Basis olie & gas (pdf)

download Basis olie & gas (pdf)

of 62

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Basis olie & gas (pdf)

 • Reservoirs en PutgedragAlgemene Geologie

  Samenstelling van de aarde

  Belangrijkste gesteentesoorten

  Geologische perioden

  Sedimenten

  Olie- en AardgasveldenHet ontstaan van olie en gas

  Geassocieerd aardgas

  Niet-geassioceerd aardgas

  Het ontstaan van olie- enaardgasreservoirs

  Migratie

  'Trap'-typen

  Opsporing

  Geologische opsporing

  Geofysische opsporing

  Petrofysica

  Directe Methoden

  Loggen

  Log Methoden

  Interpretatie van Logs

  Structurele geologie

  WinningsmethodenFormatiedruk

  Stuwingsmechanismen

  Stuwing door de gaskap

  Stuwing door depletie

  Waterstuwing (water-drive)

  Winningsmethoden

  Primaire winning

  Secundaire winning

  Tertiaire winning

 • Stimulatie

  Zuurbehandeling (acidizing)

  Breken (fracturing)

 • Samenvatting Algemene geologieGeologie is de wetenschap, die zich bezighoudt met de geschiedenis en ouderdom van de aarde, desamenstelling van de aardkorst en de krachten, die de processen beheersen, die in deze aardkorstplaatsvinden.Als wij naar de samenstelling van de aardkorst kijken, kunnen wij daarin drie gesteentesoortenonderscheiden:

  Stollingsgesteente (graniet, basalt).

  Sedimenten (klei, zand).

  Metamorf gesteente (leisteen, dolomiet).

  Deze gesteenten kunnen na lange geologische perioden in elkaar overgaan via allerlei processen, zoalssmelten, stollen, erosie en verwering.Voor de petroleumgeologie zijn vooral de sedimenten zeer belangrijk, omdat deze kunnen zijn ontstaandoor afzetting van dierlijke of plantaardige resten.

  Naar gelang van de oorsprong kunnen de sedimenten worden onderverdeeld in twee soorten, namelijk

  Klastische sedimenten, die ontstaan zijn door erosie en verwering van ander, ouder gesteente.

  Niet-klastische sedimenten, die ontstaan zijn door opeenhoping van dierlijke en plantaardigeresten.

 • Samenstelling van de aarde

  De aarde is een bol met een omtrek van ongeveer 40.000 km eneen straal van 6370 km.

  Het binnenste van de aarde is opgebouwd uit verschillendezones, waarvan de begrenzingen slechts onnauwkeurig kunnenworden aangegeven.

  De dikte van de aardkorst verschilt sterk. De dikte varieert opde continenten tussen 20 en 70 km (onder bergketens) met eengemiddelde dikte van 33 km. De gemiddelde dikte onder deoceaanbodem bedraagt 10 km. De oceaanbodem ligt gemiddeld5000 m onder de zeespiegel.

  Olie en aardgaswordenuitsluitend in deaardkorstaangetroffen.

  De productieervan begon ophet land, maarheeft zich steedsmeer verplaatstnaar hetcontinentale platmet steedstoenemende

 • waterdiepte.

  Het continentaleplat is in principeeen deel van decontinenten. Hetis de voortzettingvan het vastelandonder zee enstrekt zich uit totcirca 200 mzeediepte. Nadeze 200 m-lijndaalt dezeebodem vrijsteil af via decontinentalehelling naar deoceaanbodem(diepzeevlakte).

 • De belangrijkste gesteentesoorten

  De vaste materialen waaruit de aardkorst is opgebouwd worden gesteenten genoemd. Dezegesteenten zijn opgebouwd uit een of meer soorten mineralen. Mineralen kunnen vastechemische elementen zijn, zoals diamant, dat alleen uit koolstof bestaat, of verbindingen, zoalssteenzout, graniet of kalksteen.Mineralen kunnen in de aardkorst worden aangetroffen in gekristalliseerde vorm. Dit is echterafhankelijk van de omstandigheden waaronder de mineralen zijn gevormd, of van deveranderingen, die de mineralen hebben ondergaan.Een kristal is een speciale vorm, waarin vaste stoffen kunnen voorkomen. In een kristal hebbende bouwstenen (atomen) van de vaste stof zich op een bepaalde manier regelmatiggerangschikt. De rangschikking van die bouwstenen is bij zuivere stoffen in het gehele kristalgelijk. Voorbeelden van vaste stoffen in kristalvorm zijn keukenzout en suiker.Diamant is een mineraal met een kristal, dat gevormd is door alleen het element koolstof (C).De zeer hoge druk, die voor de vorming van diamant noodzakelijk is, heeft de koolstofatomenzeer dicht op elkaar gedrukt en zo een zeer hechte, compacte structuur gegeven, waardoordiamant een van de hardste materialen is die op aarde gevonden wordt.Een mineraal dat verontreinigd is met andere stoffen, geeft een ander kristal dan het zuiveremineraal. Op deze wijze kunnen mineralen honderden kristalvormen hebben.In de aardkorst komen bijvoorbeeld veel mineralen voor die siliciumoxide bevatten. Dezemineralen worden silicaten genoemd.De gesteenten in de aardkorst kunnen, afhankelijk van de wijze, waarop zij zijn ontstaan, indrie groepen worden onderverdeeld:

  1. Stollingsgesteente

  Stollingsgesteente is ontstaan bij vulkanische processen. Bij vulkaanuitbarstingen komtgesmolten gesteentemateriaal, het zogenaamde magma, uit de aarde. Dit magma koelt af enstolt en vormt op deze wijze het stollingsgesteente.Het magma kan ook in de aarde tussen andere lagen worden geperst en dan langzaam afkoelen.Voorbeelden van stollingsgesteenten zijn graniet en basalt.

  2. Sedimenten

  Sedimenten zijn gevormd door afzetting of bezinking van los materiaal. Dit losse materiaal isontstaan door afbraak en transport van gesteente door water, wind of ijs. Dit proces wordterosie genoemd.Het materiaal bezinkt of zet zich af op andere plaatsen aan het aardoppervlak of op dezeebodem. Voorbeelden van sedimenten zijn klei en zand.Sedimenten kunnen ook worden gevormd door afzetting of bezinking van restanten van

 • dierlijk of plantaardig materiaal. Voorbeelden van deze soort van gesteenten zijn krijt,kalksteen en steenkool.

  3. Metamorf gesteente

  Metamorf gesteente is oorspronkelijk stollingsgesteente of sediment, waarvan de samenstellingen de structuur door hoge temperatuur en druk zijn veranderd. Het stollingsgesteente ensediment kwam na verloop van tijd diep in de aardkorst terecht. De hoge temperatuur en drukdaar maakten de vorming van metamorf gesteente mogelijk.Voorbeelden van metamorfgesteente zijn leisteen (oorspronkelijk klei) en dolomiet (oorspronkelijk kalksteen).

  De gesteenten kunnen na een lange geologische periode in elkaar overgaan via allerleiprocessen. Erosie en verwering door water, ijs, zand en wind zijn het meest bekend.Verwering is aantasting van materiaal als gevolg van weersinvloeden, wrijving of grotekrachten, die erop worden uitgeoefend.Gesteenten kunnen na miljoenen jaren weer zo diep in de aarde komen, dat zij smelten en inmagma oplossen. Gesteenten kunnen ook worden omgezet in metamorfe gesteenten door hogedruk en temperatuur.

  Het magma in de aarde zal in het algemeen de eigenschappen en samenstelling bezitten van hetmateriaal in de mantel van de aarde. Dit magma heeft een basaltsamenstelling. Basalt isverreweg het meest verbreide uitvloeiingsgesteente op aarde. In West-India is een gebied van600.000 km2 bedekt met basalt (extrusieve gesteenten). Omdat basalt vrij snel afkoelt aan deoppervlakte van de aardkorst blijft het gesteente min of meer de samenstelling van het magmahouden.

 • Opmerking:Stollingsgesteente, dat is ontstaan als gevolg van uitvloeiing van magma over hetaardoppervlak, noemt men ook wel extrusieve gesteenten.Oermagma, dat in de aardkorst dringt, koelt langzaam af, waarbij verschillende mineralenuitkristalliseren en in de smelt naar beneden zakken. De samenstelling van de smelt verandertzo geleidelijk, waarbij de smelt steeds meer kwarts en siliciumoxide gaat bevatten.

  Opmerking:Het stollingsgesteente, dat op deze wijze is ontstaan, wordt ook wel intrusief stollingsgesteentegenoemd. De gestolde 'zure' rest van het magma wordt ook wel graniet genoemd. Graniet bevatkwarts (siliciumoxide), verschillende veldspaten (kalium-, natrium- en calciumsilicaten) englimmer (mica).Het kwarts wordt door mechanische verwering (bijvoorbeeld wrijving) omgezet in zand.De veldspaten worden langs chemische weg afgebroken en vallen uiteen in zeer kleine deeltjes(slib), waaruit na bezinking klei ontstaat.

 • Geologische periodenOmdat de sedimenten opeenvolgende lagen vormen is het duidelijk, dat hoe dieper men in deaardkorst komt, des te ouder wordt het gesteente.Toch is het mogelijk, dat de oudste gesteenten weer aan het aardoppervlak komen als gevolg vanbewegingen in de aardkorst of als gevolg van erosie door bijvoorbeeld snelstromend water.In de twintigste eeuw werd het mogelijk een aantal kilometer diep in de aardkorst te boren. Op dezewijze kon waardevolle informatie worden verkregen over de ouderdom en de samenstelling van deverschillende lagen in de aardkorst.Deze lagen worden genoemd naar het soort van gesteente (bijvoorbeeld zand) en de geologischeperiode, waarin zij werden gevormd. Een overzicht van deze classificatie en de ouderdom van hetgesteente is te vinden in tabel 1.Elke periode heeft ook specifieke soorten fossielen (overblijfselen van levende organismen) diekunnen worden gevonden in het desbetreffende sediment.

  Ouderdom (jaren) Tijdperk Periode en tijdvak Karakteristieke levensvorm

  25.000

  11.000.00025.000.00040.000.00070.000.000

  Neozocum

  Kwartair HoloceenPleistoceen

  Tertiar PlioceenMioceenOliogoceenEoceen

  Moderne mens / primitieve mens

  Zoogdieren

  135.000.000

  180.000.000225.000.000

  Mesozo

  Krijt Bovenkrijt Onderkrijt

  JuraTrias

  Bloeiende planten

  Reptielen

  270.000.000

  350.000.000400.000.000440.000.000500.000.000600.000.000

  Paleozo

  Perm ZechsteinRotliegend

  CarboonDevoonSiluurOrdoviciumCambrium

  AmfibienPrimitieve planten

  VissenOngewervelde dierenEerste verschijning fossielen

  3.000.000.000 Pre-cambrium

  ProterozoArcheozoEozo

  Schaarse overblijfselen,geen directe bewijzenvan enige vorm van leven

 • Geothermische gradintAls wij de aardkorst binnendringen, gaat de temperatuur omhoog naarmate wij dieper k