BAM . Ninoofse poort

download BAM . Ninoofse poort

of 112

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

masterplan voor de ninoofse poort + ontwerp opleidingscentrum, ateliers en kantoren...

Transcript of BAM . Ninoofse poort

 • Opleidingscentrum

  Brussel Anderlecht Molenbeek

  1 Ma aAD - Sint Lucas BrusselAnalyse | Schetsontwerp |ontwerpproces | Voorontwerp

  De Smedt KevinKwanten Pieter - Jan

  In opdracht van:

  Van Herck TineNewton CarolineDe Weer Wim

  BAMproject

 • 5 Multifunctionaliteit van de plek Onderzoek naar functies, morfologie, densiteit en mobiliteit.

  17 Multiculturaliteit van de plek Onderzoek naar cultuur, werkloosheid, woonomgeving en veiligheid.

  23 Historiek van de plek Onderzoek naar de ontwikkeling van Brussel en Molenbeek.

  31 Onderzoekmatig ontwerpen Onderzoek naar mobiliteit en programma.

  37 Conceptnota Visie omtrent het programma in het gebouw en de aanpak van de site.

  43 Schetsontwerp Inplanting Snedes Sfeerbeelden

  61 Ontwerpproces

  73 Voorontwerp Grondplannen|76 Snedes|94 Sfeerbeelden|98

 • Multifunctionaliteit van de plekOnderzoek naar inplanting, functies, mobiliteit en densiteit 5

 • De Ninoofse Poort als multifunctioneel knooppunt van Brussel

  De site bevindt zich aan de kleine ring rond Brussel, op n van de gro-te knooppunten die het centrum van Brussel verbindt met grootsteden in Vlaanderen en Walloni. Omdat de site juist op dit knooppunt ligt, brengt dit natuurlijk ook met zich mee dat de driehoekige verkeersader druk be-zocht wordt, s ochtend, s middags en s avonds.De site zelf ligt net buiten het drukke centrum van Brussel en geniet dus ook niet meer van de aangename, Brusselse sfeer. Op dit knooppunt ver-

  bindt de site niet alleen de verschillende verkeersassen, de site is meteen ook een grens tussen drie verschillende gebieden n culturen. Ten oosten van de site vinden we het centrum van Brussel dat voorna-melijk teert op zijn drukbezochte toeristi-sche mijlpalen, zijn Europese ligging en zijn multicultuureel karakter. Ten zuidwes-ten vinden we een deelgebied van Ander-lecht waar voornamelijk autohandelaars zich hebben gevestigd. Tenslotte vinden we ten noordwesten Sint-Jans-Molenbeek dat met zijn multiculturele karakter afgelo-pen weken meermaals in het nieuws ver-scheen.

  INPLANTING

 • De Ninoofse Poort als multifunctioneel knooppunt van Brussel

  Nadat Sint-Jans-Molenbeek de afge-lopen weken en maanden meermaals in het nieuws is verschenen, denkt de politiek er nu meer dan ooit aan om Molenbeek grondig aan te pakken. De nultolerantie is een feit en moet binnen enkele maanden zo goed als opgelost zijn. Hier kan een stevige ingreep in het levensnet een oplos-sing bieden. Zowel in het centrum van Brussel als in Sint-Jans-Molenbeek merken we meer en meer hoogwaar-dige projecten op die de stad archi-tecturaal naar een nieuw niveau trekt.

  Het volstaat daarom niet slechts een ontwerp te plaatsen maar men moet er bij het schetsontwerp vanuit gaan of het al dan niet zal werken. Hiervoor moet men eerst en vooral op zoek gaan naar de zwaktes en de sterktes van het ge-bied. Daarom zal men dan ook focussen op de bestaande sociale controle en die, in de mate van het mogelijke, ver-sterken door ontwerpen te gaan toevoe-gen of verwijderen. Reeds bestaande, grootschalige gebouwen worden in dit denkwezen herbekeken en aangepast naar de hedendaagse nood (bv. Belle-vue gebouw).

  MORFOLOGIE

  0 10m 20m

 • De Ninoofse Poort als multifunctioneel knooppunt van Brussel

  De site teert voornamelijk op de druk-te die voorkomt uit de belangrijke ver-keersassen. Deze drukte brengt al-leen voorbijrijdend verkeer met zich mee dat een enorme invloed heeft op de leefkwaliteit van de site. Op de site zelf vestigen zich kleinere sportac-comodaties en leegstaande panden. Rondom de kern zien we hier en daar groene zones die in de drukte van het verkeer maar al te snel verzwakken. Naar de kant van Anderlecht hebben vooral autohandelaars zich gevestigd samen met een school met bijhorende

  sportaccomodatie. Binnen de klei-ne ring van Brussel merken we nog enkele historische overblijfselen op (waaronder de commandoposten ter hoogte van de Ninoofse Poort). Aan de kant van Sint-Jans-Molenbeek be-vindt zich een klein sport/cultuurhuis met bijhorend recreatieterrein. Daar-naast vinden we ook nog de gebou-wen van BelleVue terug die binnen-kort zullen worden omgebouwd tot 2 hotels, toneelzaal, creactive factory en gekoppeld aan n hotel, een ho-telschool .

  FUNCTIES

 • De Ninoofse Poort als multifunctioneel knooppunt van Brussel

  Ondanks de enorme verkeersdruk-te en de toenemende verkrotting en verwaarlozing ter hoogte van de site, geeft het gebied een open indruk. Rondomrond de site vinden zowel pu-blieke als private (groene) leegtes die de drukte doorprikken en hier en daar dan ook wat ruimte geven op schaal van de voetganger en fietser. Derge-lijke open ruimten staan daarom dan niet garant voor een kwalitatieve be-leving n werking, organisatorisch en planmatig onderzoek zal meer infor-matie geven over de bestaande situ-

  atie (zie verder). Na deze informatie te hebben vergaard, is het aan de ontwerper en stedenbouwkundige om dieper in te gaan op de materia en te onderzoeken hoe al deze kleinere, open ruimten kunnen gecombineerd worden in een groter geheel. Zo kan men op schaal van de voetganger en fietser, maar ook op schaal van de auto, tram en bus, een structuur ge-ven die elke tak van de site ten goede komt.

  DENSITEIT

 • BERG

  ENSE

  STW

  .

  CH. D

  E MO

  NS

  ALS

  EM

  BE

  RG

  SE

  STW

  .C

  H. D

  'ALS

  EM

  BE

  RG

  WA

  TER

  LOO

  SE

  STW

  .

  CH

  . DE

  WA

  TER

  LOO

  NINOOFSESTW.

  CH. DE NINOVE

  STW. OP GENT

  CH. DE GAND

  WAVERSE STW.

  CH. DE WAVRE

  LEUVEN

  SESTW.

  CH DE LO

  UVAIN

  HAECHT

  SESTW.

  CH. DE

  HAECH

  T

  VILV

  OO

  RDSE

  STW

  .

  CH D

  E VI

  LVO

  RDE

  DILBEEKNINOVE

  ITTERBEEKNINOVE

  HALLE

  RUISBROEK

  ST PIETERS LEEUW

  BEERSELLINKEBEEK

  LINKEBEEKHUIZINGEN

  ST. GENESIUSRODEWATERLOO

  HOEILAARTLA HULPE

  JEZUS EIKOVERIJSE

  LA HULPE

  GROENENDAEL

  TERVUREN

  WEZEMBEEK OPPEM

  ZAVENTEMST. STEVENS WOLUWE

  ZAVENTEMST. STEVENS WOLUWE

  VILVOORDEWILLEBROEK

  GRIMBERGENSTROMBEEK

  MEISELONDERZEEL

  WEMMELMERCHTEM

  VILVOORDE

  WEMMEL

  ZELLIKASSE

  ST ULRIKS KAPELLE

  ST PIETERS LEEUW

  11b

  12b

  12a

  11a

  10a

  3a9a

  6a

  5a

  5b

  4

  6b

  9b

  10b

  3b

  8

  7

  2b

  2a

  1a

  1b

  MM

  MMa

  SZa

  SZb

  CK

  CK

  SZMMbPP

  A

  B

  C

  Voiries quipes de marquage suggr Wegen met suggestiestroken

  Voiries avec quipement standard

  Permis d'urbanisme existant excuterBestaande, uit te voeren bouwvergunning

  Voiries non quipes, tudierNiet uitgeruste wegen, te bestuderen

  En tudeIn studie

  Marquage suggr en tudeSuggestiestroken in studie

  Wegen met bevredigende aanleg

  STAND VAN ZAKEN-FIETSINFRASTRUCTUUR OP GEWESTWEGENETAT DES LIEUX-VOIRIES REGIONALES CYCLABLES

  09/2009

  C URBISsch. ch 1/6000

  LEGENDE

  De Ninoofse Poort als verkeershart van Brussel

  Hoewel de site op sommige plaatsen beschikt over een aannemelijke set aan voetpaden, is het voor de voet-ganger zowel onaangenaam als on-veilig om het knooppunt te gebrui-ken. Niet alleen het onderhoud van de voetpaden is belangrijk, ook de ligging in het groter geheel en de af-stand tot het openbaar vervoersnet is belangrijk. Bij dergelijke drukke ver-keersknooppunten is het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken in de verschillende takken van de mo-biliteit en hierin ook ontwerpmatig re-

  kening mee te houden. Fietsers kun-nen op deze site ook niet rekenen op enige sympathie daar zij maar op en-kele plaatsen kunnen rekenen op een goedonderhouden fietsnet. De fietser heeft de natuurlijke aanleg niet om tij-dens de verkeersdrukte naast het au-toverkeer te rijden. Dit druist dan ook in tegen alle regels rondom veiligheid en kwalitatieve ervaring. Wanneer de ontwerper wil gaan naar een goede samenhang van de verschillende ver-voersmiddelen, dan is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan voetganger en fietser.

  TE VOET/FIETS

 • De Ninoofse Poort als verkeershart van Brussel

  In dit gebied zijn de bus en de tram het belangrijkste n snelste ver-voersmiddel. Ten minste, als je snel naar de binnenstad wil. Na even de verschillende haltes van de tram in beeld te hebben gebracht, valt er ons al snel op dat de tram zich enkel manifesteert langs de kleine ring van Brussel en op de Ninoofse steenweg (richting Ninove). Daarbij kan men ook nog gebruikmaken van de aan-wezigheid van de buslijnen, die zich verspreiden over de binnenstad, de Ninoofse Poort, de kleine ring en Mo-

  lenbeek. Tegen alle verwachtingen in merken we op dat er in het binnen-gebied van Molenbeek en Anderlecht maar weinig bushaltes tegenkomen. Het is dan ook aan de inwoners om, te voet of met de fiets, naar de dichts-bijzijnde halte te stappen/fietsen. Zo komt het dat wanneer deze inwoners zich willen verplaatsen binnen het ge-bied (of richting binnenstad), meer-dere vervoersmiddelen zullen moeten aanspreken. Buitenstaanders zullen dan ook goed moeten zoeken naar aansluitingen, willen ze de Ninoofse Poort snel bereiken.

  TRAM/BUS

 • De Ninoofse Poort als verkeershart van Brussel

  De metro is een uiterst efficint ver-voermiddel om zich te verplaatsen in Brussel. Doordat de metros voor het grootste deel ondergronds rijden, hebben ze geen last van verkeershin-der en brengen ze je