ATMosfeer editie 3 - december 2007

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De derde editie van ons relatiemagazine!

Transcript of ATMosfeer editie 3 - december 2007

 • M a g a z i n e v a n e n o v e r AT M M o e r d i j k , e e n S h a n k s b e d r i j f

  Waterzuivering

  Wilchem Eco Salvage

  Smink Afvalverwerking

  nr. 3 - december 2007

 • 2Van de redactie

  2

  Eindredactie:Jack DroogArno NijssenPiet Rolloos

  Tel: 0168-389225Fax: 0168-389270

  E-mail: [email protected]

  Interviews:Michel van StratenAdrinne Nijssen

  Vormgeving:Artfull Media, [email protected]

  Druk:Drukkerij Van der Louw, Berkel & Rodenrijs

  Dit magazine is een uitgave van: ATMAfvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Industrieterrein - Seaport M152Vlasweg 12, 4782 PW MoerdijkPostbus 30, 4780 AA MoerdijkNederland

  Indien u dit magazine niet wenst te ontvangen bel, fax of e-mail naar de redactie.

  COLOFON

  Inhoud

  2

  3

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  Van de redactie

  Van de directie

  De historie van waterzuivering

  Waterzuivering bij ATM

  Smink Afvalverwerking

  Reym Beverwijk

  Veiligheid Shanks Belgi, divisie Gent

  Wilchem Eco Salvage

  De burger en afval

  Onderhoudstop

  Nieuws its

  Afval: iedereen wordt er mee geconfronteerd. Was het vroe-ger, en dan spreek ik over ongeveer 50 jaar geleden, nog eenvoudig en goedkoop om van je afval af te ko-men. Nu, anno 21ste eeuw, is er een heel circuit van verwerking en recy-cling ontstaan om ons milieu leef-baar te houden. De hoeveelheid afval is vanaf die pe-riode drastisch toegenomen, mede door het gebruik van meer en an-dere verpakkingsmaterialen. De in-troductie door Earl Tupper van zijn befaamde Tupperware leidde ons, net na de 2e Wereldoorlog, binnen in de plastic wereld, met al het bij-behorende, waaronder ook afval.

  Ook in de media worden we veel-vuldig geconfronteerd met afval en alles daar omheen. Denk daarbij aan actualiteitenprogrammas waar on-derwerpen als klimaatverandering, het ozongat, het nut van de eenma-lige PET es met statiegeld bespro-ken worden. Ook de discussie of het gebruik van biodiesel geen gevolgen heeft voor de voedselvoorziening en de stelling dat de varkenshoude-rijen grote afvalverwerkers zijn, zijn zaken waar 50 jaar geleden nog niet aan werd gedacht. En dan hebben

  we het nog niet over de toch weer steeds opduikende milieuschanda-len.In dit kader vonden wij het interes-sant om te weten hoe burgers te-gen het begrip afval aan kijken.Onze reporter brengt verslag uit.

  Ruim 50 jaar geleden, om precies te zijn in 1955, bij de oprichting van Smink, kon men niet bevroeden dat er later een afvalverwerkingsbedrijf uit zou ontstaan. Wij spraken met directeur Damy Story.Het op grote schaal zuiveren van water is ook omstreeks dit tijdstip begonnen. Wij vertellen u welke ontwikkelingen er doorgemaakt zijn in deze tak van afvalbehandeling en kijken daarbij naar onze eigen installatie.

  Veiligheid en calamiteit zijn zaken die vaak verband houden met el-kaar. We laten onze veiligheidsman Jaap Cappon aan het woord en heb-ben een interview met de calamitei-tenservice van Wilchem.

  Verder in dit nummer het relaas over een onderhoudsstop bij de grondreiniging en de pyrolyse, een interview met Sven Mollet van ons

  zusterbedrijf Shanks Gent en we namen een kijkje achter de scher-men bij de offshore industrie.

  Namens de redactie,

  Arno Nijssen

  Afval: iedereen wordt er mee geconfronteerd. Was het vroe-ger, en dan spreek ik over ongeveer 50 jaar geleden, nog eenvoudig en goedkoop om van je afval af te ko-men. Nu, anno 21ste eeuw, is er een heel circuit van verwerking en recy-cling ontstaan om ons milieu leef-baar te houden. De hoeveelheid afval is vanaf die pe-riode drastisch toegenomen, mede door het gebruik van meer en an-dere verpakkingsmaterialen. De in-troductie door Earl Tupper van zijn befaamde Tupperware leidde ons, net na de 2e Wereldoorlog, binnen in de plastic wereld, met al het bij-behorende, waaronder ook afval.

  Ook in de media worden we veel-vuldig geconfronteerd met afval en alles daar omheen. Denk daarbij aan actualiteitenprogrammas waar on-derwerpen als klimaatverandering, het ozongat, het nut van de eenma-lige PET es met statiegeld bespro-ken worden. Ook de discussie of het gebruik van biodiesel geen gevolgen heeft voor de voedselvoorziening en de stelling dat de varkenshoude-rijen grote afvalverwerkers zijn, zijn zaken waar 50 jaar geleden nog niet aan werd gedacht. En dan hebben

  we het nog niet over de toch weer steeds opduikende milieuschanda-len.In dit kader vonden wij het interes-sant om te weten hoe burgers te-gen het begrip afval aan kijken.Onze reporter brengt verslag uit.

  Ruim 50 jaar geleden, om precies te zijn in 1955, bij de oprichting van Smink, kon men niet bevroeden dat er later een afvalverwerkingsbedrijf uit zou ontstaan. Wij spraken met directeur Damy Story.Het op grote schaal zuiveren van water is ook omstreeks dit tijdstip begonnen. Wij vertellen u welke ontwikkelingen er doorgemaakt zijn in deze tak van afvalbehandeling en kijken daarbij naar onze eigen installatie.

  Veiligheid en calamiteit zijn zaken die vaak verband houden met el-kaar. We laten onze veiligheidsman Jaap Cappon aan het woord en heb-ben een interview met de calamitei-tenservice van Wilchem.

  Verder in dit nummer het relaas over een onderhoudsstop bij de grondreiniging en de pyrolyse, een interview met Sven Mollet van ons

  zusterbedrijf Shanks Gent en we namen een kijkje achter de scher-men bij de offshore industrie.

  Namens de redactie,

  Arno Nijssen

 • 33

  Van de directie

  3

  En van de belangrijkste dingen die bij ATM moeten worden gema-naged zijn de vele veranderingen en wijzigingen in de bedrijfsvoering. De ontwikkelingen in de wereld en de maatschappij gaan al snel, maar in de verwerking van gevaarlijk afval geldt dat in nog grotere mate.

  Daar zijn een aantal oorzaken voor. Typerend is dat het merendeel van de afvalstoffen die bij ATM verwerkt worden nmalige partijen zijn. Dit in tegenstelling tot verwerking van bijvoorbeeld huisvuil, GFT-afval of zuiveringsslib; afvalstromen die re-delijk constant van samenstelling en herkomst zijn en die in standaard installaties worden verwerkt. Bij ATM worden veelal partijen afval ter verwerking aangeboden die nog nooit eerder zijn verwerkt. Partijen verontreinigde grond bijvoorbeeld komen per de nitie maar nmaal voor, want daarna is die locatie op-geruimd en zal niet snel opnieuw ver-ontreinigd raken. Ook het soort en de mate van verontreiniging is wisse-lend, vaak olieproducten en/of PAKs, maar ook met enige regelmaat exoti-sche verontreinigingen, zoals cyanide, bestrijdingsmiddelen, dioxinen, TNT, mercaptanen, etc. Bij de verwerking van afvalwater en afvalslib komen ook regelmatig nieu-we afvalstromen of verontreinigingen voor. Voor de beoordeling of dergelijke nieuwe afvalstromen verwerkt mo-gen en kunnen worden, spelen de chemici van ons laboratorium en de acceptanten een belangrijke rol. Zij analyseren en beoordelen de stroom en stellen daarbij de voorwaarden op. Dat kunnen voorwaarden zijn ten aanzien van de manier van ver-werken, maar soms moet zelfs een

  installatie er op worden aangepast. Ook worden er proefverwerkingen uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de praktijk overeenkomt met de theoretische verwachting.

  Een andere belangrijke oorzaak voor veranderingen aan de installaties en de bedrijfsvoering zijn de wijzigingen op de toch al talrijke milieuregels. Dit zijn niet alleen de regels uit de ver-gunningen van gemeente, provincie, waterschap, rijkswaterstaat en mi-nisterie VROM, maar in toenemende mate ook de Europese milieuregels die direct op ATM van toepassing zijn. Ook ontstaan en verdwijnen afval-stromen door veranderende regel-geving, of worden door de overheid voorgeschreven verwerkingsmetho-den veranderd; zoals vrij recentelijk voor teerhoudend asfalt. Om al deze wijzigingen te volgen en in goede banen te leiden zijn hier twee medewerkers fulltime mee bezig.

  De derde oorzaak is de markt.Hier-mee wordt bedoeld het aanbod en de prijzen van afvalstoffen en de bedrijven in de afvalverwerking. Afvalverwer-king is een volwassen concurrerende bedrijfstak geworden. De meeste af-valbedrijven in Nederland behoren tot beursgenoteerde concerns. Zo is ATM onderdeel van het engelse Shanks, terwijl recentelijk door de verkoop van AVR en Van Gansewin-kel aan een investeringsmaatschappij het grootste Nederlandse afvalcon-cern is ontstaan. Ook wordt, mede onder druk van de Europese han-delsregels, afvalverwerking versneld een internationale markt. Zelf zien we dat er in toenemende mate afval uit landen als Belgi, Frankrijk, Spanje, Itali, Zweden en zelfs uit Uruguay

  en de Filippijnen wordt aangeleverd. Deze ontwikkelingen betekenen ook dat sommige afvalbedrijven afhaken of juist starten. Dat alles heeft ook weer effect op het aanbod van afval en de bedrijfsvoering bij ATM.

  Als laatste reden van veranderingen kunnen de technische ontwikkelingen genoemd worden. Afvalverwerking gebeurt met vrij jonge technologien. Tot ongeveer 15 jaar geleden werd in Nederland het afval nog grotendeels gestort. In veel andere landen is stor-ten nog steeds de belangrijkste ma-nier om van afval af te komen, omdat daar voldoende ruimte beschikbaar is. In het kleine Nederland wordt afval met technische installaties ver-werkt en zijn we steeds op zoek naar verbeteringen.Vanwege al die oorzaken en nood-zaken van verandering heeft ATM een organisatie opgebouwd die daar gemakkelijk op kan inspelen. Met de eigen engineers en technici, een adequate commercile afdeling en exibele productieafdelingen zijn veranderingen snel doorgevoerd. Uiteraard is een voldoende groot in-vesteringsbudget vereist om dit alles te kunnen bekostigen en gelukkig is onze aandeelhouder van deze nood-zaak overtuigd. Een bijkomend gevolg is dat we