B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7

of 4 /4
Werkkostenregeling In de vorige editie van onze Nieuwsbrief (nr. 6 - september /oktober 2010) brachten wij u reeds op de hoogte van de invoering en werking van de werkkostenregeling. De daarin genoemde mailing met betrekking tot dit onderwerp wordt door ons verzonden in de eerste volle week van de maand december. Vanaf die week is de mailing ook beschikbaar via onze website (www.b360.nl) onder de titel: Memo Werkkostenregeling. - werkkostenregeling - 65 jaar en doorwerken - aangifte loonheffingen • loonaangifte doen • loonaangifte betalen • aanslag loonheffing - fiscaal vergrijp leidt tot strafblad - loonbelastingverklaring - kerstpakket (fiscale regels 2010) - WGA-premie 2011 - minimumlonen per 1 januari 2011 B360.NL Nieuwsbrief Polluxweg 20 8938 AZ Leeuwarden Postbus 7660 8903 JR Leeuwarden Telefoon (058) 26 555 26 Fax (058) 280 37 04 E-mail [email protected] SALARISADMINISTRATIE Nummer 7 , november / december 2010 65 jaar en doorwerken Gezien de vergrijzing in Nederland komt het steeds vaker voor dat werknemers doorwerken na hun 65-jarige leeftijd. De werkgever moet nagaan in hoeverre de werknemer kan blijven doorwerken onder de huidige arbeidsovereenkomst. Veel arbeidsovereenkomsten (ook vanuit cao's) kennen het beding dat het contract van rechtswege eindigt als de werknemer 65 jaar wordt. Staat dit beding niet in de arbeidsovereenkomst, dan loopt deze gewoon door. Houd ook hier rekening mee, want de werkgever heeft dan een ontslagvergunning nodig of moet naar de kantonrechter om het ontslag te krijgen. De eis van het minimumloon vervalt voor een werknemer van 65 jaar en ouder. Echter de werkgever is wel verplicht het vakantiegeld van 8% te betalen. Daarnaast is de werkgever tijdens ziekte verplicht het salaris door te betalen gedurende 2 jaar. De werkgever heeft dus ook een re-integratieverplichting. In een volgende Nieuwsbrief komen wij hierop terug.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of B360 20101231-gw-nieuwsbrief lonen dec 2010 nr7

  • 1. WerkkostenregelingIn de vorige editie van onze Nieuwsbrief(nr. 6 - september /oktober 2010) brachten wij ureeds op de hoogte van de invoering en werkingvan de werkkostenregeling. De daarin genoemdemailing met betrekking tot dit onderwerp wordt doorons verzonden in de eerste volle week van demaand december.Vanaf die week is de mailing ook beschikbaar via onze website(www.b360.nl) onder de titel: Memo Werkkostenregeling.- werkkostenregeling- 65 jaar en doorwerken- aangifte loonheffingen loonaangifte doen loonaangifte betalen aanslag loonheffing- fiscaal vergrijp leidt tot strafblad- loonbelastingverklaring- kerstpakket (fiscale regels 2010)- WGA-premie 2011- minimumlonen per 1 januari 2011B360.NLNieuwsbriefPolluxweg 208938 AZ LeeuwardenPostbus 76608903 JR LeeuwardenTelefoon (058) 26 555 26Fax (058) 280 37 04E-mail [email protected],november/december201065 jaar en doorwerkenGezien de vergrijzing in Nederland komt het steeds vaker voor dat werknemersdoorwerken na hun 65-jarige leeftijd. De werkgever moet nagaan in hoeverre dewerknemer kan blijven doorwerken onder de huidige arbeidsovereenkomst. Veelarbeidsovereenkomsten (ook vanuit caos) kennen het beding dat het contractvan rechtswege eindigt als de werknemer 65 jaar wordt. Staat dit beding niet inde arbeidsovereenkomst, dan loopt deze gewoon door. Houd ook hier rekeningmee, want de werkgever heeft dan een ontslagvergunning nodig of moet naarde kantonrechter om het ontslag te krijgen.De eis van het minimumloon vervaltvoor een werknemer van 65 jaar enouder. Echter de werkgever is welverplicht het vakantiegeld van 8% tebetalen. Daarnaast is de werkgevertijdens ziekte verplicht het salarisdoor te betalen gedurende 2 jaar.De werkgever heeft dus ook eenre-integratieverplichting.In een volgende Nieuwsbrief komenwij hierop terug.4627 B360 Nieuwsbrief DEC 2010:Opmaak 1 15-11-2010 12:08 Pagina 1

2. Fiscaal vergrijp leidt tot strafbladVanaf 1 oktober 2010 kunnen belastingbetalers dieopzettelijk geen aangifte of een onjuiste aangifte doen, een fiscaal strafblad krijgen. De inspecteurmag dan een strafbeschikking vaststellen voor eenfiscaal misdrijf of een fiscale overtreding.In zon strafbeschikking kan de inspecteur een ver-volging instellen of een straf opleggen zonder tus-senkomst van de rechter. Wel kan de verdachtebinnen veertien dagen verzet aantekenen, waarnade officier van justitie de strafbeschikking kan in-trekken of wijzigen.Voldoet de verdachte niet aan de voorwaardendie in de beschikking worden gesteld, dan kan dezaak alsnog voor de strafrechter worden gebracht.De fiscus meldt het opleggen van de strafbeschik-king aan de Justitile Informatiedienst, die fiscalemisdrijven registreert (fiscale overtredingen niet). Datbetekent dat een belastingplichtige voortaan eenstrafblad heeft, wat bijvoorbeeld het verkrijgen vaneen verklaring van goed gedrag in de weg kanstaan. aanslag loonheffingenU ontvangt van de belastingdienst eenaanslag loonheffingen als u de aan-gifte:- niet tijdig inlevert of betaaltof- nalaat aangifte te doenU betaalt niet of te weinig als (een deelvan) uw betaling bij de belastingdienstbinnenkomt na de uiterste betaalda-tum. U betaalt niet of te weinig als (eendeel van) uw betaling niet of buiten decoulancetermijn bij de belastingdienstbinnenkomt. De coulancetermijn begintna de uiterste betaaldatum en eindigt7 kalenderdagen na de uiterste be-taaldatum.Betaalt u de loonheffingen niet, nietvolledig of te laat, dan kunt u eenSALARISADMINISTRATIENummer7,november/december2010boete krijgen van 2% van het niet of telaat betaalde bedrag, met een mini-mum van 50 en een maximum van 4.920.U doet te laat aangifte loonheffingenals uw aangifte na de uiterste aangif-tedatum bij de belastingdienst binnenis. Ontvangt zij uw aangifte na de cou-lancetermijn (7 kalenderdagen na deuiterste aangiftedatum) of helemaalniet, dan krijgt u een boete van 61.Aangifte- en betaalverzuimen staan losvan elkaar en kunnen voor hetzelfdetijdvak samenlopen.In uitzonderlijke gevallen wordt er af-geweken van de standaardboetes.Hiervan is ondermeer sprake als u keerop keer geen aangifte doet of niet be-taalt.In plaats van een betaalverzuimboetekan de belastingdienst ook een ver-grijpboete opleggen. Dan moet er welsprake zijn van grove schuld of (voor-waardelijke) opzet.Aangifte loonheffingen loonaangifte doenZoals bekend dient u als inhoudings-plichtige aangifte loonheffingen tedoen. U krijgt van de belastingdienstieder jaar de Aangiftebrief Loonheffin-gen, waarin staat dat u aangifte moetdoen en wanneer uw aangiften uiterlijkdoor de belastingdienst moeten zijnontvangen. U moet op tijd aangiftedoen en de loonheffingen op tijd be-talen. loonaangifte betalenAan de aangifteplicht is pas voldaanals niet alleen de aangifte, maar ookde betaling van de loonheffingen(loonbelasting/premie volksverzekerin-gen, premies werknemersverzekerin-gen en premies Zorgverzekeringswet(ZVW)) tijdig is gedaan. Vlak na het ver-strijken van het aangiftetijdvak ont-vangt u een Mededeling aangiftedoen en betalen waarbij u wordt ver-zocht aan uw betalingsverplichting tevoldoen.4627 B360 Nieuwsbrief DEC 2010:Opmaak 1 15-11-2010 12:08 Pagina 2 3. LoonbelastingverklaringSinds enkele jaren is de loonbelasting-verklaring afgeschaft en mag de werk-gever zelf bepalen in welke vorm debenodigde gegevens aan de belas-tingdienst worden verstrekt. Om zo op-timaal mogelijk aan u tegemoet tekomen hebben wij hiervoor een modelontwikkeld. Voor een klantgerichtmodel verzoeken wij u even kontaktmet ons op te nemen. Het standaard-model is tevens beschikbaar via onzewebsite (www.b360.nl) onder de naamOpgaaf gegevens voor de Loonhef-fingen.Nummer7,november/december2010SALARISADMINISTRATIEKerstpakketten en feestgeschenken fiscale regels 2010 de fiscale regels m.b.t. kerstpakketten en feestgeschenken (geschenken in natura)voor 2010 zijn ongewijzigd t.o.v. 2009 indien het totaalbedrag van 70 (incl BTW) niet overschreden wordt blijft het kerstpakket bijde werknemer onbelast als werkgever moet u 20% eindheffing toepassen (mits de totale waarde per kalenderjaarniet meer bedraagt dan 70) indien de waarde meer is dan 70 (incl. BTW) dan kunt u gebruik maken van de regeling voorkleine verstrekkingen u mag dus 70 (2009 ook 70) fiscaal vriendelijk aan medewerkers geven. U betaalt 20%heffing aan de belastingdienst.In 2011 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) verzekeren bijhet Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gemiddeld 0,62 procent premie betalen. De premie is nagenoeggelijk aan het percentage van vorig jaar. Voortaan maakt UWV de gemiddelde WGA-premie jaarlijks op 1 september be-kend. Op de website van UWV staat een WIA-wijzer, waarmee werkgevers zelf hun premie kunnen berekenen.UWV stelt gemiddelde WGA-premie voor 2011 vastUWV heeft de lastendekkende WGA-premie voor 2011 vastgesteld op 0,53procent. Daarbovenop komt 0,09procent die door het Ministerie vanSociale Zaken en Werkgelegenheid isvastgesteld (rentehobbel). De gemid-delde WGA-premie komt voor 2011dus uit op 0,62 procent. De hoogtevan de individuele WGA-premie is4627 B360 Nieuwsbrief DEC 2010:Opmaak 1 15-11-2010 12:08 Pagina 3 4. afhankelijk van het arbeidsongeschikt-heidsrisico van de verzekerde werk-gevers.De WGA-premie is n van de pre-mies die moeten worden betaald voorde financiering van de arbeidsonge-schiktheidslasten. Naast de WGA-pre-mie wordt er ook een premieafgedragen voor de IVA- (Regeling in-komensvoorziening volledig arbeids-ongeschikten) en WAO-lastenSALARISADMINISTRATIENummer7,november/december2010Deze Nieuwsbrief een uitgave van Buro360 is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin geeft Buro360 geen garantie metbetrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van deze uitgave. Buro360 is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie ofvoor de gevolgen van het gebruik daarvan. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.Minimumlonen per 1 januari 2011Per 1 januari 2011 worden de minimumlonen verhoogd. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledigewerkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder werkt is het minimumloon evenredig lager.Leeftijd Staffelingsperscentage Per maand Per week Per dag23 100,0% 1.424,40 328,70 65,7422 85,0% 1.210,75 279,40 55,8821 72,5% 1.032,70 238,30 47,6620 61,5% 876,00 202,15 40,4319 52,5% 747,80 172,55 34,5118 45,5% 648,10 149,55 29,9117 39,5% 562,65 129,85 25,9716 34,5% 491,40 113,40 22,6815 30,0% 427,30 98,60 19,72tezamen. Werkgevers hebben de keusom het WGA-risico publiek te verzeke-ren via UWV of voor eigen rekening tenemen. In het laatste geval betalen zijzelf de uitkering of verzekeren zij het ri-sico bij een particuliere verzekeraar.Voortaan maakt UWV de gemiddeldeWGA-premie ieder jaar op 1 septem-ber bekend. Werkgevers hebben danvoldoende tijd om een keuze teN.B.: binnenkort ontvangt u van de belastingdienst een Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerde premieWGA voor 2011. Wilt u deze informatie aan ons doorgeven!maken tussen publiek of privaat verze-keren. Om werkgevers te helpen bijhun keuze biedt UWV op internet deWIA-wijzer aan, die een indicatie geeftvan de hoogte van de premie.4627 B360 Nieuwsbrief DEC 2010:Opmaak 1 15-11-2010 12:08 Pagina 4