audax 1 textiel /museum tilburg Jaar /verslag · Na verwachting zal deze maart 2009 operationeel...

of 13 /13
1 AUDAX TEXTIEL /MUSEUM TILBURG JAAR /VERSLAG 2008

Embed Size (px)

Transcript of audax 1 textiel /museum tilburg Jaar /verslag · Na verwachting zal deze maart 2009 operationeel...

 • 1audax textiel

  /museum tilburg

  Jaar/verslag

  2008

 • 2 3

 • 4 iNHOuDYes, we do .................................. 2

  TexTiellab .................................. 3

  educaTie ..................................... 4

  TenToonsTellingen .................. 6

  evenemenTen ............................. 8

  collecTies .................................. 9

  PubliciTeiT ............................... 12

  biblioTheek .............................. 14

  jubileum.................................... 15

  bijlagen

  Tentoonstellingen 2008 .................... 16

  uitgaande bruiklenen 2008 .............. 16

  museumpublicaties 2008 ................. 16

  Realisatie nieuw entreegebouw

  - Start werkzaamheden februari 2007- Oplevering april 2008- Architect cepezed, Delft- Aannemer BVR groep, Roosendaal- Elektrotechnische installaties Hoppenbrouwers, Udenhout- Werktuigbouwkundige installaties De Bont, Tilburg- Oppervlakte 1400 m2

  - Volume 6300 m3

  - Hoogte 15 meter

  colofonTekst en foto’s / Audax Textielmuseum TilburgGrafisch ontwerp & typografie / Frederik de WalDruk / NPN drukkers, Breda

 • 2 3Yes, we DO2008 Was een bijzonder creatief jaar voor het Audax textielmuseum Tilburg. Jarenlang ben je met partners aan het project ‘museum in bedrijf’ aan het werk, een proces van hoop (‘yes, we can’) naar resultaat (‘yes, we do’). Het is een drieslag: van goed luisteren c.q. wat kunnen we voor anderen betekenen, durven committeren en er van harte voor gaan en ten slotte resultaten halen. En die resultaten zijn gehaald: een uitnodi-gend EntreeGebouw met een inspire-rende inrichting, vernieuwde tentoon-stellingszalen, een fraai ingerichte Koninklijke Damastweverij, als eer-betoon aan het ambacht en het textiele erfgoed en de uitbreiding van het Textiel-Lab om nog meer ruimte te geven aan de unieke combinatie van vakmanschap en creativiteit. We hebben daarmee een grote stap gezet om hèt creatieve Tex-tielinstituut van Nederland te worden.De belangrijkste partner al die jaren is de gemeente Tilburg geweest. Zij heeft ons de kansen gegeven om een uniek concept in de museale wereld te ontwik-kelen en met de verzelfstandiging ons een eigen vrije ruimte te bieden, van waaruit wij zowel voor de vrije (de kun-stenaars) als de publieke en de private sector dienstbaar kunnen zijn. Ook de provincie Noord-Brabant en de lande-lijke overheid via het ministerie van

  VROM met het IPSV-programma en de Mondriaan Stichting hebben al die jaren met substantiële bedragen onze ambi-ties ondersteund en realistisch gemaakt. Dat geldt ook voor de stichting Vrienden Textielmuseum en het VSBfonds, al vele jaren zijn ze trouwe supporters van het museum. Ook de private sector heeft zich niet onbetuigd gelaten. Uit de tex-tielsector moet met name Nedgraphics (software) en Dornier (machinebouwer) genoemd worden voor hun genereuze gebaren om het TextielLab ‘state of the art’ te maken. Ten slotte het bedrijfs-leven met Audax voorop en andere belangrijke sponsors zoals Interpolis, FUJI FILM, CZ, ABN AMRO, ING Bank en Rabobank Tilburg e.o.Voor een uitgebreid overzicht van alle resultaten, die mede door al onze part-ners mogelijk zijn gemaakt, wil ik u uitnodigen dit jaarverslag te lezen.

  dr Ton Wagemakersdirecteur

  textiel/laBHet TextielLab kreeg in 2008 eveneens een face lift. Vanwege de gewijzigde entree naar de tentoon stellings ruimten werden de looproute aangepast en technische faciliteiten verplaatst. De werkplekken kregen een ruimere opstelling. Achterin het Lab is een studio ‘productontwikkeling weven’ ingericht. Hier kunnen product ontwikkelaars van het museum ongestoord met studenten, ontwerpers en kunstenaars de te realiseren projecten bespreken. Zowel deze studio als het Lab zelf werden verrijkt met een zogenoemde Garenbank waarin een breed scala aan garens, alle toegepast in het Lab, kan worden bestudeerd en door ontwerpers worden besteld. Deze herinrichting en aan-passing van het TextielLab lag in handen van Merx en Girod, het bureau dat in 2005 de ruimte van het Lab heeft ontworpen.Het machinepark werd wederom uitgebreid. Met de verworven Easy Leno weefmachine was aanvankelijk een aarzelende start gemaakt, maar het bleek al snel dat steeds meer designers en bedrijven met deze machine wilden werken. De techniek is zeer goed toepasbaar in het vervaardigen van geavanceerde interieurweefsels.

  De breierij-afdeling kreeg met een nieuwe Knit and Wear breimachine meer capaciteit, zodat het afgelopen jaar speciaal voor deze techniek meer designers en studenten dan ooit zijn ontvangen. Het samenwerkingsproject met het bedrijf Innofa op de rondbrei-machine ging in 2008 van start. De nadruk bij dit project ligt vooral op het doorontwikkelen van bestaande dessins. Gezien de vele verzoeken van designers en academies om de passementafdeling, die een tijdje gesloten was, weer operationeel te maken, is hierop in gesprongen. Eind 2008 is begonnen met het integreren van een passementerie in het TextielLab. Na verwachting zal deze maart 2009 operationeel zijn. Het conserveringsatelier is, vanwege het in gebruik nemen van deze fysieke plek door faciliteiten in het Entreegebouw, intern verhuisd. Beleidswijzigingen, waarbij het TextielLab als het meest onderscheidende element van het Textielmuseum wordt gezien, leidden er toe dit atelier per 1 januari 2009 is gestopt met zijn activiteiten.

 • 4 5eDuCatieIn 2008 maakten ruim 6000 leerlingen en studenten, variërend van basisonderwijs tot academies, gebruik van de educatieve programma’s die door het museum werden aangeboden. In oktober werd een brainstormdag voor docenten van Nederlandse en Vlaamse academies en universiteiten georganiseerd. Met hen is van gedachten gewisseld hoe een meer-jarig educatief curriculum voor deze onderwijsinstellingen door het museum kan worden ontwikkeld. Afgesproken is dat het museum jaarlijks een ‘academie-dag’ gaat organiseren. In samenspraak met het Modelyceum, ROC Tilburg, is een start gemaakt met het ontwikkelen van een driejarig pro-gramma, waarbij alle eerste-, tweede- en derdejaars een intensief programma volgen in het museum. Dit programma zal ook aangeboden gaan worden aan andere ROC´s en beroepsopleidingen. Vanaf juni 2008 is hard gewerkt om de verbouw en inrichting van de Textiel School in de voormalige entree en museumcafé te realiseren. Ontwerp-bureau Perspekt is verantwoordelijk voor het ontwerp. In februari 2009 wordt de Textielschool in gebruik genomen. De Gemeente Tilburg heeft de verbouw en inrichting medegefinancierd.

  volwasseneneducatieAan het interculturele project ‘Tilburg 200 vrouwen, ontmoeting in Textiel’, naar aanleiding van de viering 200 jaar stads-rechten in Tilburg in 2009, hebben afgelopen jaar vier vrouwengroepen deelgenomen. Zij volgden workshops onder leiding van ontwerpster Mariëtte Wolbert waarin zij gezamenlijk tafel-lopers en servetten ontwierpen met motieven refererend aan hun cultuur. Tijdens het TextielWeekend waren in wijkcentrum De Poorten de resultaten van 2006, 2007 en 2008 te zien en ont-moetten de vrouwen, die tot nu toe deelnamen, elkaar. Op 8 maart (Inter-nationale Vrouwendag) 2009 zal het project feestelijk worden afgesloten met een gezamenlijke lunch waarbij de buffettafels zijn gedekt met de inter-culturele tafellopers en servetten.

  masterclassOp 22, 23 en 24 oktober vond de jaarlijk-se masterclass plaats. Ontwerper Hella Jongerius (Jongeriuslab) verzorgde onder de titel ‘Fabrics which Transform’ de masterclass. Twaalf professionals afkomstig uit Noorwegen, Finland, Denemarken, België, Duitsland, Enge-land, Zwitserland en Nederland uit verschillende disciplines (textiel, interi-eur, architectuur) namen deel. Een selectie van objecten uit Nederlandse (textiel)collecties dienden als inspiratie voor het ontwikkelen van hedendaagse (meubel)stoffen. De uitkomsten, stoffen uitgewerkt in het TextielLab, werden telkens getoetst aan de, samen met de master, vastgestelde individuele ontwerp opdracht. De resultaten waren veelzijdig, innovatief en kwalitatief zeer goed.

  eTTVoor een tiental docenten en conservato-ren van opleidingen en musea uit enkele Europese landen werd in 2007 een ‘European Textile Trainees’ (ETT) sympo-sium georganiseerd. Als vervolg op dit symposium heeft in 2008 een eerste pilot van een uitwisselingsprogramma met negen studenten plaatsgevonden. De deelnemende opleidingen en organisa-ties zijn, naast het Textielmuseum zelf, Design Academy Eindhoven, National Academy of Arts in Bergen (Noorwegen), University of Art and Design in Helsinki (Finland) en Unione Industiali di Como (Italië). Voor dit European Textile Trainees pro-gramma selecteerden de drie opleidin-gen ieder enkele studenten. Voor deze pilot is ‘Home and the Other’ als thema gekozen. Het gezamenlijk ‘kick-off’ programma vond 2, 3 en 4 september plaats in het Textielmuseum en bij de Design Acade-mie Eindhoven. Daarnaast namen de trainees deel aan twee werkperiodes. De eerste vond in Noorwegen, Finland en Nederland plaats. De tweede in Como. Onderdeel daar was een intro-ductieweek: ‘Comon’ waaraan ook andere Europese instituten deelnamen. Hierna werden de trainees bij negen verschillende mode- en textielbedrijven in en rond Como geplaatst.De ETT pilot werd op 12 december in het Textielmuseum afgesloten met een presentatie èn evaluatie met alle trai-nees en instituten. Een publicatie over deze pilot volgt in het tweede kwartaal van 2009.

 • 6 7teNtOON/stelliNgeNTijdelijke tentoonstellingenIn de periode vanaf de heropening van het Textielmuseum (25 mei 2008) zijn twee tijdelijke tentoonstellingen gepre-senteerd. De eerste was ‘Van Labyrinth tot Big Mama. Projecten uit het Textiel-Lab’, looptijd 25 mei tot en met 9 novem-ber. Te zien waren de resultaten van een veertiental design- en kunst projecten die recentelijk in het TextielLab waren gere-aliseerd. Grotere projecten zoals het project ‘Labyrinth’ van Studio Job, een instal-latie gedomineerd door een doolhof-patroon terugkomend in een karpet, gedekte tafel, huishoudtextiel en stoffen aan de meter en kamergrote textielruim-ten naar ontwerp van Berend Strik en Barbara Broekman werden geëxposeerd naast wandkleden, interieurtextiel en meubels van gerenommeerde kunste-naars en ontwerpers. ‘Big Mama’ is de titel van een reusachtig zitobject naar ontwerp van Pieke Bergmans, bestaande uit opbollende, ronde vormen bekleed met een reusachtige gebreide sok. Voor het tentoonstellingsontwerp tekende het ontwerpersduo Scholten & Baijings. Bij de tentoonstelling verscheen een in eigen beheer uitgegeven gelijknamige publicatie, vormgegeven door Irma Boom. Tentoonstelling en publicatie werden gesponsord door Interpolis.

  Een groot aantal op de tentoonstelling gepresenteerde werken is met steun van de Mondriaan Stichting en de provincie Noord-Brabant tot stand gekomen en voor de museumcollectie aangekocht. Hierna volgde – van 22 november t/m 1 maart 2009 – onder de titel ‘Vloerjuwe-len’ een tentoonstelling waarbij vloer-tapijten en ontwerpen hiervoor van de befaamde sierkunstenaar Theo Colen-brander (1841-1930) centraal werden gesteld. Nog niet eerder was postuum museale aandacht besteed aan deze in hun tijd zeer vernieuwende tapijten van de kunstenaar. Bewust werd op de ten-toonstelling een lijn doorgetrokken naar nu waarbij de vraag werd gesteld: wat bepaalt heden ten dage wat een vloer-kleed zo opvallend en bijzonder maakt? Vier ontwerpers: Petra Blaisse, Kiki van Eijk, Ulf Moritz en Liset van der Scheer werden geselecteerd en presenteerden carpetdesign. Als gastconservator was onderzoeker Arno Weltens aan de ten-toonstelling verbonden. Hij verzorgde eveneens de inrichting. Bij uitgeverij d’Jonge Hond verscheen de publicatie Colenbrander Tapijten geschreven door Arno Weltens.

  Permanente presentatieDe heropening van het Textielmuseum is eveneens aangegrepen om de Damast-Weverij, die nu direct achter de nieuwe Textielshop is gesitueerd, te restylen. De wasserij kreeg een eigentijdse uitstra-ling door het vervangen van meubilair e.d. en werd voorzien van teksten en beelden die uitleg geven over het wassen van het linnengoed in vroeger tijden. Een grote, glazen presentatiekast biedt ruimte voor wisselende presentaties over damast. De eerste tentoonstelling hierin ‘Tafellinnen belicht. Damast van een Brabantse weverij W.J. van Hooger-wou & Zonen (1852-1970)’ laat damasten tafelgoed en ontwerptekeningen hier-voor zien gemaakt in dit bedrijf uit Boxtel (NB) en sluit hiermee aan bij de perma-nent opgestelde 19de-eeuwse weef-getouwen die ook van dit bedrijf herkom-stig zijn. In de ruimte is eveneens een plek gecreëerd voor het bekijken van films. Speciaal voor de heropening werd een historische film over de N.V. Linnen-fabrieken Van Dissel & Zonen in Eind-hoven speelbaar gemaakt. De provincie Noord-Brabant droeg bij aan de kosten hiervoor. De herinrichting van de DamastWeverij werd gerealiseerd met steun van het ministerie van VROM/IPSV. Berry van Gerwen van MvG/ontwerpers verzorgde ontwerp en uitvoering.

 • 8 9

  Op de dag dat het museum zijn jubileum vierde (23 mei), vond voor genodigden de (her)opening plaats. Ruim 300 gasten waren aanwezig om dit te vieren. Naast speeches van Ton Wagemakers, Dingeman Kuilman (directeur Premsela Dutch Platform for Design and fashion) en Pieke Bergmans (ontwerper) verzorgde Theaterproducties De Kwekerij een spet-terende openingsact. Op zondag 25 mei werden Tilburgers en overige bezoekers uitgenodigd voor de publieksopening. Voor het symbolische bedrag van € 0,50 als entreeprijs kwamen bijna 1000 bezoe-kers een kijkje nemen in het vernieuwde museum en het Entree Gebouw. Naast de theateract van De Kwekerij verzorgden vele medewerkers diverse presentaties en rond leidingen. Speciaal voor de Vrien-den van het Textielmuseum vond op zaterdag 30 mei een feestelijke bijeen-komst plaats. Die dag werd het door de Vrienden ge schonken ‘Bèngske’, een ontwerp van Sigrid Calon, onthuld. Naast rondleidingen gaf ontwerper Christien Meindertsma een lezing. Ook werd de uitslag bekend ge maakt van een door de Vrienden uitgeschreven ontwerpwedstrijd voor het ontwerpen van een tafellaken. Bea Burggraaf-den Ouden uit Oosterhout was de winnaar. Haar ontwerp voor een Jacquardgeweven tafelloper/dekservet met dennenappel- en schorsmotieven

  werd geweven in het TextielLab en ter verkoop in de TextielShop aangeboden. Daarnaast zijn er in de loop van 2008 diverse ontvangsten voor relaties, bedrij-ven en museumcollega’s georganiseerd. CAST (Centrum voor Architectuur en Ste-denbouw Tilburg) verzorgde een sympo-sium met presentaties door Ronald Schleur holst (cepezed / verantwoordelijk voor het ontwerp van het EntreeGebouw), Bas van Tol (Studio’s Muller en van Tol /verantwoordelijk voor de inrichting van het EntreeGebouw) en Petra Blaisse (Inside Outside). CAST organiseerde eveneens een presentatie op het Platform van het Entree Gebouw bestaande uit ontwerpteke-ningen, foto’s en maquettes en het schets-ontwerp van Inside Outside bedoeld voor de openbare ruimte rondom de gebouwen. Het Textielmuseum vormde op 4 en 5 okto-ber het kloppend hart van het TextielWeek-end. Primeur dit jaar was dat het weekend door de gemeente Tilburg het predicaat ‘Tilburg trakteert’ kreeg toegekend. Daar-naast ontving het evenement een substan-tiële financiële bij drage van de gemeente. Naast een programma in en rondom het museum, georganiseerd door het museum zelf, organiseerden diverse partners, waar onder Fontys Hogeschool voor de kunsten, ROC Tilburg (Modelyceum), de TextielAteliers en diverse galerieën en kunstenaars in de wijken Oud-Noord en Centrum-Zuid onder het thema ‘Colourfull’ passende activiteiten. In totaal bezochten 2655 bezoekers het TextielWeekend.

  verwervingenIn 2008 zijn wederom bijzondere verwer-vingen ten behoeve van de museum-collectie gedaan. Binnen de collectie kunst en vormgeving vormden werken, gepresenteerd op de tentoonstelling ‘Van Labyrinth tot Big Mama’ van onder meer Studio Job, Kiki van Eijk, Pieke Bergmans, Berend Strik, Barbara Broek-man, Scholten & Bayings een belang-rijke aanwinst. Het Textielmuseum heeft zijn beleid wat betreft het wel of niet verzamelen van mode gewijzigd. Maakte dit item eerst geen deel uit van de col-lectie, nu wordt het verzameld mits de kleding of onderdelen daarvan in het TextielLab zijn vervaardigd. De aankoop van de ‘Tuftjurk’ uit de collectie Follies van Jan Taminiau, waarbij onder meer repen chiffon zijde op een grondlaag van jute werden getuft en de schenking door de ontwerper van de ‘Weefjurk’ waaribij met ingenieuze dubbelweefsels is ge ëxperimenteerd evenals een in het TextielLab vervaardigd gebreid vest ‘Scoop Raspberry’ van Conny Groene-wegen zijn de eerste verwervingen op modegebied. Deze zelfde collectie werd verrijkt met een aantal kunstwerken zoals sculpturen van kunstbont van Alet Pilon, een wandobject van LAM de Wolf en een ‘jurkvorm’ van Lie van de Werff.

  Daarnaast werden retrospectieve aan-kopen gedaan waaronder damasten tafelgoed van Chris Lebeau, C. Mus. A. Vlaanderen en L.A. Kortenhorst, een anoniem art deco vuurscherm aange-kocht via Sotheby’s, historisch gedenk-doeken (katoendruk) en een vuurscherm en schoorsteenkleed van art deco kun-stenaar Paul van Dam.De collectie industriële cultuur werd uitgebreid met een genereuze schenking objecten afkomstig van het gefailleerde bedrijf AaBe Textiles: stalenboeken, gedenkborden, een glas-in-lood raam en schilderijen. Eind 2008 is begonnen met de voorbereiding van een opschoning van de collectie historische textielmachines. Een aantal machines is niet in goede staat en incompleet, hetgeen de legiti-matie is voor afstoting. In 2009 zal deze opschoning zijn afgerond.

  eveNemeN/teN

  COlleC/ties

 • 10 11Total Table designEind 2007 startte het project Total Table Design. Vanuit één designconcept wor-den alle onderdelen van een gedekte tafel ontworpen, te weten tafeldamast, keramisch serviesgoed, glaswerk en bestek. Op initiatief van het Textiel-museum werken vier bedrijven en instel-lingen samen. Naast Stichting Mommerskwartier (Textielmuseum), Cor Unum, Royal Leerdam Crystal en Koninklijke Van Kempen & Begeer. November 2008 maakte het project, dat gesubsidieerd wordt door de Mondriaan Stichting, VSBfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds, een herstart. Ditmaal met twee nieuwe, de eerdere vervangende, ontwerpers: Kiki van Eijk en het duo Scholten & Baijings. In 2009 worden de resultaten op diverse locaties gepresen-teerd.

  collectieregistratie / icTIn 2008 zijn 1.348 nieuwe objectrecords ingevoerd in het registratiesysteem en groeide de digitale beeldbank met 3.000 afbeeldingen van museumvoorwerpen. De beeldbank telt nu 18.000 images, allen gekoppeld aan de objectendata-base. Met behulp van extra krachten is in 2008 de retrospectieve invoer afgewerkt van de textiele objecten (verzameld tussen 1958-1985) en ca. 2.300 afstotin-gen van de afgelopen twintig jaar. Beide verzamelingen waren alleen handmatig geregistreerd en niet opgenomen in Adlib. Bij het project waren vanwege de tijdelijke sluiting van het museum twee tijdelijke medewerkers betrokken van Educatie en Communicatie.

  Voor de herinrichting van de tentoon-stellingen en andere projecten is door medewerkers intensief gebruik gemaakt van de collectie registratie en de beeld-bank. Zo zijn de touchscreens / info-zuilen in het TextielLab geupdate met de collectiegegevens en foto’s uit Adlib. Hetzelfde geldt voor de objectenvitrine ‘Getuigenissen van Dingen’ in de presen-tatatie ‘Hete Harten Koele Koppen’. Voor het jubileumboek 50 jaar Textielmuseum is rijkelijk geput uit de beeldbank.Najaar 2008 is een registratieplan gemaakt voor de collectie Archief Weverij De Ploeg. Het Archief is door de landelijke werkgroep Vormgevings-archieven aangemerkt als een archief van nationaal belang. De collectie omvat een bedrijfsarchief, ontwerptekeningen, stoffen, stalen, foto’s en documentatie. Voor het uitvoeren van het plan wordt subsidie aangevraagd.

  Uit het Archief Weverij De Ploeg zijn in het kader van het Rietveld & Ruys-jaar in Bergeijk gedurende een half jaar foto’s getoond over De Ploeg in het voormalige fabrieksgebouw in Bergeijk.Het Collectie Zoeksysteem (CZS) op Internet is in 2008 inhoudelijk, technisch en qua vormgeving helemaal herzien en geïntegreerd in de museumwebsite. Het CZS wordt maandelijks uitgebreid met nieuwe objecten uit de museumcollectie. Dit betreft recente aanwinsten of oudere collectieonderdelen die zijn beschreven en gefotografeerd. Eind december 2008 telde het CZS 4.000 objectrecords. Toe-gevoegd zijn ondermeer 250 patroon-tekeningen voor damast van de Brabant-se weverij W.J. van Hoogerwou & Zonen, objecten en tekeningen van de ontwer-per Theo Colenbrander en de collectie van ontwerpster Kitty van der Mijll Dekker. Ook verscheen op de website een overzicht van veelgestelde vragen over de collectie.

  depotsIn verband met de toenemende schaars-te aan depotruimte is in 2008 extra depot ruimte gehuurd (150 m2) in het geavanceerde Stadsdepot Dordrecht. Een groot aantal rollenkasten met textiel heeft een plaats gekregen in dit depot. In 2009 volgen verdere verplaatsingen. Zo ontstaat er onder meer ruimte om de De Ploeg collectie te conserveren en te registreren. Het ligt in de bedoeling om in 2011, wanneer het Factoriumgebouw bij de Stichting Mommerskwartier is betrokken door de verhuizing van het Regionaal Archief en de huisvesting van het Stadsmuseum Tilburg, eveneens in dit gebouw een depot voor textiel te huisvesten.

 • 12 13PuBliCi/teitIn 2008 ontving het museum 43.840 bezoekers. De prognose voor dit jaar was gesteld op 30.000. De jaarprognose was aangepast i.v.m. de sluiting van het museum van 1 januari t/m 22 mei 2008. In deze periode is het TextielLab wel open geweest voor vormgevers, kunste-naars en studenten. Na de heropening op 23 mei jl. kwamen vele onderwijs-instellingen, vormgevers en kunste-naars, relaties, instellingen, bedrijven en (individuele) bezoekers het vernieuwde Audax Textielmuseum Tilburg bezoeken. Vanaf eind mei 2008 maakten 2061 personen gebruik van de verhuur-mogelijkheden en accommodaties in het EntreeGebouw. Zij bezochten niet het museum en worden zodanig ook niet als museumbezoekers geregistreerd. Het museum kan terugkijken op een zeer geslaagd jaar.

  Met de heropening presenteerde het museum een nieuwe huisstijl. Er is gekozen voor twee ontwerpers. Hubert Niessen Communicatie ontwierp een logo dat als huisstijl wordt ingezet voor de ‘zakelijke’ communciatiemiddelen (briefpapier, enveloppen en visitekaart-jes). Frederik de Wal is gevraagd om een ‘stijl van het huis’ te ontwerpen die voor alle overige communicatiemiddelen kan worden ingezet. Alle communicatie-middelen, variërend van affiches, flyers, uitnodigingen, de Textuur, balieteksten en de website, hebben hierdoor een nieuw en herkenbaar uiterlijk gekregen. Ook de bewegwijzering in en rondom het museum is door Frederik de Wal ont-worpen. Voor het EntreeGebouw is door media architectuur bureau Urban Alli-ance, in samenwerking met ShowTex en ShowLED, een uniek Led-scherm ontwikkeld, waarmee op verrassende wijze het museum zijn activiteiten kan communiceren: zowel teksten als geani-meerd bewegend beeld zijn op het scherm te zien. Bovendien is de website geheel vernieuwd. Medewerkers en externe gebruikers zijn gevraagd naar hun bevindingen met de oude website. Een projectgroep bestaande uit mede-werkers van diverse afdelingen hebben samen op basis van de uitkomsten een programma van eisen geschreven. Uitgangspunten waren dat de site dyna-mischer en gebruiksvriendelijker werd, helderder van vormgeving en meer, vooral visuele, informatie zal bevatten.

  Tribal Internet Solutions BV is verant-woordelijk voor de bouw van de site, Frederik de Wal voor de vormgeving. Voor de heropening is een grootschalige publi-citeitscampagne uitgezet. Naast de verspreiding van flyers, affiches, uitnodi-gingen hebben in Tilburg, Amsterdam, Breda, ’s Hertogenbosch, Noordwijk, Dordrecht, Roosendaal, Ede, Goirle en Bergen op Zoom grote posters gehangen om te laten zien dat het museum weer open was. Voor de pers vond er op 22 mei een bijeenkomst plaats om kennis te maken met het vernieuwde museum. In een 40-tal gedrukte media werd aan-dacht besteed aan de heropening. Het TV programma ‘Museumgasten’ wijdde een uitzending aan het museum en diverse regionale tv zenders zonden uit. De tentoonstellingen ‘Van Labyrinth tot Big Mama’ en ‘Vloerjuwelen’ zijn middels publiciteit en promotie in de vorm van persberichten, affiches, flyers en mupi’s flink in de markt gezet. Deze kregen redelijke aandacht in de media. Omroep Brabant tv versloeg beide exposities. Daarnaast verzorgde het team communi-catie alle publiciteit rondom het Textiel-Weekend. Ook dit jaar is wederom geko-zen voor een spraakmakende vormgeving, van de hand van Bruut Ontwerpers, om een jongere, meer festi-val georiënteerde doelgroep aan te spre-ken De Textuur, de uitgave van de Vrien-den en het museum, verscheen in 2008 twee keer.

 • 14 1514BiBliO/tHeeKOmdat in 2009 de bibliotheek van het Textielmuseum een nieuwe plek in het museum zal krijgen (tweede verdieping hoogbouw) is er in 2008 hard gewerkt aan de voorbereiding en ideevorming hiervoor. Om de verhuizing in 2009 mak-kelijker te maken is in 2008 verder gegaan met het reorganiseren van het depot in de kluis. De werkschriften van studenten van de Textielscholen in Nederland en andere landen zijn per school en op formaat ge plaatst. Zo zijn de werkschriften sneller terug te vinden en nemen zij minder plaats in. De be schrijvingen van de werkschriften in de bibliotheekcatalogus werden aan-gevuld. In het verslagjaar zijn plaat-singslijsten opgesteld voor de archief-collecties: Van Dijk Manders & Co, Walra linnenweverijen, Waalre (1873-2002) (13 dozen) en kunstenaar Wil Fruytier (1915-2005) (7 dozen).

  De bibliotheek heeft in 2008 bijna 300 informatievragen geteld. Door de sluiting van het museum tot en met mei en door de werkzaamheden aan de nieuwe TextielSchool, die op de route naar de bibliotheek ligt, zijn dit minder vragen dan gebruikelijk.

  De heropening van het Textielmuseum viel precies samen met het 50-jarig jubileum van het museum. Dat was niet helemaal toevallig. Twee feestjes waren dus te vieren!Bij een feest horen cadeaus. Drie ont-werpers kregen van het museum de opdracht een jubileumgeschenk te maken uit te voeren in het TextielLab. De exclusieve verkoop was voorbehouden voor de nieuwe TextielShop, een sfeervol ingerichte ruimte, maar liefst drie maal zo groot als de ‘oude’ museumwinkel. Voor het symbolische bedrag van 50 euro kon het geschenk worden aangekocht. Sarena Huizinga ontwierp een gebreide sjaalkraag van o.a. merino- en angora-wol in een geschulpte vorm. De kraag kwam kant en klaar van de Stoll Knit & Wear breimachine. Christien Meiderts-ma ontwierp een tafellaken geweven uit verschillende natuurlijke materialen. Ook afbeeldingen van de planten die de garens leverden werden ingeweven in het laken. Wieki Somers ontwierp, in samenwerking met Hansje van Halem, een tas van tyfek waarop een feestelijke ‘50’ geborduurd en eveneens bewerkt met lasertechniek.

  JuBileumEen ander jubileumproduct was de uitgave van een publicatie over de vijftig-jarige geschiedenis en het beleid van het museum. Resultaat was een lijvig en mooi uitgevoerd boek waaraan de gastauteurs Annemiek van der Veen en Gert Staal hun medewerking verleenden. Ook werd in het boek een keuze van 50 representatieve museumcollectiestuk-ken opgenomen. De cover van het boek, een linnen band in fleurige strepen die van elk boek verschillend is, werd gewe-ven op de Dornier-weefmachine van het museum. Vormgeving: MvG/ontwerpers. De uitgave is gesponsord door Johan van den Acker, Gemert, BVR Bouw, Roosen-daal, Cepezed, Delft, Diamantgroep Tilburg, Hoppenbrouwers Elekrotech-niek, Udenhout, Stork Prints, bv, Box-meer, Tivolifonds, Tilburg, Veenman drukkers, Rotterdam, Van Wees UD and Crossply technolgy, Tilburg en Vrienden van het Textielmuseum. Er verscheen zowel een uitgave in het Nederlands, als in het Engels.

  Er zijn in totaal 340 studenten van ROCs en van kunstacademies rondgeleid in de bibliotheek. Tijdens een rondleiding krijgen de studenten een indruk van de schatten die in de bibliotheek te vinden zijn.

  aanwinstenDe heer Ernest Mutsaerts heeft de bibliotheek een stalenboek met wollen interieurtextiel, drie balansboeken, een inventarisboek en diverse losse docu-menten geschonken uit de periode 1866-1967.

  De bibliotheek heeft uit haar budget verschillende boeken aangeschaft, zoals:

  Clive Edwards. Encyclopedia of furnishing textiles, floor coverings and home furnishing practices 1200 - 1950. Hampshire (UK) : Lund Humphries, 2007.

  Kate Fletcher. Sustainable fashion & textiles : design journeys. London : Earthscan, 2008.

  Diewertje van de Moosdijk et al. How they work : the hidden world of Dutch Design. Rotterdam : 010, 2008.Sabine Seymour. Fashionable technology : the intersection of design, fashion, science and technology. Wien : Springer, 2008.

 • 1616BiJlageNTentoonstellingen 2008

  ‘Van Labyrinth tot Big Mama. Projecten uit het TextielLab’25 mei t/m 9 november

  ‘Vloerjuwelen. Theo Colenbrander (1841-1930) – Petra Blaisse – Kiki van Eijk – Ulf Moritz – Liset van der Scheer’22 november t/m 1 maart 2010

  ‘Tafellinnen belicht. Damast van een Brabantse weverij W.J. van Hoogerwou & Zonen (1852-1970)’25 mei t/m 27 september 2009

  uitgaande bruiklenen 2008

  Tijdens de verbouwing kende het Textielmuseum een bruikleenstop voor de deelcollecties textiel vorm-geving en beeldende kunst. Hierdoor zijn er in 2008 minder bruiklenen beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen en projecten van derden.

  Museum De Kantfabriek, HorstTentoonstelling, 15 februari – 1 november 200800221 Vleugelhandtwijnmolen, 1788

  Flexibele Dienstverlening Zuid, TilburgLangdurig bruikleen, 15 februari – 31 december 200801684 Dobby weefgetouw, 1930-1960

  Heemkundekring Bergeijk, in het gebouw Weverij De Ploeg, BergeijkTentoonstelling ‘De historie van De Ploeg en zijn weverij’, 15 juni – 31 december 2008Diverse foto’s uit het archief van De Ploeg

  Stedelijk Museum SchiedamTentoonstelling ‘State of Self’, 27 juli –12 oktober 2008BK 0349 Karin Arink, ‘Niké’, 1992BK 0371 Karin Arink, ‘In stilte geknoopt’, 1991BK 0559 Karin Arink, ‘Wikkel’, 1977

  museumpublicaties 2008

  Caroline Boot. Projecten uit het TextielLab . Van Labyrint tot Big Mama = Projects from the Textile Lab – From Labyrinth until Big Mama. Tilburg : Audax textielmuseum Tilburg, 2008.

  Annemiek van der Veen en Gert Staal. Vijftig jaar Textielmuseum 1958-2008. Tilburg : Audax textielmuseum Tilburg, 2008.

  Annemiek van der Veen en Gert Staal. Fifty years of the Textile Museum 1958-2008. Tilburg : Audax textielmuseum Tilburg, 2008.

  Ton Wagemakers. Het museum van Hippodamus. Tilburg : Audax textielmuseum Tilburg, 2008.

  Audax textielmuseum Tilburg. Jaarverslag 2007. Audax textielmuseum Tilburg, 2008.

  Stichting Mommerskwartier. Bedrijfsplan 2008. Stadsmuseum Tilburg, Regionaal Archief Tilburg. Audax textielmuseum Tilburg.

  Textuur 2008, nummer 1Textuur 2008, nummer 2Uitgaven Audax textielmuseum Tilburg en Stichting Vrienden Textielmuseum, 2008.

 • 19

 • 20

  Telefoon: 013 536 74 75Fax: 013 536 32 40E-mail: [email protected]: www.textielmuseum.nl PostadresPostbus 42655004 JG Tilburg

  Instelling van Stichting Mommerskwartier