Auschwitz Bulletin, 1969, nr. 01 Januari

download Auschwitz Bulletin, 1969, nr. 01 Januari

of 20

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

- I- P J i r ** secr.: victorieplein 32', amsterdam-z., postgiro 293087 bankrek.: AMRO, bijk. van baerlestraat, amsterdam-z. gem. giro N 5500 N.A.C. red.: amsteldijk 23, amsterdam-z. meubelen ; stoffen j sierkunst apollolaan 83a ! amsterdam-z Medewerking wordt verleend door: het Kunsinüandorkcst o.l.v. Anton Kersjes. Han de Vries, solo-hoboïst van het Concertgebouw- orkest. Leerlingen van de Academie voor Dramatische Kunn tc Am- sterdam. 13de jaargang, nr. 1. januari 1969

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1969, nr. 01 Januari

 • ** - I - P J i r

 • nederlands auschwitz c o m i t

  H E R D E N K I N G S N U M M E R

  13de jaargang, nr. 1. januari 1969

  s e c r . : victorieplein 32 ' , amsterdam-z. , postgiro 293087 bankrek.: AMRO, bijk. van baer les traat , amsterdam-z. gem. giro N 5500 N.A.C. red.: amsteldijk 23, amsterdam-z.

  Blad eren voor ae bloem de bh A u s c h w i t z is een s y m b o o l g e w o r d e n , e igen-lijk al z o d r a de g a s k a m e r s en c r e m a t o r i a uit N a c h t u n d N e b e l z i jn g e t r e d e n . D e j a a r -lijkse h e r d e n k i n g s a v o n d e n en - b l a d e n w e r -den hoe l a n g e r hoe m e e r een t o e t s : w a t is e r toen gebeurd? E n o o k : h o e v e r is het nu g e k o m e n ?

  S l a a t u v o o r a f g a a n d e e n u m m r s m a a r o p . U v i n d t er de n o o d v a n de s l a c h t o f f e r s , w a a r v o o r nu eerst w a t r u i m e r b e g r i p b e -gint te rijzen. U ziet e r steeds w e e r o u d zeer en nieuwe w o n d e p l e k k e n g e t o o n d . U v i n d t e r o o k iets a n d e r s . Ie ts v a n de w e e r -k l a n k v a n het w e r k v a n het N e d e r l a n d s A u s c h w i t z C o m i t binnen en buiten de kr ing v a n o u d - g e v a n g e n e n en hun leeft i jd-genoten .

  Bi jna een k w a r t e e u w is e r v e r l o p e n sinds de e v a c u a t i e v a n B i i k e n a u en G r o s s - R o s e n . D e m i s d a a d z o u a l l a n g v e r j a a r d zijn, als d e z e m i s d a a d v e r j a r e n k o n . D e v o o r s t a n d e r s v a n de v e r j a r i n g in D u i t s l a n d wensen de n a z i - m i s d a d e n niet te zien als w e e r g a l o o s . N i e t een nieuw r e c h t s g e v o e l , de o u d e n a z i -leer speelt hun p a r t e n . Z o j u i s t is a l w e e r een verse v a r i a n t o p het v e r j a r i n g s t h e m a v o o r -g e d r a g e n .

  N a z i s m e , fasc isme is niet d o o d . H e t w o e k e r t en niet alleen bij o u d - en n e o - n a z i ' s , niet a l -leen in Spanje , G r i e k e n l a n d en P o r t u g a l . E r w a s 3 le reden v o o r de U N O - u i t s p r a a k t e -gen genocide . In V i e t n a m en nu o o k in B i a f r a g e b e u r e n openlijk d i n g e n d ie o n d e r H i t i e r ' g e h e i m e R e i c h s s a c h e ' w a r e n . M i n s -tens z o erg als be t m a s s a - m o o r d e n is de g e w e n n i n g e r a a n bi j de o m s t a n d e r s , de t o e -s c h o u w e r s rnag men nu wel z e g g e n . O o k dit g e v a a r bes t r i jden wi j . M e e r en m e e r t r e f f e n ons n i e u w e g e l u i d e n . Z e k e r , d i s c r i m i n a t i e , v e r d r u k k i n g v a n m i n d e r h e d e n en o o k v a n m e e r d e r h e d e n b e s t a a n v o o r t . M a a r - leeds s t e r k e r o v e r h e e r s t de stern v a n het v e r z e t , de stern v a r rie j e u g d . M i s s c h i e n is het b e g o n n e n in C a l i f o r r . i , in een p r o t e s t

  tegen u i t z e n d i n g v a n jonge mensen in uni -f o r m o m a n d e r e jeugd te g a a n vers t ikken . Misschien in A z i ; misschien dr ingt het in het ene deel v a n de w e r e l d m e e r o p de v o o r g r o n d d a n in het a n d e r e . V a s t s t a a t bij de i n t r e d e v a n 1 9 6 9 : de jeugd is in a c t i e . O n v e r s c h i l l i g h e i d , lusteloosheid zijn v e r te z o e k e n , v o o r a l bij de s tuderen-den. O v e r a l is de jeugd in beweging en m a a k t zij ernst m e t de eigen v e r a n t w o o r d e -lijkheid. V o o r ons is zulk een a n t w o o r d o p o n z e eigen a c t i v i t e i t belangri jk . Z o b e l a n g -rijk d a t wij dit n u m m e r a a n deze a c t i e v e jeugd hebben o p g e d r a g e n . H e t is een goede g e w o o n t e d a t een h e r d e n k i n g s n u m m e r g r o -tendeels zijn weg v i n d t o p m i d d e l b a r e en hogescholen. A l l e e n z o w o r d t g e h o o r d w a t wij te zeggen hebben. O f gezien w a a r v o o r n i e m a n d de ogen m a g sluiten. D i t j a a r zou m e n h i e r v o o r dit n u m m e r zelfs niet b e h o e v e n open te s laan . D e bedoelingen v a n het N e d e r l a n d s A u s c h w i t z C o m i t zijn d o o r J a n W o l k e r s in een t i te lprent g e v a t en d a a r m e e z o u d e n wij u t e v r e d e n kunnen zijn. Z o v e e l bondigheid blijft de k u n s t e n a a r v o o r b e h o u d e n .

  O p de v o l g e n d e p a g i n a ' s zijn een o u d - h o o g -l e r a a r aan de V . U . , een c o n - r e c t o r , een A m -s t e r d a m s w e t h o u d e r , t w e e K a m e r l e d e n , een ' co lumnis t ' , een s t u d e n t e n p a s t o r en n a t u u r -lijk de jeugd, a a n het w o o r d . U kunt hun visie leren kennen en d a a r i n de v o r m h e r -kennen w a a r i n ons c o m i t di t j a a r h e r d e n k t w a t der t ig j a a r geleden b e g o n . ' N o o i t m e e r A u s c h w i t z ! ' O n z e z inspreuk brengt hen samen z o n d e r o n d e r s c h e i d van g e l o o f o f d e n k r i c h t i n g , v a n g e n e r a t i e oi e r -v a r i n g . Al len begrepen zi j w a a r het o m g a a t . L a a t dit de d a n k zi jn die zi| n ie t w i l l e n h o r e n . Zi j wenden geen b e d a n k j e s , de m e d e -w e r k e r s a a n di t n u m m e r en die a a n de h e r -d e n k i n g in de B a c h z a a l , allen j o n g e m e n -sen deze k e e r , net als h e t j o n g b l i j v e n d e t r o u w e K u n s t i n a a n d o r k c s t .

  Plechtigheid bij de urn Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam worden weer bloemen gelegd bij de urn met as uit Ausch-witz en wel op zondag 26 januari

  1969 om twaalf uur 's middags. Ieder is welkom bij deze korte plechtigheid. Wij verzamelen ons voor twaalf uur bij de hoofdingang.

  N.A.C.

  m e u b e l e n ; s t o f f e n j s i e r k u n s t

  a p o l l o l a a n 8 3 a ! a m s t e r d a m - z

  In de v a l l e n d e b l a d e r e n en de k l e u r i g e b l o e m o p de o m s l a g k a n i e d e r z o e k e n en v i n d e n w a t hi j w i l . V o o r ons b e d u i d e n zi j de o n g e b r u i k t e k r a c h t die t e r h a n d n e e m t w a t zij die v i e l e n o f die nu a f v a l l e n niet k o n d e n u i t v o e r e n . D e m e n s e n v a n toen , v a n nu en v a n d a n s a m e n in n b e e l d . N o d i g zi jn ze a l l e m a a l , v e l e n zi jn er in de w e e r , m a a r de j e u g d , de b l o e m , h e t m e e s t . D a a r -o m is di t b l a d v o o r hen .

  E . T .

  A U S C H W I T Z - H E R D E N K I N G 1 9 6 9 TE A M S T E R D A M O p 2 6 j a n u a r i o m 8 u u r h e e f t de j a a r l i j k s e A u s c h w i t z - h e r d e n k i n g p l a a t s in de B a c h z a a l , B a c h s t r a a t , te A m s t e r d a m . D e z e h e r d e n k i n g v a n de b e v r i j d i n g v a n h e t k a m p A u s c h w i t z d o o r h e t S o w j e t - l e g e r o p 27 jar'uori 1 9 4 5 za l in het b i j z o n d e r zi jn g e r i c h t o p de j eugd .

  M e d e w e r k i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r : h e t K u n s i n a n d o r k c s t o . l . v . A n t o n K e r s j e s . H a n de V r i e s , s o l o - h o b o s t v a n het C o n c e r t g e b o u w -o r k e s t . L e e r l i n g e n v a n de A c a d e m i e v o o r D r a m a t i s c h e K u n n tc A m -s t e r d a m .

  K a a r t e n a 3 . 7 5 en 2 . ( v o o r s t u d e n t e n , s cho l i e ren en b e j a a r d e n ) k a n m e n s c h r i f t e l i j k o f t e l e f o n i s c h b e s t e l l e n bi j m e v r . E . F u r t h , D i e -m e r k a d e 4 3 , D i e m e n . T e l . 0 2 0 - 5 8 8 4 2 . V e r d e r bi j m e v r . E . v a n G e e n s ,

  O r r e u s s t r a a t 1 7 8 hs . , A m s t e r d a m - W . T e l . 0 2 0 - 3 8 5 5 7 2 . M e v r . S. N e t e r , N w e . P r i n s e n g r a c h t 1 4 " , t e l . 2 3 9 0 6 7 . J . S l a g t e r , V i c t o r i e -ple in 3 2 ' , t e l . 0 2 0 - 7 3 6 2 S - . Z. L . G r o e n , P r e s . S t e y n p l a n t s o e n 12 hs. , t e l . C7C-53551. O . M t e u w e M w i e k h a n d e l , L c i c U e s t r a a t 50, C. N e J e t l a n c U T h e a t e r O r . T I U . T , S i n g e l 1 8 6 .

  H a g e n a a r s en R o t t e r d a m m e r s ! L r r i jd t een bus n a a r de h e r d e n k i n g . Pr i j s ( t o e g a n g s k a a r t en v e r v o e r heen en t e r u g ) 1 6 . . A a n m e l d e n en i n l i c h t i n g e n b i j :

  m e v r . H . H a k k e r , H o n g a r e n b u r g 4 3 5 , D e n H a a g . t e l . ( a l l een n a 19 uur) 0 7 0 - 8 5 2 7 9 6 . L . J . A . v. B e n t v e l d , H e n e g o u w e r l a a n 1 8 a , R o t t e r d a m , te l . 0 1 0 - 1 2 5 5 1 3

 • wat de jeugd

  D e jeugd wordt overladen met ver -wijten. Ju l l ie hebben de oorlog niet meegemaakt . Ju l l ie hebben er geen benul van w a t onderdrukking en terreur, honger en angst in werkel i jk-heid betekenen. Ju l l ie beseffen niet hoe dankbaar je moet zijn te leven in een welvaartsstaat , in een par le-mentaire democratie , in een systeem met vri jheid van meningsuiting. S terker nog: door gebrek aan kennis en ervaring ondergraven jull ie onze democrat ie . D o o r naeve f l ir tat ions met niet-democratische systemen. D o o r een ondoordachte afwijzing van ons verdedigingssysteem. D o o r een l ichtvaardige omgang met het wapen der buitenparlementaire actie.

  Deze verwijten zijn in hoge mate on-bil l i jk. D e politiek genteresseerde jeugd beseft donders goed w a t zich in de jaren veertig heeft voorgedaan. De lessen van het verleden zijn aan haar niet voorbi jgegaan. M a a r terecht vraagt zij zich a f : wat kopen wij voor lessen als er geen lering uit wordt ge-trokken? W a t doen wij vandaag met de wetenschap van gisteren? En om-gekeerd verwijt zij de oudere genera-t ie :

  V o l te zijn van oorlogsherinnerin-gen maar tegelijkertijd b ' ind voor de verschrikkingen van vandaag;

  vast te houder, aan oude ideolo-gien maar teg