BARODA_CITI 06-07-2012

download BARODA_CITI 06-07-2012

of 20

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

description

{wtçkE{kt ðhMkkËe {knku÷ òBÞku økwhwðkhu çktËkuçkMík MkkÚku nkìÂMÃkx÷, íÞkh çkkË fkìxo{kt ÷E sðkÞku ÏÞkíkLkk{ Ãkºkfkh fw ÷ ËeÃk LkkÞhLke ykí{fÚkk ‘rçkÞku L z Äe ÷kRLMk’{kt Äzkfku yu[xe ÷kELk MkkÚku yÚkzkíkkt çkåÞwt MMkkhhffkkhh yyLLkkuu ««òòLLkkwwtt ííkkkkhhLLkkkk ííkkkkttííkkýýuu ççkkttÄÄLLkk MkuLMkuõMk rLk^xe MkkuLkwt [ktËe y{u.zku÷h Þwhku ÃkkWLz Mkuxu÷kEx R{us : økwhwðkh çkÃkkuhu 2:30 yksLke ÃkqŠík Ãkus

Transcript of BARODA_CITI 06-07-2012

 • kwhwkhu ktkukMkMkkku nkMkx,kh kk fkxo{ktE skku

  (yusLMke) Lke rne, kk. 5rne kkueMku {wtkE{kt

  26/11Lkk nw{k{kt [keYkqr{fk sLkkhk ~fhukkuRkkLkk ykktfke MkRrkWeLk ytMkkhe WVuo ykwswtzkLke keMknhe fkxo kkMkukew 15 rMk {kxu fMxze {ueAu. rne kkueMkLke ruk xwfzeyuswtzkLkk kwhwkhu kqhkkE hnuk rh{kLztkkkLke {kke fhenke. fkxo{kt ssu rnekkueMkLku swtzkLke fMxzetkkk {kxuLkwt fkhkqAwt nkwt, fkh fu yLhkkuLke kkueMku k

  yk yk fMk{kt swtzkLkefMxzeLke {kk fhe Au, su{kt{nkhkx yLku kqu yurLxxuhrh{Mkuz(yuxeyuMk), kwshkk kkkkr{ ktkk kkueMkLkku Mk{kukk Au. Wkhktk LkuLkRLuMxkuLk (yuLkykRyu)Mkrnk fuxef RLuMxkuLkyusLMkeyuu k s{oLk kufhekMx, kwshkkLkk {wkLkLkhuL {kue kh nw{kLkkt kzTtksuk {k{u swtzkLke fMxze {kkeAu khu {wtkE kR{ kkL[u26/11 nw{k ku Skkzkkuk ykktfke ys{fMkkk yLku swtzkLku yk{LkuMkk{LkufhkLke RAk k fhe kuLkefMxze {kke Au. fMkkk nk{wtkELke ykkoh hkuz su{kt

  [ee, k. 5RrLz yuhVkuokt u

  nurfkuxhkuLke hk nk{ku euyksu kuhu LkMkkhe rskLkkt [ee-ktk Mxux nkRu h whkE kuE{hsLMke uLzk ktwt nkwt. nurfkuxhkuzkuhkke krf r{rxhe fuB{kt sRhnukt nkk.

  whkR ku yku kurzk{ks{kt kwfkk ht[kukuur{kh [ke hkku nkku u hr{kkuhu 2.10 fkfu hhkxekuo ykskku nurfkuxhku Whk fhkt ht[kurn kufku{kt hkx VukE kkuu nku.kufkukt xkuuxkukt Q{xe zkt nkkt.nurfkuxh{kt kh u {ush yLku fo{e A rkk MxkVu{ks h Wkhe ne.

  ki k{ 2.10 fkfuRrLz yuhVkuokt uz -1816 [uf nurfkuxhu

  CMYK

  CMYK * * * *

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  r.Mkt. 2068, ykkZ 3 wkh, 6 swkE, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : zkuhk REG NO. VDR-E/27/2012-14 RNI REG NO.43483/1985 Estd : 1923 ` 3-00 kkLkkt : 20+8

  hknw rzLke MkVkkke xe{{kt we Lk nke : kuk [uk16Website:www.sandesh.com rfkuhfw{khLkwt ytrk{ kek, ykr{hLkkt kuxLke nhkS 18 k kh k VUfkkkt rkkkk,k-{we{kt Lke[u kxfkkkt kk19 LkS{k{k sqkLkwt 68 fhkuzLkwt rzMkuh20

  rk kwshkk{kt khu hMkkke hkekwkku wwk, kkhze{kt k $[, skkkuh{kt 4 $[ hMkk kkku

  hkLkk 27 kkwfk{kt LkkUkkk hMkk hMku, [ku{kMkw y{kk yLku {Lkkh Mkwe yke knkuwt

  RrLz yuhVkuokt u nurfkuxhLkwt [eeLkkt whkE ku E{hsLMke uLzk

  y{kk, kk. 5rk kwshkk{kt khu hMkk hMke hkku Au. Aukt

  24 fkf{kt LkMkkhe 8 $[, kkhze{kt 5 $[,skkkuh 4 $[ hMkk kzku nkku. MkkihkxLkk swkswk kkku{kt yzkke kuZ #[ hMkk hMku nkku. ykku hkLkk 27 kkwfk{kt Mkkorkf hMkkLkkUkku Au.

  hk{kt {ktkhku, sMk, [kukoMke, Mkwhk yLkufkkwh Mkrnk fw 6 kkwfk{kt 2 $[ke w hMkkLkkUkku Au. yk Wkhktk kkhkkwh, {krk, {kkh,MkkuSkk, kkhk, knku, zurzkkkzk, kutkk, fk{husMkrnkLkk fw 13 kkwfk{kt yzku $[ fhkkt w hMkkhMku Au. hMkkLke nueke hkekwkku wwk kEkk Au.

  LkMkkhe kwkhLke Mkktsu 4 kkke kwYkhLke Mkkhu6 kk Mkwe{kt 119 r{.r{. hMkk kzku Au.kwYkhLke Mkkhu 6 kkke ELku Mkktsu [kh kkMkwe{kt w 78 r{.r{. hMkk LkkUkku Au. yk{ [kueMkfkf{kt 197 r{.r{. yuxu fu 8 #[ hMkk hMkunkku. skkkuh kkwfk{kt 108 r{.r{. hMkk LkkUkkuAu.yL kkwfkyku{kt t {uhk ku heku heTk Lkke.kue kkwfk{kt kwkhLke hkkeLkk {kk 8 r{.r{.hMkk LkkUkku Au. r[e{kt 12 r{.r{. hMkkLkkUkku Au. ykk ktMkk{kt {uhkyu uk ee Lknke. Mkkz rsk{kt kkt[ kkwfkyku{kt khuke yrk

  { u-ktk{kt ku u yuh MkhwuLkLke Mkrk{u Wkhktk ktk{kt r{z xkukkuMkurhf MkhwuLk Mkokkt [ku{kMkkLke krkrr e Au.nk{kLk rkku ykkkne fhe Au fu, rk kwshkk, Mkkihkx{kt khu hMkke kkxkt kkLkeMktkLkk Au. hkLkk rhkfktXu ykuVMkkuhLke Mkrk kkkT kLke hne Au. {u{ktrhkfktXkLke Mkkkxeke 4.5 rf{e Wkh ykh yuh MkhwuMk Mkowt Au su ehu ehu kwshkkkhV ykk e hkwt Au. kzkue hk ktk{kt k ku u yuh MkhwuLkLke Mkrkkrh{e Au, kLkLke krk{kt khku LkkUkku Au. kwshkk{kt kkuLkku zfku kR hkku Au.

  [ku{kMkwt Mkr : LkMkkhe{kt 8 #[ hMkkMkuxukEx R{us : kwhwkh kkkuhu 2:30

  yu[xe kELk Mkkku ykzkkkt kwtshu skukhkt kufkuk {ws RrLz yuhVkuow uz -1816 yu uz-1614 nurfkuxhwt Whk fhkktu quo u k{o kh fkukuohu ykuV RrLzke yu[xe kR kku ykzkkt {ktz{ktz [e kk whkR ku uLzt fhkwt nwt, sku yu[xe kR kku nurfkuxh ykzku ku yuf kufkukSwt sku{ e ue kkyku skuk {e Au.

  MkuxukRx R{usLku ykkhu kwshkk kh rhkfktXkke0.9 rf{e Wkh r{zxkukkuMkurhf MkhwuLkMkowt Au suke kwshkk{kt[ku{kMkw Mkr kLwt Au. 24fkf{kt Lki [ku{kMkwty{kk - {Lkkh MkweknkU[e [qwt Au. ykfkhkuMkh ykkk{e kurMk{kt rk kwshkk yLkuMkkihkx{kt nkke khuhMkk ku ku{ nk{kLkrkku yLkw{kLk fwO Au.WuLke Au fu, Auk 24fkfke hksLkkrhkfktXkLkk rMkkhku{kt{uhk hMke hkk Au.hMkkLku fkhu kkkhyknTkf kLwt Au. kLkLkekrk{kt k khku kku Au.

  MMkkhhffkkhh yyLLkkuu LLkkwwtt kkkkhhLLkkkk kkkkttkkuu kkttLLkky{kk : uLkk k{Lkkkrhf kLkk sE hnukk [kh {kxuy{kk{kt ykk khuku{Lku kkteSLkku [hku kykku. kkte xkuke yLkukk{kt rkhtkku uMk knuheLku[hku fktkk kuXuk kkkuzekh{kt e kk Au fu[hku fktkeLku kkh fkZkLkwt{kLkeyu Aeyu kuxwt ykMkkLkLkke, kue s heku uLkkhkxkrk kLk kAe yk ke hkkLkwt k ykMkkLkLkke. ku{u [hk kkMkuke{Lkk kkX eeLku uLkuMkk[e rk{kt kuhkLkku Au.Mkhfkh, hksfkheyku yLkuLku ku{u kkhLkk kktkukktkLkkt Au, yk {kxu kuykukrh{ fhu kku s uLkk Mkk[knhe kLke fu.

  (yusLMke) Lke rne, kk. 5kkkhetMk{kt kfkeLk zkkLk

  ke. e. LkhMknhkLke {qf Mkt{rknkukLkku w yuf kwMkf{kt ykkukfhk{kt ykku Au, su ykkuk {wsk,fkhMkufkuyu kkkhe {MsLkku tMkfhkLke Yykk fhe khuLkhMknhk kq{kt kuXk nkk yLku{MsLkku Mktkqoku tMk kk kk skuyku kq{ktke Qk kk nkk.

  6 rzMkuBkh, 1992Lkk hkus kukkkkhetMk Mktkt{kt yk ykkuk xqtfMk{{kt fkrk kLkkhe keZ kkfkh fwek LkkhLke yk{fkk rkkuLz

  e kRLMk{kt fhk{kt ykku Au,keS khV LkhMknhkLkk kwk ke. e.htkkhku fwek LkkhLkk kkLku{kLkk{kt Lk yku kuku yLku xfe Lk fukuku kku kke Vkke eku Au.

  fwek Lkkhu ku{Lke yk{fkk{ktLkhMknhkLke Mkhfkh ytkuLkkt yuffh{kt wt Au fu, {khe kkMku su{krnke Au ku {wsk kkkhetMk{ktLkhMknhkLke {qf Mkt{rk nke.fkhMkufkuyu {Ms kkuzkLkwt Y fwO

  khu LkhMknhk kq{kt kuXk nkkyLku {Ms Mktkqoku kqxe kk kAes kuyku kq{ktke Qk kk nkk.rtkk Mk{kske Lkukk {w r{uyu{Lku kAeke fnuwt fu, kq hr{kLkLkhMknhkLkk Mknkfu ku{Lku fkLk{ktfkwt nkwt fu, kkkhe {Ms kqxe [qfeAu, kuLke kkuzef s kku{kt kq kqhekR kR nke.

  keS khV ke. e. htkkhkuLkkhLkk kkLku {kLkk{kt Lk ykukuku yLku xfe Lk fu kuku kku kkeVkke eku Au.

  htkkhkLkk skk {wsk, ku{Lkkrkkkyu ykwt ftR fwO nkukLkku Mkks Qku kkku Lkke, fu{ fukkkhetMkke kuyku qk s hkukuhkk nkk, kuyku kkuoke {wM{kuLku[knkk ykk nkk yLku ku{Lkk Mk{kofnkk. ku{u y{Lku e k fkwt nkwtfu kkkhetMk kku uRkku Lknkukku.ku{Lkk rkkk yksu Mk[k {kxunkk Lkke khu fuxkf Mkkrkk rnkkuku{Lke rhw uh ykufe hkk Au.

  kkkhe {Ms kqxk kk sLkhMknhk kq{ktke Qk kkkkLkk{ kkfkh fwek LkkhLke yk{fkk rkkuLz e kRLMk{kt zkfku

  LkhMknhkLkk kwkyu fkwt fuxktf Mkkrkk rnkku rkkk rhw uh ykufe hkkt Au

  MkuLMkuMkrLk^xeMkkuLkwt[ktey{u.zkuhwhkukkWLz

  {kfuox ku[17,538.67 75.86

  5,327.30 24.75

  30,100 200

  53,300 500

  54.97 0.48

  68.76 0.26

  85.71 0.72

  yksLkekqk

  hkurnkLkk nkk{kt wE kfze Au:k[e uMkkE

  ykih kh nku kk!kzk khLkktk-{sLkqMktkekLke wrLkkLkey{h uze tfh-srfLkhuf Mkkku {khuyVuh s nku?LkhrkMk Vhe

  rne kkueMkLku w 15 r{kxu swtzkLke fMxze {e

  {wtkE{kt hMkke {knku BkuyLkwMktkLk kkLkk Lkt 6 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 6 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 6 Wkh

  15kus

 • (rkrLkr khk) knku, kk. 5kk Mkkn{kt knku nuhLkk

  kkuhk hkuz kh yku yuf suhe kuY{{kt kue 16 kLke qtxMkLkMkLkkxehe qtxLkk ykhkukeykuLkuzke kkzk {kxu knku yu.Mke.kekkueMku Mke.Mke. fu{uhkLke fwxus kkkze kkkMk nkk he kkheLkkrMkku{kt yk qtx{kt Mktzkukukfuxkf qtxkhkyku kife k wxkykuLkuzke kkze kuyku kkMkuke Yk.7.24kLkk {wk{k hefh fhkkt rskkkueMk zkyu yrLktLk kkXknkk.

  kk kk. 26Lkk hkus hkkLkk Mk{u

  knkuLkk kkuhk hkuz kku yku ke.{kufk suMko ku Y{{kt ykwxkykuyu ku[{uLkLku kkte RMkkuLkkLkk kkeLkk kkk 60,000Lkehkufz {e fw Yk. 16.09 kLke{kkLke qtx fhe nke. yk qtxLkk

  kLkku knku nuh Mkrnk Mk{krsk{kt khu [f[kh {[ke nke.

  fuxkf RMk{ku MkkuLkkLkk kkeLkkLkkkk kkzk ukk kk nkukLkekkk{e {kk Mktwk fkuBkk nkkhe ykkkkzk kk{Lkk fkkRekkkR kwtzek ku{s {kuxe hskk{Lkk kkkwkR whkkR kkuhkkk {w Mkqkkh nu{[t kSkkuhLkkykuLku szke kkze kuykuLkekkMkuke kk{kt yku MkkuLkkLke ktkzeLktk-11, kkes, fkLkLkk yuhkLktk-4 kkk ke kkeLkk {e fwYk. 7,24,000Lkku {wk{k fksueku nkku.

  skhu kkueMkLkk fkuBkkLku uRMk khke fuxkf RMk{ku LkkMke kknkk. kkueMku qtxLkk k ykhkukeykuLkuYk. 7.24 kLkk {wk{k Mkkku kkheLkk rMkku{kt zkekkzk nkk.

  (rrr khk) zkuhk, k. 5zkuhk krs kk khk

  ksuh{kt s huee e kRxku nuhfhk{kt yke ne. yu yk kRxkuh ee Vke {kxu yhSyku{tkk{kt yke ne. ue ykhek. 13 swkRyu Au uu nS rkfe Au. sku fu yksr we{kt 400ke w yhSyku fhkR Au. yk ykWe rMx{ke nut[e ke nkukufkhu u{kt su-u rMkhk e khfkus yhS fhe kRx {ue uk nk.htw nu huf kRx{kt kufkeVke kke nkuku eu nuktfhkt w yhskhkuu uku k{kh nkuktw qkkuyu W{uwot nwt.sku fu nk ke huee e nuhfhkue kRxku{kt zkuhkk Vkswhkku suwhke, yu rkuh{kt fw44 e kRxku{kt kuf {uk {kxu400 ke w yhS fhkR Au. yuyhS rk qo kke ykhekhe 13 swkR Au. {kxu krsrku nS w yhSyku {u uetkk qkku fhe hnk Au.

  kwshkk{kt hksfekrhkoLkLke heksYrhkk Au

  yuk ke {kuh[kLkesYh Au su kkteker[khkhk hkkku nku

  (rkrLkr khk) zkuhk,kk.5nuhLke huu MxkV fkuus{k

  yk{ ykih Mk{ks krhkoLk rkkh kkLk {kxu ykuk yLLkknkhuLkk yuf Mk{Lkk Mkkke yukMk{e yLkuu yksu kkLk kk

  kwshkk{k Mkkk khekoLk sYhe nkukLkwskeLku {w{tke LkhuL {kue khMkew rLkkLk kkw nkw. kkuAkeMkkZ{kt LkMkeykuLkk Lkk{ufhkue ykekMkeykuLke fuyk{LkeLkk fheLku AkeMkkZ Mkhfkh yLku

  k]n{tke [etkh{Lku khkMk fheukLke {ktk fhe nke.

  Mk{e yLkuu yksu Mkktsuzkuhk{k kkfkhku Mkkku kk fhkkskw nkw fu LkhuL {kue keyu{ kku wtMkeyu{ kLkkLku k kf Lkke.2002{k kuLkk nkk kuneke hzkukAu. u ykhu ke {kuh[k khV hknuRLku kuXku Au. ksk yLku fkUkuMk{kfkuR kVkk Lkke. kLLku kkkekLkwhksfkh ue hkk Au. {wzekLkkLkk{kt hk[kk yk kLLku kkku yuw Mk{Shkk Au fu kiMkk Vufkke [qtxe Skesk Au. yuxu {wwk heku hksfe

  r[khkh{k krhkoLkLke kwshkkMknek Mk{k uLku hek sYh Au.kwshkku nt{uk uLku Lkuk] kwYkkzw Au. yuxu kwshkk{kke syuk ke {kuh[kLkk {tzk kk sukkteke nku, {wzekke wh nkuyLku Mk{ksLkk rfkMkLke su{LkuuLkk nku.{U MkLkk {nukk, fLkw

  fMkhek yLku kLk{ nkMk{e Mkkkukk fhe Au yLku ku{Lku hkuMkku ykku Aufu kuyku u ke {kuh[k khefu [qtxezk kikh nku kku {khku kuLku kwhkkuMknkuk hnuu.k,k