Auschwitz Bulletin, 2011, nr. 02

download Auschwitz Bulletin, 2011, nr. 02

of 37

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Auschwitz Bulletin, 2011, nr. 02

 • Jaargang 55 nr.2, mei 2011

  AuschwitzHerdenking

  2011

  A-Bulletin2011nr2vs04:DEF 18-4-11 15:03 Pagina 1

 • De herinnering verankeren

  Het verankeren van de herinnering ligt ten grondslag aan de oproep

  waarmee dit Bulletin opent. Het is een pleidooi om aan de Ausch -

  witz Herdenking een nationaal karakter te geven. Het spreekt in het

  verlengde daarvan bijna vanzelf, dat een groot deel van deze af -

  levering gewijd is aan de indrukwekkende herdenkingsmanifestaties

  die rond de Holocaust Memorial Day van 27 januari 2011 hebben

  plaatsgevonden. In Amsterdam verzorgde de architect van het

  gedenken Daniel Libeskind de achtste Nooit meer Auschwitz Lezing

  en tezelfdertijd sprak in Berlijn onze Zoni Weisz de leden van de

  Duitse Bondsdag toe over de Holocaust van Sinti en Roma. Wat de

  eerste betreft drukken wij, bijna zoals gewoonlijk, de huldigingrede

  af die bij de verlening van de Annetje Fels-Kupferschmidt onder-

  scheiding werd uitgesproken. En voor de tweede zijn wij zo gelukkig

  de gehele Berlijnse rede in dit blad op te kunnen nemen.

  Drie dagen later was er de Auschwitz Herdenking in Amsterdam

  met de voor ons welhaast vaste sprekers bij het monument en daar -

  opvolgende lunchbijeenkomst: de burgemeester van Amster dam,

  een vertegenwoordiger van de jeugd, de gastspreker bij de lunch en

  de voorzitter van het comit met zijn jaarrede. De toespraken, die

  daarbij gehouden zijn, vullen voor een belangrijk deel de rubriek

  Herdenken in dit nummer. In de rubriek Opinie, kort deze keer,

  wordt aandacht besteed aan het interessante onderwijsproject duo-

  gastlessen, waarbij eigen levensverhalen van goed en fout in de

  schoolklas naast elkaar worden gesteld. Voor veel leerlingen een

  ongekende gebeurtenis.

  De rubriek Cultuur bevat een aantal besprekingen van uiteenlopen-

  de publicaties. Deze variren van een stripalbum tot een DVD, of

  van de voorpublicatie uit een biografie tot de signalering van een

  recent verschenen autobiografisch werk.

  De rubriek Actueel begint met de huldiging van Jules Schelvis, die

  niet alleen feestelijk 90 jaar werd, maar ook de Annetje Fels-Kupfer -

  schmidt onderscheiding van het Comit in ontvangst mocht nemen.

  De actualiteit van 25 februari, Herdenking Februaristaking 1941,

  had dit jaar een bijzonder aspect door de onverwachte identificatie

  van een van de slachtoffers op een bekende razzia foto. En ook de

  jaarlijks in belang toenemende herdenking van het Joods Verzet voor -

  afgaande aan de grote Herdenking Februaristaking wordt in een

  aparte bijdrage eens goed naar voren gehaald. De rubriek wordt be -

  sloten met de levensberichten van twee hoogbejaarde, oude vrien-

  den van het Auschwitz Comit die onlangs overleden zijn. H.S.

  Voor de inhoud van de artikelen die ondertekend zijn is alleen

  de auteur verantwoordelijk. Overname van artikelen is toe -

  gestaan, mits met toestemming van de auteur en de redactie.

  2 Inhoud Auschwitz Bulletin 55ste jaargang, nr. 2, mei 2011. Verschijnt 4x per jaar

  3

  4

  7

  8

  10

  11

  14

  18

  21

  22

  24

  26

  29

  30

  32

  33

  34

  37

  20

  28

  28

  Nationale Herdenking, een oproep

  Herdenken

  De noodzaak van herdenken / Jacques Grishaver

  Steeds weer praten over Auschwitz / Eberhard van der Laan

  Raken aan de grote waaromvraag / Marjan Schwegman

  De verbijstering blijft / Crista Huisman

  Ziel en geschiedenis van een plek, weerspiegeld

  in architectuur / Ronald Leopold

  De volkenmoord op Sinti en Roma, een vergeten Holocaust /

  Zoni Weisz

  Opinie

  Herinneringen doorgeven in duo-gastlessen / Arthur Bnki

  Nazimisdadigers in de bescherming van de Duitse geheime

  dienst / Maurice Ferares

  Cultureel / Boekbespreking

  Eva Tas, altijd weer Auschwitz / Voorpublicatie

  De Terugkeer / Max Arian

  Mijn naam is Max / Bertje Leuw

  Recent verschenen / Marjon de Klijn

  Actueel

  Annetje Fels-Kupferschmidt onderscheiding voor Jules Schelvis

  Joods Verzet herdacht / Max Arian

  In memoriam Mirjam Pinkhof 1916-2011 / Philip Rmke

  Een naam bij een foto / Paul Arnoldussen

  In memoriam Hans Beckman 1920-2011 / Awraham Meijers

  Berichten

  Reis-2011 naar concentratiekampen in Polen

  Congres Child Survivors, Warschau

  Toneelvoorstelling Alles gaat aan flarden

  De activiteiten van het Nederlands Auschwitz Comit worden

  mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrij -

  heid en Veteranenzorg met middelen uit de BankGiroLoterij

  en de Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom

  van harte aanbevolen

  A-Bulletin2011nr2vs04:DEF 18-4-11 15:03 Pagina 2

 • 3Auschwitz Bulletin 55, nr. 2, mei 2011

  Tijdens de afgelopen Auschwitz Herdenking/HolocaustMemorial Day heeft de voorzitter van het NederlandsAuschwitz Comit opgeroepen om deze Herdenking een Nationale status toe te kennen. Dit heeft geleid totonderstaande verklaring.

  Er zit veel meer dan een verzoek om erkenning in deze op -roep. Het gaat vooral om aandacht voor de meest gruwelijkemisdaad tegen de menselijkheid ooit begaan en om de herinne-

  ring daaraan te verankeren in de samenleving. Aandacht die niet

  mag ophouden bij een volgende generatie. De overheid heeft de

  mogelijkheid en de middelen om de Auschwitz Herdenking de

  status van Nationale Herdenking te verlenen. Deze route is al

  ingezet door de Verenigde Naties in 2005 door het opstellen van

  een resolutie die door vrijwel alle leden is aanvaard.

  Ex-premier Balkende werd toen in de Tweede Kamer de vraag

  gesteld: Op welke manier zal de Nederlandse regering uitvoe-

  ring geven aan deze herdenkingsdag? Zijn antwoord luidde:

  In samenwerking met verschillende organisaties worden door de

  regering op dit gebied diverse activiteiten ondernomen. Het be -

  langrijkste onderdeel hiervan is de herdenking die het Auschwitz

  Comit jaarlijks organiseert in Amsterdam. Deze vindt elk jaar

  plaats op de zondag na 27 januari om zoveel mogelijk betrokke-

  nen in de gelegenheid te stellen de herdenking bij te wonen.

  Namens het kabinet is de staatssecretaris van VWS hierbij aan-

  wezig

  SteunUitspraken van twee elkaar opvolgende Staatssecretarissen van

  VWS, mevrouw Clmence Ross-van Dorp en mevrouw Jet Busse -

  maker, onderstrepen het belang van het Nederlands Auschwitz

  Comit en de Herdenking.

  Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat de her-

  innering aan wat toen is gebeurd levend wordt gehouden. Gene -

  ratie na generatie. Het Nederlands Auschwitz Comit zet zich

  daarvoor in en heeft zich daarmee een niet meer weg te denken

  plaats verworven in onze samenleving, aldus mevrouw Ross-van

  Dorp.

  Mevrouw Bussemaker maakte dat nog duidelijker: Naast de her-

  denking op 4 mei is natuurlijk ook deze Auschwitz Herdenking

  een belangrijk moment waarop we stilstaan bij de Holocaust.

  Graag denk ik met u mee op welke wijze wij er samen voor kunnen

  zorgen dat ook deze herdenking voor de toekomst kan worden

  behouden en daardoor betekenis houdt voor onze samenleving.

  Nooit meer Auschwitz. Achter deze drie woorden steekt het leed

  van miljoenen mensen. De Tweede Wereldoorlog en de Holo -

  caust zijn ijkpunten in onze geschiedenis geworden. En dat wil-

  len we ook zo houden. Zodat ook voor vele generaties na ons

  Nooit meer Auschwitz veel meer is dan alleen drie woorden.

  In oktober 2007 bevestigt de toenmalige directeur van de Een -

  heid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II, dat er voor de

  overheid slechts drie ofcile herdenkingen zijn, namelijk: 4 mei

  de Nationale Herdenking, 15 augustus de Indi Herdenking en

  op de laatste zondag van januari de Auschwitz Herdenking. Het

  is pijnlijk om vast te stellen dat al deze uitspraken tot nu toe niet

  tot de gewenste status hebben geleid en dat van samenwerking,

  zoals de ex-premier in zijn reactie verwoordde, helaas nog geen

  sprake is.

  Auschwitz Herdenking Het Comit is van mening dat de slachtoffers van de Holocaust

  recht hebben op een eigen herdenking. Deze gitzwarte bladzijde

  uit onze geschiedenis dient blijvend onder de aandacht te wor-

  den gebracht van volgende generaties.

  Het Centraal Joods Overleg bracht dit krachtig onder woorden:

  Antisemitisme is een oud, eeuwenoud, en nog immer bestaand

  verschijnsel, dat in de Holocaust zijn dieptepunt in de moderne

  geschiedenis vond. Op 27 januari is het wereldwijd Holocaust

  Memorial Day, de door de Verenigde Naties ingestelde dag om

  dit dieptepunt te gedenken.

  Dit jaar was het de vijfenvijftigste keer dat het Nederlands

  Auschwitz Comit de Herdenking organiseerde. De Herdenking

  is uitgegroeid tot een buitengewoon belangrijke manifestatie

  waar overlevenden en hun nabestaanden ieder jaar bijeenkomen

  om hun geliefden te herdenken. Inmiddels mag het Comit zich

  verheugen in de aanwezigheid van een groot aantal ambassa-

  deurs uit de ITF-landen, landen die zich naar aanleiding van de

  resolutie van de VN binnen de Task Force for International Co -

  oper ation on Holocaust Education, Remembrance and Research

  hebben verenigd, met als gezamenlijk doel te voorkomen dat de

  herinnering aan de Holocaust en de gevolgen daarvan vergeten

  zullen worden.

  Nationale HerdenkingHet Nederlands Auschwitz Comit is van mening dat het toeken-

  nen van de nationale