze zal dan met u bezien op welke manier u op zorgvuldi-ge wijze hiermee kunt omgaan en de inspecteur kan met u zoeken naar de meest wenselijke aanpak.

IdentIteIt

Basisschool Dierdonk is een katholieke school met een open karakter, qua identiteit toegankelijk voor een breed publiek. We gebruiken de methode Trefwoord als leidraad voor het vak catechese op school. Bijna dagelijks wordt in alle groe-pen aan de hand van een kalender de dag hiermee geopend. Hierbij worden eventueel toepasselijke bijbel- en/of spiegel-verhalen verteld of voorgelezen. Daarnaast besteden we ex-tra aandacht aan Kerstmis en Pasen. Naast het genieten van samen zingen, aandacht hebben voor elkaars voordrachten, besteden we tijdens de viering aandacht aan de boodschap van Jezus.

SCHooLkLeuren

De school is gesitueerd in een ruim van opzet en met veel natuurlijk groen omgeven woonwijk. Die visie hebben we geprobeerd te vertalen naar de kleuren in de school. De ba-siskleuren geel, groen en essenhout geven symbolisch aan dat we de natuur ook in de school terug vinden (meubilair, vloer en attributen). Het zijn rustgevende kleuren.

Ook dragen wij als school de natuur een warm hart toe. We halen de natuur in huis middels vlinderkisten, uitbroeden van eieren, kijktafels met producten uit de natuur (vnl. in de herfst), excursies bijv. observeren van waterdieren, in groep 6 speciale aandacht voor de vlindertuin rondom het school-gebouw (mede onder leiding van het Natuur en Milieucen-trum).

Page 17: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

17 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Uitgaande van de volgende kernwaarden: veiligheid, positiviteit en verantwoordelijkheid.

pedAGoGISCH kLIMAAt

Een van de voornaamste uitgangspunten van basisschool Dierdonk is:Een positief (veilig) leer- en leefklimaat.Dit betekent dat we middels interactie, instructie en klassen-management voorwaarden scheppen voor een pedago-gisch klimaat waarin elk kind tot zijn recht komt. Het kan voorkomen dat er ondanks alle maatregelen in de preven-tieve sfeer toch nog gepest wordt. Bij het constateren, ver-moeden, horen of zien van pestgedrag hanteren wij een pestprotocol.In dit protocol is opgenomen hoe wij omgaan met het ge-peste kind, met de pester en met de meelopers. Met betrek-king tot de betreffende situatie wordt een dossier aange-legd. Ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen worden hiervan op de hoogte gebracht. U kunt het Pestprotocol vinden op onze website: www.dierdonkschool.nl.Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt u bij de ad-ministratie op school een papieren versie verkrijgen.

uItGAnGSpunten en VISIe nAArAAnLeIdInG VAn Het SCHooLVIGnet

Basisschool Dierdonk is een ei-gentijdse en sfeervolle school met goed en gestructureerd on-derwijs. Ons vignet staat sym-bool voor waar we voor staan.

Het dak:Staat voor: geborgenheid, veiligheid, gezelligheid en warmte. Als school staan wij midden in de samenleving en maken er een wezenlijk onderdeel van uit. Dat betekent dat wij van-zelfsprekend open staan voor vragen en invloeden vanuit de samenleving en ook dat wij vanuit onze visie op ontwikke-ling van kinderen en vanuit beschikbare tijd en ruimte keu-zes zullen blijven maken en prioriteiten zullen stellen. Je mag zijn wie je bent. Je mag zeggen wat je denkt en voelt, binnen de grenzen van respect en veiligheid.

De boom:Staat voor: groei en ontwikkeling.Leven is leren en leren is leven. Leren is de kans krijgen om mogelijkheden, waar je in potentie over beschikt, te ontwik-kelen en daar waardering voor krijgen. Leren is ook zelfstan-dig worden, op eigen benen leren staan, keuzes leren ma-ken, zelfvertrouwen hebben en autonoom leren denken en handelen.

Het water:Het water staat voor het gevoelsleven.Gevoel is een heel voornaam menselijk aspect. We leren door gevoelens onszelf en anderen kennen en zo leren we ook rekening met elkaar te houden en met de omgeving waarin we leven.We vatten bovenstaande samen in de missie:

“Iedereen is de uitdaging waard”

Page 18: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

18Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

AAntAL LeerLInGen

Tijdens de bouw van de wijk Dierdonk, werd de school ge-kenmerkt door een sterke aanwas van nieuwe leerlingen. Op onze allereerste teldatum 1 oktober 1996 konden we 130 leerlingen verwelkomen. In mei 2009 kende de school haar leerlingenpiek met 944 leerlingen. De wijk is inmiddels vol-gebouwd en de extreme leerlingenaanwas is inmiddels af-genomen.

In het schooljaar 2015-2016 zullen zo’n 575 leerlingen les op onze school ontvangen.

doeLen en reSuLtAten VAn Het onderwIjS

Wij richten ons op de doelen zoals beschreven in “De Kern-doelen Basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs Cul-tuur en Wetenschappen”. Het aanbod van de leerstof volgens de methodes die we gebruiken voldoet aan deze kerndoe-len. Het behalen van de kerndoelen wordt gecontroleerd door het toetsen en volgen van leerlingen in het leerling-volgsysteem. Dat systeem bestaat grotendeels uit CITO toet-sen. De opbrengsten van deze toetsen worden op schoolni-veau geanalyseerd en zo nodig omgezet in acties. Ook de onderwijsinspectie beoordeelt deze resultaten U kunt hier-voor terecht op www.onderwijsinspectie.nl. Als u in deze website op scholen zoekt en vervolgens ‘Dierdonkschool’ in ‘Helmond’ invoert, krijgt u toegang tot het laatste inspectie-rapport van onze school.

Overzicht leerlingen 2014-2015

Ingeschreven leerlingenÒ 75 nieuwe leerlingen

Uitgeschreven leerlingenÒ Naar een andere basisschool door verhuizing:

2 leerlingen naar een andere basisschool0 leerlingen naar een andere wijk4 leerlingen naar een andere stad of dorp0 leerlingen naar een ander land

Ò Naar een basisschool voor speciaal (basis)onderwijs: 1 leerling

Ò Naar een school voor voortgezet onderwijs:88 leerlingen

39 leerlingen Dr. Knippenberg College(15) VWO(3) VWO/Havo(8) Havo(12) Havo/Theoretische Leerweg

(0) Theoretische Leerweg(1) Gemengde/Theoretische Leerweg

43 leerlingen Jan van Brabant College(7) VWO(3) VWO/Havo(7) Havo(8) Havo/Theoretische Leerweg(9) Theoretische Leerweg (3) Gemengde/Theoretische Leerweg(6) Gemende Leerweg

1 leerling Vakcollege Ruusbroecklaan(1) Kaderberoepsgerichte Leerweg

1 leerling Carolus Borromeus College Helmond(1)Havo/Theoretische leerweg

4 leerlingen Huub van Doorne College Deurne(4) Kaderberoepsgerichte Leerweg

(stand van zaken per 25-06-2015)

Doorstroomcijfers527 leerlingen naar volgende groep0 leerlingen herhalen een jaar

Page 19: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

19 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

nIeuwSbrIef

Een keer in de twee weken, of wekelijks als daar aanleiding toe is, verschijnt er een Nieuwsbrief. Wij vragen hierin uw aandacht voor een aantal zaken die op school spelen. Uitno-digingen voor diverse activiteiten, nieuws van groepsleer-krachten en directie, alsmede de ouderraad, medezeggen-schapsraad en andere commissies.Zodoende wordt u zeer regelmatig op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken.In het begin van het jaar ontvangt ieder gezin een School-gids inclusief een jaarkalender, zodat u op voorhand zoveel mogelijk wordt ingelicht over allerlei bijzondere activiteiten gedurende het nieuwe schooljaar. Aangezien niet alle gege-vens reeds voorhanden zijn, krijgt u via de Nieuwsbrief de nodige aanvullingen. De nieuwsbrief wordt digitaal via de email naar ouders verspreid. De nieuwsbrief is tevens terug te vinden op de website van de school www.dierdonk-school.nlEn heeft u liever een papieren versie, dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht van uw oudste kind.

InforMAtIepLICHt

Zoals u wellicht weet, gaan wij op school op een bepaalde ma-nier om met het informeren van ouders over hun kinderen. Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te ma-ken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verke-ren. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie het makkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wo-nen en wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Ouders die geen gezag (meer) hebben, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal-peda-gogische ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrek-king verzet, dan hebben de ouders ook geen recht op informa-

tie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.

ouder AAn Het woord

Omdat wij geloven in partnerschap met de ouders van onze leerlingen hechten wij waarde aan een goede samenwerking en communicatie. Om dit te bevorderen bieden wij u bij aan-vang van het schooljaar de gelegenheid om een afspraak te maken met de groepsleerkracht voor een “Ouder aan het woord” gesprek. U als ouder/verzorger kent uw kind als geen ander, dit is de gelegenheid om belangrijke (nieuwe) informatie te delen bij de start van het schooljaar. Wij geven u graag het woord en de leerkracht zal goed luisteren. Zo nodig kan deze daar op een later moment op terugkomen en/of de informatie toepassen in de praktijk. Kortom, u wordt van harte uitgenodigd een afspraak te maken.

ouderportAAL pArnASSyS

Sinds afgelopen schooljaar beschikken we in onze school-administratie Parnassys over een ouderportaal.Alle NAW-gegevens van ouders en kinderen, absenties, lesroosters, pasfoto’s, medische gegevens, enz. worden in dit systeem opgeslagen.

Het ouderportaal is een online applicatie waarop verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals lesroosters, activiteitenroosters, klasgenootjes, enz. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys. Het ouderportaal is ge-schikt voor verschillende apparaten, zoals de laptop, tablet en smartphone. Het design is namelijk op zo’n manier opge-bouwd en flexibel dat op elke schermgrootte de informatie volledig tot zijn recht komt.

Verzorgers toegang verlenen tot ouderportaalVerzorgers krijgen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de gegevens van hun eigen kinderen. Deze inloggegevens zijn door de school verstuurd.

CONTACTEN OUDERS-SCHOOL

Page 20: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

20Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Uitleg over uw ouderportaalHomeNa het inloggen komt de verzorger op de startpagina van het ouderportaal. Hier worden updates, absenties, nieuws en de activiteiten ge-toond. Door op een van de knoppen in het menu links te klikken, worden alleen die gegevens getoond.

Leerling In het menu, bovenin het scherm van het portaal, worden de namen van de kinderen in het gezin getoond. Per kind worden de volgende gegevens getoond: naam, voornamen, BSN, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, groepsgegevens en schoolaanmelding. Personalia, medische gegevens en gegevens over de inschrijving worden getoond.

Groep Hier worden de klasgenoten getoond. Door in het menu links op ‘Rooster’ te klikken, wordt het lesrooster zichtbaar.

Account Dit gedeelte van het ouderportaal is gericht op de verzorger. Er wordt 1 ouder/verzorger getoond.

Profiel Hier staan de gegevens van de verzorger, informatie over het gezin, accountgegevens en huisartsgegevens. Ook kan de verzorger hier zelf zijn wachtwoord wijzigen en wijzigingen doorgeven in zijn gegevens of de gegevens van de huisarts van het kind.

Correctie van gegevensVerzorgers kunnen namelijk correcties doorgeven via het ouderportaal. Het betreft hier de volgende gegevens: personalia van de leerling, NAW- en contactgegevens van verzorgers en huisartsgegevens.

Ouders willen hun eigen wachtwoord instellen. Hoe doen zij dat? Nadat een verzorger is ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via ‘Account’ een eigen wachtwoord worden ingesteld. Door te klikken op de knop ‘Wachtwoord veranderen’ kan de ouder een eigen wachtwoord invoeren.

FacturenHierbij wordt de prijs, het onderwerp en datum getoond. Door op de factuur te klikken worden status (openstaand/

voldaan/vervallen/deelbetaling), de betalingstermijn en eventueel een opmerking zichtbaar.

Vragenlijst In de groene balk staan actuele vragenlijsten voor verzor-gers. Het is de bedoeling dat u deze invult, dat scheelt het over en weer briefjes versturen voor deelname aan sport-toernooien, het meehelpen met activiteiten op school enz.

School Gegevens van de school (adres, e-mailadres, link), bestuur en eventuele vestigingen worden hier zichtbaar. Let op het faxnummer van school is niet meer in gebruik!

Uitloggen Om de sessie van het ouderportaal af te sluiten kan de ver-zorger uitloggen. De verzorger dient de volgende keer op-nieuw in te loggen. Vanwege veiligheid en privacy raden wij aan om de optie ‘uitloggen’ te gebruiken in plaats van het tabblad/de browser te sluiten door middel van het kruisje in de rechterbovenhoek.

portfoLIo & rApportAGe Het is belangrijk om de ontwikkeling van uw kind samen te volgen. Daarom is het goed om daar op enkele momenten nadrukkelijk bij stil te staan. Momenten waarbij kinderen, ouders en leerkrachten in gesprek gaan. Er zijn drie vastge-legde rapportagemomenten en de kinderen krijgen daar-voor een rapport en een portfolio mee naar huis. De schriftelijk rapportage is in de eerste plaats bedoeld voor u als ouder om goed zicht te krijgen op de prestaties van uw kind. Onze schriftelijke rapportage kent een bodemcijfer, dit is een 4.In het portfolio zit verschillend werk waaraan de ontwikke-ling van uw kind te zien is (bv. tekeningen, foto’s van hand-vaardigheid-werkjes, rekenwerk, dictees etc.). Ook reflec-teert uw kind zelf door middel van reflectiebladen in het portfolio en schrijft de leerkracht in het portfolio opmerkin-gen gericht aan uw kind.

Page 21: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

21 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Tijdens het rapportagemoment voor ouders vindt een ge-sprek plaats tussen u en de leerkracht. Naast de cognitieve vorderingen, wordt ook de sociaal-emotionele ontwikke-ling van uw kind besproken. Onderwerpen tijdens dat ge-sprek kunnen zijn: wat ziet de leerkracht bij het gedrag en de werkhouding van uw kind? Uiteraard is er ook ruimte om te vertellen hoe u een en ander ervaart. Tijdens het tweede en derde rapportgesprek krijgt u tevens een grafische weergave van het CITO-leerlingvolgsysteem in de rapportage, waardoor u de vorderingen van uw kind kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde van leeftijd-genoten.

RAPPORT GROEPEN 1-2In de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van de kinderen gestructureerd geobserveerd aan de hand van het observatie-instrument “Kijk”. De gestandaardiseerde “Kijk-wijzer” is gebaseerd op ontwikkelingslijnen die kinderen doorlopen, gerelateerd aan de leeftijd van het kind.Twee maal per jaar, in november en juni, worden de kinderen aan de hand van dit instrument geobserveerd. Daarbij beginnen we in groep 1 met vijf ontwikkelingslijnen, vooral op sociaal emotioneel gebied en bouwen we dit gefaseerd uit tot aan het eind van groep 2. In groep 2 komen ook de cognitieve ontwikkelingslijnen aan bod. U ontvangt een weerslag van de observaties bij het eerste en derde rapport op schrift.

Data rapportagegesprekkenDe oudergesprekken staan gepland op 3 dinsdagmiddagen-en avonden en 3 donderdagmiddagen- en avonden.

1e rapportagemoment Vrijdag 4 december 2015Het eerste rapport en het portfolio wordt met de kinderen doorgenomen en meegegeven naar huis.Het gesprek tussen ouders en leerkracht vindt plaats op dinsdag 8 december en donderdag 10 december 2015(de zgn. 10-minutengesprekken).De leerlingen van groep 1 ontvangen geen schriftelijk rapport, er vindt wel een gesprek plaats over het welbevinden.

2e rapportagemoment Vrijdag 25 maart 2016Het tweede rapport en het portfolio wordt met de kinderen doorgenomen en meegegeven naar huis.Het gesprek tussen ouders en leerkracht vindt plaats op dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart 2016 (de zgn. 10-minutengesprekken).De leerlingen van groep 1 ontvangen geen schriftelijk rapport, er vindt wel een gesprek plaats over het welbevinden.

3e rapportagemoment Vrijdag 8 juli 2016Het derde rapport en het portfolio wordt met de kinderen doorgenomen en meegegeven naar huis.De ouders ontvangen een schriftelijk rapport Bespreking ouderrapportage op dinsdag 7 en donderdag 9 juli (de zgn. 10-minutengesprekken).De leerlingen van groep 1 ontvangen geen schriftelijk rap-port, er vindt wel een gesprek plaats over het welbevinden.

Schoolkeuze gesprekken groep 8Voor onze oudste leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn er in het komende schooljaar diverse momenten, waarbij we de verschillende aspecten van de overgang van basis-school naar voortgezet onderwijs zullen bespreken. Aan het begin van het schooljaar zullen wij de precieze data aan u doorgeven.

MedezeGGenSCHApSrAAd

Sinds de start van onze school in 1996 kent de school een Medezeggenschapsraad (MR). De Medezeggenschapsraad zorgt binnen het kader van de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs voor inspraak van de ouders c.q. verzorgers en het personeel in het beleid van het schoolbestuur en de algemene gang van zaken op school.De 8 leden van de Medezeggenschapsraad worden door middel van verkiezingen gekozen. De raad bestaat uit 4 ver-tegenwoordigers van de ouders c.q. verzorgers en 4 verte-genwoordigers van het personeel. Tijdens het schooljaar vergadert de medezeggenschapsraad ongeveer tien keer. Bij deze vergaderingen kunnen, indien de onderwerpen daartoe aanleiding geven, derden uitgenodigd worden zo-als afgevaardigden vanuit het schoolbestuur, directie, ou-derraad, etc.Meestal hebben alle hierboven genoemde groeperingen (geledingen) dezelfde belangen. Soms echter lopen de be-langen niet geheel parallel. Het is aan de Medezeggen-

Page 22: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

22Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

schapsraad om met name de belangen van ouders c.q. ver-zorgers en personeel te behartigen. Zij geven daartoe gevraagd of ongevraagd advies aan de directie en/of be-stuur.Zo wordt een aantal vaste onderwerpen besproken zoals het formatieplan, activiteitenplan, vakantierooster, de algemene gang van zaken, etc. en onderwerpen die op een zeker mo-ment actueel zijn zoals huisvestingsproblematiek, verkeers-veiligheid, etc. Onderwerpen die soms grote gevolgen kun-nen hebben voor de school. Het is belangrijk dat ouders en leraren betrokken zijn bij en invloed hebben op de besluit-vorming rondom deze onderwerpen.De bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement. In enkele belangrijke zaken kan het bestuur pas besluiten nemen als het de instemming heeft van de Medezeggenschapsraad. De leden van de Medezeggenschapsraad proberen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en positief kritisch te begeleiden. De vergaderingen van de medezeggen-schapsraad zijn openbaar voor alle ouders/verzorgers en leraren. De agenda en de kernpunten van de vergadering kunt u nalezen op de website.Heeft u vragen of aandachtspunten voor de raad, of heeft u interesse in de werkzaamheden van de raad, dan bent u te allen tijde welkom op de vergaderingen. Ook kunt u zich wenden tot individuele leden van de raad. In verband met het vertrouwelijke karakter van sommige agendapunten tijdens MR-vergaderingen wordt het op prijs gesteld, dat u zich vooraf meldt bij de secretaris / voorzitter.Het bestuur van QliQ Primair Onderwijs Helmond heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gekozen door de MR-en van de QliQ basisscholen. De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De gekozen leden zijn alle óf personeelslid óf ouder van een QliQ Primair school.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

=> Oudergeleding:Mevr. Angelique van KempenDhr. Antony van LieropDhr. Rob de GraafDhr. Ronald van Dijk

=> Personeelsgeleding:Mevr. Heike Noordzij, voorzitterMevr. Wendy van Berlo, secretarisMevr. Angeli van OosterhoutMevr. Claudia Merkelbach

E- mail: [email protected]

ouderrAAd

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij schoolse en buitenschoolse activiteiten door de ouderhulp te coördineren, te stimuleren en mee uit te voeren. Voorts beheert zij de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage conform de door de ouderraad opgestelde en door de medezeggenschapsraad vastgestelde begroting. Tevens functioneert de ouderraad als “klankbord” voor de school en de medezeggenschapsraad.

De ouderraad is als volgt samengesteld:VoorzitterDhr. Sjoerd Mentink tel. 518534Vice-voorzitterDhr. Joost van Raak tel. 518370SecretarisMevr. Ingeborg Schuurmans tel. 517989PenningmeesterDhr. Remco Duin tel. 771085LedenMevr. Marjolein Hofmans tel. 340363Mevr. Carola van Knippenberg tel. 535464Dhr. Daan Lammers tel. 772159Mevr. Sandra de Langen tel. 521916Mevr. Jeanette van der Plas tel. 556189Dhr. Wietse van den Bogaard tel. 770485Mevr. Gabriella van Gelder tel. 840854

Graag zien wij uw opmerkingen en ideeën tegemoet, bij voorkeur per e-mail aan [email protected]. Tevens treft U in de school, tegenover de administratie, een brievenbus aan voor zowel ouderraad als medezeggenschapsraad.

De ouderraad vergadert in principe 1x per maand (voor planning zie activiteitenkalender). Ouderraadvergaderingen zijn in beginsel openbaar. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over de diverse evenementen en schoolreisjes. De notulen worden, wanneer deze zijn vastgesteld, ook op de website gepubliceerd.

De jaarvergadering van de Ouderraad en Medezeggen-schapsraad, waarvoor iedere ouder een uitnodiging ont-vangt, vindt plaats op 7 september 2015. Tijdens deze jaar-vergadering brengt de ouderraad onder andere financieel verslag uit.

Page 23: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

23 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

ouderbIjdrAGe

a) Jaarlijks vrijwillige ouderbijdrage conform de door deouderraad opgestelde en door de Medezeggenschaps-raad vastgestelde begroting.

b) Jaarlijkse ouderbijdrage conform de door de ouderraadopgestelde en door de Medezeggenschapsraad vast-ge-stelde begroting voor de schoolreis.

De ouderraad vraagt aan de ouders van alle leerlingen een bijdrage ter dekking van de kosten en van activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd. Activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, excursies, deelname aan sporttoernooien en culturele activiteiten, etcetera. Van deze ouderbijdrage worden dus alle kosten betaald die niet onder de onderwijsvergoeding van het ministerie vallen.

De bijdrage wordt gevraagd, geïnd en beheerd dor de ou-derraad. Van haar financieel beleid legt zij jaarlijks verant-woording af tijdens de jaarvergadering. Het hele bedrag komt rechtstreeks de kinderen ten goede. Na de jaarverga-dering worden de ouders op de hoogte gebracht van de bij-drage en wordt hen verzocht de betaling te doen door mid-del van het door de penningmeester aan u toegezonden verzoek tot éénmalige machtiging. Gespreid betalen in twee termijnen, een termijn voor de evenementen en een termijn voor het schoolreisje, behoort uitdrukkelijk tot de mogelijk-heden.

Het is wettelijk bepaald dat een school die ouderbijdrage wil vragen daarvoor een schriftelijke overeenkomst dient af te sluiten met de ouder(s) van de leerling. Tevens wordt bij de overeenkomst het verzoek tot éénmalige machtiging van de ouderbijdrage gevoegd. De school mag de overeenkomst pas afsluiten nadat de leerling is toegelaten tot de school.

a) De ouderbijdrage voor evenementen 2015-2016bedraagt €16,00 per kind (gelijk aan het bedrag van hetafgelopen schooljaar). In het geval dat kinderentussentijds op school komen c.q. verlaten, zal naar ratoeen bijdrage worden gevraagd c.q. worden terugbetaald. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, willen wijdeze van harte bij u aanbevelen. Indien niet alle oudersbetalen, zal de organisatie van schoolse en buitenschoolse activiteiten in het geding kunnen komen. Wij hopen danook van harte dat alle ouders hun verantwoordingnemen.

b) Naast de jaarlijkse ouderbijdrage zijn er nog incidenteleouderbijdragen, die in de loop van het schooljaarafzonderlijk aan ouders gevraagd worden. Het gaathierbij om kosten m.b.t. natuurtrektocht groepen 7,schoolkamp groepen 8, schoolfotograaf en schoolreisjes. Deze kosten worden namelijk niet gedekt door dejaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor deschoolreis zal worden geïncasseerd tezamen met dejaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

SCHooLreIS

De school heeft in overleg met de ouderraad besloten om ieder jaar (niet zijnde een lustrumjaar) een schoolreis voor alle groepen te organiseren, behalve voor groep 8, omdat die groep reeds op schoolkamp gaat. Tijdens lustrumjaren zullen alle kinderen gezamenlijk op schoolreisje gaan.Het is de bedoeling dat iedere groep naar een bepaalde bestemming gaat, per leerjaar verschillend. Daardoor kunnen we een gevarieerd aanbod doen en hebben de kinderen na acht schooljaren vele leuke dingen meegemaakt.De kosten van de schoolreis worden door de ouders van de leerlingen betaald en vallen buiten de vrijwillige ouderbijdrage. De betaling geschiedt door middel van een éénmalige machtiging voor automatische incasso tezamen met de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad is verantwoordelijk voor de bepaling van de hoogte van het uit te geven bedrag. De kosten van het schoolreisje van groep 6 worden met €4,00 verhoogd ten opzichte van het afgelopen schooljaar, de overige bijdragen blijven gelijk. De kosten zijn inzichtelijk gemaakt door de bijdrage te splitsen in een deel volledig ten goede komend aan het schoolreisje van de leerling in het schooljaar 2015-2016 (voor groepen 1-3: €15,00; voor groepen 4-5: €19,00;

Page 24: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

24Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

voor groepen 6-7: €23,00) en een spaardeel ten behoeve van de vierde lustrumviering in het schooljaar 2016-2017 (€4,00 voor iedere leerling).

De ouderraad kan zich voorstellen dat ouders niet in staat te zijn de bijdrage in één keer te voldoen. Hiertoe biedt de ouderraad gespreide betaling aan, verwijst u indien nodig naar de stichting Leergeld (http://www.leergeld.nl/) en gaat gaarne een gesprek met u aan om tot een goede oplossing te komen. Het alternatief voor degenen die niet mee op schoolreisje gaan zal door de directie worden vastgesteld.De leerkrachten vragen ouders om als begeleider mee te gaan op schoolreis. Allereerst benaderen zij de ouders uit de Ouderraad, vervolgens uit de Medezeggenschapsraad en daarna de klassenouders. Mocht er meer begeleiding nodig zijn, dan worden vervolgens de overige ouders benaderd.

LuIzenprotoCoL

Er is een luizenprotocol opgesteld, omdat we jaarlijks met dit fenomeen te maken hebben. Het is gebruikelijk dat na iedere schoolvakantie gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van hoofdluis. Voor inzage van het protocol verwijzen wij u naar onze website: www.dierdonkschool.nlMocht u niet over internet beschikken, dan kunt u bij de administratie op school een papieren versie verkrijgen.

kLASSenouderS

Wij zouden het op prijs stellen wanneer we voor iedere groep één, maximaal twee klassenouder(s) kunnen oproepen. Deze ouder ondersteunt de groepsleerkracht bij een aantal groepsactiviteiten. Bijvoorbeeld hulpouders regelen voor diverse evenementen, het vervoer naar het Speelhuis, ziekenbezoek met kinderen bij een medeleerling die in het ziekenhuis ligt, een cadeautje regelen voor de verjaardag van de groepsleerkracht (er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de verjaardag, deze mag maximaal € 0,75 bedragen) en het versieren van de klas etc. Heeft u belangstelling dan kunt u zich opgeven bij de groeps-leerkracht van uw kind. Bij meerdere aanmeldingen, wordt de keuze bepaald middels loting, die geschiedt door de groepsleerkracht.

Overige activiteiten waarbij ouders kunnen helpen zijn:• Lessen handvaardigheid en textiel• Versieren van de school voor feesten en evenementen• Spelletjesmiddagen bij kleuters• Vervoer bezoek excursies• (Kleuter-)Materiaal reinigen op het einde van het school-

jaar• Voorbereiden creatieve activiteiten

• Computerlessen• Klassenbibliotheek• Evenementen

podIuMoptreden

Alle kinderen zullen een aantal keren per schooljaar de mogelijkheid krijgen om op te treden op het schoolpodium in de aula met een lied, gedicht, dans, bespelen van een instrument, enzovoorts. Dit kan individueel of groepsgewijs. Alle (groot-)ouders zijn van harte welkom om dit podium-optreden bij te wonen. De planning vindt u terug in de acti-viteitenkalender. Tevens zullen de data in de Nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

kIjkoCHtenden kLeuterGroepen

Aan alle ouders van de kinderen uit de kleutergroepen wordt de mogelijkheid geboden om hun kind een dagdeel in zijn/haar groep bezig te zien. Data worden vermeld in de Nieuws-brief.

InforMAtIe AVonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor de ou-ders een informatieavond. Op deze avond kunt u allerlei in-formatie verwachten van de groepsleerkracht(-en) over de gang van zaken in de groep van uw kind. Ook bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. Woensdag 02 september 2015 groepen 7Maandag 07 september 2015 groepen 1-2Dinsdag 08 september 2015 groepen 3-4Maandag 14 september 2015 groepen 5-6 Dinsdag 15 september 2015 groepen 8

Page 25: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

25 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

buItenSCHooLSe ACtIVIteIten

We vinden deelname aan een aantal buitenschoolse activi-teiten belangrijk voor de kinderen. De begeleiding door leerkrachten en ouders geschiedt op basis van belangstel-ling en verdeling van het takenpakket.

Zaalvoetbal in oktober, handbal en korfbal in december, veldvoetbal in april/mei, de Koningsloop in april, het schaak-toernooi in mei en de wandelavondvierdaagse in mei/juni zijn mogelijke activiteiten.(Dit alles onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen en het daadwerkelijk plaatsvinden van activiteiten)

Deelname aan buitenschoolse activiteiten wordt voorbe-reid door de werkgroep Sportcommissie. Ouders begelei-den als coach de kinderen die namens onze school deelne-men aan toernooien.

trektoCHt Groep 7Ieder jaar wordt er een trektocht georganiseerd voor de groepen 7. De organisatie wordt door studenten van de Pe-dagogische Hogeschool De Kempel uitgevoerd. De groeps-leerkrachten houden vanzelfsprekend toezicht. De trektocht is een voettocht door de natuur en daarom ze-ker géén prestatietocht. De natuur staat centraal, maar bo-venal het groepsvormend aspect is heel belangrijk tijdens deze tocht. De kinderen van groep 7 kunnen elkaar leren kennen en waarderen in een andere omgeving. We denken dat dit zeer de moeite waard is en heel positief werkt voor de rest van de laatste twee schooljaren. De trektocht zal plaatsvinden van maandag 7 september tot en met woensdag 9 september 2015. De ouderbijdrage bedraagt 25 euro per kind voor de te maken onkosten voor overnachting en voeding.

SCHooLkAMp Groep 8De schoolverlaters (groep 8) gaan als afsluiting van hun ba-sisschooltijd vier dagen op kamp. In de loop van het school-jaar volgt meer informatie over de locatie, de dagen en het programma. De kosten voor overnachting en voeding zijnde 75 euro worden door de ouders van de leerlingen zelf be-taald. Enige tijd voordat het kamp aanvangt, krijgen de leer-lingen en hun ouders een kampkrant, waarin alle gegevens zijn opgenomen.

SponSorInG

Sponsoring is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt in het primair en voortgezet onderwijs. De Tweede Kamer en diverse onderwijsorganisaties en belangenorganisaties heb-ben hun zorg geuit over sponsoring binnen het onderwijs aan leerplichtige leerlingen. In het overleg met organisaties en in adviezen over sponsoring is voornamelijk gepleit voor zelfregulering. Dat heeft geleid tot een convenant.Drie belangrijke uitgangspunten die aan het convenant ten grondslag liggen en door alle convenantpartners worden onderschreven zijn:• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische

en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloof-waardig-heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuï-teit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijspro-ces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Als school conformeren wij ons aan voorgenoemde afspra-ken.

Page 26: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

26Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

LEERPLICHT

LeerpLICHt

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool, ver-plicht is dat dan nog niet. Dat komt pas een jaar later: als uw kind vijf jaar is geworden, moet het volgens de leerplichtwet naar school. Pas op de dag dat een kind vier jaar wordt, mo-gen wij als school het kind als leerling inschrijven.

Tussen de dag dat een kind drie jaar en tien maanden oud is en de dag waarop het kind vier jaar wordt, mag het maxi-maal vijf dagen naar school komen. Het kind is dan wel als leerling aangemeld, maar nog niet officieel ingeschreven. Wij hebben het advies gekregen van de inspecteur deze in-troductiedagen niet over een te lange periode te spreiden, omdat het kind dan telkens opnieuw moet wennen. In de praktijk blijkt een kennismakingsperiode van ten hoogste drie weken het prettigst te zijn voor het kind zelf en voor de groep waarin het komt.

Nieuwe leerlingen die in de loop van het schooljaar (na 1 ok-tober 2015) 4 jaar worden, komen in groep 1E voor jongste kleuters voor hen geldt de volgende procedure:

• Vier weken voor dat uw kind 4 jaar wordt, krijgt heteen brief van de leerkracht waarin zij/hij zich voorstelt en waarin de komst van uw kind wordt aangekondigd.

• In de derde week voordat uw kind 4 jaar wordt, mag uw kind op dinsdagmorgen van 08.30 uur tot 12.00 uurkomen kennismaken met zijn/haar nieuwe groep.

• De tweede week voordat uw kind 4 jaar wordt, maguw kind op dinsdag- en donderdagmorgen van 08.30uur tot 12.00 uur kennismaken met het ochtend-pro-gramma van zijn/haar nieuwe groep.

• In de week voor dat uw kind 4 jaar wordt, mag uwkind op dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 12.00uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur het gehele dagpro-gramma van zijn/haar nieuwe groep volgen.

• Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag uw kindvanaf die morgen om 08.30 uur het volledige week-pro-gramma gaan volgen.

• Heeft u verder nog vragen, neem dan contact op met de directeur.

Aangezien we in de ontwikkelingen niet alles kunnen voorzien, blijft de instroomprocedure steeds onder voorbehoud. Het is mogelijk dat we in de loop van het school jaar kinderen niet direct kunnen plaatsen. Deze kinderen komen op onze wachtlijst. De directie van school beslist uiteindelijk.Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. Het kind moet dan op een school ingeschreven staan. Vanaf dat moment rust dan ook op de ouders de verplichting ervoor te zorgen, dat het kind de school be-zoekt. Nu kan het gebeuren, dat een schoolweek van 23,5 uren voor een vijfjarige kleuter wat te vermoeiend is. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een speciale regeling. Die houdt in, dat een vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis mag blijven, als de ouders dat maar tijdig doorgeven aan de schooldirectie. Op verzoek van de ouders kan de di-rectie toestaan dat een vijfjarige zelfs tien uur per week wordt thuis gehouden. Wij wijzen erop, dat deze uren niet mogen worden opgespaard om een vakantie te verlengen. Wij wijzen erop dat alleen de directie u vrijstelling van lessen kan geven en niet de groepsleerkracht.Zodra het kind zes jaar is, houdt deze regeling op. Voor hen geldt voortaan dat wat staat vermeld bij het hoofdstuk “Ver-lof”. Als een kind twaalf jaar is geworden, zal het over het al-gemeen de basisschool verlaten en de stap naar een school voor Voortgezet Onderwijs maken. Het kind heeft er dan acht jaar basisschool opzitten. Het kan echter zijn, dat een kind meer tijd nodig heeft om de stof onder de knie te krij-gen. Dan mag het kind langer op de basisschool blijven, ech-ter niet meer dan twee jaar extra.

InSCHrIjVen LeerLInGen

Een tijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid om onze organisatie zo goed mogelijk op de instroom van uw kind af te stemmen. U kunt uw kind telefonisch bij de administratie aanmelden of u kunt even langs komen zodat we de beno-digde gegevens kunnen noteren. De inschrijving van een leerling is het eerste contact tussen ouder(s) en school, wij vinden dat een belangrijk moment. In dit eerste contact kunnen we de noodzakelijke informatie uitwisselen en elkaar beter leren kennen. Ouders die hun oudste kind op school hebben aangemeld, krijgen een aan-tal maanden voordat het kind vier jaar wordt een uitnodi-ging voor een informatieochtend. Om een goede indruk van de school te krijgen wordt tijdens de informatieochtend een rondleiding door de school gegeven. Tevens wordt er informatie gegeven over de dagelijkse gang van zaken en wordt er een bezoek gebracht aan een kleutergroep. Ook wordt er informatie gegeven met betrekking tot de ontwik-kelingen, uitgangspunten en onderwijsvisie van Basisschool

Page 27: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

27 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Dierdonk. Specifieke kenmerken zoals de leermethodes, het eventueel overblijven, het pedagogisch en didactisch kli-maat komen aan bod.

Procedure aanmeldingen:Ouders melden zich telefonisch of mondeling aan met de mededeling geïnteresseerd te zijn in meer informatie over onze school. Deze ouders ontvangen onze school-informa-tiegids, die wordt toegezonden c.q. uitgereikt. Men kan deze informatiegids thuis rustig doornemen.Na een eerste indruk kunnen ouders hun kinderen voorlo-pig aanmelden bij Basisschool Dierdonk.Enige maanden voordat de leerling(-en) daadwerkelijk naar school kom(t)(-en) krijgen de ouders een inschrijfformulier (dat ingevuld en geretourneerd dient te worden, waarna de administratie de leerlingengegevens zal verwerken) en te-vens een uitnodiging van de schooldirectie voor een intake-gesprek. Het is belangrijk om deze inschrijving zo zorgvuldig moge-lijk uit te voeren. Belangrijk in verband met de schoolorgani-satie, maar nog belangrijker voor uw kind. Tijdens de in-schrijving kunt u alle mogelijke informatie over uw kind bespreken. In het belang van uw kind is het verstandig om aspecten te bespreken, zoals: dient de school rekening te houden met medische problemen, bijvoorbeeld gebruik van medicijnen; wie dient er gewaarschuwd te worden bij eventuele calamiteiten; wenst u uw kind tijdens de middag-pauze over te laten blijven; zijn er onderwijskundige opmer-kingen; enzovoort. Niet alleen het inschrijfformulier van de school wordt besproken, ook zullen met genoegen alle vra-gen die u heeft betreffende Basisschool Dierdonk worden beantwoord. Het gesprek zal plaatsvinden in de directieka-mer van de school met de (adjunct-) directeur.

Wat dien ik mee te brengen voor de inschrijving?• Een pasfoto van uw kind;• Een kopie van het Burger Service Nummer*• Het verzekeringsnummer van uw ziektekostenverzeke-

ring.• Een verslag van peuterspeelzaal en/of buitenschoolse

opvang.• Voor oudere kinderen (indien mogelijk) het onderwijs-

kundig rapport van de huidige school.

Na dit intakegesprek, beslissen ouders of ze hun kind daad-werkelijk plaatsen op de school. Door middel van een hand-tekening op het inschrijvingsformulier wordt dit formeel bekrachtigd. De leerling(-en) is (zijn) dan ingeschreven en wordt (worden) op de afgesproken instroomdatum om 08.30 uur op school verwacht.Pas op de dag dat een kind vier jaar wordt, mogen wij als school het kind officieel als leerling inschrijven.

* TOELICHTING Burger Service Nummer Sofinummer, burgerservicenummer en onderwijsnummer zijn meestal dezelfde nummers. Het nummer van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden: - het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind; - het uitschrijvingsbewijs van de vorige school van uw kind; - het geboortebewijs van uw kind; - een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte

van uw kind heeft verstrekt.* Het is dus niet nodig een uittreksel uit de gemeentelijke basis-admi-

nistratie (GBA) aan te vragen. De zorgpas kan niet gebruikt worden voor inschrijving van uw kind, want dit document wordt niet door de overheid uitgegeven. Let op: neem een document met het BSN-nummer mee of voeg een kopie toe aan dit inschrijfformulier.

uItSCHrIjVen LeerLInG

Als een kind tussentijds de school verlaat, om welke reden dan ook, moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden aan de directeur. Het kind wordt dan officieel uitgeschreven. Het is niet mogelijk dat een leerling tegelijkertijd op twee scholen staat ingeschreven. Dus zonder uitschrijven kan er niet op een andere school worden ingeschreven. Een uitschrijffor-mulier is verkrijgbaar bij de schooladministratie.

oVerdrACHtSproCedure

Vanwege de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen wordt er vanaf januari 2013 binnen de gemeente Helmond gewerkt met een overdrachtsformulier van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar basisschool. Bij inschrijving van een leerling wordt aan de ouders om informatie gevraagd, alsook bij betreffende peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. De overdrachtsgegevens worden op school bewaard in het leer-lingendossier. Het protocol ligt ter inzage op de voorschoolse opvang en bij de schooladministratie.

Page 28: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

28Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

pLAAtSInG

Er kunnen zich vanwege school-organisatorische omstan-digheden situaties voordoen, waardoor leerlingen voor korte of langere tijd niet geplaatst kunnen worden op onze school. De kwaliteit van ons onderwijs mag niet lijden door een te grote instroom van leerlingen in een of meerdere specifieke groepen.Voor oudere kinderen geldt dat na definitieve aanmelding door de ouders van kind(-eren) op onze school, contact met de huidige school wordt opgenomen. Uit daardoor verkre-gen informatie kan het gebeuren, dat een leerling niet ge-plaatst kan worden. Dit laatste geschiedt overigens altijd na overleg met de ouders. De directie neemt de uiteindelijke beslissing over de plaatsing van leerlingen.

pLAAtSInG en pASSend onderwIjS

Als u uw kind hebt aangemeld en daarbij hebt aangegeven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt onze school of dat inderdaad het geval is.Hebt u aangegeven dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Bij de eerste aanmelding gebruiken wij vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te ge-ven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij doen u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Bij ons, of op een andere school. Dit hangt voorna-melijk af van de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkhe-den. Als wij uw kind niet voldoende kunnen ondersteunen, zoeken wij binnen diezelfde 6 weken een betere plek. Wij mogen deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlen-gen.Lukt het niet om uw kind te plaatsen, dan gaan wij – na overleg met u – op zoek naar een passende plek. Wij bespre-ken met u welke scholen in het samenwerkings- verband de juiste expertise hebben. En houden daarbij zo-veel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Uiteindelijk doen wij u een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind de nodige

extra ondersteuning kan bieden en die bereid is om uw kind toe te laten. Als er na 10 weken nog geen besluit is geno-men over de toelating van uw kind, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing bij ons op school.

LeerLInGenVerdeLInG

Heterogene kleutergroepen In de kleutergroepen zitten zowel jongste als oudste kleuters. Kinderen in de leeftijd van 4 tot ± 6 jaar. Een uitzondering hierop vormt de instroomgroep 1E, waarin onze jongste kleuters worden ontvangen.

Groepen 3 tot en met 8In tegenstelling tot de kleutergroepen zijn de groepen 3 t/m 8 homogeen (leerlingen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een leergroep) met uitzondering van groep 4-5C.Natuurlijk geldt ook hier weer dat de schoolorganisatie dit toe moet laten en de kwaliteit, die wij aan het onderwijs stel-len, niet daaronder lijdt. Een groep kan niet eindeloos nieu-we leerlingen opnemen. Ondanks het niet op voorhand vaststellen van een maximum leerlingenaantal, worden we misschien in de loop van een schooljaar genoodzaakt een wachtlijst van nieuwe leerlingen aan te leggen. Wanneer een kind eenmaal in groep 3 zit, zal het niet vaak voorkomen, behalve indien een kind een jaar doubleert of overslaat, dat het van groep verandert. Dat betekent dat een kind dat nu in groep 3a zit, volgend schooljaar naar alle waarschijnlijkheid naar groep 4a gaat. Alleen in uitzonderlij-ke gevallen kan een kind naar een andere groep overgaan. Dit zijn dan gevallen waarin een kind in een bepaalde groep niet optimaal functioneert. Bij verandering van groep gaat dit steeds na overleg met de ouders/verzorgers. Tussen de parallelgroepen zit geen gepland niveauverschil. Dus de leerstof en alle overige basisactiviteiten in bijvoorbeeld groep 3a zijn niet anders dan in groep 3b. Het kan wel eens voorkomen dat we twee parallelgroepen mixen. De reden ligt dan gelegen in het feit, dat dit beter is voor de samen-stelling van de groepen. De directie neemt de uiteindelijke beslissing over de verdeling van de leerlingen.

VerLof

Volgens art. 11 van de Leerplichtwet zijn de gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek:a) de school is gesloten of het onderwijs is geschorst;b) schoolbezoek is verboden op grond van overheidsvoor-

schriften;c) de leerling is bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de

toegang tot de school ontzegd;d) de leerling is wegens ziekte verhinderd de school te

bezoeken;e) de leerling is wegens vervulling van plichten, voort-

Page 29: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

29 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

vloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhin-derd de school te bezoeken; deze vrije dag kan alleen op de religieuze feestdag zelf worden gegeven.

f ) de leerling kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/ verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan; mits dat binnen geen enkele schoolvakantie mogelijk is.

g) de leerling is door andere gewichtige omstandighedenverhinderd de school te bezoeken.

De regels a t/m e spreken voor zich, maar ten aanzien van de regels f en g is enige uitleg wellicht noodzakelijk.

ad f) Vakantieverlof buiten de schoolvakanties (art. 13a).

Uitgangspunt:Ook al kunnen er situaties zijn die de mogelijkheid beper-ken om op elk gewenst tijdstip binnen de schoolvakanties een gezinsvakantie op te nemen, gaat de wetgever ervan uit, dat een zomervakantie van zes weken voldoende mo-gelijkheid geeft om tenminste twee weken met vakantie te gaan. In verband hiermee dient het verlenen van vakantie-verlof tot het minimum te worden beperkt. Het verlenen van extra vakantieverlof is dan ook aan strikte voorwaarden verbonden.

RedenOp vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind ge-durende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsva-kantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders. In dit geval kan bij de direc-teur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste 10 schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie. De betrokken ouders / verzorgers moeten zelf aan de vakantie deelne-men. Toekenning van dit verlof is slechts mogelijk ten aan-zien van kinderen, waarvan de ouder(s) een beroep uitoefent(en), dat vanwege de specifieke aard geen enkele mogelijkheid biedt binnen het gehele schoolvakantieroos-ter om met hun kind(-eren) op vakantie te kunnen gaan. De aanvrager dient zulks aan te tonen door overlegging van een werkgeversverklaring (ingeval van arbeid in loon-dienst) of anderszins (ter bepaling van de directeur). Een voorbeeld hiervan zijn seizoensgerichte werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaan-den een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Te denken valt aan horeca, agrarische en toeristi-sche sector.

N.B.: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie.

Vakantieverlof mag niet worden verleend voor een tweede (wintersport-)vakantie of bezoek door allochtonen aan het land van herkomst. Tevens mag extra vakantieverlof niet worden verleend bij uitnodigingen van familie en/of der-den.

Duur van het verlofHet verlof omvat een periode van maximaal tien schoolda-gen ofwel twee schoolweken.

Frequentie van het verlofHet verlof kan slechts één keer per schooljaar voor een leer-ling worden verleend. Is er eenmaal voor een kortere perio-de dan tien dagen verlof voor een vakantie gegeven, dan mag er in hetzelfde schooljaar niet nog eens een soortgelij-ke aanvraag worden ingewilligd

N.B.: Extra vakantieverlof kan niet opgenomen worden tij-dens de eerste twee lesweken van het schooljaar; hiermee wordt beoogd te voorkomen dat leerlingen reeds bij de start van het nieuwe schooljaar een ach-terstand oplopen.

AanvraagAangezien het extra vakantieverlof nooit langer kan zijn dan tien dagen per jaar moet de aanvraag gedaan worden bij de directeur van de school, die ook de beslissing neemt of het verlof wordt toegekend. In dit geval speelt de ambte-naar Leerplichtwet geen rol.

Ad g) Verlof wegens andere gewichtige omstandighe-den (art. 14).

Op verzoek van de ouders kan de directeur toestemming geven, dat een kind wegens gewichtige omstandigheden de school niet bezoekt.De meest voorkomende gevallen zijn:1) Het bezoeken van een dokter voor zover dit niet buiten

de lesuren kan geschieden.2) Bij verhuizing binnen de gemeente: een dag.3) Bij huwelijk van familieleden van de leerling tot en met

de vierde graad: een dag.

Page 30: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

30Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

4) Bij overlijden van gezinsleden van de leerling: vier da-gen.

5) Bij ernstige ziekte van gezinsleden van de leerling tot enmet de tweede graad: een dag.

6) Voor leerlingen woonachtig buiten de bebouwde kom,wanneer zij vanwege extreme weersomstandighedende school niet kunnen bereiken.

7) Bij 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum, alsme-de bij 25, 40, 50 en 60 jarig ambtsjubileum van familiele-den van de leerling tot en met de vierde graad: een dag.

8) Bij een behandelingstraject of therapie voor zover ditniet buiten de lesuren kan geschieden. Dit dient aan-toonbaar te worden gemaakt door middel van een gete-kende verklaring van een huisarts of medisch specialist.Voor verdere informatie kunt u het protocol “Behande-ling onder schooltijd door externen” op onze websiteterugvinden.

AanvraagIn principe wordt dit verlof aangevraagd bij de directeur van de school. Indien voor een kind meer dan tien dagen per schooljaar verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt gevraagd, moet dit worden aangevraagd bij de amb-tenaar van de Leerplichtwet van de Gemeente Helmond.

ProcedureOm een beroep te kunnen doen op verlof kunnen de ou-ders/verzorgers van de leerling bij de administratie een aan-vraagformulier halen. De duur van het verlof bepaalt bij wie de aanvraag moet worden ingediend: hiervoor telt men het aantal schooldagen. Indien het aantal schooldagen tien of minder is, dient het verzoek bij de directeur van de school te worden ingediend. Indien het gevraagde verlof de tien da-gen overschrijdt, moet het verzoek aan de ambtenaar van de Leerplichtwet van de Gemeente Helmond worden ge-daan.

OpmerkingenOp school is alleen de directie bevoegd verlof te verle-nen, de leraren van de school niet.In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist. U verneemt van de directeur of dit wel of niet noodzakelijk is. Het is raadzaam in het geval verlof voor een vakantie wordt ge-vraagd, het aanvraagformulier geruime tijd (twee maanden) van tevoren op school in te leveren. Dit in verband met een eventueel in te dienen bezwaarschrift en/of in te stellen be-roep.Hoe te handelen, indien de directeur uw aanvraag voor ver-lof afwijst, is te lezen aan de achterzijde van het aanvraag-formulier.Indien uw kind ongeoorloofd afwezig is stellen wij de leer-plichtambtenaar hiervan op de hoogte

VerwIjderInG VAn een LeerLInG

Procedure ontzegging toegang / verwijdering van een leerling.

Ontzegging van de toegang tot de school is aan de orde wanneer de directie van de school onmiddellijk moet optre-den en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.- De directie kan een leerling voor een beperkte tijd, maxi-

maal 3 dagen de toegang ontzeggen.- De directie deelt het besluit tot het ontzeggen van toe-

gang schriftelijk aan de ouders mee.

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die de directie soms en slechts in het uiterste geval en dan nog ui-terst zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ern-stig wangedrag van een leerling, dan wel van ouders en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling, dan wel ouders en school. Wanneer de directie de beslissing tot ver-wijdering van een leerling heeft genomen, moet vervolgens een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd. De directie overlegt altijd met het schoolbestuur. In de artikelen 40 en 63 van de Wet op het Primair Onderwijs wordt alles voor toelating en verwijdering geregeld.Het beleidsstuk “procedure ontzegging toegang en verwijdering” van Qliq Primair ligt bij de schooldirectie ter inzage.

Page 31: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

31 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Vanwege de omvangrijkheid van dit hoofdstuk en de speci-ale aandacht die we hieraan willen geven, verwijzen wij u naar de website van basisschool Dierdonk: www.dierdonk-school.nl.U vindt onder het hoofdstuk “Protocollen” beleidsstukken terug aangaande:• De vijf niveaus van leerlingenondersteuning• Het Pestprotocol.• Het protocol Dyslexie• Het protocol Ontwikkelingsperspectief.• Het protocol Meer en Hoogbegaafdheid• Het ondersteuningsprofielMocht u niet over internet beschikken, dan kunt u bij de administratie op school een papieren versie verkrijgen.

pASSend onderwIjSSamenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen kregen daarmee een zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de ei-gen school eventueel met ex-

tra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwer-kelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samen-werkingsverband. De scholen in het samenwerkingsver-band maken afspraken over de ondersteuning aan leerlin-gen en de bekostiging daarvan. Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten on-derwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun (hoofd)vesti-ging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en onder-steuning bieden aan leerlingen binnen Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoor-zieningen. Het samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste hier-van zijn; het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzie-ningen om te voorzien in een passend ondersteuningsaan-bod, goede samenwerking met de zorgpartners, het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzor-gers, het verhogen van het niveau van de basisondersteu-ning. En dit binnen transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.

ContactVoor algemene vragen kunt u e-mailen naar [email protected] of tijdens kantooruren bellen naar 0492-511232

Postbus 551, 5700 AN HelmondBerkveld 19, 5709 AE Helmond0492-511232 / [email protected]

Maandag, dinsdag en donderdag 8.45 – 14.45 uurWoensdag en vrijdag 8.30 - 12.00 uur

pASSend onderwIjS op bASISSCHooL dIerdonk: de oASe

De Oase: een plek van rust, een plaats die soelaas biedt.Basisschool Dierdonk beschikt sinds afgelopen schooljaar over ‘De Oase’.´De Oase’ bestaat uit enkele op leerlingenondersteuning gerichte ruimten. Het concept van “De Oase’ is ontstaan in navolging van onze missie: ‘Iedereen is de uitdaging waard!’ en de kernwaarden: ‘veiligheid’, ‘positiviteit’ en ‘verantwoorde-lijkheid’.

De uitdaging vinden we in het bieden van de juiste ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte van een kind. Kinderen werken in een veilige omgeving, in een positieve sfeer aan de eigen uitdaging. Samen zijn we verantwoordelijk voor al onze leerlingen.

Ervan uitgaande dat de meerderheid van onze leerlingen de juiste ondersteuning ontvangt in de basisondersteuning van de eigen groep, biedt ‘De Oase’ ruimte voor lichte tot zo mogelijk extra ondersteuning.

Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw wordt in ‘De Oase’ ruimte geboden aan een diversiteit van ondersteuning en professionals.

Ondersteuning en expertise in willekeurige volgorde:- Individuele leerlingbegeleiding en/of begeleiding in een

klein groepje, op basis van het niveau van een ondersteu-ningsbehoefte.

- Expertise vanuit het Speciaal Onderwijs op gedragson-dersteuning door de Ambulant Begeleider.

- Orthopedagoge, het observeren, het doen van onder-zoek, expertise dyslexie, expertise dyscalculie.

- Ondersteuning van leerlingen met een Ontwikkelings-perspectief, op basis van het niveau van een ondersteu-ningsbehoefte.

DE ONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN

Page 32: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

32Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

- De Erasmusklas. Ondersteuning van meer- en hoogbe-gaafden op uitdaging en planning onder andere middels Levelwerk

- Faalangstreductietraining: de Kanjerklas- Vergroting zelfvertrouwen in de cursus: Rots en Water- Expertise Autisme: ondersteuning van leerkrachten en

leerlingen.- Vertrouwenspersonen voor leerlingen.- Schoolondersteuner: expertise vanuit het Speciaal Basis-

onderwijs ‘De Toermalijn’ voor leerlingen met een uitda-ging in hun ontwikkeling.

- Interne Begeleiding Leerlingenzorg: algemene expertise op leerlingenondersteuning.

- Opvoed Ondersteuner: het gezicht van jeugdzorg in de wijk Dierdonk. Toegankelijk middels open spreekuren in De Oase.

- De mogelijkheid voor externe deskundigen om behande-lingen zoals een dyslexiebehandeling (ook buiten school-tijd) in De Oase te kunnen verzorgen. Ondersteuning thuisnabij op een vertrouwde plek.

Wij beogen hiermee een ruim en kwalitatief sterk ondersteuningsaanbod te bieden, dat zoveel mogelijk recht doet aan de diversiteit van ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

pASSend onderwIjS en Het onderSteunInGS-profIeL

Voor het ondersteuningsprofiel verwijzen wij naar onze website www.dierdonkschool.nl

Basisondersteuning is door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle kinderen moet kunnen bieden. De basisondersteuning geldt voor alle scholen binnen een samenwerkingsverband. Basisondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de eigen groep.Het ondersteuningsprofiel beschrijft de mogelijkheden, faciliteiten en middelen betreffende het bieden van leerlingenondersteuning. In het kader van de zorgplicht

is het van belang, bij aanname van nieuwe leerlingen of wanneer de ondersteuningsvraag van zittende leerlingen de mogelijkheden van basisondersteuning overstijgt.

Terug te vinden in dat ondersteuningsprofiel zijn onze onderscheidende speerpunten. Van 2009 tot heden heeft onze school voor vier speerpunten gekozen waar wij ons extra in hebben ontwikkeld. Te weten:- Autisme- Dyslexie.- Faalangst.- Hoog- en meerbegaafdheid.

Zoals u heeft kunnen lezen hebben deze speerpunten een plaats gekregen in De Oase van Basisschool Dierdonk.

e-r@SMuSkLAS dIerdonk

Passend onderwijs ook voor hoogbegaafde leerlingen. E-r@smusklas Dierdonk is een voorzieningen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op een of meerdere ochtenden in de week ontmoeten ontwikkelingsgelijken elkaar in de E-r@smusklas en werken deze leerlingen aan uitdagende activi-teiten en programma’s waaraan duidelijke doelen gekop-peld zijn.Er wordt gewerkt met leerdoelen die onderverdeeld zijn in 3 groepen:• Leren leren (o.a. doorzetten, oefenen, leerstrategieën,

motivatie, planning) • Leren leven , met jezelf en met anderen (o.a. zelfvertrou-

wen, zelfstandigheid, samenwerken, communiceren) • Leren denken (o.a. creatief, analytisch en kritisch

denkvermogen, diepgaande vragen stellen, reflectiever-mogen)

Aan deze doelen wordt gewerkt door o.a.: • het spelen van strategische en coöperatieve spellen,

smartgames, schaken etc. • uitdagende projecten zoals programmeren, vreemde

talen en eigen onderwerpen uitdiepen • onderzoekend en ontwerpend leren• creatief denken• filosoferen, debatteren

Page 33: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

33 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Leerlingen voelen zich in deze klas gezien en erkend. Dat al-leen al maakt dat het welbevinden van de leerlingen enorm groeit. E-r@smus is niet een vervanging voor wat er in de klas gebeurt, het is een extra aanbod bovenop het compact en verdiepende/verrijkende werk in de klas.Wij stellen vast of uw kind in aanmerking komt voor de E-r@smusklas. Het IQ van uw kind, toetsresultaten, en de behoef-te aan een uitgebreider onderwijsaanbod zijn hierbij bepa-lende factoren. In schooljaar 2015-2016 zal er gestart worden met een groep voor leerlingen uit de onderbouw en een groep voor leerlingen uit de bovenbouw.

AutISMebeGeLeIdInG

Kinderen met autisme ervaren de wereld om hen heen anders dan andere kinderen. Dit vraagt soms om wat aanpassingen binnen een klassensituatie. Op school zijn twee leraren gespecialiseerd in autisme. Zij steken vanuit hun expertise in op de begeleiding en coaching van collega’s in het werken met kinderen met autisme. Ook ondersteunen zij de leerlingen als daar behoefte aan is. Sinds afgelopen jaar is er vanuit de autismebegeleiding ook de mogelijkheid om te werken met Brain Blocks. Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een commu-nicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

ernStIGe enkeLVoudIGe dySLexIe

Het omgaan met taal en leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning van de school.Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft geen ernstige enkelvoudige dyslexie-klachten EED (Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een andere stoornis). Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische behandeling binnen de jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking komen voor EED, is de gemeente financieel verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet.De Gemeenten binnen Zuid-Oost Brabant hebben hierover de volgende afspraken gemaakt met het onderwijs:1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of

mogelijke dyslexie. De school biedt ondersteuning volgens protocol en legt een leesdossier aan.

2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is ener een vermoeden is van EED, dan is er de mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED. Dit doen zij bij het toegangsloket van de gemeente.

3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen,is een volledig en inhoudelijk correct leesdossier eenvoorwaarde voor toekenning van diagnostiek.

4. De medewerker van het toegangsloket bij de gemeentecheckt bij de ingediende aanvraag nogmaals hetleesdossier op volledigheid.

5. Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toeken-ning voor diagnostisch onderzoek door middel van eenbeschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als erdaadwerkelijk EED wordt vastgesteld, wordt er eenbeschikking opgemaakt voor behandeling.

6. De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontrac-teerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg.

De volledige regeling kunt U nalezen op de site van het Sa-menwerkingsverband Peelland PO.www.swv-peelland.nl onder het kopje “downloads”. Daar vindt U ook alle adressen van contactpersonen en instanties.Dyslexie is een van onze speerpunten op school. Er is een uitgebreid protocol leesproblemen en dyslexie aanwezig, waarbij ook een afsprakenblad dyslexie is toegevoegd waar-in te lezen is welke mogelijke ondersteuning dyslectische leerlingen kunnen krijgen op onze school . We beschikken over speciale leesboeken voor kinderen met dyslexie en daarnaast wordt er gewerkt met kurzweil. Met instanties BCO en Opdidakt hebben we als school een nauwe samen-werking rondom onder andere dyslexie. Behandelingen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie vinden vanuit deze twee instanties dan ook bij ons op school plaats, in een veilige en bekende omgeving van de leerling.

kAnjerkLAS

Je kunt meer dan je denkt!Angst om te falen kan zorgen voor minder goede prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten. Op basis-school Dierdonk gunnen wij ieder kind een fijne onbezorg-de onderwijstijd waarbij de kinderen een positief zelfbeeld hebben en geloven in zichzelf. Faalangst is daarom een van

Page 34: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

34Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

de speerpunten binnen het ondersteuningsprofiel binnen de leerlingenzorg op Basisschool Dierdonk. In de Kanjerklas ontmoeten faalangstige kinderen elkaar en volgen een faalangstreductietraining. In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op de preventie van faalangst. Voor deze groepen is het belangrijke om ba-sisvaardigheden aan te bieden ter voorkoming van faal-angst. Voor de bovenbouw is het programma gericht op kinderen die duidelijk kenmerken laten zien van faalangst en dit zelf herkennen. De training is opgebouwd rond diverse thema’s zoals emo-ties, gebeurtenis-gedachte-gevoel (het GGG-model naar helpende gedachten), fouten maken mag, oplossingen be-denken en evaluatie. De thema’s worden o.a. aangeboden middels groepsgesprekken, ontspanningsoefeningen, expressie-oefeningen. Tot slot wordt de training afgerond met het uitreiken van een diploma.Wij stellen vast of uw kind in aanmerking komt voor de kanjerklas. Hierbij zijn de observaties van de leerkracht, signalen van leerlingen en ouders belangrijke uitgangspunten.

Interne beGeLeIdInG LeerLInGonderSteunInG

Mevr. Fiet de Gouw (gedragsspecialist)Interne Begeleider Leerlingenonder-steuning voor de groepen 1-2A, 1-2D, 1E, 3A, 4A, 4-5C, 5A, 6A, 7A, 8A.

Mevr. Simone Wintjes(autisme specialist)Interne Begeleider Leerlingenonder-steuning voor de groepen 1-2B, 1-2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 7C , 8B en 8C.

Taakomschrijving interne begeleiders1. Coördinerende taken:

• Opstellen van procedures en richtlijnen; o.a. het opzet-ten en uitwerken van het leerlingenvolsysteem.

• Organiseren van onderzoek en hulp.• Bewaken van procedures en afspraken.• Plannen van activiteiten.• Voorbereiden en voorzitten van leerlingenbesprekin-

gen, groepsbesprekingen en intern ondersteunings-

overleg.• Regelmatig overleg met de directie.• Dossiervorming en dossierbeheer.• Opstellen van de toetskalender.• Verzamelen van toetsgegevens en/of groepsoverzich-

ten.• Coördineren van aanmelding en verwijzing vanleerlingen voor interne ondersteuning.

• Bijwonen van netwerkbijeenkomsten; onderhoudenvan contacten met andere interne begeleiders uit hetnetwerk.

• Onderhouden van contacten met externe instanties.• Coördineren van activiteiten m.b.t. schoolverlaters.

2. Begeleidende taken:• Collegiale consultatie; hulp en advies geven aan colle-

ga’s m.b.t. zorgleerlingen, didactische vragen ed., wan-neer daar behoefte aan is.

• Indien gewenst, leerkrachten hulp bieden bij het maken van een groepsplan of individueel plan van handelen.

• Leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remedi-erende materialen en wegwijs maken in de orthotheek.

• Observeren van klassensituaties.• Informeren van leerkrachten en directie.• Coachen van leerkrachten.

3. Innoverende taken:• Kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen.• Analyseren van de zorgverbreding; uitwerken van

didactische leerlijnen n.a.v. toetsresultaten en gegevens afkomstig uit groepsbesprekingen, plannen /ideeënterugkoppelen naar het team.

• Evalueren van de zorgverbreding.• Motiveren van leerkrachten.• Initiatieven nemen in innovatieve veranderingen m.b.t.

het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren vande leerlingen binnen de school.

de VIjf nIVeAuS VAn onderSteunInG

Op onze website treft u de ouderbrochure “Zo gaan wij om met leerlingenondersteuning” aan. Het niveau van ondersteuning vindt u terug op de rapportage van uw zoon of dochter. In deze brochure krijgt u uitleg over de 5 niveaus van ondersteuning, speciale leerlingbegeleiding, onderzoek en ondersteuning. Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt u bij de administratie op school een papieren versie verkrijgen.

ontwIkkeLInGSperSpeCtIef

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan het prettig zijn om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen en te evalueren. Speciaal daarvoor stellen wij in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke ambitieuze onderwijsdoelen uw kind zal kunnen

Page 35: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

35 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

halen tot en met groep 8. Wij kijken naar alle factoren en doen eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als er voldoende informatie is, stelt de school het ontwikkelingsperspectief van uw kind op. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.dierdonkschool.nl Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt u bij de administratie op school een papieren ver-sie verkrijgen.

VertrouwenSperSonen LeerLInGen

Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn de interne leerlingenbegeleiders mevr. Simone Wintjes en mevr. Fiet de Gouw de aangewezen vertrouwenspersonen. De eigen groepsleerkracht is in de eerste plaats diegene waar uw zoon of dochter zijn verhaal kwijt kan. Mocht dat echter niet voldoen aan de behoefte, dan kunnen zij zich wenden tot de vertrouwenspersonen. Wij zullen dit duidelijk kenbaar maken aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

beVorderInG en doubLeren

Ook al is een van de uitgangspunten van de basisschool dat leerlingen niet doubleren, kan het voorkomen dat er voor een kind geen betere begeleiding kan worden gevonden, dan nogmaals de leerstof van een groep over te doen (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte).Het kan dus voorkomen dat we de ouders van enkele leerlingen adviseren, hun kind te laten doubleren. Dit is nooit het advies van één leraar. De beslissing tot deze advisering wordt genomen door de eigen groepsleraar (-leraren), de Interne Begeleider Leerlingenondersteuning, alsmede een lid van de schooldirectie. Het besluit van doubleren wordt in principe uiterlijk in week 26 van 2016 genomen. In het belang van het kind gaan wij ervan uit dat kinderen in principe, minimaal 2 schooljaren kleuter- onderwijs volgen, voordat ze naar groep 3 gaan. Wanneer individuele ontwikkelingen anders laten zien, nl. dat het niet in het belang van een kind is, dan kan er anders beslo-ten worden. De directie neemt hierover de uiteindelijke beslissing.Kinderen die een jaar doubleren, blijven niet altijd bij dezelfde leerkracht. Er van uitgaande dat een leerkracht dezelfde groep houdt, kan het voor het ene kind een voordeel zijn bij dezelfde leerkracht te blijven, terwijl het andere kind gebaat is bij een verandering. Dit wordt in alle gevallen met de ouders besproken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie van de school.

VAn bASISSCHooL nAArVoortGezet onderwIjS

De overgang van het Basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is een grote stap. Ouders en kinderen die op het eind van de basisschool een school voor Voortgezet Onder-wijs gaan kiezen, worden hierbij door ons geholpen. Dit noemen wij Schoolkeuze-begeleiding. De informatie aan de ouders en aan de leerling wordt zowel door onze school, als door de scholen van Voortgezet Onderwijs in ons gewest aangeboden. Tijdens een extra informatieavond op woens-dag 4 november 2015 geven de groepsleraren van de groepen 8 en de directie uitleg over de schoolkeuze, de aan-melding- en aannameprocedure en de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (PO). Daarnaast presenteren verschillen-de scholen van voortgezet onderwijs zich tijdens deze infor-matieavond. De leerlingen van groep 8 krijgen schoolkeu-zelessen; bovendien bezoeken zij een aantal scholen waar het accent vooral ligt op de praktijklessen. Bovendien be-spreken wij de indruk, die de kinderen hebben opgedaan bij het bezoeken van de Open Dagen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs

Preadvies groep 7We bieden in groep 7 een preadvies aan. Dit preadvies wordt met ouders besproken in het derde en laatste ouder-gesprek.Het preadvies is onder voorbehoud. Reden daarvoor is dat groei en ontwikkeling van kinderen vaak sprongsgewijs ver-loopt. In groep 8 kunnen groei en ontwikkeling nog wijzi-gen. Daarom wordt in groep 8 door de school een definitief advies Voortgezet Onderwijs aan de ouders/verzorgers ge-geven. Op donderdag 28 januari 2016 zullen we een ou-deravond voor de ouders van groep 7 organiseren. Het doel van deze avond is dat u uitleg krijgt over het preadvies en over de verschillende vormen van Voortgezet onderwijs.

Belangrijke data groep 8Op het moment van het samenstellen van de schoolgids waren nog niet alle data bij ons bekend. Tijdens de informa-tieavond van groep 8 op dinsdag 15 september 2015 krijgt u daarom een volledige lijst met de exacte data over-handigd, voor zover aanwezig.

Page 36: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

36Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (PO) 2016De afname van de Centrale Eindtoets PO 2016 staat op 19, 20 en 21 april 2016. De rapportage kunt u verwachten om-streeks eind mei 2016.

Wat is de Centrale Eindtoets PO? De Centrale Eindtoets PO, is een toets voor leerlingen aan het eind van de basisschool. Deze meet de kennis van indi-viduele leerlingen op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriënta-tie. Het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief. Wij kiezen er voor dit onderdeel wel te laten maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar: www.centraleeindtoetspo.nl

Uitslag Centrale Eindtoets POBasisscholen gebruiken deze toets om hun schoolresultaten te vergelijken met die van andere scholen. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) gebruikt de uitslagen om een oordeel te vormen over de kwaliteit van het onder-wijs op basisscholen. De Inspectie kijkt naar de gemiddelde score van de school, niet naar individuele resultaten. De In-spectie gebruikt de uitslag ook om mogelijke risico’s in de kwaliteit van het onderwijs op scholen zichtbaar te maken.

De Centrale Eindtoets PO en heroverweging adviseringVóór 1 maart 2016 geven wij een schooladvies Voortgezet Onderwijs. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schoolty-pen in het voortgezet onderwijs. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets.Als een leerling de Centrale Eindtoets PO beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de basisschool het schooladvies heroverwegen. Wij zijn ver-antwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met u als ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist wor-den dat het schooladvies niet wordt aangepast.Onderstaande beslisregels worden gehanteerd bij de pro-cedure heroverweging van het schooladvies. Aan de hand van onderstaande richtlijnen wordt overgegaan tot her-overweging van het schooladvies.

Bij een heroverweging van het eerder afgegeven schoolad-vies kijkt de school altijd naar de combinatie van: a) de hoger dan verwachte score op de centrale eindtoets

én b) het leerlingenprofiel (o.a. sociaal-emotionele ontwikke-

ling, motivatie, werkhouding).

Schooladvies Het schooladvies wordt door de school heroverwogen als de score* op de Centrale Eindtoets is:

VWO _____________Niet van toepassingVWO/HAVO ________545 of hogerHAVO _____________544 of hogerHAVO/VMBO-TH ____541 of hogerVMBO-TH _________537 of hogerVMBO-TH/GEM _____536 of hogerVMBO-GEM ________535 of hogerVMBO-K ___________529 of hogerVMBO-B ___________524 of hogerPraktijkonderwijs ___Niet van toepassing

* De scores zijn gebaseerd op de Cito interval schaalscore per schooltype

Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval zal het schooladvies niet worden aan-gepast.

Regels Scholen bepalen zelf de regels voor de Centrale Eindtoets PO. Als u klachten heeft over de wijze waarop de school met de toets omgaat, kunt u deze indienen bij de school. Eindtoets bij dyslexie of visuele handicapVoor dyslectische en visueel gehandicapte leerlingen zijn er aangepaste opgaven van de toets, zoals een gesproken ver-sie voor dyslectische leerlingen, een vergrote versie voor slechtziende leerlingen en een brailleversie voor blinde leerlingen.

Citotoets inhalen of herkansenSinds 2010 is er geen inhaaltoets meer voor kinderen die ziek waren of die om een andere reden de reguliere Cito-toets niet konden maken. De school kan voor deze groep leerlingen gebruik maken van de Digitale Eindtoets. De Di-gitale Eindtoets wordt ook gebruikt als herkansing. Dit geldt ook voor leerlingen waarbij iets mis is gegaan bij de afname van de schriftelijke toets. De directie beslist over een her-kansing.

FiguuR 1 uitslagen eindtoets en CentRale eindtoets 2011-2015

Page 37: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

37 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

jeuGdHuLpVerLenInG

Opvoeden is een kunst. Het grootbrengen van kinderen is tegenwoordig geen gemakkelijke taak. Gelukkig gaat het vaak goed, maar soms weet je het als ouder ook niet meer. Opvoeden doe je niet alleen! Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen, maar tijdens het groter worden komen kinderen echter met steeds meer mensen in aanraking. Zij spelen allemaal een rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Dit kunnen zijn: de groepsleraar, de jeugdwerker, de buurtbrigadier, de school-maatschappelijk werker, de huisarts, de raad van kinder-be-scherming, het bureau Halt, de GGZ Oost-Brabant Regio Helmond en de schoolarts.

Samen met de ouders kunnen deze mensen de ontwikkeling van het kind stimuleren en in goede banen leiden. Ondanks alle goede zorgen kunnen zich echter altijd problemen voordoen bij de opvoeding van een kind, zowel thuis, als buitenshuis. Net zo goed als ouders problemen en vragen bij de opvoeding van hun kinderen hebben, kunnen kinde-ren die zelf ook hebben.

SamenwerkingWanneer ouders of andere opvoeders niet verder komen met deze vragen of problemen, is er hulp nodig. Om deze hulp zo goed mogelijk te kunnen geven en een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen krijgen, komen wij vijfmaal per jaar samen met een aantal van bovengenoemde opvoe-ders, in een groot zorgoverleg. Welke problemen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen? Pesten, vandalisme, agressief gedrag, kindermishandeling, enzovoorts. Onze school zal zich met name richten op de doelgroep tot en met 12 jaar.

WerkwijzeDe deelnemers van het groot zorgoverleg komen een aantal keren per jaar bij elkaar. Er worden signalen door de deelne-mers ingebracht. Dan wordt op een rij gezet hoe de andere deelnemers tegen dit signaal/probleem aankijken. Vervol-gens wordt afgesproken welke deelnemer het beste hulp kan bieden. Er wordt contact opgenomen met de ouders.

Aansluitend kan gewerkt worden aan oplossingen.In onze wijk zijn hier en daar al wat problemen gesignaleerd. Het overgrote deel valt gelukkig nog mee en is redelijker-wijze op te lossen en aan te pakken. Ook onze school gaat hierin haar verantwoordelijkheid niet uit de weg.

zorG Voor jeuGd

Als school zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar ge-steld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.Binnen onze organisatie kan er namens het Zorgteam van onze school een zorgsignaal gegeven worden in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven wij alleen af, nadat wij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd.

Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke in-formatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan, dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen.

Deze ketencoördinator is een professional van een hulpver-leningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met be-trokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen.

Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Page 38: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

38Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

SCHooLtIjden 2015-2016

gr. 1-2-3-4

ma 08.30 12.00 13.00 15.00

di 08.30 12.00 13.00 15.00

wo 08.30 12.00

do 08.30 12.00 13.00 15.00

vr 08.30 12.00

gr. 5-6-7-8

ma 08.30 12.00 13.00 15.00

di 08.30 12.00 13.00 15.00

wo 08.30 12.30

do 08.30 12.00 13.00 15.00

vr 08.30 12.00 13.00 15.00

Verplichte onderwijstijdOns lesrooster waarborgt dat de groepen 1 t/m 4 minimaal 3.520 uur onderwijs genieten en de groepen 5 t/m 8 mini-maal 4.000 uur (wat neerkomt op een gemiddelde van res-pectievelijk minimaal 880 c.q. 1000 uren per schooljaar).

Dagelijkse gang van zaken voor de groepen1 tot en met 8

08.20 uurDe toegangsdeuren worden om 08.20 uur geopend. De groepen 1 t/m 8 kunnen dan binnenkomen. De groepsleer-krachten van deze groepen zijn dan reeds in hun klas. Hier-door is er op de speelpleinen geen surveillance mogelijk. Door deze variabele inloop kunnen we de grote “verkeers-drukte” in de schoolgangen enigszins verminderen. De kleuters worden door hun ouders meestal naar de klas ge-bracht. Wij verzoeken de ouders vriendelijk hun kind bij de deur van het lokaal aan de zorgen van de groepsleerkracht toe te vertrouwen. Na schooltijd bent u van harte welkom in de klas.Nieuwe kleuters mogen tijdens hun instroomdagen en de eerste volledige week door hun vader/moeder/verzorger in de klas vergezeld worden. Wij vragen u dringend om op tijd te komen, zodat er tijdig met de les begonnen kan worden.

08.30 uurDe lessen gaan beginnen. We vragen de ouders om op dat moment de school te verlaten.

10.00 -10.15 uurTijdens de ochtendpauze eten en drinken de kleuters in hun eigen klaslokaal wat zij van thuis meegebracht hebben. Wij stimuleren graag een gezond voedingsgedrag en verzoe-ken u dringend géén limonade, cola, koek en snoep mee te geven. Wilt u niet teveel meegeven en tevens bekers en trommeltjes van naam voorzien?

12.00 uurEinde van de ochtendschooltijd van de groepen 1-8. De kleutergroepen komen gezamenlijk, onder begeleiding van de groepsleerkrachten naar buiten. Iedere groep heeft een vaste plaats op het schoolplein alwaar u uw kind kunt opha-len.

ATTENTIEWanneer u uw kind in groep 1/2 niet zelf kunt komen halen, wilt u dan in ieder geval aan de leerkracht ken-baar maken wie uw kind wel komt ophalen?

De jonge kinderen die overblijven blijven meestal in het klaslokaal en worden door de overblijfouder opgehaald.

12.00 uur De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan via hun ingang rustig en zelfstandig naar buiten.

12.50 uur start inloopZie voor de gang van zaken 08.20 uur.

13.00 uur start middagprogrammaZie voor de gang van zaken 08.30 uur.

15.00 uur einde middagschooltijd.Zie voor de gang van zaken 12.00 uur.

DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN

Page 39: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

39 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Ouders op de speelplaatsenBij het begin en het einde van de schooltijden komen veel ouders hun kind(-eren) brengen of halen. Wij verzoeken u vriendelijk om de ingangen bij de poorten vrij te laten, zo-dat de kinderen ongehinderd het schoolplein kunnen be-treden c.q. verlaten. Aangezien de ruimte beperkt is, vragen wij u tevens uw fietsen niet in de fietsenstalling van de kin-deren te plaatsen.

Mocht u vroeg op het schoolplein aanwezig zijn om uw kind op te halen, dan wordt u verzocht om niet te dicht in de buurt van de klaslokalen te gaan staan. Dit zou de gang van zaken in de klassen kunnen verstoren. Wanneer u zich zo-veel mogelijk op onze verzoeken zou willen richten, komt dat de rust in de school ten goede en bevordert het de con-centratie van de leerlingen in de klas en daar is uw kind bij gebaat. Wij danken u voor uw medewerking. Mocht u vra-gen hebben of ons kunnen attenderen op een verbetering van de gang van zaken, dan bent u van harte welkom.

Laat uw kind voordat het naar school gaat even naar het toi-let gaan. Het is storend als een kind direct om 08.30 of om 13.00 uur naar het toilet gaat.

tuSSenSCHooLSe opVAnG

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is het afgelopen school-jaar van opzet gewijzigd en valt nu onder onze eigen organi-satie.

Uitgangspunten:Kinderen uit de groepen 3-4-5-6-7-8 mogen zelf kiezen uit veel aantrekkelijke activiteiten die tussen de middag geor-ganiseerd gaan worden. Zoals de muziekdocent, die een ex-tra muziekles geeft; het Kunstmenu met een aanbod van di-verse muzikale en dansante activiteiten; sport in de gymzaal door een gymdocent. En wat te denken van het technieklo-

kaal; het legolokaal; het verkleedlokaal; het stiltelokaal; het handvaardigheid lokaal; het Walt Disneylokaal; het poppen-kastlokaal; het schaak- en dammenlokaal; het natuurlokaal. Vanzelfsprekend wordt er ook voldoende mogelijkheid ge-boden om gewoon lekker buiten te spelen op het school-plein. De kinderen uit de groepen 1-2 blijven in hun vertrouwde omgeving (klaslokaal, speelzaal, klimgymzaal en buiten-plein). Vanaf groep 3 krijgen de kinderen de mogelijkheid om zelf te kiezen…….wat vind ik leuk…..wat ga ik vandaag doen?

De vrijwillige lunch- en activiteitenbegeleiders wordt ge-vraagd welk talent zij hebben en om dat nadrukkelijk te ge-bruiken, bijv. bloemenschikken, toneel, dansen, voorlezen, poppenkast spelen, enz. Dat vraagt wederzijds een benade-ring met hoge verwachtingen naar elkaar. De verplichte na-scholing, de nadrukkelijke houding van kindvriendelijk, flexibel en……de inzet van talent!

De TSO-administratie en het betalingsverkeer wordt door de schooladministratie zelf gedaan, dichtbij en toegankelijk. U kunt bellen, mailen, maar ook zo even vertrouwd binnen lo-pen.De betalingen lopen niet door tijdens de vakanties of als een kind ziek is, u betaalt alleen voor de keer dat u wel gebruik maakt van de TSO. Er komen in het schooljaar 2015-2016 geen prijsverhogingen. Een uitzondering zijn de privélessen van de docenten van het Kunstkwartier, daarvoor geldt wel een eigen bijdrage, bijvoorbeeld drumstelles, pianoles, gitaarles, enz.

De ervaren coördinatoren mevr. Susan van der Gaast en mevr. Maria van Woerkom zullen hun werkzaamheden conti-nueren in dienst van Basisschool Dierdonk.

De kind – begeleider ratio: 8 kinderen per lunch- en activiteitenbegeleider voor de groepen 1-2, 9 kinderen per lunch- en activiteitenbegeleider voor de groepen 3-4 en 10 kinderen per lunch- en activiteitenbegeleider voor de groepen 5-6-7-8.De school stelt de overblijfgroepen samen, deze kunnen per dag verschillen.

InschrijfformulierMet behulp van het inschrijfformulier kunt u uw kind aan-melden voor de Tussen Schoolse Opvang van Basisschool Dierdonk 2015-2016. Er zijn geen wachtlijsten dus uw kind kan direct worden geplaatst. Aangezien we als school reeds in het bezit zijn van de gegevens van de ouders / verzorgers en het kind, is dit formulier beperkt tot het aangeven van uw keuze, uw IBAN banknummer en uw akkoordverklaring.

Page 40: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

40Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Per kind heeft u de volgende keuze mogelijkheden:A. Een vast abonnement op een dag of meerdere dagen;B. Een vast abonnement op een dag of meerdere dagen én

losse strippen;C. Alleen losse strippen.

Mocht u gebruik willen maken van de overblijffaciliteiten op Basisschool Dierdonk, dan geeft u uw akkoord op de door u ingevulde gegevens en geeft dit inschrijfformulier af bij de schooladministratie. U ontvangt van de schooladministratie een bevestiging van uw aanmelding per mail.

Heeft u vragen, neem dan contact op met: de schooladministratie mevr. Mieke Aarts tel.512021 (’s morgens bereikbaar) [email protected] coördinator groepen 1-2-3-4 mevr. Susan van der Gaast 06-33043320 [email protected] coördinator groepen 5-6-7-8 mevr. Maria van Woerkom 06-44157520 [email protected]

VAkAntIeS en VrIje dAGen

Studiedag personeel QliQ primair onderwijs Woensdag 21 oktober 2015

HerfstvakantieMaandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015

Studiedag teamWoensdag 2 december 2015

Vrijdagmiddag 18 december 2015 vanaf 12.00 uur vrij(in verband met Kerst)

Kerstvakantie Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016

Vrijdagmiddag 5 februari 2016 vanaf 12.00 uur vrij(in verband met carnaval)

Carnavalsvakantie Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari 2016

2e PaasdagMaandag 28 maart 2016

MeivakantieMaandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2016

HemelvaartDonderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016

2e PinksterdagMaandag 16 mei 2016

Studieweek teamMaandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2016

Laatste schooldag vrijdag 22 juli 2016 vanaf 12.00 uur vrij

Zomervakantiemaandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2016

Eerste schooldag schooljaar 2016-2017Maandag 5 september 2016

StudIedAGen

Op woensdag 21 oktober 2015 is er een studiedag voor alle personeelsleden van het schoolbestuur Qliq Primair Onderwijs.Op woensdag 2 december 2015 en van maandag 13 juni tot en met vrijdag 17 juni 2016 zijn er studiedagen voor het team van basisschool Dierdonk. Conform uitgangspunten schoolplan 2014-2018 staan voor deze periode de volgende onderwerpen op het programma:- Taal en Rekenen opbrengstvergroting: specifiek

Begrijpend Lezen - Groepsdynamiek- ICT- Talentontwikkeling- Eigenaarschap van leerlingen- Cultuureducatie- Techniekeducatie. Enkele van onze externe begeleidende partners zijn: BCO Venlo, Vol van Leren, Verder met Leren, Oog voor Leren, Leraar24, Plezierig Presteren, enz.

Page 41: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

41 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

LICHAMeLIjke oefenInG

De kinderen van de kleuter- en instroomgroepen krijgen dagelijks bewegingslessen. Dat kan buiten, maar ook in de twee speellokalen in de school. Deze speellokalen zijn uit-gerust met een redelijk zachte tapiflex vloer. Een speelzaal is voorzien van de Combi-gym en wordt gebruikt om te klim-men en klauteren. De andere speelzaal is meer bedoeld voor kring en zangspelen, expressielessen, lessen met hoe-pels, pittenzakjes, blokken, touwtjes e.d.Om de kans op voetwratten tegen te gaan, adviseren wij u de kinderen op gymnastiekschoentjes te laten gymmen. Wilt u de schoentjes duidelijk voorzien van de naam a.u.b. De schoenen blijven gedurende het schooljaar in de klas. Specifieke gymkleding is voor kleuters niet noodzakelijk.

De groepen 3 t/m 8 krijgen hun bewegingslessen in de sporthal van Dierdonk.

Gymkleding verplicht Als kleding voor deze gymlessen stellen we verplicht een sportbroek of andere korte broek, die niet te strak zit en een shirt (geen trui). Ook hier geldt in verband met kans op be-smetting via de vloer, dat gymschoenen verplicht zijn. Let u a.u.b. bij de aankoop van gymschoenen erop dat de schoe-nen geen zwarte zool hebben. Deze schoenen worden na-melijk door de beheerder van de sporthal geweerd. Mocht een kind de voeten willen afspoelen dan is daar een moge-lijkheid voor (handdoek dan niet vergeten!). Indien uw kind niet mag deelnemen aan de bewegingsles, ontvangen wij graag van de ouders een briefje voorzien van handtekening met de reden.Aangezien we in de fortuinlijke omstandigheid zijn, dicht bij de bossen en het park te verkeren, kunnen we bij mooi weer ook de bewegingslessen daar laten plaatsvinden.

N.B. Het is verstandig horloges, sieraden en andere waarde-volle spullen zoveel mogelijk thuis te laten. Mochten er tijdens de gymles en/of alle andere schoolactiviteiten eigendommen door diefstal of verlies verloren gaan, dan kan de groepsleerkracht daarvoor niet aansprake-lijk worden gesteld.

rooSter beweGInGSLeSSen:Sporthal Dierdonk

ma. di. woe. do. vrij.08.30 – 09.20 8A

Zaal beschik-baar vanaf 10.40 uur

8BZaal beschik-

baar vanaf 10.40 uur

8C09.20 – 10.00 6B 6A 7C10.00 – 10.40 3A

-3B

5B 45C10.40 – 11.20 reserve 4B 7A 4A11.20 – 12.00 reserve 7B 5A 4B12.00 – 12.50 TSO TSO -12.30 uur TSO TSO13.00 – 13.40 4A 8C 5B 6B13.40 – 14.20 5A 45C 6A 7B14.20 – 15.00 7A 7C 8A 8B

Snoep

Aangezien het tot onze opvoedkundige taak behoort om kinderen om te leren gaan met gezond eten, wordt het niet toegestaan om op het schoolplein, als ook in het schoolge-bouw, tijdens gymlessen en excursie, bezoek aan voorstel-lingen theater, etc. te snoepen. Het komt voor dat kinderen vanwege hun verjaardag graag willen trakteren. Daarvoor maken wij een uitzondering, niettemin ondersteunen wij als school van harte gezonde traktaties.

AAnSpreektIteL

Wij hebben vanzelfsprekend respect voor kinderen en zullen dat in ons pedagogisch handelen zo goed mogelijk proberen over te brengen. Wij verwachten daarnaast ook, dat kinderen hun respect tonen aan volwassenen. Een leerkracht wordt daarom aangesproken met juffrouw of meester / meneer.

MobIeLe teLefoonS

Op school zijn we bezig met onderwijs aan leerlingen. Een kind dat onder lestijd bezig is met zijn/haar telefoon past dan ook niet bin-nen onze onderwijsvisie.Het is voor kinderen niet toegestaan om onder schooltijd mobiele telefoons te gebruiken. Eventuele mobiele tele-foons en smartwatches van kinderen dienen voor aanvang van de les ingeleverd te worden bij de leerkracht. Na afloop van het lesprogramma worden ze weer overhandigd.

CalamiteitenMocht er onverhoopt onder schooltijd iets zijn met uw kind, dan neemt de leerkracht of de administratie contact met u op. Mocht het zo zijn, dat u onder lestijd iets wilt doorgeven aan uw kind, dan kunt u dit melden via de schooladministra-tie.

Page 42: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

42Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Verkeer

Basisschool Dierdonk is in het bezit van het Brabants Ver-keersveiligheidslabel. Dat wil zeggen dat de school zich op goede wijze bezighoudt met verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om verkeerslessen in de klas, maar ook de zorg voor een verkeersveilige schoolomgeving. Een speciale verkeers-ouder is actief betrokken om met ons mee te denken over de verkeersveiligheid rondom onze school.

Voor meer informatie over BVL, kijk op www.pvvh.nl. Een verkeersveilige schoolomgeving maken we samen. De meeste kinderen wonen dichtbij en kunnen gemakkelijk naar school lopen. Kinderen die met de fiets naar school ko-men, moeten rekening houden met het feit dat onze fiet-senstalling op het schoolplein enigszins beperkt is. Vandaar dat we een dringend beroep op de ouders doen om hun kind(-eren) zo mogelijk te voet naar school te sturen. De fietsen mogen alleen gestald worden in de daarvoor ge-plaatste fietsenrekken. Het stallen van de fietsen gebeurt op eigen risico. Bij de hoofdingang van de school zijn er twee vakken waar ouders hun fiets kunnen neerzetten. Zo blijft de doorgang bereikbaar voor de leerlingen.

Een vast onderdeel van het verkeerscurriculum is het theo-retisch en praktisch verkeersexamen in de groepen 7. Met inachtneming van onze kernwaarde Veiligheid, vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen met een verkeersdiploma de school kunnen verlaten. Dit houdt automatisch in, dat een eventuele herkansing in groep 8 ook behoort tot het onderwijsprogramma.

Ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen of ophalen, dienen er rekening mee te houden dat parkeren of zelfs stilstaan op sommige plaatsen niet is toegestaan. Speciaal voor het brengen en halen van de kinderen met de auto hebben we een Zoen & Zoefstrook aan laten leggen. Daar kunt u uw kind veilig afzetten. De politie controleert regelmatig of er foutparkeerders zijn. Dat doen ze voor de veiligheid van uw en onze kinderen!

SurVeILLAnCe

Aangezien de toegangsdeuren om 08.20 uur en om 12.50 uur worden geopend, is er vóór aanvang van de schooltijd geen surveillance noodzakelijk. De leerkrachten zijn dan aanwezig in hun klaslokaal om de kinderen te ontvangen.

Tijdens de ochtendpauze (voor groep 3 t/m 8) wordt er door leerkrachten op de schoolpleinen gesurveilleerd. Kinderen nemen hun eventuele pauzehapje en/of drankje mee naar buiten. Bij slecht weer blijven wij binnen. Wij stellen een goed toezicht op prijs. Dit geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid aan kinderen en vertrouwen aan de ouders.

zIekte

Wanneer meld ik mijn kind ziek?Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dan verzoeken wij u dit tijdig schriftelijk, per mail of telefonisch aan ons door te geven. Iedere morgen wordt in alle groepen voor aanvang van de lessen gecontroleerd of alle leerlingen aanwezig zijn. Wanneer uw kind niet aanwezig is en u heeft uw kind niet ziek gemeld, maken we ons zorgen. Daarom het dringende verzoek om uw kind tijdig af te melden. Telefoni-sche ziektemeldingen of per mail

[email protected] ontvangen wij graag ‘s morgens voor aanvang van de lessen (08.30 uur). Geeft u aub wel even aan bij welke leerkracht uw kind zit.

Schriftelijke ziekmelding aan de leerkracht via een broertje/zusje, buurjongen/-meisje is ook mogelijk. Mondelinge be-richtgeving via een kind kunnen we niet accepteren. Mocht u of de huisarts een besmettelijke ziekte constateren, dan stellen wij het op prijs dat de school dit zo spoedig mogelijk verneemt.

Wat gebeurt er wanneer mijn kind ziek is?Soms is het wenselijk dat de school op de hoogte is van een ziekte van uw kind (bijvoorbeeld suikerziekte, allergieën, astma). Ook kan het voorkomen dat een kind vaak en onre-gelmatig naar het toilet moet, of dat een kind medicijnen moet innemen of plotseling nodig kan hebben, zorg dat de leerkracht dit weet! Denk ook aan slecht horen of zien. Wij kunnen uw kind het best begeleiden wanneer we zoveel mogelijk informatie van u hebben. Langdurig ziekOnze school kent een procedure voor langdurige zieke kin-deren. Deze procedure wordt in werking gezet na de tiende ziektedag. Het toedienen van medicijnen Het komt voor dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de schooluren ziek wordt en bijvoorbeeld last krijgt van hoofd- buik- of oorpijn. De leerkracht neemt dan contact op met de ouder(s) / verzorger(s) maar dient geen medicijnen toe! Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, niet op school hoort te zijn. Wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen noodopvang, niet te bereiken zijn, kan het kind niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Bij twijfel wordt de huisarts ingeschakeld.

Mocht er om bepaalde redenen toch medicijnen toegediend moeten worden en / of er moet een medische handeling worden verricht, dan dient er hiervoor een toestemmings-formulier door ouder(s) / verzorger(s) ingevuld en onder-tekend te worden. Deze formulieren zijn verkrijgbaar via de leerkracht.

Page 43: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

43 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Bent u als ouders/verzorgers bereikbaar? Als er op school een ongeluk(je) gebeurt, nemen we contact op met de ouders en/of gaan we zelf met uw kind naar de huisarts of naar de Eerste Hulp van het Elkerliek ziekenhuis. De huisarts van ieder kind is bij ons bekend. Verandert u van huisarts, laat dit dan even aan de administratie weten. Wordt een kind op school ziek, dan bellen wij de ouders op.

De volgende procedure wordt gevolgd: Eerst bellen we naar het huisadres c.q. uw mobiel, zonder contact bellen we daarop naar een eventueel telefoonnummer van ouder/verzorger op het werk en mocht dat niet lukken, dan proberen we (telefonisch) contact te krijgen met een door u opgegeven contactpersoon. Een ziek kind laten wij nooit alleen naar huis gaan, een ziek kind dient opgehaald te worden door een volwassene.

We hebben op school een bedje staan voor kinderen die plotseling ziek worden. We kunnen ze dan in ieder geval even laten rusten in de nabijheid van de leerkracht. Maar een ziek kind behoort thuis te zijn in zijn/haar eigen bed onder toezicht van een volwassene. U begrijpt dat die individuele zorg en rust in een klaslokaal niet voor langere tijd kan wor-den geboden. Zorg daarom dat u (of een vertrouwde rela-tie) te allen tijde bereikbaar bent.

Medische afsprakenWij vragen u afspraken met huisarts, tandarts, logopedist, fysiotherapeut, etc. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden, alsmede de groepsleerkracht hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Verlofformulieren zijn bij de administratie te verkrijgen. Bestaat een behandeling, onverhoopt toch uit meerdere afspraken onder schooltijd dan dient u het formulier ‘behandeling onder schooltijd’ in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de schooladministratie. Bespreek eerst uw voornemen met de leerkracht, voordat u dit uitgebreide for-mulier invult. Tegenwoordig kunnen ook diverse behande-lingen op school uitgevoerd worden. Dit laatste bespaart veel onnodige reistijd.

VerjAArdAGen

Aan de verjaardag van uw kind wordt in de klas de nodige aandacht besteed. Het komt voor dat kinderen vanwege hun verjaardag graag willen trakteren. Wij willen u vragen om bij het bedenken van een traktatie aan een gezonde verrassing te denken. Een versierde appel, een prikker met fruit, sma-ken vele kinderen.

In het schoolgebouw en op het schoolplein is snoepen ver-boden, behalve bij feestelijke gelegenheden.Als een kind uit een kleutergroep jarig is, dan zijn de ouders van dat kind, tijdens het vieren van de verjaardag in de klas,

van harte welkom. Het feest vindt bijna altijd plaats aan het begin van de ochtend. Over het juiste tijdstip dienen de ou-ders contact op te nemen met de groepsleerkracht. Dit mee-vieren geldt alleen voor de ouders van de jarige. Mocht u een foto willen maken van deze feestelijke gebeurtenis dan is dat geen probleem, wel verzoeken wij u om geen film- camera te gebruiken.

De verjaardag van de groepsleerkracht is voor de kinderen van zijn/haar groep een feestdag. Een kleine attentie (bij-voorbeeld een tekening) wordt hier net zo hoog gewaar-deerd als een cadeau. De klassenouder van iedere groep zal zorgdragen voor de coördinatie. De bijdrage die gevraagd mag worden voor een cadeau namens de klas is maximaal € 0,75 per kind.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden in de gelegen-heid gesteld om op school een cadeautje te maken voor de verjaardagen van papa en mama. Gezien het lesprogramma willen we ons daartoe beperken. Om alles vooraf te kunnen plannen, krijgen de ouders in de eerste week van het school-jaar een briefje, waarop ze de verjaardagen kunnen noteren. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn op een leef-tijd, dat ze zelfstandig of met behulp van anderen een ca-deautje kunnen maken.

Om teleurgestelde gezichtjes te voorkomen, is het niet toe-gestaan om op school uitnodigingen voor verjaardagspartij-tjes van kinderen uit te delen.

LeerMIddeLen

Op een basisschool worden de algemene leermiddelen door de school verstrekt. Boeken, schriften, kleurpotloden, liniaal, gum, schriften, mapblaadjes, schaar etc. krijgt uw kind via de school. Stiften worden soms gebruikt in de tekenlessen. Deze stiften worden ook door de school verstrekt. De kinderen krij-gen in groep 4 een Lamy vulpen (de betere uit het basison-derwijsassortiment). We hebben een duidelijk beeld van de slijtage en afschrijving van de leermiddelen. Gedurende de acht leerjaren worden deze materialen gereinigd, aangevuld, hersteld of vernieuwd.

Page 44: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

44Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Aansprakelijkheid vernielingenHet komt weleens voor, dat door school verstrekte meubels en/of materialen, moedwillig door toedoen van de leerling beschadigd worden of zelfs kapot gaan. Dan verwachten we dat de ouders deze vernielingen vergoeden. De leermiddelen zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij de schooladministratie.

GeVonden Voorwerpen

Regelmatig komt het voor dat leerlingen dingen vergeten mee naar huis te nemen. We denken hierbij aan jassen, gym- en zwemspullen, broodtrommels, bekers, paraplu’s, e.d. Wij verzamelen deze voorwerpen op school en bewaren ze in een doos. Mocht u merken, dat uw kind iets verloren is, wendt u zich dan tot de conciërge of de administratie. Tij-dens de rapportavonden zullen we alle gevonden artikelen uitstallen. Hiervoor zullen wij u extra attenderen in de des-betreffende Nieuwsbrief. Vanwege de enorme hoeveelheid en de beperkte opslagcapaciteit, worden de gevonden voor-werpen die niet zijn opgehaald, aan het eind van het school-jaar overhandigd aan een liefdadigheids-instelling.

HuISwerk

De leerlingen in groep 7 en 8 (in beperkte mate ook groep 5 en 6) krijgen regelmatig wat werk mee naar huis. U kunt dit zienals een voorbereiding op hun voort te zetten studie. Met name de studiehouding, de aanpak (waaronder leren plannen), het zelfstandig oplossen van opdrachten, enz. wordt geoefend. Het huiswerk is gevarieerd. In de hoeveelheid en de moeilijk-heidsgraad zit een opbouw van groep 5 naar groep 8. In prin-cipe moet het werk - binnen een redelijke tijd - zonder hulp van derden gemaakt of geleerd kunnen worden. In de lagere klassen wordt in principe geen huiswerk meegegeven. Na-tuurlijk zijn er uitzonderingen, waar op advies van de leer-kracht en/of de interne leerlingenbegeleider in onderling overleg met de ouders bepaald wordt, of een kind tijdelijk, of voor wat langere duur huiswerk meekrijgt. Reden hiervoor kan zijn dat een kind door ziekte een belangrijk leerstofonderdeel gemist heeft.

De groepsleraar kan het ook zinvol vinden dat bepaalde leer-stof nog eens extra wordt geoefend. Het huiswerk kan ook meegegeven worden in het kader van een handelingsplan. Medewerking van de ouders is dan uiteraard van groot belang. In de verschillende groepen bereiden de kinderen een spreek-beurt voor of verzamelen foto’s en tekeningen voor hun werk-stuk. Probeer uw kind te stimuleren en help uw kind hierbij, dit wordt zeker gewaardeerd.

Ten aanzien van de verzorging van huiswerk stellen wij dezelf-de eisen als aan het werk dat op school gemaakt wordt. Wij adviseren u het huiswerk in een 23-rings map te verzamelen

en in een tas mee naar school te geven. Wij verstrekken de leerlingen van de groepen 8 een leerlingenagenda. School-boeken worden zo weinig mogelijk mee naar huis gegeven. Het risico van beschadiging is te groot. Slechts in uitzonderlij-ke gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte) kunnen we dat toestaan. De te leren stof bestaat meestal uit aantekeningen die in de map zijn gemaakt. Wij houden uw kind voor, dat regelmatig wat bestuderen beter is, dan alles in een keer (meestal de avond van tevoren) te leren. Wij stellen het zeer op prijs wan-neer de ouders het studiegedrag van hun kind(-eren) in goede banen leiden. Hebt u vragen? Kom ermee, het is in het belang van uw kind.

ontruIMInGSoefenInGen

Twee keer per jaar oefenen we met de kinderen het ontrui-men van de school. In het begin van het schooljaar wordt deze oefening vooraf aangekondigd en de tweede oefening, in het voorjaar, is onverwacht. Bij beide oefeningen is er een follow up. Dat wil zeggen dat we met alle kinderen samen komen in de gymzaal van Dierdonk.

Page 45: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

45 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

jeuGdbLAden

Met zeer grote regelmaat krijgt school het verzoek een abonnement voor een (educatief ) jeugdblad via school te laten lopen. De distributie van de bladen kost school veel tijd en moeite. We geven daarom het informatiemateriaal over de verschillende bladen aan het begin van het schooljaar met een nieuwsbrief mee naar huis. Ouders kunnen dan eventueel zelf een abonnement afsluiten en ontvangen de tijdschriften op hun thuisadres.

bIbLIotHeek

Hoewel wij op school per groep een leerlingenbibliotheek hebben, lenen wij de boeken niet uit om ze thuis te lezen. Wij hebben namelijk in Helmond een zeer uitgebreide bibliotheek in het centrum. Hier bevindt zich een afdeling voor de jeugd, waarvan het lidmaatschap kosteloos is. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind veel leest, vandaar deze informatie in de schoolgids.BezoekadresWatermolenwal 115701 RV HelmondT +31 (0)492 522 220E [email protected]

SCHooLfotoGrAAf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Het afgelopen jaar lieten we individuele, gezins- en groepsfoto’s maken. Ook in het komende schooljaar staat de schoolfotograaf op het programma via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de data. U bent uiteraard vrij een of meerdere foto’s al dan niet te kopen.

StICHtInG LeerGeLd

Stichting Leergeld Helmond wil Helmondse kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben, toch mee laten doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang

zijn. Deelname aan het verenigingsleven zoals sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook de aanschaf van een fiets vanaf groep 7 (verkeersexamen) of een computer (voortgezet onderwijs) behoort tot de mogelijkheden.Kunt U die kosten niet meer betalen? Leergeld kan u misschien helpen.Wilt u meer weten neem contact op met Leergeld Helmond, Braakse Bosdijk 2, 5703 HZ Helmond. Tel. 0492-522828 of via [email protected]

MedISCH CoLLeCtIef Waterleliesingel 16-18-20-225709 PD HelmondHuisarts dhr. F. van Vijfeijken Tel. 514121 Huisarts dhr. M. Strijbos Tel. 558732 (Spoednummer: 06-48938045)Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en kindertherapie dhr. J. Jansen en dhr. J. van Erp Tel. 512723 Tandarts mevr. H. Jeurgens-Schoolen Tel. 510410

buItenSCHooLSe opVAnG bSo

Uw kind kan voor en na schooltijd opgevangen worden bij de buitenschoolse opvang van BSO De Bereboot. Ook bestaat de mogelijkheid om alleen op schoolvrije dagen opvang af te ne-men. Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

BSO De BerebootOude Dierdonk 1, 5703 JV HelmondCentrale administratie; 0492-475009Kinderdagverblijf: 0492-528291

Centrale administratie: [email protected]: [email protected] Bso: [email protected]

DIVERSEN EXTERNE RELATIES

Page 46: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

46Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

bCo onderwIjSAdVIeS

Op het terrein van de onderwijsverzorging onderhoudt onze school contacten met BCO onderwijsadvies te Venlo. Dat gebeurt op de volgende terreinen:

Er zijn afspraken op welke onderwerpen BCO ons team in het komende schooljaar gaat begeleiden. Die begeleiding is gericht op een permanente verbetering van het onderwijs op onze school. Aan veranderingsonderwerpen worden (aparte) studie(mid)dagen besteed. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij de zorg aan leerlingen. Soms brengt de schoolbegeleider ook een bezoek aan de klassen. Voor het komende schooljaar staat de implementatie van de metho-de begrijpend lezen Lezen is weten op het programma, als-ook de begeleiding van talentontwikkeling bij zowel leerlin-gen alsook leerkrachten.

BCO OnderwijsadviesBezoekadresWylrehofweg 115912 PM [email protected]: 077 - 351 92 84

G.G.d.

Jeugdgezondheidszorg: een gezonde keuze voor alle leerlingen

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezond-heidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker ge-zondheidsbevordering. We leggen kort uit wat dit team voor ouders/verzorgers en voor de leerlingen kan beteke-nen.

Antwoord op vragen Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is.

Contactmomenten Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in contact met de mede-werkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn.

InentingenIn het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen.

Gezonde school De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin.

Over de GGDVanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verant-woordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico’s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheids-onderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Heeft u vragen?• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders• Stuur een e-mail naar: [email protected]• Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum

van uw kind• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17. 00 uur.

GGD Brabant-Zuidoost Postbus 86845611 XP Eindhoven

Bezoekadres Clausplein 10 5605 KR Eindhoven

www.ggdbzo.nl

/ggdbzo @ggdbzo

Page 47: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

47 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

CentruM Voor jeuGd en GezIn

U kunt bij het CJG terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Natuurlijk hebben de opvoedondersteuners van het CJG niet direct op alle vragen een antwoord. Zij hel-pen u wél altijd verder op weg met informatie, adviezen of begeleiding. Het uitgangspunt daarbij is altijd wat u zelf wilt en kunt.

De opvoedondersteuners helpen u op weg op de volgende manieren:• Een telefonisch gesprek met direct antwoord op uw

vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats.• Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of bezoek

thuis om een probleem helder te krijgen en/of met ge-richte tips om het aan te pakken.

• Een cyclus van 3 à 4 gesprekken waarin u zelf stap voorstap aan de slag gaat. We werken onder andere met demethodiek “positief opvoeden”. De methodiek richt zichop het versterken van de band tussen ouders en kinde-ren, het bevorderen van wenselijk gedrag, kinderennieuwe vaardigheden aanleren en kunnen omgaan metongewenst of storend gedrag van kinderen.

• Bij grotere problemen maken de opvoedondersteunerssamen met u een plan. Daarbij kijken ze ook naar wat uzelf kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrien-den. Zo wordt u geholpen om zelf de situatie weer in dehand te krijgen met mensen uit uw vertrouwde omge-ving.

• Als langduriger hulpverlening noodzakelijk is kunnen de opvoedondersteuners de juiste hulp inschakelen.

Een vraag aan het CJG?Stel uw vraag via het contactformulier of neem contact op met de opvoedondersteuner in uw wijk, mevrouw Lenneke Roks. U vindt de contactgegevens op de website van het CJG van uw gemeente (onder de knop ‘over CJG’). U kunt ook bellen naar het CJG via tel. 0800 55 66 555 (gratis).

StAGIAIreS

Ieder schooljaar vinden verschillende stagiaires een plek bij ons op school. Volgens een vaste procedure wordt jaarlijks bepaald hoeveel stageplaatsen beschikbaar zijn. Voordat stagiaires worden toegelaten op school, vindt er een infor-matief gesprek plaats, waarin wordt aangegeven wat we als school van de stagiaire verwachten. De plaatsing van stu-denten geschiedt steeds in goed overleg met onze school. Als school werken we samen met de volgende opleidingen:

Pedagogische hogeschool De Kempel Op deze opleiding worden jonge mensen opgeleid tot le-raar basisonderwijs. Een onderdeel van deze opleiding is stage in de praktijk. Iedere school is in principe verplicht om voor de helft van haar formatieplaatsen stagiaires per schooljaar op te nemen. Ook dit schooljaar zullen er groe-pen kennis maken met studenten van Hogeschool De Kem-pel. Ook bestaat de mogelijkheid dat er vierdejaars studen-ten als WPO-er (Werkplekopleiding) in de groepen les gaan geven. Deze WPO-er neemt ook gedurende langere tijd de groep volledig over. De groepsleraar is wel in het gebouw aanwezig, maar hoeft niet perse in het lokaal te zijn. Ook kan deze stagiaire bij rapportbesprekingen aanwezig zijn. Indien u dit niet wenst, kunt u dat uiteraard vooraf kenbaar maken aan de groepsleerkracht.

Pedagogische Hogeschool De KempelDeurneseweg 115709 AH Helmond Tel. 0492-514400

Regionaal Opleidingen Centrum Helmond/Eindhoven Op deze opleiding worden jonge mensen onder andere op-geleid tot onderwijsassistent en sport- & bewegingsleider. Studenten van deze opleidingen zijn op vaste dagen aan-wezig om praktijkervaring op te doen.

ROC EindhovenSterrenlaan 4 5631 KA EindhovenTel. 040-2694444

We hebben helaas geen ruimte voor snuffelstage vanuit scholen voor voortgezet onderwijs.Gedurende het schooljaar worden we ook aangesproken door leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs om een snuf-felstage. Echter vanwege de vele verzoeken voor stage-plaatsen, zoals Pedagogische Hogeschool De Kempel, Regi-onaal Opleidingen Centrem Helmond/Eindhoven, opleiding voor Sportleraar Cios, en andere MBO en HBO-opleidingen kunnen we helaas geen snuffelstagiaires plaatsen, we wor-den dan overvraagd.

CuLtuurContACt

In de loop van acht schooljaren krijgen onze leerlingen een diversiteit aan dans, beelden-de kunst, literatuur, muziek, drama, foto en film aangeboden. Ieder van deze disciplines wordt twee maal in de schoolloopbaan aan-

geboden. In samenwerking met CultuurContact, onderdeel van Kunstkwartier is het “kunstmenu” samengesteld. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van de Scalazaal, het Ge-meentemuseum, het Annatheater, de bibliotheek en het Filmhuis Helmond.

Page 48: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

48Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

Voor buitenschoolse culturele activiteiten kunt u de sites in de gaten houden van CultuurContact en Kunstkwartier.Ook na schooltijd kunnen de kinderen meedoen aan activiteiten als drama, algemene muzikale vorming, blok-fluit en kleuterdans. Deze lessen worden gegeven door do-centen van Kunstenkwartier op school en/of in het Sociaal Cultureel Centrum Dierdonk. De kinderen kunnen zich bij getoonde interesse hiervoor aanmelden, deze lessen zijn echter niet gratis.

CultuurContactMevr. Mieke ChatrouKromme Steenweg 16 5707 CC HelmondTelefoon 0492-476654Website: www.cultuur-contact.nl

KunstkwartierKromme Steenweg 16 5707 CC HelmondTelefoon 0492 542445Website: www.kunst-kwartier.nl

eduCAtIe en CrIMInALIteItSpreVentIe

Werken bij de politie doe je nooit alleen.

Doelstelling is bevordering van het welzijn van de jeugdigen tot 17 jaar via educatie en criminaliteitspreventie middels koppeling van een politieambtenaar aan een school. Voorde-len: een vast aanspreekpunt; toevoeging in signalering (aspi-rant) probleemjongeren; sturing “voorkoming misdrijven”; projectondersteuning, enz.

Francisca KamphuisSenior GGP / Wijkagent DierdonkPolitie | Oost Brabant | Helmond | PeellandKasteel Traverse 101, 5701 NR HelmondPostbus 90163, 5200 NR ‘s HertogenboschTel: 0900-8844Tel: 0492-561399Bel 112 (als elke seconde telt)Twitteraccount: @brigadierdonk E-mail: [email protected] www.politie.nl

Jeugd Preventie ProgrammaEen belangrijk samenwerkingsverband in Helmond is het Jeugd Preventie Programma (JPP). Politie en jeugdzorg pro-beren daarin de criminaliteit onder de jeugd te verminderen door hulpverlening te bieden aan jongeren. De rol van de po-litie is om in een vroegtijdig stadium probleemjongeren te signaleren en hen op vrijwillige basis door te verwijzen. Denk

aan kinderen die vaak spijbelen of die om onduidelijke reden afwezig zijn, kinderen die in de klas ontoelaatbaar gedrag vertonen (pesten, vechtpartijtjes) worden door de politie doorverwezen om verder afglijden te voorkomen. Dat ge-beurt altijd in overleg met de familie.

nAtuur- en MILIeuCentruM

Als school doen wij regelmatig een beroep op de diensten van het Groen4Life. Aangezien wij de natuur een warm hart toedragen en dit graag onder de Aandacht van de kinderen willen brengen, halen we jaarlijks vlinderkisten bij Groen-4Life zodat de kinderen van zeer nabij het ontwikkelings-proces van eitje tot vlinder kunnen waarnemen. Ook lenen wij in de lente een broeddoos bij hen om eieren tot kuikens te kunnen laten ontwikkelen. Er worden door het I.V.N. bos-wandelingen georganiseerd.En ook worden wij door mensen van Groen4Life geholpen bij het onderhouden van de vlindertuin.

Groen4LifeKeizerin Marialaan 3a ( locatie Korein Kinderplein) 5702 NR Helmond0492 - 32 01 [email protected] [email protected]

pAroCHIe

De R.K. Parochie H. Lambertus (met de wijken HelmondCen-trum, -Oost, -Noord, Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg) or-ganiseert jaarlijks voor de kinderen uit de groepen 4 ‘De Eer-ste Heilige Communie’. Dat begint in het najaar met een informatiebijeenkomst. Tij-dens die bijeenkomst worden inschrijfformulieren uitge-deeld. Op dat inschrijfformulier staat ook de uiterste datum tot wanneer u uw kind kunt aanmelden. Wie te laat is, is wel-kom in het volgende jaar.

Site van de parochie: www.heiligelambertus.nlHet telefoonnummer is 522109

Page 49: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

49 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

prIVACy kInderen

Foto en video

Categorie 1Op school worden voor onderwijskundige doeleinden opnames gemaakt. Deze zijn nodig om een groepssituatie beter te kunnen analyseren. Mochten er in het kader van leerlingenondersteuning opnames van een specifiek kind worden gemaakt, dan nemen wij contact op met de ouders. Deze opnames kunnen, na bestudering door de leerkracht en interne begeleider leerlingenondersteuning, in het kader van een handelingsplan met desbetreffende ouders worden besproken.

Categorie 2Op school worden bij diverse gelegenheden foto’s gemaakt. Deze opnames worden ter verfraaiing voor onze website/ schoolgids/nieuwsbrief gebruikt.Mocht u niet akkoord zijn met de plaatsing van een foto op op onze website, digitale nieuwsbrief en digitale schoolgids van uw zoon of dochter dan kunt u dit aangeven. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Categorie 3Ook worden er soms video-opnames gemaakt en aan ouder(s)/verzorger(s) en/of kinderen ter beschikking gesteld als herinnering aan een bepaalde gebeurtenis, denk hierbij aan de afscheidsmusical van groep 8. Dit alles zonder commercieel oogmerk.

Uw medewerking ten aanzien van de privacy van andere kinderen en volwassenen Anno 2015 kunnen we tijdens de podiumoptredens, tijdens sportdagen, tijdens de ouder-bedankmiddag, tijdens........eigenlijk bijna alle activiteiten ouders/verzorgers aantreffen, die hun mobiele telefoon (of andere opnameapparatuur) gebruiken om te fotograferen c.q. te filmen. Wij zullen op voorhand deze handeling niet verbieden, omdat we er van uitgaan dat u uw eigen kind(-eren) filmt. We gaan er ook steeds vanuit, dat u deze opnamen aanwendt voor uitsluitend privégebruik. Wij stellen het zeer zeker niet op prijs, wanneer deze opnamen op het openbaar internet of anderszins in de openbaarheid verschijnen.

Wij verwachten ten aanzien van deze materie uw absolute medewerking!

Mocht u deze afspraak niet nakomen, dan wordt u persoonlijk de toegang tot toekomstige school-activiteiten ontzegd.

Page 50: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

50Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

plattegrond hoofdgebouw

Kleutervleugel

Groep 1-2A Speelzaal Speelzaal

InstroomGroep

1E

Groep 1-2B

Groep 1-2C

Muzieklokaal

Aula

Groep 3A

Groep 3B

Groep 4A

Administratie

Directie

Begane grond

Personeelskamer

Spreekkamer

Bovenverdieping

TaallokaalBibliotheekKanjerklas

Groep 6A

Groep 6B

Groep 4B

Groep 4C-5C

Groep 5A Groep 5B

De OaseErasmusklas

PeuterspeelzaalHummeldonk

IngangNijendaldreef

IngangNijendaldreef

IngangCoendersberglaan

Plattegronden

Groep 1-2D

Page 51: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

51 Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

plattegrond dependance

Groep 8B

Opslag

Groep 8A

Groep 8C

TSO

Hand-vaardigheid

lokaal 1

TSO

TSO Handvaardigheidlokaal 2

TSO

TSO

Dependence eerste verdieping

Technieklokaal

TSO

Groep 7A

Groep 7B

Groep 7C

Dependence tweede verdieping

Conciërge

Dependence begane grond

Ingang

Page 52: Basisschool Dierdonk schoolgids 2015 -2016 Talentvol! · Vakanties en vrije dagen 40 Studiedagen 40 Lichamelijke oefening 41 Rooster bewegingslessen 41 Snoep 41 Aanspreektitel 41

52Schoolgids basisschool Dierdonk schooljaar 2015-2016

jAArproGrAMMASCHooLjAAr 2015-2016

Een groot aantal activiteiten is reeds op datum vastgelegd. De lijst is uiteraard niet volledig, omdat er in de loop van het schooljaar nog diverse zaken bij kunnen komen. Deze wor-den vermeld in de Nieuwsbrief en op de Website. Zie ook de jaarkalender achter in deze schoolgids.

ContACt Met de LeerkrACHtenen de dIreCtIe

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over alle zaken aangaande uw kind of de school in zijn algemeen, dan stel-len wij het op prijs deze van u te vernemen. Na afloop van de lessen maken wij graag tijd voor u.

Helmond, juli 2015.Team basisschool Dierdonk.