Avalex en verkeersknip Papier - Delft Daar heeft de raad zich vorige week over gebogen. Beide...

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Avalex en verkeersknip Papier - Delft Daar heeft de raad zich vorige week over gebogen. Beide...

 • www.delft.nl

  Meer weten? Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem naar www.zwembadkerkpolder.info

  Tijdens het zwemmen bijkletsen: gezond en gezellig.

  Gezonde ontmoetingsplaats

  Stadskrant Delft | 9 oktober 2013 | Redactie Communicatie gemeente Delft | Vormgeving KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft | Contact stadskrant@delft.nl | Postbus 78, 2600 ME Delft | Tel. 14015 | Aansprakelijkheid voor onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/stadskrant | De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht, en maandelijks de digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende Delftenaren. Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor gratis abonnementen.

  #Delft in mindmap Wat kom je over Delft te weten via twitter? Mindmapgoeroe Hans Buskes volgde de tweets een week en verwerkte ze in een mindmap – morgen te vinden in @Delft, de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Gratis abon- nement? Ga naar www.delft.nl/ nieuwsbrief!

  E-deal Morgen is het de Dag van de Duurzaamheid en op die dag ondertekent wethouder Step- han Brandligt de eerste e-deal tussen de gemeente en lokale partners: ‘Widar in de zon’. In de e-deal leggen de gemeente, vrije school Widar en EkoPlaza Delft afspraken vast over de plaatsing van 90 zonnepanelen op het dak van de school. EkoPlaza Delft investeert in de zonnepanelen: dankzij groene investerings- regelingen kan de biologische supermarkt de panelen relatief goedkoop aanschaffen. Ook ouders en anderen kunnen meedoen, met de aanschaf van waardebonnen bij EkoPlaza. Widar betaalt de biologische su- permarkt jaarlijks een leasebe- drag voor de zonnepanelen. Na ongeveer 10 jaar neemt de school de panelen over en wordt eigenaar van de installatie. De 15 jaar daarna beschikt de school over gratis duurzame energie. De gemeente wil met meer lokale partners e-deals sluiten: ze dragen bij aan de am- bitie van een energieneutraal Delft in 2050.

  Papier Vanaf 1 januari 2014 zamelt Avalex ook oud papier en kar- ton in. Nu doet Stichting Kring- loop Delft dat. Delftenaren merken niets van de overgang. Het is voor de gemeente goed- koper om oud papier en karton door Avalex te laten inzamelen en verwerken; Avalex werkt im- mers voor zes gemeenten en kan dit werk tegen lagere kosten doen. Avalex spant zich in om de medewerkers van Kringloop Delft die nu oud papier en kar- ton ophalen, vanaf 1 januari 2014 in te zetten bij Avalex. Ook bekijkt Avalex op verzoek van de gemeente of, en zo ja hoe de inzamelvoertuigen van Kringloop Delft gebruikt kun- nen worden.

  Delft kort

  Raad in beeld

  Nieuws uit de Spoorzone

  Top stadskantoor!

  Het hoogste punt van het toekomstige stadskantoor en de stationshal is bereikt. Ter gelegenheid daarvan klom men afgelopen maan- dag 25 social media-vol- gers van Spoorzone Delft naar de top van het stads- kantoor, 24 meter boven maaiveld niveau. In novem- ber is de hele stalen con- structie gereed. Dan begint de montage van de glazen gevel en van het dak, van boven naar beneden. Dat duurt tot eind maart 2014. Er komt in totaal 1.800 ton staal en 10.000 vierkante meter glas aan te pas. Het gebouw heeft een to- tale vloeroppervlakte van 25.000 vierkante meter.

  Wat wordt de nieuwe organisatie- vorm voor Avalex? En waar komt de verkeersknip in Harnaschpolder? Daar heeft de raad zich vorige week over gebogen. Beide onderwerpen komen nog terug in de raadsverga- dering van 17 oktober.

  Avalex is nu nog een gemeenschap- pelijke regeling die door zes gemeen- ten, waaronder Delft, wordt gedragen. De commissie Bestuur, Leef omgeving en Duurzaamheid besprak vorige week onder meer een onderzoek naar de governance-structuur van de organisatie. Ook werden de fi- nanciële stukken onder de loep ge- nomen. Dit jaar schrijft het afvalbe- drijf nog rode cijfers, maar vanaf volgend jaar zijn die zwart en kan worden begonnen met het opbou- wen van eigen vermogen. Het Ava- lex-bestuur heeft een voorkeur om van de gemeenschappelijke rege- ling een overheids-NV te maken. In opdracht van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is een tweede variant onderzocht, een combinatie van een overheids-NV met een commerciële marktpartij. De resultaten van dat extra onder- zoek zijn afgelopen maandag gepre- senteerd. Hoewel de meeste fracties positief staan tegenover de vorming van een overheids-NV, drong vooral de VVD drong erop aan de presen- tatie van dit onderzoek af te wach- ten. Wethouder Lucas Vokurka zei in zijn rol als voorzitter van het da- gelijks bestuur van Avalex ook met

  Museum Het Prinsenhof organiseert vanaf 19 oktober een bijzondere ten- toonstelling over Delfts Blauw. Deze keer niet in het eigen museum, maar in China: in het Imperial Porcelain Museum in Jingdezhen.

  ‘The Blue Revolution’ toont het wereld- beroemde blauwwitte aardewerk uit Delft in de stad waar het oorspronke- lijk vandaan komt. Eeuwenoud porse- lein uit Jingdezhen, dat recent door archeologen is opgegraven in Delft, zal op de tentoonstelling te zien zijn. Dit porselein is dus na 400 jaar weer terug op de plek waar het vandaan komt. The Blue Revolution is een gezamen- lijke tentoonstelling van beide kera- mieksteden en geeft inzicht in de meer dan 400 jaar oude relaties tussen China en Nederland. De tentoonstelling was eerder dit jaar in Museum Het Prinsen- hof te zien. De expositie toont klassiek

  een reactie op het extra onderzoek te komen. Hij doet dat voor de raadsvergadering van 17 oktober. In die vergadering wordt het plan van Avalex voor een nieuwe organisatie- vorm verder besproken.

  Knip Een ruime meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft zich vorige week in een wensen- en bedenkingenprocedure over de bereikbaarheid van de Har- naschpolder uitgesproken voor een selectieve verkeersknip die de bewo- ners uit deze wijk niet afsluit van de rest van Delft. In totaal heeft het college 9 varianten laten onderzoe- ken. Uitgangspunten in het onder- zoek waren: het weren van door- gaand autoverkeer, de bereikbaarheid van deelgebied 1 van de Harnasch- polder van en naar Delft met de auto behouden en de Kristalweg als wijkontsluitingsweg in stand hou- den, echter een met een rustige uit- straling. In de wensen en bedenkin- gen van de fracties klonk vooral de wens door om de Kristalweg veel veiliger in te richten. De geuite wen- sen en bedenkingen worden in de raadsvergadering van 17 oktober vastgesteld en gaan daarna naar het college. Het is aan het college om al dan niet gehoor te geven aan deze input van de commissie.

  Kijk voor uitgebreidere verslagen op www.delft.nl/gemeenteraad.

  Avalex en verkeersknipDelfts blauw terug naar China porselein uit Jingdezhen en traditio- neel Delfts blauw uit Delft, aangevuld met hedendaags werk van Chinese en Nederlandse keramiekkunstenaars, die zich door de wereldberoemde patro- nen hebben laten beïnvloeden. Delft en Jingdezhen hebben de histori- sche banden een aantal jaren geleden opnieuw aangehaald. Onderdeel van de samenwerking is een artist in resi- dence programma, dat Chinese en Nederlandse kunstenaars in de gele- genheid stelt hun kennis, techniek en netwerken te vergroten binnen de an- dere cultuur. Kunstenaars als Hugo Kaagman, Pepijn van den Nieuwen- dijk, Adriaan Rees, Jiansheng Li en Wan Li Ya namen deel aan het uitwisse- lingsprogramma. Vanaf 9 oktober doet Museum Het Prinsenhof via website en social media verslag van de opbouw en opening van de tentoonstelling in Jingdezhen.

 • Gemeenteberichten U vindt het complete overzicht van de gemeenteberichten met toelichting op het digitale Gemeenteblad, via www.delft.nl/gemeenteberichten

  2 9 oktober 2013

  Stadswinkel Delft

  Op vaKaNTie? eeRST paSpOORTcONTROle! Over enkele weken begint de herfstvakantie. Gaat u er in deze periode even lekker tussenuit? Controleer dan vóór u vertrekt of uw reisdocu- menten nog geldig zijn. Als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen, krijgt u van de gemeente automatisch een brief thuisgestuurd. U moet uw reisdocumenten vervolgens wel zelf verlengen.

  Tussen de aanvraag en de uitgifte van een pas- poort of identiteitskaart zitten vijf werkdagen. Dus wacht hier niet te lang mee! Het is mogelijk om een paspoort of identiteitskaart met een spoedprocedure aan te vragen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.

  Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16. Bij de Stadswinkel kunt u alleen op afspraak terecht op: • maandag t/m donderdag van 8.00-17.00 uur • vrijdag van 8.00-20.00 uur Een afspraak maakt u via www.delft.nl of u belt met 14015.

  Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet u alle reisdocumenten meebrengen die u bezit. Heeft u een paspoort én een identiteits- kaart? Dan moet u beide meenemen. Verder heeft u een recente, goed gelijkende pasfoto nodig die recht van voren is gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl.

  Stadswinkel | Phoenixstraat 16 | Alleen op afspraak, via www.delft.nl of tel. 14015 (ma t/m vr 8-17u) | Geopend ma t/m do van 8-17u en vr van 8-20u.

  Politieke agenda

  Donderdag 10 oktober 20.00 uur: commissie Middelen en Economie

  Donderdag 17 oktober 19.00 uur: gemeenteraad

  Kijk voor meer informatie op: www.delft.nl/ gemeenteraad.

  Hoorzittingen

  De Adviescommissie voor bezwaarschriften van de gemeente Delft houdt regelmatig hoorzittin- gen. De meeste van deze hoorzittingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadhuis aan de Markt. Er worden allerlei zaken behandeld, op het gebied van onder meer bou