Auschwitz Bulletin, 1991, nr. 02 Mei

download Auschwitz Bulletin, 1991, nr. 02 Mei

of 16

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  0

Embed Size (px)

description

NAC is een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comité. Postadres: Postbus 53142,1007 AC Amsterdam. Redactie: Drs. Eva Tas (hoofdredactie), Max Arian, Anet Bleich, Daphne Meijer. Redactie-adres: Amsteldijk 23, 1074 HS Amsterdam, tel. 020-679 57 16. Buchenwald Voorzitster: A. Fels-Kupferschmidt. Secretaris: Drs. Nico Boeken, Raphaëlstraat 12hs, 1077 PS Amsterdam, tel: 020-679 06 43. :"- \.:;|lèd^«|d|^siê^|rt, -%-fe-^'ColtlJté;: n a c 35e jaargang nr. 2, mei 1991. Verschijnt 6x per jaar

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1991, nr. 02 Mei

 • 35e jaargang nr. 2, mei 1991. Verschijnt 6x per jaar

  o

  NAC is een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comit. Postadres: Postbus 53142,1007 AC Amsterdam.

  Redactie: Drs. Eva Tas (hoofdredactie), Max Arian, Anet Bleich, Daphne Meijer. Redactie-adres: Amsteldijk 23, 1074 HS Amsterdam, tel. 020-679 57 16.

  Voorzitster: A. Fels-Kupferschmidt. Secretaris: Drs. Nico Boeken, Raphalstraat 12hs, 1077 PS Amsterdam, tel: 020-679 06 43.

  Penningmeester: J.M. Waterman Ommerenhof 79,1106 XM Amsterdam, tel: 020-696 43 34. Bankrek. AMRO BANK, bijk. Van Baerlest. 58,1071 BA Amsterdam. Spaarrek: 40.01.75.088. Postgiro: 293087 en 4875500 t.n.v. NAC. Administratie krant: D. van Geens, Renkumhof 50,1106 JB Amsterdam, tel: 020-697 28 69.

  Vrij en in vrede De Auschwitz-herdenking heeft heel velen - de Golfoorlog was in volle gang - weer moed en hoop gegeven. Opkomst, stemming, de zang van Hans Bloemendal, het woord van minister d' Ancona lieten daaraan geen twijfel. De Februari-herdenking, onderstreept door een viertal tentoonstellingen en vele duizenden deelnemers, werd en groots evenement. Tussen de stakers en soms hun achterkleinkinderen was koningin Beatrix verschenen. Een jaar na het bevrijdingslustrum leven wij weer eens kort na de oorlog. De Golfoorlog is nog steeds aan het nasmeulen. Isral, weliswaar gelegen in het Midden-Oosten, maar niet betrokken bij Koeweit, is zeer bedreigd geweest. Het Palestijnse grondprobleem is daar steeds opnieuw aan de orde. Gecompliceerd wordt de toestand nog door de hernieuwde stroom Joden uit de Sowjet Unie. Die heeft niets te maken met het Midden-Oosten, maar alles met de omwen-telingen en beroeringen in Oost-Europa. Intussen: de tragedie der Koerden. Het grote Europese schisma van deze eeuw, de kloof tussen Oost en West is afgevlakt. Plan- of markt-economie, n- of meerpartijenstelsel: die vragen klinken niet meer. De tweedeling van Europa is aan het verdwijnen, de tweedeling van Duitsland is weg. De moord op de Treuhand-baas doet daar niets aan af: al eerder vond een super-ondernemer op Duitse bodem een gewelddadig einde.

  Buchenwald

  Korter op 4 mei Op 4 mei trekt weer een stille tocht naar de Dam. Alleen fs deze korter dan voorheen.'f Wij verzamelen ons bij het Weteringplantsoen, tegen over Wetering-schans.'" . %tldaar vertrekken wij op'l9.QO'r:na|iiiit'f; i , am, waarm20;00;;uur' de twee minuten stilte in acht worden genomen; dan volgt het neerleggen van de bloemen bij het nationale monument. Komt allen zoveel moge-lijk! -; _.

  :"- \ . : ; | ld^|d|^si^|r t , -%-fe-^'ColtlJt;:

  Een kenmerkend staaltje nasleep van de Wende, de ommekeer achter de neergehaalde muur, is de aantasting van het karakter van het voormalige kamp Buchenwald. Na mei 1945 zijn in de vroegere concentratiekampen door de Sowjet-overwinnaars en -bezetters meest SS-ers opgesloten. Stuitende plaquet-tes zijn daar nu aangebracht. Kennelijk wordt ernaar gestreefd de betekenis van de gedenkplaatsen van de nazi-terreur te ontkrachten en deze liefst te laten verdwijnen. Ook in geschrifte wordt wel geprobeerd de nazi-misdaad te vergoeilijken b.v. door te beweren dat daders en slachtoffers iets gemeen hebben. Het antwoord van de weer sterk in de aandacht geraakte Primo Levi, de Italiaanse schrijver-scheikundige die in 1987 stierf.'lk weet niet - en het interesseert me ook weinig - of er in mijn onderbewustzijn een moordenaar huist, maar ik weet wel dat ik een onschuldig slachtoffer ben geweest en geen moordenaar.' Aan ons uiteraard de plicht over het behoud van deze plaatsen te waken en eventueel herstel te eisen. Ter waarschuwing van tijdgenoten en lateren. Overlevenden hebben de Verenigde Naties verzocht de gedenkplaatsen onder hun hoede te nemen, zodat de slachtoffers en bestrijders van het nazigeweld voor altijd kunnen worden herdacht. De klemt te meer, omdat in de ex-DDR in alle mogelijke kringen antisemitische uitingen weer te horen en in een vrijgelaten pers weer te lezen zijn. Wij dienen daarop ook zonder muur attent te wezen.

  HERDENKT LDE4EMEI

  n a c

  n e d e r l a n d s a u s c h w i t z c o m i t

 • Schrijvers

  'Jullie hebben ons Auschwitz nooit vergeven', zei de Isralische schrijver Yoram Kaniuk in een tv-gesprek met zijn Duitse collega Gnter Grass. En naar aanleiding van de bombardementen op Tel-Aviv, die Isralirs noopten gasmaskers te dragen: 'Deze eeuw mogen Duits gas en Joden niet meer in n adem worden genoemd.' Kaniuk is een van de auteurs die de Sjoa als zwaarwegend onderwerp kozen. Een ander, de eveneens Isralische David Grossman, wil het niet laten bij de vernietiging zelf, maar stelt in zijn werk de vraag: 'Wat is dat voor een wereld die deze massa-moord toelaat?' In Isral, maar ook daarbuiten, houden telkens nieuwe auteurs zich met de onpeilbare wandaden uit de zwarte jaren bezig. Heel veel van de huidige perikelen hangen daar uit de verte of nauw mee samen. In april was Avraham B. Yehoshua, de vermaarde romancier uit Isral in Nederland. Romancier en naar hij zelf zegt, politiek bewust mens, vurig voorman van Vrede Nu. 'Vrede kan morgen een feit zijn' zegt hij. 'Je moet met je vijand spreken'. Zelf spreekt hij direct met Joodse Collega's (en lezers) om hen op te wekken stelling te nemen. Opdat men daar vrij en in vrede kan leven. Zoals wij allen dat willen.

  E.T.

  DAG VAN HET VERZET 1991

  GENERAAL WINKELMAN-KAZERNE NUNSPEET

  VRIJDAG 30 AUGUSTUS FRIES FEEST PROGRAMMA In Aanwezigheid van de minister van WVC. Mw. Drs. H. d'Ancona.

  TOESPRAAK door Mw. D.IJ.W.de Graaff-Nauta, de Friese staats-secretaris van Binnenlandse Zaken.

  OPTREDEN door Het Pasveerskorps uit Leeuwarden, top van de Nederlandse showbands; met een sprankelend optreden: Wereld-kampioen Show!!

  DANSGROEP Boalserter Skotsploegh met oude, meest Friese dansen in originele Friese klederdracht.

  HAMMONDORGEL Bernard Drukker bespeelt het hammondorgel.

  INCLUSIEF Koffie met Friese oranjekoek, de bekende Indische maaltijd (aan tafel geserveerd) + aperitief.

  PLUS Een Friese verrassing voor iedereen!

  VEEL INFORMATIESTANDS FEESTTENT!!

  AANVANG 10.30 uur precies.

  AANMELDEN Zo spoedig mogelijk door overmaken van Fl. 25,-op giro 516.68.70 of bank 91.41.30.307 tn.v. Comit Dag van het Verzet, in El burg.

  Toegangskaarten worden half augustus toegezonden.

 • Oude wonden en tolerantie

  Toespraak van burgemeester E. van Thijn op 27 januari 1991 bij de Auschwilz-Herdenking 1991.

  Nog geen twee-en-een-halve maand geleden waren we in Auschwitz. KL Auschwitz I. KL Auschwitz II. Auschwitz-Birkenau. Nooit vergeet ik die lange stille tocht, die stoet over het middenpad, langs de spoorlijn, ook daar geleid door Annetje Fels. We passeerden - halverwege - de selectieplaats. We passeerden de ruines van de Krematoria, op weg naar het geschonden monument, helemaal achterin, waar Sonny Herman, ook daar, Kaddisj en Jishkor zei. Wat we zagen had ik, na alle verhalen, getuigenissen, boeken, documentaires, filmbeelden, herdenkingen, toch nog voor godsonmogelijk gehouden. De on-metelijke dimensies, de hemeltergende systematiek en precisie, die eindeloze rijen van schoorstenen, waar ook het oog reikt. Die geur van perverse Grund-lichkeit. Een gapend, afgestorven industrie-terrein waar al het leven met wortel en al is uitgeroeid. Een grootschaligheid die in gruwelijkheid slechts wordt overtroffen door de kleinschalige berg van menselijke restanten in Sobibor. Wij stonden daar bijeen op woensdag 7 november jl., joden en niet-joden, overlevenden en familie, ouders en kinderen, drie generaties. Wij stonden daar bijeen bij Krematorium II, bij Krematorium III, verenigd in afgrijzen, verdriet en machteloze woede.

  Krematorium III

  Ik keek omhoog en dacht aan Gerard Durlachers 'Strepen aan de Hemel'. Augustus 1944. De appelplaats achter Krematorium III. Ik citeer: 'Het schorre gebrul van kapo's en SS-ers wordt overstemd door het ritmisch gezoem in de lucht en opeens zien wij allen de witte schapewollen draden die door bijna onzichtbare metalen vlekjes over het lichte blauw van de hemel worden getrokken. Honderden paren ogen volgen die draden tot de SS-ers, schreeuwend met rechthoekige bekken en slagen uitdelend, opnieuw laten aftellen...' En een dag van verschrikkingen later: 'Diezelfde avond weer die schapenwollen

  Om de WUV

  Bij de Tweede Kamer liggen wetsvoorstellen met be-trekking op de WUV. Al sinds het begin van dit jaar zijn de wetten voor oorlogs-getroffenen gekoppeld aan de militaire pensioenwetge-ving. De nu aanhangige voorstellen hebben ook cordinatie en vereenvoudi-ging ten doel. De dubbele korting van de AOW wil men, wanneer beide partners een uitke-ring hebben, zo wijzigen dat bij iedere partner alleen de AOW voor alleenstaanden wordt gekort. Maar er wordt dan geen terugwer-kende kracht (tot 23 decem-ber 1984) toegepast. Joods Maatschappelijk Werk (JMW) wenst dit laatste wel. Fel protesteert JMW erte-gen dat men voorzieningen die ook van AAW, AWBZ of ziekenfonds te verkrijgen zijn ook daar moet aanvra-gen, b.v. bril, autokosten-vergoeding of huishoude-lijke hulp. Ook de Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR) is nier tegen en overlegt met het ministerie van WVC over een mogelijk alterna-tief. Het is de bedoeling de PUR voortaan te binden aan vas-te termijnen. Als de termijn wordt overschreden kan de-

  3, gene die nog geen beslis-? sing heeft gekregen in be-

  roep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Bij de Auschwitz-herdenking zegde Hedy d'Ancona, minister van WVC, toe dat

  . de kosten die werden ge-maakt voor opvang en on-dersteuning (in verband ^

  " matje angst omliMl%ii i Isral) zouden Worden ver- ^ .goed.

 • Europa tegen discriminatie

  Europa tegen discriminatie, waakzaam voor democratie en vrijheid: zo luidt het motto van een internatio-naal symposium, dat op ini-tiatief van de Stichting Sa-menwer