Bachelor thesis reglement

of 45 /45
ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN BACHELORTHESISREGLEMENT 2016 (Geldend vanaf 9 februari 2016)

Embed Size (px)

Transcript of Bachelor thesis reglement

Page 1: Bachelor thesis reglement

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

BACHELORTHESISREGLEMENT 2016

(Geldend vanaf 9 februari 2016)

Page 2: Bachelor thesis reglement

1

INHOUDSOPGAVE INLEIDING ...................................................................................................................................................... 3

1 ALGEMENE BEPALINGEN ...................................................................................................................... 5

Artikel 1 Definities ............................................................................................................................... 5

Artikel 2 Omvang, vorm en inhoud bachelorthesis ............................................................................. 5

Artikel 3 Eisen thesis ........................................................................................................................... 6

2 AANVRAAG THESIS ................................................................................................................................ 8

Artikel 4 Ingangseisen .......................................................................................................................... 8

Artikel 5 Aanvraag voor aanvang thesis .............................................................................................. 8

3 BEGELEIDING ......................................................................................................................................... 9

Artikel 6 Toewijzing en eisen individuele begeleider ......................................................................... 9

Artikel 7 Taken begeleider ................................................................................................................... 9

Artikel 8 Duur begeleiding ................................................................................................................. 10

Artikel 9 Richtlijnen voor de begeleiding. ......................................................................................... 10

4 INDIENING EN BEOORDELING CONCEPTTHESIS................................................................................. 12

Artikel 10 Toestemming indiening ...................................................................................................... 12

Artikel 11 Indiening conceptthesis en administratieve afhandeling ................................................... 12

5 INSTELLING THESISCOMMISSIE .......................................................................................................... 13

Artikel 12 Samenstelling Thesiscommissie .......................................................................................... 13

Artikel 13 Eisen leden Thesiscommissie .............................................................................................. 13

Artikel 14 Algemene verantwoordelijkheden Thesiscommissie ......................................................... 13

6 BEOORDELING THESIS ......................................................................................................................... 15

Artikel 15 Bespreking conceptthesis ................................................................................................... 15

7 PROCEDURE INDIENING EN GOEDKEURING FINALE THESIS .............................................................. 17

Artikel 16 Indiening en goedkeuring finale thesis ............................................................................... 17

8 PRESENTATIE EN VERDEDIGING ......................................................................................................... 18

Artikel 17 Vaststelling datum, tijdstip en locatie................................................................................. 18

Artikel 18 Inhoud en duur presentatie en verdediging ....................................................................... 18

Page 3: Bachelor thesis reglement

2

Artikel 19 Beoordeling presentatie en verdediging............................................................................. 18

Artikel 20 Vaststelling judicium ........................................................................................................... 18

9 FRAUDE/PLAGIAAT ............................................................................................................................. 20

Artikel 21 Vaststelling fraude/plagiaat ................................................................................................ 20

10 GESCHILLEN ..................................................................................................................................... 21

Artikel 22 Behandeling geschillen ....................................................................................................... 21

11 AUTEURSRECHTEN/OMGAAN MET GEVOELIGE INFORMATIE ....................................................... 22

Artikel 23 Auteursrechten ................................................................................................................... 22

Bronvermelding .......................................................................................................................................... 23

Bijlagen: ....................................................................................................................................................... 24

Bijlage 1 Dublin Descriptoren ............................................................................................................ 24

Bijlage 2 Aanmeldingsformulier bachelorthesis ................................................................................ 26

Bijlage 3 Overeenkomst begeleider en student ................................................................................ 29

Bijlage 4 Planning traject thesisbegeleiding ...................................................................................... 30

Bijlage 5 Beoordelingsformulier concept bachelorthesis .................................................................. 33

Bijlage 6 Formulier indiening conceptthesis...................................................................................... 37

Bijlage 7 Formulier indiening finale thesis......................................................................................... 38

Bijlage 8 Formulier beoordeling afstudeerpresentatie en verdediging ............................................ 40

Bijlage 9 Voorbeeld voorblad bachelorthesis ................................................................................... 43

Bijlage 10 Schrijfwijzer (apart document) ........................................................................................... 44

Page 4: Bachelor thesis reglement

3

INLEIDING

De bachelorthesis vormt de afsluiting van de bacheloropleiding. Met deze thesis laat de student zien dat

hij/zij in staat is om onder begeleiding, maar in hoge mate zelfstandig de in de studie verworven kennis,

inzichten en vaardigheden in het eigen vakgebied toe te passen op wetenschappelijk niveau in concrete

praktijk- en onderzoekssituaties en dat hij/zij in staat is over de werkzaamheden en bevindingen te

rapporteren.

Het doel van de thesis is het integreren van de tijdens de opleiding verworven kennis, inzichten en

vaardigheden. De thesis is een synthese en toetst het analytisch vermogen van de student. Deze

integratie is erop gericht de student voor te bereiden op een adequate, zelfstandige beroepsuitoefening

en op het volgen van een masteropleiding.

De competenties waaraan de student voldoet, zijn de volgende:

a. De student demonstreert met de bachelorthesis dat hij/zij onder supervisie in staat is tot het

ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een thesis die voldoet aan de

gestelde criteria.

b. De student laat zien dat hij in staat is een onderwerp te behandelen dat relevant is voor de studie.

Dit betekent dat de student de te onderzoeken probleemstelling helder, kritisch en logisch

consistent kan beschrijven, analyseren, beoordelen en beargumenteren.

c. De student laat zien dat hij in staat is theorie en empirische data te integreren.

d. De student laat zien dat hij in staat is kritisch te reflecteren op het gekozen onderwerp/vraagstuk.

Voor u ligt het concept van het bachelorthesisreglement dat van toepassing is op de volgende

bacheloropleidingen aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom

Universiteit van Suriname (verder te noemen de Faculteit): Sociologie, Public Administration, Agogische

Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie, Rechten, Bedrijfskunde en Psychologie.

Met dit reglement wil de Faculteit eenduidigheid bereiken in de kwaliteitseisen en beoordeling van de

bachelorthesis.

De meer specifieke punten per studierichting zullen worden vastgelegd in de thesishandleiding van de

studierichtingen.

Als uitgangspunt voor dit reglement is gekozen voor de grondgedachten vastgelegd in de Dublin

Descriptoren, (zie bijlage 1: Dublin Descriptoren) die ook bij de opzet van de bachelor–master- (BAMA)

structuur in 2002 hebben gegolden.

Page 5: Bachelor thesis reglement

4

Conform de Dublin Descriptoren richt een bachelor wetenschappelijke opleiding (WO) zich primair op

het afleveren van studenten “die beschikken over generieke academische kernvaardigheden die zijn

verworven door zich te verdiepen in basiskennis, met name theorieën, basistechnieken en basis-

methoden in een bepaald vakgebied”. In bijlage 1 vindt u de eindcompetenties van de bachelor WO.

Door de invoering van de BAMA-structuur is het noodzakelijk geworden de werkstukken ter afsluiting

van de bacheloropleidingen en de masteropleidingen, respectievelijk de bachelorthesis en de master-

thesis, nader te definiëren. Ten tweede is vanuit het oogpunt van kwaliteitszorg bij docenten onderling

en als waarborg voor de student een systeem opgezet om helderheid te verkrijgen over de wijze waarop

de theses worden beoordeeld.

Het reglement is opgebouwd uit 11 hoofdstukken. Het bevat richtlijnen en procedures voor de

organisatie van het afstudeertraject en voor de beoordeling van de bachelorthesis.

In de bijlagen zijn verschillende formulieren opgenomen die relevant zijn in het afstudeertraject.

Tot slot is een zogenoemde Schrijfwijzer separaat opgenomen die bedoeld is als handleiding voor en

naslagwerk bij het schrijven van werkstukken in het algemeen en de afstudeerthesis in het bijzonder.

Page 6: Bachelor thesis reglement

5

1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities - Examencommissie; een door het Faculteitsbestuur ingestelde commissie die verantwoordelijk is

voor de controle op en het bekrachtigen van examens en tentamens/blok- en practicumtoetsen, de

organisatie en de coördinatie van tentamens/blok- en practicumtoetsen van de Faculteit dan wel

van een door de Faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen. In het afstudeerproces

worden de bevoegdheden van de Examencommissie gedelegeerd aan de Richtingscoördinator (RC).

De Examencommissie blijft echter de eindverantwoordelijke (zie Examen Reglement art. 3 lid 7).

- Thesiscommissie; een door de RC samengestelde commissie die wordt belast met de beoordeling

van de (concept) thesis en het vaststellen van het judicium. De uitslag wordt bekrachtigd door de

Examencommissie. De Thesiscommissie wordt na het afstuderen ontbonden (zie Examenreglement

art. 3 lid 6).

- Begeleider; docent/deskundige belast met de begeleiding van de student bij het samenstellen van

het theoretisch kader, het empirisch onderzoek en het schrijven van de afstudeerthesis.

- Medebeoordelaar; docent/deskundige die naast de begeleider (en de voorzitter/RC ) lid is van de

Thesiscommissie die belast is met het kritisch lezen van de conceptthesis en het becommentariëren

ervan.

- Richtingscoördinator (RC); functionaris die leiding geeft aan de studierichting en ambtshalve als

voorzitter van de Thesiscommissie optreedt bij het afstuderen van studenten. (Indien er bijzondere

redenen aanwezig zijn, kan de RC vervangen worden door een lid van de Examencommissie.)

Artikel 2 Omvang, vorm en inhoud bachelorthesis 1. De bachelorthesis heeft een gewicht van 12 studiepunten (SP’s ); dat is 12 x 28 werkuren (contact-

uren plus studie-uren). Dit betekent een werkbelasting van 300 – 360 uur voor de student.

2. De omvang van de thesis dient te liggen tussen 11000 en 13000 woorden, exclusief titelpagina,

voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave, referenties en bijlagen.

3. Voor wat betreft de inhoud kan het type onderzoek zijn een:

a. empirisch onderzoek in combinatie met /voorafgegaan door literatuuronderzoek;

b. literatuuronderzoek waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van materiaal van derden:

theorie, secundaire empirische data, statistisch materiaal, overige literatuur etc.

Page 7: Bachelor thesis reglement

6

4. De thesis is een rapport of verslag van een eigen onderzoek of deel van een groter onderzoek.

a. Het eigen onderzoek heeft betrekking op een zelfgekozen thema binnen de gekozen major of

specialisatie.

b. Als deel van een groter onderzoek, kan dit zijn:

- een verslag van een (intern) onderzoek binnen de universiteit (onderdeel van een

promotieonderzoek van een docent of opdrachtonderzoek van een docent of onderzoek als

deel van het onderzoeksprogramma van de Faculteit/Studierichting );

- een verslag van een extern uitgevoerd onderzoek (onder auspiciën van een bedrijf,

organisatie of instelling).

Artikel 3 Eisen thesis 1. Algemene eisen:

a. De thesis dient zoveel als mogelijk blijk te geven van voldoende originaliteit en creativiteit.

b. De wetenschappelijke en maatschappelijke/beleidsrelevantie dienen duidelijk herkenbaar te

worden aangegeven in de thesis.

c. De student dient relevante (met andere woorden voor het onderwerp van belang zijnde

ondersteunende/aanvullende literatuur) en zoveel mogelijk geactualiseerde literatuur, inclusief

artikelen en journals te gebruiken.

d. De wetenschappelijke literatuur dient betrekking te hebben op methodologie, empirische studies en

theoretisch kader (verdere specificatie naar het vakgebied in de handleidingen).

e. Het stuk dient heldere kwalitatieve en/of kwantitatieve analyses te bevatten (afhankelijk van de

onderzoeksmethode).

f. Het stuk dient te voldoen aan fundamentele criteria voor wetenschappelijk onderzoek: objectiviteit,

validiteit, betrouwbaarheid en controleerbaarheid.

g. De argumentatie dient helder en consistent te zijn.

h. Primaire en secundaire bronnen dienen adequaat vermeld en deugdelijk geanalyseerd te worden

volgens een internationaal erkend bronvermeldingssysteem.

Page 8: Bachelor thesis reglement

7

2. Eisen ten aanzien van samenstelling thesis

De thesis bestaat uit 3 (drie) hoofdbestanddelen:

• inleidend en theoretisch gedeelte

• toegepast gedeelte/onderzoeksmethode/onderzoeksresultaten en analyse;

• conclusies, discussie en aanbevelingen. 3. Stijl- en vormeisen: zie Schrijfwijzer ADEK (concept)

a. Stijl: hierbij gaat het om de schrijfstijl van de scriptie. De algemene eisen voor de bachelorthesis als

onderzoeksverslag zijn objectiviteit, precisie, logica, zorgvuldigheid en helderheid.

b. Taal: de thesis wordt geschreven in correct Nederlands of correct Engels.

c. Vormgeving: hierbij gaat het om de uiterlijke verzorging van de rapportage.

Page 9: Bachelor thesis reglement

8

2 AANVRAAG THESIS

De bacheloropleiding duurt nominaal 3 jaar en telt minimaal 180 studiepunten (SP’s) en maximaal 190

SP’s. De opleiding bestaat uit een B-I-fase (1e jaar) met minimaal 60 SP’s en de B-II-fase (2e en 3e jaar

samen) met minimaal 120 SP’s, inclusief de thesis met 12 SP’s.

Artikel 4 Ingangseisen 1. Om formeel aan de thesis te kunnen beginnen, moet de B-I-fase (minimaal 60 SP’s) zijn afgerond en

alle hoofdvakken van de B-II-fase (minimaal 96 SP’s) zijn gehaald. In termen van keuzevakken is een

tekort van maximaal 18 punten toegestaan.

2 Wanneer de student nog niet aan de ingangseisen van de bachelorthesis voldoet, kan de student

hiertoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek ter beoordeling indienen bij de Examencommissie.

Artikel 5 Aanvraag voor aanvang thesis 1. De student die gerechtigd is een aanvang te maken met de thesis, treedt met de RC in overleg over

het onderwerp en de te kiezen begeleider.

2. Nadat de RC het onderwerp, de probleemstelling en begeleider heeft goedgekeurd, richt de student

een aanvraag tot toestemming voor de aanvang met de thesis aan de Examencommissie door

middel van het thesisaanmeldingsformulier (zie bijlage 2: Aanmeldingsformulier bachelorthesis).

3. De Examencommissie beslist binnen 10 werkdagen over de aanvraag. Dit besluit wordt schriftelijk

kenbaar gemaakt aan de student.

4. Indien het advies positief is, mag de student een aanvang maken met de thesis. Bij een negatief

advies met toelichting dient de student de procedure tot aanvraag voor aanvang met de thesis

opnieuw in gang te zetten.

Page 10: Bachelor thesis reglement

9

3 BEGELEIDING

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de thesisbegeleiding, is vastgelegd in de thesishandleiding

van de opleiding.

Artikel 6 Toewijzing en eisen individuele begeleider 1. De RC wijst een begeleider aan op basis van het thesisonderwerp, de kwaliteiten van de begeleider

en voor zover het een docent betreft, wordt er rekening gehouden met zijn/haar werkbelasting. De

student mag een voorkeur voor een begeleider uitspreken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de

RC.

2. Voor de begeleider gelden de volgende eisen:

Hij/zij is bij voorkeur een docent van de Faculteit.

Hij/zij beschikt over vakspecifieke kennis en ervaring op het gebied van methoden en

technieken van wetenschappelijk onderzoek.

Hij/zij heeft aantoonbaar ervaring in het begeleiden (dit ligt ter beoordeling aan de RC). De

ervaring moet duidelijk vermeld staan in het CV.

Opmerking

Op advies van de RC kan besloten worden een M&T-specialist in te schakelen ten behoeve van de

begeleiding.

Artikel 7 Taken begeleider 1. De begeleider draagt verantwoordelijkheid voor de aanvaarding van de thesis. De begeleider ziet

erop toe dat de thesis voldoet aan de eisen die in het algemeen aan een thesis op bachelorniveau

worden gesteld (Artikel 3). De beoordeling van de thesis door de begeleider geschiedt aan de hand

van duidelijk geformuleerde criteria (zie bijlage 5: Beoordelingsformulier concept bachelorthesis).

2. De begeleider geeft de algemene richting van de thesis aan en adviseert de student over de opzet en

uitvoering van de thesis zodat hij/zij in staat is met een grote mate van zelfstandigheid binnen de

vastgestelde termijn van één semester een kwalitatief goede thesis te produceren en af te studeren.

3. De begeleider pleegt periodiek overleg met de student over wijzigingen en/of aanvullingen in de

thesis (zie bijlage 4: Planning traject thesisbegeleiding).

4. Gesprekken tussen begeleider en student worden gevoerd op basis van teksten op papier die

minimaal 10 werkdagen vooraf door de student worden ingeleverd (zie bijlage 3: Overeenkomst

begeleider en student).

Page 11: Bachelor thesis reglement

10

5. Begeleider en student houden ten behoeve van de thesisvoortgang schriftelijk het volgende bij:

de planning: begindatum, geplande einddatum, tussentijdse bijstelling van de planning (zie

bijlage 4: Planning traject thesisbegeleiding);

de data van begeleidingsbijeenkomsten/bilaterale gesprekken;

de gemaakte afspraken over correcties en dergelijke. De begeleider dient alle reacties/

commentaren op de door de student ingediende stukken schriftelijk vast te leggen (zie bijlage 4:

Planning traject thesisbegeleiding).

6. Het ingevulde formulier mag te allen tijde worden opgevraagd door de RC of de Examencommissie

(onder andere als onderliggend stuk bij het behandelen van verzoekschriften).

Artikel 8 Duur begeleiding 1. De thesisbegeleiding begint bij voorkeur aan het begin van een semester en duurt maximaal 15

weken.

2. De student heeft recht op maximaal 2 contacturen aan begeleiding per week gedurende 15 weken

(maximaal 30 uur per student).

3. Voor de uitvoering van de thesis wordt een contract getekend, door de student en begeleider, ter

bevordering van het afstuderen binnen de vastgestelde termijn van 6 maanden (zie bijlage 3:

Overeenkomst begeleider en student).

Artikel 9 Richtlijnen voor de begeleiding. 1. De begeleiding van elke student is vastgesteld op 15 weken. Uitlopen is in principe niet mogelijk. In

bijzondere gevallen – te beoordelen door de Examencommissie na verkregen advies van de RC en

studentendecaan – kan de Examencommissie toestemming verlenen voor verlenging van de termijn

tot ten hoogste 2 (twee) semesters. Verlenging is slechts eenmaal toegestaan.

2. De gronden voor het aanvragen van verlenging zijn: ernstige ziekte van de student of begeleider,

overlijden van een familielid (1e graad), dringende werkzaamheden te verrichten door de begeleider

en andere gronden nader te bepalen door de Examencommissie/RC.

3. Begeleiders dienen tijdig schriftelijk aan de RC en de student door te geven als zij enige tijd niet

beschikbaar zullen zijn en in geval van ernstige ziekte of andere dringende redenen.

Page 12: Bachelor thesis reglement

11

4. Studenten dienen tijdig schriftelijk de RC en de begeleider te informeren in geval van ernstige ziekte

of andere dringende redenen.

5. Een student mag in het begeleidingstraject van begeleider veranderen. Hiertoe dient de student een

gemotiveerd schriftelijk verzoek ter beoordeling in bij de Examencommissie. De gronden voor het

aanvragen van een nieuwe begeleider kunnen onder andere zijn ontslag van de huidige begeleider,

langdurige ziekte of uitlandig zijn van de begeleider, ontoereikendheid van de vakspecifieke kennis

van de begeleider betreffende het specifieke thesisthema en andere nader te bepalen

omstandigheden door de Examencommissie.

6. De begeleider mag voortijdig de begeleiding beëindigen. Dit dient schriftelijk aan de

Examencommissie te worden meegedeeld met vermelding van de gronden voor deze beëindiging

door de begeleiding. De gronden hiervoor kunnen zijn indisciplinair gedrag van de student en

andere omstandigheden nader te bepalen door de Examencommissie.

7. Elke individuele begeleider is verantwoordelijk voor maximaal 4 studenten per semester, afhankelijk

van de werkbelasting en de status (voltijds/deeltijds) van de docent.

Page 13: Bachelor thesis reglement

12

4 INDIENING EN BEOORDELING CONCEPTTHESIS

Het document dat de goedkeuring van de begeleider heeft, wordt aangeduid als conceptthesis.

Artikel 10 Toestemming indiening 1. Is de begeleider van oordeel dat het document aan de minimaal gestelde eisen voldoet, dan

verleent hij zijn goedkeuring aan het document. Dit betekent dat aan de conceptthesis minimaal het

cijfer 6,0 is toegekend door de begeleider, conform het beoordelingsschema (zie bijlage 5:

Beoordelingsformulier concept bachelorthesis).

2. Na goedkeuring van de conceptthesis geeft de begeleider toestemming aan de student om het

document in te dienen bij de Studentenadministratie voor doorgeleiding naar de Examencommissie.

Artikel 11 Indiening conceptthesis en administratieve afhandeling 1. Bij het inleveren van de conceptthesis bij de Studentenadministratie dient de student te overleggen:

a. aanmeldingsformulier bachelorthesis met goedkeuringsbrief van de Examencommissie (zie

bijlage 2: Aanmeldingsformulier bachelorthesis);

b. formulier indiening conceptthesis, ondertekend door de begeleider. Indien er een externe opdrachtgever is, zal deze het thesisformulier mede ondertekenen (zie bijlage 6: Formulier indiening conceptthesis);

c. ingevuld beoordelingsschema conceptthesis, ondertekend door de begeleider en voorzien van

een cijfer/minimaal 6 (zes, geen 5,5; zie bijlage 5: Beoordelingsformulier concept

bachelorthesis);

inschrijvingskwitantie(s);

kopie geboorteakte;

verklaring van de Studentenadministratie waaruit blijkt dat de student alle vakken heeft

afgerond.

2. De Examencommissie is vervolgens verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten met

betrekking tot de bespreking van de conceptthesis in de Thesiscommissie.

Page 14: Bachelor thesis reglement

13

5 INSTELLING THESISCOMMISSIE

Artikel 12 Samenstelling Thesiscommissie 1. Ter bespreking van de conceptthesis stelt de Examencommissie een Thesiscommissie samen binnen

10 werkdagen na indiening van de conceptthesis. (De Examencommissie heeft de bevoegdheid bij

de selectie van de commissieleden notitie te nemen van ingediende rapportages ten aanzien van het

verloop van eerdere afstudeerprocessen.)

2. De Thesiscommissie wordt voorgezeten door een lid van de Examencommissie en bestaat verder uit

de begeleider en een medebeoordelaar. De Examencommissie kan het voorzitterschap echter

delegeren naar de RC of een wetenschapper/docent uit de gelederen van de Faculteit.

Artikel 13 Eisen leden Thesiscommissie 1. De voorzitter heeft minimaal een afgeronde doctoraal/masteropleiding met kennis van en ruime

ervaring op het gebied van sociaalwetenschappelijk onderzoek en beschikt bij voorkeur over

voldoende richtingsspecifieke kennis.

2. De begeleider - bij voorkeur een faculteitsdocent - heeft minimaal een afgeronde

doctoraal/masteropleiding met kennis van en ervaring op het gebied van methoden en technieken

van sociaalwetenschappelijk onderzoek van de betreffende discipline (zie art. 6).

3. De medebeoordelaar heeft minimaal een afgeronde doctoraal/masteropleiding met ervaring en is

bij voorkeur een (externe) deskundige voor wat het onderwerp betreft (vooral de praktische

toepassing/het maatschappelijk nut).

Artikel 14 Algemene verantwoordelijkheden Thesiscommissie

Verantwoordelijkheden voorzitter

1. De voorzitter is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken tijdens de thesisbespreking,

thesispresentatie en thesisverdediging: hij/zij bewaakt de algehele kwaliteit van de thesis.

2. De voorzitter gaat na of de thesis voldoet aan de kwaliteitseisen voor een bachelorthesis conform

Artikel 3, zowel theoretisch-inhoudelijk, methodisch-technisch als qua vormgeving (zie bijlage 5:

Beoordelingsformulier concept bachelorthesis).

3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de procedure rond de vaststelling van het judicium.

Page 15: Bachelor thesis reglement

14

4. De voorzitter bemiddelt in geschillen tussen begeleider en medebeoordelaar; in geschillen tussen

begeleider en student; in geschillen tussen enerzijds begeleider en medebeoordelaar en anderzijds

de student.

5. De voorzitter rapporteert aan de Examencommissie over het proces vanaf het indienen van de

conceptthesis tot en met het vaststellen en het vastleggen van het judicium

Verantwoordelijkheden begeleider

1. De begeleider is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het niveau/de kwaliteit van de thesis

(zie bijlage 5: Beoordelingsformulier concept bachelorthesis).

2. De begeleider geeft de student adviezen voor aanpassing/reparatie van de thesis naar aanleiding

van geplaatste opmerkingen. De student moet de thesis zelfstandig schrijven.

3. De begeleider beoordeelt de thesis, de presentatie en de verdediging en vermeldt het cijfer op de

daartoe bestemde formulieren.

Verantwoordelijkheden medebeoordelaar

1. De medebeoordelaar is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het niveau en de kwaliteit van

de thesis (zie bijlage 5: Beoordelingsformulier concept bachelorthesis).

2. De medebeoordelaar beoordeelt de thesis, de presentatie en de verdediging en vermeldt het cijfer

op de daartoe bestemde formulieren.

Page 16: Bachelor thesis reglement

15

6 BEOORDELING THESIS

De nadruk bij de beoordeling ligt op de wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden van de student. Het

gaat om de mate waarin de student in staat is gebleken met een grote mate van zelfstandigheid een

vraagstelling te formuleren, voorbereidend literatuuronderzoek te verrichten dat vooral gericht is op de

keuze en toepassing van theorieën, op basis hiervan een onderzoeksvoorstel te formuleren en deze

planmatig uit te voeren. Daarnaast wordt de wijze waarop de bevindingen en conclusies schriftelijk en

mondeling zijn gepresenteerd, meegenomen in de beoordeling.

De beoordeling van de verschillende aspecten en het eindoordeel van het concept worden door de Thesiscommissie ingevuld op het beoordelingsformulier (bijlage 5: Beoordelingsformulier concept bachelorthesis).

Artikel 15 Bespreking conceptthesis 1. De Studentenadministratie stelt in overleg met de voorzitter van de Thesiscommissie een datum

vast voor de eerste behandeling van de conceptthesis en treft verder alle administratieve

voorzieningen voor de thesisbespreking (locatie, uitnodigingen, afstemming met Examencommissie

enzovoorts).

2. De eerste bijeenkomst van de Thesiscommissie vindt plaats minimaal 2 en maximaal 3 weken na

indiening en ontvangst van het concept.

3. Elke bespreking van de conceptthesis duurt maximaal 60 minuten.

4. De leden van de Thesiscommissie vullen op afzonderlijke beoordelingsformulieren hun scores in.

5. Indien de medebeoordelaar hetzelfde eindcijfer heeft toegekend als het voldoend cijfer van de

begeleider, worden beide beoordelingsformulieren aangeboden aan de voorzitter van de

Thesiscommissie en kan worden overgegaan tot goedkeuring en indiening van de finale thesis.

6. De commissie treedt altijd in overleg als de medebeoordelaar niet akkoord gaat met het toegekende

voldoend cijfer door de begeleider. De medebeoordelaar heeft in dat geval een cijfer toegekend dat

lager of hoger is dan dat van de begeleider.

7. De voorzitter van de Thesiscommissie geeft op een speciaal daartoe bestemd formulier de

gemiddelde score weer van de cijfers die vermeld zijn op de 2 ingeleverde beoordelingsformulieren

en levert dit samen met de door de begeleider en medebeoordelaar ingevulde formulieren in bij de

Examencommissie.

Page 17: Bachelor thesis reglement

16

8. In geval een onvoldoende wordt vastgesteld door de voorzitter van de Thesiscommissie, wordt na

overleg van deze commissie een reparatieopdracht aan de student gegeven waarbij de thesis moet

worden aangepast. De bevindingen van de Thesiscommissie worden schriftelijk doorgegeven aan de

student en de begeleider. Er volgt dan een tweede bespreking na indiening van de aangepaste

versie. Indien ook deze aangepaste versie niet voldoet, krijgt de student wederom een (tweede)

correctieopdracht.

9. De student heeft maximaal 4 weken de gelegenheid om een gecorrigeerde versie in te dienen bij de

Studentenadministratie. Hierna begint de procedure van beoordeling door de Thesiscommissie

opnieuw.

10. Het eindcijfer na de voldoende bevonden correctieopdracht kan niet > 7.0 zijn.

11. Indien het resultaat na de tweede correctieopdracht (3e bespreking) nog steeds een onvoldoende is,

dient een nieuwe bachelorthesis te worden geproduceerd door de student, waarbij het thesisproces

opnieuw begint. De nieuwe opdracht kan inhouden een aangepaste dan wel een nieuwe

probleemstelling te formuleren en te onderzoeken. Eventueel kan een nieuwe begeleider

aangewezen worden.

Page 18: Bachelor thesis reglement

17

7 PROCEDURE INDIENING EN GOEDKEURING FINALE THESIS

Artikel 16 Indiening en goedkeuring finale thesis 1. In geval het eindoordeel van de thesis een voldoende is, ondertekenen de begeleider, de

medebeoordelaar en de voorzitter het formulier ter indiening finale thesis (zie bijlage 7: Formulier

indiening finale thesis).

2. Na ondertekening dient het formulier tevens als bewijs voor indiening van de finale thesis voor de

publieke presentatie en verdediging.

3. De student levert naast het door de commissie ondertekende beoordelingsformulier 5 exemplaren

van de finale versie en een elektronische finale versie van de thesis in bij de Studentenadministratie.

Page 19: Bachelor thesis reglement

18

8 PRESENTATIE EN VERDEDIGING

Artikel 17 Vaststelling datum, tijdstip en locatie 1. De administratie stelt na afstemming met de Thesiscommissie, de Examencommissie en de student

de datum, het tijdstip en locatie van de presentatie en verdediging vast.

2. De afstudeerpresentie vindt plaats minstens 10 (tien) werkdagen na indiening van de relevante

documenten bij de Studentenadministratie

Artikel 18 Inhoud en duur presentatie en verdediging Het primaire doel van de publieke presentatie is toetsing van communicatieve vaardigheden en

presentatietechnieken. Verder dient het om meer bekendheid te geven aan de inhoud van het

thesisonderzoek wat de marktpositie van de student positief kan beïnvloeden. Ook geeft de presentatie

meer bekendheid aan de studierichting en de Universiteit.

1. De publieke presentatie en verdediging gelden tevens als examen. De kandidaat mag van alle

hulpmiddelen die beschikbaar zijn, gebruikmaken.

2. Het examen duurt maximaal 60 minuten, waarvan de presentatie maximaal 15 minuten duurt.

3. De hoofdcomponenten van de presentatie door de student zijn: probleemstelling, relevantie,

theoretisch kader, onderzoeksmethode en resultaten van het onderzoek, conclusies en

aanbevelingen.

4. Na de presentatie volgt de verdediging van de thesis middels de beantwoording van vragen gesteld

door de commissieleden en eventueel het publiek.

Artikel 19 Beoordeling presentatie en verdediging De begeleider en de medebeoordelaar beoordelen afzonderlijk de presentatie en de verdediging en

vermelden het cijfer op de daartoe bestemde formulieren. De formulieren worden ondertekend door de

voorzitter, de begeleider en de medebeoordelaar(s) (zie bijlage 8: Formulier beoordeling

afstudeerpresentatie en verdediging).

Artikel 20 Vaststelling judicium 1. Maximaal een uur na aanvang van de presentatie trekt de Thesiscommissie zich terug voor de

vaststelling van het judicium.

Page 20: Bachelor thesis reglement

19

2. Het judicium is het gewogen gemiddelde van de thesisbeoordeling (70%), beoordeling van de

presentatie (10%) en beoordeling van de verdediging (20%).

3. Het judicium wordt na vaststelling ter kennis gebracht van de student en het publiek.

4. De student ontvangt het originele exemplaar van het document met het judicium. Een kopie wordt

aangeboden aan de Examencommissie.

5. De voorzitter behoudt zich het recht voor om na de verdediging de thesis aan de student terug te

geven ter correctie. Het gaat hierbij voornamelijk om schoonheidsfouten die verwijderd moeten

worden alvorens het document wordt vrijgegeven voor distributie aan officiële instanties. De

student is verplicht de correcties aan te brengen binnen de door de commissie vastgestelde termijn.

Na indiening van de gecorrigeerde exemplaren bij de chef de bureau wordt het definitieve

document met het judicium uitgereikt

Page 21: Bachelor thesis reglement

20

9 FRAUDE/PLAGIAAT

Artikel 21 Vaststelling fraude/plagiaat Indien er een vermoeden is van fraude door de student, wordt dit terstond aangegeven volgens de in

het Examenreglement aangegeven procedure.

Page 22: Bachelor thesis reglement

21

10 GESCHILLEN

Artikel 22 Behandeling geschillen 1. Wanneer tijdens de begeleidingsperiode geschillen ontstaan tussen student en begeleider, treedt de

Richtingscoördinator bemiddelend op. Indien noodzakelijk kan de Richtingscoördinator een andere

begeleider aanwijzen. De student mag maximaal 1 keer een andere begeleider toegewezen krijgen.

2. Wanneer het geschil na bemiddeling van de Richtingscoördinator niet is opgelost, kan de student

en/of de begeleider een klacht indienen bij de Examencommissie.

3. Indien de student en/of de begeleider het oneens is met de uitspraak van de Examencommissie, kan

hij/zij in beroep gaan bij het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen.

4. Wanneer de student en/of begeleider het oneens is met de uitspraak van het Dagelijks Bestuur van

de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, kan hij/zij in beroep gaan bij het Universiteitsbestuur.

Page 23: Bachelor thesis reglement

22

11 AUTEURSRECHTEN/OMGAAN MET GEVOELIGE INFORMATIE

Artikel 23 Auteursrechten 1. De auteursrechten van een zelfstandig uitgevoerde thesis behoren toe aan de student.

2. De auteursrechten van een thesis uitgevoerd in opdracht van een bedrijf, waarbij de student in

dienstverband staat met het bedrijf behoren aan de werkgever, tenzij tussen partijen anders is

overeengekomen.

Opmerking bij lid 2

Voorwaarden van het voornoemde zijn dat de student in dienst is van de werkgever en de arbeid

bestaat uit het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, en de thesis is

uitgevoerd als te zijn behorende bij die werkzaamheden tijdens de diensturen en met middelen

toebehorende aan de werkgever.

3. De auteursrechten van een thesis in opdracht van een bedrijf of organisatie waarbij de student

zelfstandig uitvoering geeft aan het ontwerp en de totstandkoming van de thesis, behoren toe aan

de student.

4. De auteursrechten treden in werking op het moment van totstandkoming van de thesis.

5. Het kan voorkomen dat de student tijdens het onderzoek bij een opdrachtgever gegevens verzamelt

die voor de opdrachtgever vertrouwelijk zijn, bijvoorbeeld gegevens over het marktaandeel, de

financiën en omzet of vertrouwelijke personeelsgegevens.

Opmerking bij lid 5

Alvorens de student begint aan de uitvoering van de opdracht, moet de student toestemming vragen

voordat deze informatie gebruikt of gepubliceerd kan worden in de thesis. De student dient de

anonimiteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens zoveel als mogelijk waarborgen.

6. In bijzondere gevallen kan in overleg met de begeleider en opdrachtgever besloten worden dat de

student een aangepast verslag inlevert voor de Universiteit (met fictieve namen en/of cijfers). Dit

moet dan wel in het verslag vermeld worden.

Page 24: Bachelor thesis reglement

23

Bronvermelding Badal, C. en Monsels, L. (2005). Nota Bachelor Thesis. Anton de Kom Universiteit

van Suriname, Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Paramaribo.

Bhattacharji, R. en Monsels, L. (2009) Draft Reglement Bachelor Thesis. Anton

de Kom Universiteit van Suriname, Faculteit der Maatschappijwetenschappen.

Paramaribo.

Duijnhoven, H. & Lankveld, T. van. (red) (2011). Schrijfwijzer: Handleiding voor

en naslagwerk bij het schrijven van werkstukken en theses. Onderwijscentrum

Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam.

Institute for Graduate Studies and Research. Anton de Kom Universiteit van

Suriname (2009) Afstudeerreglement Master Studies IGSR. Paramaribo.

Monsels, L.M. (2004) Thesishandleiding Sociologie ADEKUS, Anton de Kom

Universiteit van Suriname. Paramaribo

Schalkwijk, M. (2006) Voorstel Begeleidingsvak Bachelor Thesis. Anton de Kom

Universiteit van Suriname, Faculteit der Maatschappijwetenschappen.

Paramaribo.

University of the West Indies (august 2010 ) Thesis Guide. A guide for the

preparation of these and research papers (Pdf).

Page 25: Bachelor thesis reglement

24

Bijlagen:

Bijlage 1 Dublin Descriptoren

Toetsingskader voor Bachelor Wetenschappelijk Onderwijs.*

De Bachelor WO beschikt over

1. Academische vaardigheden:

• logisch kunnen redeneren;

• paradigma’s (redeneerwijzen ) in het vakgebied kunnen herkennen;

• een standpunt kunnen betrekken ten aanzien van een wetenschappelijk betoog in het

vakgebied;

• kunnen reflecteren op eigen denken en werken;

• besef hebben van ethische, normatieve en expressieve denkwijzen in het wetenschappelijk

denken;

• in staat zijn te communiceren – mondeling en schriftelijk - over resultaten van leren en denken

met vakgenoten en niet-vakgenoten

• gevoel hebben voor de grenzen van de kennis en in staat zijn informatie uit een brede

verzameling van bronnen op juiste waarde weten te schatten;

• kunnen debatteren over het vakgebied en de plaats van het vakgebied in de maatschappij.

2. Onderzoekende houding(attitude):

• Opmerkzaam zijn, dat wil zeggen, het vermogen bezitten om in ogenschijnlijk triviale

aangelegenheden bepaalde verbanden en nieuwe gezichtspunten te ontdekken.

• Een kritisch oordeel kunnen vormen over eigen conclusies.

• In staat zijn verworven kennis te herzien, uit te breiden en toe te passen.

• Een houding van levenslang leren.

3 Kennis van de discipline/het vakgebied:

• In staat zijn de grondslagen en geschiedenis van het vakgebied te begrijpen en te interpreteren;

• In staat zijn de structuur van het vakgebied en de samenhang tussen deelgebieden te begrijpen;

Page 26: Bachelor thesis reglement

25

• In staat zijn de wijzen waarop waarheidsvinding en theorievorming in het vakgebied plaatsvinden te

begrijpen en toe te passen;

• Het accuraat kunnen toepassen van analyse technieken van het vakgebied.

• In staat zijn een onderzoek binnen de discipline op waarde te schatten

Kennis hebben van bij het vakgebied behorende vaardigheden zoals ontwerpen, onderzoeken

analyseren, diagnosticeren et cetera.

3 Vakoverstijgende vaardigheden:

• Beschikken over een zekere kennis van bepaalde vaardigheden uit andere vakgebieden

• Beschikken over een multidisciplinaire houding

• In staat zijn om in een multidisciplinair team te werken.

*Bron: Bologna Working Group. (2005) A Framework for Qualifications of the European Higher

Education Area. Bologna Working Group Report on Qualifications Frameworks (Copenhagen, Danish

Ministry of Science, Technology and Innovation).

Page 27: Bachelor thesis reglement

26

Bijlage 2 Aanmeldingsformulier bachelorthesis

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Studierichting:

Paramaribo,

Aan: De Richtingscoördinator van de Studierichting

AANMELDINGSFORMULIER – BACHELORTHESIS

STUDENT -

VOORNAAM -

GEBOORTEDATUM -

JAAR VAN INSCHRIJVING -

ADRES/TEL. -

STUDENTEN NUMMER -

EMAILADRES -

MAJOR/SPECIAL -

MINOR/KEUZE VAKKEN -

DATUM AFRONDING BI – FASE -

DATUM AANVANG THESIS -

DATUM INDIENING THESIS` -

ONDERWERP VAN DE THESIS -

TITEL THESIS -

PROBLEEMSTELLING -

Page 28: Bachelor thesis reglement

27

TENTATIEF WERKPLAN (max. 15 weken)

Opzet :

Literatuur/theorie :

Onderzoek/empirie :

Data-analyse :

Verslaglegging / Rapportage :

Indiening Concept thesis :

LITERATUURLIJST (minimaal 3)

HANDTEKENING STUDENT:

NAAM + HANDTEKENING VAN DE BEGELEIDER:

ACCOORD RICHTINGSCOÖRDINATOR:

ACCOORD EXAMENCOMMISSIE:

Page 29: Bachelor thesis reglement

28

LIJST VAN BEHAALDE VAKKEN BI en B1I – FASE

Nr. NAAM VAK DOCENT CREDIT

POINTS

B-1-fase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B-2-fase

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAAL

Page 30: Bachelor thesis reglement

29

Bijlage 3 Overeenkomst begeleider en student Contract afstudeerbegeleider en student

Datum

Studierichting

A. Gegevens van de student

Achternaam

Voornaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Studentennummer

B. Gegevens van de begeleider

Achternaam

Voornaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Student en begeleider komen overeen dat:

- vóór indiening van elk thesisdeel wordt onderling overeengekomen of deze per e-mail of op

papier of op beide manieren ingediend te worden, alsook de plaats en tijd van indiening.

- de student zijn/haar thesisdelen op de afgesproken wijze, datum, tijd en plaats indient.

- de begeleider binnen 2 (twee) weken per e-mail of persoonlijk zal reageren op het ingediende

thesisdeel, behoudens overmacht (zoals ziekte, uitlandig zijn, overlijden). deze

overmachtssituaties dienen bij de indiening terstond te worden gemeld aan de student.

- er gedurende het thesistraject ten minste 6 (zes) en maximaal 12 persoonlijke gesprekken

plaatsvinden. datum, duur en locatie worden ten minste 1 week van tevoren afgesproken.

- de student naar elk persoonlijk gesprek een exemplaar van het ingediende thesisdeel

meeneemt.

- voortgang van het thesistraject wordt bijgehouden in de bijlage (zie bijlage 4) van deze

overeenkomst. Dit voortgangsschema wordt steeds aan het einde van elke persoonlijke

afspraak bijgewerkt en ondertekend door zowel student als begeleider. Beiden zijn

verantwoordelijk voor het bewaren van het schema. Contract en voortgangsschema maken

deel uit van de documenten ter beoordeling van het afstudeertraject.

Student Afstudeerbegeleider

Page 31: Bachelor thesis reglement

30

Bijlage 4 Planning traject thesisbegeleiding

Datum

Studierichting

Student:

Naam en voornaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Studentennummer

Begeleider:

Naam en voorletter

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Thesis

Onderwerp

Titel

Probleemstelling

Onderzoeksmethode

Literatuur

Aanvang

Inleverdatum

Tijdsschema DATUM (invullen)

met paraaf FASE AFSPRAAK /BEVINDINGEN

Start Toekenning en preci-sering onderwerp en ruwe tijdsplanning

1e week

Opzet Verzamelt en leest relevante literatuur en zet raamwerk op voor opzet thesis (onder-zoek en theoretisch deel) en planning

2e week

3e week

Page 32: Bachelor thesis reglement

31

4e week

Plan Bespreking opzet + definitieve tijdsplanning

5e week

Uitwerken Uitvoeren thesis Begeleider: beschikbaar voor begeleiding

6e week

7e week

8e week

9e week

10e week

Eerste versie Conceptthesis

11e week

Correctie Begeleider: leest eerste versie en voorziet die van commentaar ter verbetering

12e week

Verbeteren Student: ontvangt na-gekeken eerste versie thesis terug en vult aan, verbetert, e.d. de eerste versie tot een eindconcept

13e week

Afronding Student: levert eind-concept thesis in.

14e week

Slot Begeleider: - leest en beoordeelt het eindconcept

15e week

Page 33: Bachelor thesis reglement

32

- vult het formulier in ter beoordeling conceptthesis en voorziet het van een cijfer - concept en beoor-deling documenten worden ingediend bij de Examencommissie cq. Studentenadministratie

Page 34: Bachelor thesis reglement

33

Bijlage 5 Beoordelingsformulier concept bachelorthesis

NB. Het formulier geldt voor de beoordeling van de conceptthesis en de finale

thesis (zie ook Concept Schrijfwijzer ADEKUS).

Beoordelingscriteria: Oordeel

O = onvoldoende (< 4.0)

Z = zwak (4.0 - 5.4)

V = voldoende (5.5 - 6.4)

RV = ruim voldoende (6.5-7.4)

G = goed (7.5 - 8.4)

ZG = zeer goed (8.5 - 10)

Naam student

Studentennummer

Studierichting

Titel thesis

Datum thesis

Datum beoordeling

Begeleider/medebeoordelaar

Status beoordeling 1e /2

e/ 3e

Beoordelingscriteria Oordeel

O = onvoldoende (< 4.0)

Z = zwak (4.0 - 5.4)

V = voldoende (5.5 - 6.4)

RV =ruim voldoende

(6.5 - 7.4)

G = goed (7.5 - 8.4)

ZG = zeer goed(8.5 - 10)

Toelichting/cijfer

Algemeen • Actualiteit onderwerp

• Wetenschappelijke relevantie

• Maatschappelijke relevantie

• Toegevoegde waarde

• Originaliteit

• Inhoudelijke ordening

• Juistheid feitelijke informatie

• Argumentatie/verantwoording

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

• Illustratie; grafieken, tabellen, figuren

• Omvang

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Page 35: Bachelor thesis reglement

34

Inhoudelijke criteria

1. Probleemstelling, probleem-

analyse, onderzoeksvragen en

doelen

• Relevantie • Helderheid

• Begrenzing/beperking/afbakening

• Inbedding probleemstelling in theore-

tisch en empirisch kader

• originaliteit

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

2. Inzicht literatuur

• Theoretisch kader en verantwoording

keuze relevante theorieën

• Selectie relevante literatuur

• Omvang en keuze van bestudeerde

literatuur

• Kritische verwerking van literatuur

• Vertaling theoretische inzichten naar

eigen onderzoek/theoretisch model

• Omschrijving theoretische begrippen

• Breedte en diepgang

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

3. Kwaliteit en verantwoording

onderzoek

• Onderzoeksopzet

• Conceptueel model

• Controleerbaarheid en nauwkeurigheid

• Kwaliteit onderzoeksmethode

• Operationalisering van vraagstelling

• Systematische beschrijving en verant-

woording gevolgde werkwijze

• Verantwoording methodologische keu-

ze

• Onderzoek plaatsen in wetenschap-

pelijke context/

aansluiting bij/toepassing van be-

staande theorie

• Rijkheid empirisch materiaal

• Kritische houding bij dataverzameling

• Initiatief en zelfstandigheid

• Voldoende diepgaande analyse van

materiaal

• Originaliteit

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Page 36: Bachelor thesis reglement

35

4. Analyse en resultaten

• Passende analysemethode

• Competente toepassing van methode

van data-analyse

• Analyse en interpretatie van data

• Voldoende diepgaande analyse van

gegevens

• Correcte weergave van resultaten

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

4. Conclusie en discussie

• Beantwoording vraagstelling

• Verantwoorde conclusie ter be-

antwoording van probleemstelling

• Presentatie conclusies

• Integratie theorie en empirie

• Onderbouwing en consistentie van

argumentatie en conclusies

• Kritische reflectie op het uitgevoerde

onderzoek

• Bruikbaarheid

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

5. Structuur & Argumentatie

• Heldere, beredeneerde structuur

• Overzichtelijkheid van indeling in

hoofdstukken, paragrafen en alinea-

voering

• Argumentatie/analytisch vermogen

• Creativiteit

• Vormgeving thesis en structuur

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Voor de conceptthesis wordt ingediend moet deze ook voldoen aan de onderstaande normen.

Is dat niet het geval, dan dient de student eerst de nodige verbeteringen aan te brengen 6. Controleerbaarheid

• Bron en literatuurvermelding

• Citeren, parafraseren, verantwoording

• Verwijzingen naar tabellen, bijlagen,

figuren e.d.

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

7 Taal

• Taalgebruik; precisie, duidelijkheid, □ O

Page 37: Bachelor thesis reglement

36

leesbaarheid, juiste toon

• Spelling en interpunctie

• Taalgebruik/stijl

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Proces/attitude

• Zelfstandigheid, tempo en time-

management

• Omgang met kritiek en feedback van

begeleider

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

9. Uiterlijke vormgeving

• Verzorging van opmaak en

vormgeving

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

EINDCIJFER □ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Page 38: Bachelor thesis reglement

37

Bijlage 6 Formulier indiening conceptthesis

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

STUDIERICHTING:

Paramaribo,

Aan: De Examencommissie van de faculteit

der Maatschappijwetenschappen

ALHIER

Ondergetekende,.......................................................

verklaart hierbij geen bezwaar te hebben dat de student(e)

.....................................................................................

zijn/haar concept Bachelorthesis in drievoud indient ter bespreking.

Titel thesis .....................................................................

Hoogachtend,

Begeleider (naam + handtekening)

N.B. AAN DE STUDENT Bij het inleveren van uw concept bachelorthesis dient u te overleggen:

1. de door de Rc en Examencommissie goedgekeurde titel (het aanmeldingsformulier Bachelorthesis) moet op de

kaft vermeld worden en er mag geen woord daarin gewijzigd worden. Indien het laatste toch gebeurt, zult u opnieuw

een formulier met de gewijzigde titel voor goedkeuring moeten indienen.

2. uw herinschrijvingskwitantie (s) overleggen

Page 39: Bachelor thesis reglement

38

Bijlage 7 Formulier indiening finale thesis

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

STUDIERICHTING:

Paramaribo,

Aan: De Examencommissie van de faculteit

der Maatschappijwetenschappen

d.t.k.v.de Richtingscoördinator

ALHIER

Ondergetekenden,

verklaren hierbij geen bezwaar te hebben dat de student(e)

.....................................................................................

zijn/haar finale Bachelorthesis in vijfvoud en één digitale versie indient ter verdediging

Titel thesis .....................................................................

Hoogachtend,

-Richtingscoördinator (naam + handtekening)

-Begeleider (naam + handtekening)

-1e medebeoordelaar (naam + handtekening)

-2e medebeoordelaar (naam + handtekening)

NB. Dit formulier wordt uiterlijk 11 werkdagen voor de geplande afstudeerdatum

ingediend

In te vullen door de Examencommissie

Page 40: Bachelor thesis reglement

39

De student heeft per (datum).....................,100% van de studiepunten van de

Bacheloropleiding behaald.

Namens de Examencommissie

Naam:

DATUM:

HANDTEKENING:

In te vullen door de Chef de Bureau

Datum thesisverdediging:

Locatie:

Tijd:

Paraaf Chef de Bureau:

Page 41: Bachelor thesis reglement

40

Bijlage 8 Formulier beoordeling afstudeerpresentatie en verdediging

Naam student

Studenten nummer

Studierichting

Titel thesis

Datum thesis

Datum beoordeling presentatie

Begeleider/medebeoordelaar

Beoordelingscriteria Oordeel

O = onvoldoende (< 4.0)

Z = zwak (4.0-5.4)

V = voldoende (5.5-6.4)

RV = ruimvoldoende (6.5-

7.4)

G = goed (7.5-8.4)

ZG = zeer goed (8.5-10)

Toelichting

Presentatie

Informatief/duidelijk

Denk daarbij aan:

-uitleg moeilijke onderdelen/woorden,

-woordkeuzes/zinsbouw/spreektempo/

intonatie,

-opbouw/structuur

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Levendig/gericht op publiek

-gebruik non-verbale middelen,

-(oog) contact met het publiek,

-spreektaal/voorleestaal/overtuigend

-attitude

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Gemiddeld cijfer: □ O

□ Z

Page 42: Bachelor thesis reglement

41

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Verdediging

Wijze van de verdediging

(overtuigend)

-reageerde student op juiste punten/

momenten (anticipeert op mogelijke

problemen en conclusies),

-student was in staat een overtuigend

gesprek te voeren en beperkte zich niet

alleen tot het kortweg beantwoorden van

vragen

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Inhoud van de verdediging

- relevante theorie op een juiste wijze

toepassen,

- relevante theorie ook in andere situaties

toepassen, resp. aangeven waarom de

gekozen strategie daar niet van toepassing

zou zijn

- Examencommissie overtuigen van de

juistheid van de wijze van aanpak van de

probleemstelling,

- Examencommissie overtuigen van zijn

conclusies,

- Examencommissie aangeven waarom in

de gegeven situatie zijn/haar aanbevelingen

relevant zijn

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Oordeel m.b.t. het inzicht

- realiseerde zich wanneer hij/zij onjuiste of

onvolledige informatie verstrekt had (voor

zover van toepassing)

-op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

op het gebied van zijn probleemstelling

(voor zover van toepassing)

□ O

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Gemiddeld cijfer □ O

Page 43: Bachelor thesis reglement

42

□ Z

□ V

□ RV

□ G

□ ZG

Eindcijfer

Page 44: Bachelor thesis reglement

43

Bijlage 9 Voorbeeld voorblad bachelorthesis

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Titel

Ondertitel

Thesis ter verkrijging van de graad van Bachelor of science in de [studierichting]

[Studierichting]

[Voornaam en Achternaam student]

[Titel & naam begeleider]

[Plaats, maand en jaar van afstuderen]

Page 45: Bachelor thesis reglement

44

Bijlage 10 Schrijfwijzer (apart document)