Baroda City_EDI_10-05-2012

download Baroda City_EDI_10-05-2012

of 18

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  251
 • download

  7

Embed Size (px)

description

{kxu swyku ÃkkLk 17 nðu þwt? Mkkíkuf þnuhkuLkwt íkkÃk{kLk íkku 40 rzøkúeÚke ðÄw yuÃkkuELx{uLx s þku¾eLk níkk. yíÞtík rðLk{ú Mð¼kðLkk {nkhkò hýSík®Mkn VkELk ykxoMkLkk rðãkÚkeoykuLku f÷kLke íkk÷e{ Ãký ykÃkíkk níkk. MktMfkheLkøkheLkk hneþku{kt {nkhkòLke yuf ykøkðe yku¤¾ níke. ©e{tík hýSík®Mkn çku ð¾ík ÷kufMk¼kLke [qtxýe ÷zeLku MkktMkË çkLÞk níkk. CMYK CMYK (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne/{wtçkE, íkk. 9 MkhLkk{wt y{ËkðkË, íkk.9

Transcript of Baroda City_EDI_10-05-2012

 • Auk [kh {rnLkkke rfzLkeLkk fuLMkhLke yMkk ke{khe Mkk{u w{kk{nkhk hSkMkn kkfkzu yksu {kuzehkku r[h rk ukk

  hkse hkLkk{kt uhk kufLke fkr{k AkE kE nke.{hkkuMktMfkhLkkhe{kt {nkhkLkk w: rLkLkLke kh VukkknuhLkk ykeyku Mkrnk nuhesLkku MxeOk nkuMkx kkukuze kk nkk. kuneLkku kn Mkwe Lkn knkut[kk{nkhkyu ytrk{ kMk ek nkukLkwt k {wt Au.e{tk {nkhk hSkMkn Auk yuf kkrzkkezkuhkLke MxeOk nkuMkx{kt Mkkhkh nuX nkk. {kuzehkku

  {nkhkLke r[h rkLkk Mk{k[kh nuh{kt kwuku Mkheskkt hksfe, Mkk{krsf, fkskk ku{s MkktMf]rkf

  skkLkk {kueyku zk kuf{kt khfk kE kk nkk. {kuzehkkukk 12:15 kku {nkhkyu ytrk{ kMk ek nkukLkwt k{wt Au. fku kwYkhuu {nkhkLkku Lkh un {e rkMk kuuMkLkkhkkh nku{k kuf oLkkkuo {qfku. Auk fuxkf rkuke rr fkhe teh e{khe{kt kxfkuke{t hfkh {nkhk hSkMkn kkfkzLke {ktkeLku kkunuhesLkku{kt [kkLkwt {kusw Vukwt nkwt. kkukkLkk r hkse nue kfuMkk kE kwLk: {nu{kt kkhu ku {kxu Mk{ksLkk rr kkou ku{sMk{wkkuyu kkoLkk Mkkyku kuS ku{Lkk {kxu wyk {ktke nke. kkLkkwfkykuyu k e{tk {nkhkLkk ekow {kxu kkoLkk fhe nke.Mkkk e{tk hSkMkn kkLk - kLk yLku kuELxk fkLkk wk

  s kueLk nkk. ytk rLk{ MkLkk{nkhk hSkMkn VkELk ykxoMkLkkrkkeoykuLku fkLke kke{ k ykkkknkk. MktMfkheLkkheLkk hneku{kt {nkhkLkeyuf ykke yku nke. e{tkhSkMkn ku k kufMkkLke [qtxezeLku MkktMk kLk nkk.

  Lke rne : Mkhfkh khk kuzkVkuLk kkMkuke Y.20,000 fhkuzLkku xuMk MkwkLke rkkkkk fhk{kt yke Au khu xuMk rk{ktkk kkkYku MkhfkhLku fkuxo{kt ZMkze skLkekuzkVkuLku {fe

  YYrrkkkkuu 5544LLkkuu MMkkoouu

  kkuuzzkkVVkkuuLLkkLLkkee MMkkhhffkkhh MMkkkk{{uuffuuMMkk ffhhkkLLkkee {{ffee

  CMYK

  CMYK

  * * * *

  MkuLMkuMkrLk^xeMkkuLkwt[ktey{u.zkuhwhkukkWLz

  {kfuox ku[16,479.58 66.60

  4974.80 25.15

  29,000 375

  53,800 900

  53.85 0.72

  69.84 0.60

  86.76 0.90

  MkkkhfktXk, { kwshkk{kt fhk-hMkk

  w 10 kkRxTMkLke nfkke (yusLMke) Lke rne/{wtkE, kk. 9

  yuh ELzkLkk fuxkf kkExTMk nzkk kh Qkhekk Au khu Vhe yuf k nkEfkuxo kkk MkhfkhuftkLkeLkkt Mkt[kLk{kt hr{kLkkehe fhe kze Au.rne nkEfkuxuo kkExTMkLke nzkkLku kuhfku nuhfhe Au kku keS

  y{kk{kt MkkuLkwt Yrkk 375xeLku 29,000Lke Mkkkxeyu

  y{kk, kk.9irf Mkhu whkukuLk{kt hksfe Mk{efhku kkkkt

  ku{s MkuLk{kt kkuLzLke Wks sLkf Mkhu knkU[kk zkuhMkk{u whkuLke Lkh{kELku kku irf MkkuLkk [kte kh{ktkkukk fzkfku kkue kku nkku. irf MkkuLkwt 1,600zkuhLkk {LkkuikkrLkf Mkhke Lke[u kkzkkt hyktku kMkkuLkk [kte kh{kt {teLkku xuLz ke rMku kkkT hkku

  nkku. y{kk{kt k rMk{kt MkkuLkk{kt Y. 700Lkkufzkfku LkkUkkk MkkuLkwt 29,000Lke Mkkkxeyu Lkh{ hkwt nkwt.MkkuLkk kkA [kte{kt u[keLku kku [kte{kt yufrMk{kt Y. 900Lkwt kkkzwt kzwt nkwt. Lkk{uMk{kt fku{uMk[kteLkku swkE kku 62 MkuLx xeLku 29 zkuhLke Mkkkxekkuze ELxkzu{kt 28.61 zkuh kku nkku.

  hksfkux MkkuLke kh{kt MkkuLkkLkk 100 kk{rkMfx{kt Y. 3,300Lkwt kkukk kkkzwt kzTkkt k Y.2,90,500 kku nkku. huxk yusLMke Ve[u 2012{ktuLkkt suBMk yuLz

  tkwkuzk, kkUz, Mkkhfwtzk{kt kkkuzwt, ]kku hkke : Mkke kkwfkLkk {uhkfqk kk{u ese kzkkt yuf wkLkLkwt {kuk : kkkx{ktfhkke fuxktfLku E : ykh yuhMkwouLkLku fkhu {kXwt khu kLk Vqtfkkkt ytkkS, MkkXtkk{kt eskktk hkke kkkt ytkhkx

  y{kk, kk. 9hksMkkLk{kt ykh yuhMkwouLk Mkokk kkkt Vhe yuf kh hkLkkt

  nk{kLk{kt kxku ykku Au. MkkkhfktXk yLku { kwshkk{kt fhk Mkkkuf{kuMk{e hMkk hMku Au yuxwt s Lkrn MkkkhfkXktLkk kkkx kk{u kku fhkLkufkhu fuxktf kk{sLkkuLku Mkk{kL Eyku kkLkk ynuk Mkktkzk Au.Mkke kkwfkLkk {uhkfwk kk{u ese kzkkt yuf wkLkLkwt {kuk kwt Au.khukLk yLku kkses Mkkku hMkk kkfkkt hWLkku ykkZe {knku Mkokunkku, keS khV hkLkkt A nuhku{kt fkk kh{eLkwt uh kkkT hkwt nkwtkhu y{kk{kt k ykfhkt kkk [u yMknLke kkV yLkwkkktnuhesLkku yfkE WXktt nkkt, ufu, {kXktLku fkhu ukeLku LkwfMkkLk kkLkeerkke uzqkkwkku [rkk kLk Au. y{kk{kt 41.0 rzke kkk{kLkkenuhesLkku ykfhk kkk{kt ufkkt nkkt. yLkwMktkLk kkLkk Lkt 15 Wkh

  nkEfkuxuo kkRxTMkLkenzkk kuhfku Xhke

  Mkkkuf nuhkuLkwt kkk{kLk kku 40 rzkeke wyuf khV hk{kt fuxkf rMkkhku{kt hMkke {knku Bkunkku kt keS khV fuxktf nuhku{kt kh{e kuLke[h{Mke{kyu knkU[e nke. Mkkkuf nuhkuLkwt kkk{kLk kku 40zkeke w hkwt nkwt suke kufku kh{eke kkukk kkufkheWXkt nkkt, su{ fu, kkxLkkh kkteLkkh{kt kkk{kLk 41.0rzke hkwt nkwt. MkwhuLLkkh hk{kt Mkkike nkux nuh hkwtnkwt yn Mkkike [wt kkk{kLk 41.3 rzke LkkUkwt nkwt.y{hue{kt k kh{eLkwt {k 40.4 rzke, ftzk{kt 40.2rzke kkk{kLk LkkUkwt nkwt, yk{ f{kuMk{e hMkk yLkufkk kh{eLkku Mk{L Mkoku nkku, u fu f{kuMk{ehMkkLkkt fkhu uke{kt LkwfMkkLk ku ku{ uzqkkuLkwt {kLkwt Au.

  MkkkhfktXk{kt hMkke {knku MkokuMkkkhfktXk{kt kkz ku{s h ktkf{kt fhk kzk nkk. kkkxkk{{kt fhk kzkkt fuxktf kk{sLkkuLku Mkk{kL Eyku kR nkekhu khu kkkuzwt Vqtfkkkt kkkx, MkkXtkk MkrnkLkk rMkkhku{ktkku yLkuf kz yLku eseLkk kktk hkke kk nkk sukeyk kk{ku{kt ytkhkx Akku nkku. khu txkurkke yLkufAkkhkt nk{kt Wzkt nkkt. MkkXtkk ktkf{kt kkkuzkt Mkkku kk-ke yzku #[ MkweLkku hMkk hMku nkku. yk Wkhktk {kuzkMkk,LkMkwhk, kkueLkk, rsLkkh, rkuzk, k{kS, {kuzkMkk,{uhs{kt k txkurk Mkkku f{kuMk{e hMkkLkwt kkxwt kzwt nkwt.kkkk{ ytkkS{kt k kkkuzwt Vqtfkkkt ]kku hke kktnkkt yLku eskwhXku kuhkku nkku. ytkkS rMkkh{kt kkkuzwt Vqtfkkkt nkuzMk hkke kkt

  nu wt?yykkkkff kkuuffuuss uu{{{{kktt ::Lkkkrhf WLkkLkyrskMknu skwt nkwt fuMkhfkh yuh ELzkLku kuXefhk kMk fhe hne Au khu

  zkuh Mkk{u Yrkk{kt kuk [kw hnukktyksu VkuhuMk{kt Yrkku 72 kiMkk xeLku53.85Lke ykuxkE{ Lke[e Mkkkxeyu kthkku nkku. zeMkoLkk {ku irf Mkhu rr

  yukkuELx{uLx

  {kxuswyku

  kkLk 17

  rkkeoyku VkuxkukkV {kufu

  ku. 12 MkkLMkLkwtyksu krhk{

  ku. 12 MkkLMkLkwt krhk{ yksu kwhwkhunuh ku, su{kt 99 fu 99ke wkMkoLxkR hkkk rkkeoykuLkk VkuxkMktu{kt rMk fhku, ykke ykkrkkeoykuyu {kfoexLke Lkf yLku kkMkkkuxoMkkRLkku Vkuxku Mkktsu 5kt[ kk Mkwe{ktMktu fkko kh knkU[kzkLkku hnuu.

  MkhLkk{wtMktu fkko, knw[hkS hkuz, fkhuekkk.

  LkkU VkuxkLke kkA rkkeoykuyu kkukkLkwt

  kqhwt Lkk{ y~ wt. {kfoexLke uhkuk kkA xurVkuLk

  Lktkh y~ ku.

  MkkuLkk{kt k rMk{kt ``700Lkku fzkfku

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 15 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 15 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 15 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 15 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 15 Wkh

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkhyLku wske rMk kkwt irLkf

  r.Mkt. 2068, ik 5 kwhwkh, 10 {u, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : zkuhk REG NO. VDR-E/27/2012-14 RNI REG NO.43483/1985 Estd : 1923 `` 2-25 kkLkkt : 18+8

  {nkhkLkwt{hkku rLkLk Auk [kh {rnLkkke fuLMkhLke ke{khe Mkk{u q{kk nkk

  ruk kus 5 yLku 16

 • hMkkLke kkuVkLkekk{ku{k yksu {kuze Mkktsu kkuyu uhku Lkktku

  nkku yLku kus kLk Mkkku yzku fkf Mkwe hMkk

  hMku nkku. kku AkuxkWukwh kkwfk{kt k kkkuhkk kew kkkh AkR kw nktw. kurMkkh{kt kkkuh kk khu kLk [u hMkk kqxekzku nkku u fu kkuzku Mk{{kt hMkk hkufkR kkunkku. WuLke Au fu Auk 4 rMkkeAkuxkWukwh ktkf{kt ykfku kku uhkR hkk AuyLku eseLkk [{fkhk kR hkk nkk hr{kLkyksu hMkk hMke kku nkku. khu kt[{nkrskLkk kkkkZ LkSf ykuk tkwkuzk{kteseLkk fzkfk zkfk yLku kkkuzk Mkkkuku{kh hMkk kqxe kzku nkku. tkwkuzk{ktkwkh nkukke kwkhe nkx hkR nke yLkukk{zkyku{ktke hekhkuLke khu ez W{xe nkekuk Mk{u s kkkuzk yLku hMkku nkx kh{ktyVzk kVzeLkku {knku MkSo eku nkku. yksu

  tkwkuzk yLku ku rMkkh{kt kzuk hMkkLkexLkkLku kk fhkk { kwshkkLkk zkuhk,Y[, ytfuh, kt[{nk yLku knkurskyku{kt kh{e yLku kVkhkLkwt Mkk{kkkk hkw nkwt.z uhLke Vrhkku{kt fuxef kyku{kt zkwhuxeMk Lkk{Lkw knku Au. suLkk fkhu khtkh kukk kkkunkukke heh{kke Mkkurz{ kkuxur{ ykuAwkR Au.WLkkk{k kVkhk yLku kh{ekekeLkku u Au yuxu ykk eoykuLkkheh{kke {ekLkw {k khu {k{k xeskw nkukke z uhLke Vrhk{k khkukkku nku Au. WLkkk hr{kLk z uhLke

  Vrhk{kt ytksu 10 ke 15 xfkLkkukhku kkku nku Au.

  {rnk {wMkkVhLkkE rhkk{kt kuMke kk nkk. rhkk

  [kfu MkwMkuLk hkuz khV rhkk E skLkuku ykh [kuf khV ee nke. kukerk{kkuLku yk MkkEz fu{ E ykuAku.? ku{ rhkk [kfLku fnukkt kuu hMkkukt nkukke ykh [kuf kELku swt kzuku{ fkwt nkwt. ku kAe [kfu ykh [kufkkMku yrkuf yukkxo{uLxLke Mkk{uLkk hkuzkh rhkk kt fhe rk{kkuLkLku fkwt fu,rhkk kkze kE Au, yuxu k{khu Wkhwtkzu. rk{kkuLk kkukkLkku Mkk{kLk ELkurhkk{ktke Wkhkk nkk, khu kkALkeMkex kh kuXuk yuf qtxkYyu ku{LkekkMkuLkwt kMko qtxkLkku kMk fkou nkku.

  khtkw rk{kkuLku kMko Lkn AkuzkktqtxkYyu ku{Lke Mkkku kkke kh Wkheykku nkku. ytku rhkk [kf Mkrnk[kh qtxkYyku rk{kkuLk kh kqxe kzeku{Lkk nkk{ktke kMko qtxk{kt MkVhkk nkk.yk kLkkLku kku ku{ukw{kkw{ fhe {wfkk kufku kuze ykknkk. suke khkE kuk qtxkYykurhkk {wfe kke kk nkk. yk xLkkLke

  kkkt su.ke hkuz kkueMk xLkkMku kuze kEnke. kkueMku Lkrzk kkrMktkLke ykuxku rhkk fksuee nke. kkueMku rhkkLkk LktkhLkk ykkhu kkkMkfhkkt kuLku y{kkke yuLk.yku.Mke ykkk{ktyke nkukLkwt knkh ykwt nkwt. kkueMkurk{kkuLku fhuk oLkLkk ykkhu rhkk [kfMkrnk [kh qtxkYykuLke kuku nkk he Au.yksu kwsfux

  233 5500 xku e Lktkh khke khek{e fku. ku{s rkkeoyku fkukutMk Lkkerkkoyku ykuLkkRLk khek{ uR fu kueMkk fhkR Au.k{k{ f{o[kheyku

  yhku, rLkr{k {kuLk Lkne sukyLkufr fkhkuLku ELku kkteLkkh{kt MkkknAke LkSf hkt kuk nkk.Y[{kt rk-

  Lkkutkku nkku. khke Rkkrn{ kuxekkkkku Vhkku nkku. nk ku rMk knuk s ku{wtkR Mknkhk yuhkkuxo khke kkLsuLkek kkukMkrkLku ykkhu kke skLke kuhe fhkku nkku.khu {wtkR kkueMkLke [kuMkkRLku fkhu ku kkukMkrk Mkkku zkkR skk kuLku {wtkR kkueMku ytuhekkueMkLku nku fkuo nkku. Mkkih{tze nkhk

  ]eke 41 fk ko qh Au. su uk fuLkhk 55-fufhue ykk 18 fkf{kt yuf Vuhkuqhku fhu Au. yu f{kt u ]e fhk u ku {kuxkuAu. ]e yu [te su{ 55-fufhu-R wh ykon, uk 55-fufhu khke ykk yuf s {whke Vhku nkuku eu ue 55-fufhu hVekxetw k{k 3,140 rze nkukwt rMh xurMfku{kt nuekh kutktw Au. uykk u[w khke su{ keke s uku Auyu ue ykk hkwt {nkfk ykh Au.u[w fhk f{kt kkuzku kku Au. htw ue hS]re k ne nkukwt kk, sueyu,yu rMh yusLe khk nuh fhktw nkuktwr ou W{uwo nwt.

  ukkheLkk hrsMxuLkMkrnkLke [kuMk Lkerk y{{kt {qfkku sYhe

  (rkrLkr wkhk) zkuhk kk.9rMk{fkzo kqhk kkzke ftkLkeyku

  rMk{fkzo u[Lkkh ukkhe {kxuuLkkhrsMxuLk MkrnkLke [kuMk Lkerk zeLkkkLkwt ykkusLk fhu kku rMk{fkzoLkkqhWkkukke yk[hk{kt ykkekwLkkkuhe yxfke fk ku{ Au yk{kxu rMk{fkzo kqhk kkzke ftkLkeykuMkkku LkSfLkk r{kt yuf kuXfk