ATMosfeer editie 2 - juni 2007

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De tweede editie van ons relatiemagazine!

Transcript of ATMosfeer editie 2 - juni 2007

 • M a g a z i n e v a n e n o v e r AT M M o e r d i j k , e e n S h a n k s b e d r i j f

  Van pruttelpot tot pyro

  Milieujaarverslag

  Slibverwerking

  nr. 2 - juni 2007

 • 2Van de redactie

  Na het uitbrengen van de eer-ste ATMosfeer was het voor ons, als redactie, spannend hoe het magazine ontvangen zou worden. Het eigen personeel, de klanten, de inwoners van Moerdijk, iedereen leest het blad immers vanuit een eigen invalshoek.

  Het was een pak van ons hart en bemoedigend wat we te horen kre-gen. De kritieken waren lovend en varieerden van professioneel, een blad dat je bewaard, glossy, apart, duidelijk, goed leesbaar tot een pri-ma initiatief.We kregen er spontaan een blos van op onze wangen, maar we re-aliseerden onszelf dat het makkelij-ker is om aan de top te komen dan om er te blijven, om maar eens een statement uit de sportwereld te ge-bruiken. Met de tweede uitgave hopen we de lezer weer te kunnen boeien met artikelen, waaruit blijkt dat er in de afvalbranche serieus met afval en milieu wordt omgegaan. Ook zal het menigeen verbazen wat er al-lemaal komt kijken bij een goede en verantwoorde afvalverwerking.

  We laten de afdeling PPC, die de logistiek verzorgt, aan het woord. Interviews met de klanten Teeuw-issen, Sita en ons zusterbedrijf Van Vliet in Nieuwegein over hun rela-tie met ATM. De inbreng van afval uit het buiten-land komt aan de orde, terwijl de directie in een milieu- en nancieel overzicht het boekjaar 2006/2007 laat passeren.

  We gunnen U een blik in de keuken van de slibverwerking, een zeer be-langrijke schakel bij de verwerking van vloeibaar afval.Als technisch onderwerp vonden we verf een goede link hebben met de Pyrolyse installatie, die in dit nummer wordt gentroduceerd.Dan is er natuurlijk nog de recht-zaak die een aantal maanden een nadrukkelijk stempel drukte op de sfeer bij ATM. Directeur Jack Droog geeft weer wat er zich allemaal in de rechtzaal en daarbuiten afspeelde.

  Verder kunnen we nog melden dat het dorp Strijen Sas ook tot het verspreidingsgebied gaat behoren.De inwoners krijgen dus vanaf nu dit magazine ook in de brievenbus.

  Wij hopen dat U het magazine, net als vorige uitgave, zult waarderen en wensen U daarbij veel leesplezier.

  Namens de redactie,

  Arno Nijssen

  2

  Eindredactie:Jack DroogArno NijssenPiet Rolloos

  Tel: 0168-389225Fax: 0168-389270

  E-mail: info@atmmoerdijk.nl

  Interviews:Michel van Straten

  Vormgeving:Artfull Media, Rotterdamwww.artfullmedia.nlinfo@artfullmedia.nl

  Druk:Drukkerij Van der Louw, Berkel & Rodenrijs

  Dit magazine is een uitgave van: ATMAfvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Industrieterrein - Seaport M152Vlasweg 12, 4782 PW MoerdijkPostbus 30, 4780 AA MoerdijkNederland

  Indien u dit magazine niet wenst te ontvangen bel, fax of e-mail naar de redactie.

  COLOFON

  Inhoud

  23468

  1012141618202122

  Van de redactie

  Van de directie

  Slibverwerking

  Teeuwissen

  Van Vliet, Nieuwegein

  Verf

  Van pruttelpot tot pyro Buitenland

  Sita

  Ontvangstcomit

  Rechtzaak

  Milieujaarverslag

  Nieuws its

  Na het uitbrengen van de eer-ste ATMosfeer was het voor ons, als redactie, spannend hoe het magazine ontvangen zou worden. Het eigen personeel, de klanten, de inwoners van Moerdijk, iedereen leest het blad immers vanuit een eigen invalshoek.

  Het was een pak van ons hart en bemoedigend wat we te horen kre-gen. De kritieken waren lovend en varieerden van professioneel, een blad dat je bewaard, glossy, apart, duidelijk, goed leesbaar tot een pri-ma initiatief.We kregen er spontaan een blos van op onze wangen, maar we re-aliseerden onszelf dat het makkelij-ker is om aan de top te komen dan om er te blijven, om maar eens een statement uit de sportwereld te ge-bruiken. Met de tweede uitgave hopen we de lezer weer te kunnen boeien met artikelen, waaruit blijkt dat er in de afvalbranche serieus met afval en milieu wordt omgegaan. Ook zal het menigeen verbazen wat er al-lemaal komt kijken bij een goede en verantwoorde afvalverwerking.

  We laten de afdeling PPC, die de logistiek verzorgt, aan het woord. Interviews met de klanten Teeuw-issen, Sita en ons zusterbedrijf Van Vliet in Nieuwegein over hun rela-tie met ATM. De inbreng van afval uit het buiten-land komt aan de orde, terwijl de directie in een milieu- en nancieel overzicht het boekjaar 2006/2007 laat passeren.

  We gunnen U een blik in de keuken van de slibverwerking, een zeer be-langrijke schakel bij de verwerking van vloeibaar afval.Als technisch onderwerp vonden we verf een goede link hebben met de Pyrolyse installatie, die in dit nummer wordt gentroduceerd.Dan is er natuurlijk nog de recht-zaak die een aantal maanden een nadrukkelijk stempel drukte op de sfeer bij ATM. Directeur Jack Droog geeft weer wat er zich allemaal in de rechtzaal en daarbuiten afspeelde.

  Verder kunnen we nog melden dat het dorp Strijen Sas ook tot het verspreidingsgebied gaat behoren.De inwoners krijgen dus vanaf nu dit magazine ook in de brievenbus.

  Wij hopen dat U het magazine, net als vorige uitgave, zult waarderen en wensen U daarbij veel leesplezier.

  Namens de redactie,

  Arno Nijssen

 • 33

  ATM in 2006: Het was me het jaartje wel

  3

  Milieu normaal, maar veel in het nieuws

  Financieel een redelijk goed jaar

  De Mensen

  Op 31 maart 2007 is het gebro-ken nancile boekjaar ge-eindigd. Deze datum is tevens de deadline waarop het milieujaarver-slag moet worden ingediend bij de Provincie en het Waterschap. Een goed moment dus voor een terug-blik over het afgelopen jaar. En de eerste gedachte daarbij is: het was me het jaartje wel.

  Op milieugebied hadden we een jaar vergelijkbaar met voorgaande jaren. Verder in dit blad wordt dat uitgelegd in het artikel over het milieujaarverslag. Wel zijn we in 2006 veelvuldig in het nieuws ge-weest als gevolg van verschillende bijzondere gebeurtenissen.

  In april 2006 kregen we meldingen van een stankgolf (bijna 100 klach-ten) in het dorp Moerdijk, waarna ATM als (mogelijke) bron volop is onderzocht. Dit is gedaan door de meetdienst van de provincie, door het RIVM en, in onze opdracht, door het bureau Witteveen+Bos. De geuremissies die bij deze on-derzoeken zijn gemeten waren te laag om de stankgolf in het dorp Moerdijk te verklaren. Ook is van-uit de bedrijfsvoering van ATM onduidelijk waarom er geen stank-klachten waren in de rest van het jaar. Uit voorzorg is wel besloten de grootste geurbron, de waterzui-vering, te voorzien van een damp-vernietiging. Deze is in oktober in gebruik genomen. Uiteindelijk is de onduidelijkheid rond de oorzaak van de geurklachten ook voor ons een onbevredigende conclusie.

  In september 2006 was het schip Probo Koala uitgebreid in het

  nieuws vanwege afvaldumping in Ivoorkust. De Probo Koala had eerder dit afval aangeboden aan een HOI (HavenOntvangstInstal-latie) in de haven van Amsterdam. Als gevolg van alle berichtgeving hierover is het eerstvolgende schip, dat afkomstig was van die HOI in Amsterdam, de Martens 7, aan de ketting gelegd aan onze steiger. Na veel onderzoek is door verschil-lende overheden vastgesteld dat de Martens 7 normaal scheepsaf-val bevatte, waarna de verwerking ervan zonder verdere problemen in onze installaties is uitgevoerd. In oktober 2006 is in het gemeente-huis Moerdijk een voorlichtings-avond voor inwoners van Moerdijk gehouden over de Martens 7.

  In 2006 is ook de milieuzaak uit 1999 door de rechtbank Breda be-handeld en ook dat heeft veel pu-bliciteit opgeleverd. Zie voor een uitgebreider verslag blz. 20.

  ATM is onderdeel van een groter afvalbedrijf, namelijk Shanks, dat aan de Engelse beurs is genoteerd. De jaarcijfers van ATM worden daarom in juni 2007 gepubliceerd als onderdeel van de jaarcijfers van Shanks (www.shanks.co.uk). De omzet van ATM is met ruim 9% gestegen tot 68 miljoen. De winst voor belasting is echter wat lager uitgekomen op 4,1 miljoen (vo-rig jaar 4,3 miljoen). Deze lagere winst is het gevolg van onverwach-te accijnshef ng op afvalolie en door de aanlevering van een partij kwikhoudend afval, wat veel extra kosten tot gevolg heeft gehad. Het algemene beeld over 2006 is dat er meer afval is verwerkt, maar dat de prijzen daarvoor, als gevolg van

  de (Europese) concurrentie, lager zijn.

  ATM heeft zich in 2006 ook weer ingespannen voor een goede ver-houding met de omgeving. We hebben deelgenomen aan de bij-eenkomsten van de burenraad, we participeren actief in de stuur- en werkgroepen van Duurzaam Ha-ven- en Industrieterrein Moerdijk en hebben diverse bezoeken en presentaties georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. Ook het 2x per jaar uitbrengen van de ATMosfeer voor de buurbe-drijven, omgeving en relaties maakt deel uit van deze inspanning.

  Voor de eigen (en ingehuurde) medewerkers is veiligheid en ge-zondheid een belangrijk aspect. Hiervoor werken we met een zorgsysteem: OSHAS 18001. We zijn erg tevreden dat er geen se-rieuze ongevallen zijn geweest en dat het ziekteverzuim laag is: 3,5%. Voor onze medewerkers en hun familie en kennissen is in 2006 het 25-jarig bestaan van ATM gevierd met een open dag. Vooral voor onze medewerkers is alle, vaak negatieve, publiciteit over ATM vervelend en soms frustrerend ge-weest. Juist zij worden er door hun omgeving op aangesproken, terwijl zij weten hoeveel moeite wordt gedaan om het afval op een goede manier te verwerken. Alle reden dus om te proberen om het (nog) beter te doen. Er bestaat geen en-kele twijfel dat onze medewerkers daar klaar voor staan.

  Jack Droog, directeur

  Op 31 maart 2007 is het gebro-ken nancile boekjaar ge-eindigd. Deze datum is tevens de deadline waarop het milieujaarver-slag moet worden ingediend bij de Provincie en het Waterschap. Een goed moment dus voor een terug-blik