ATMosfeer editie 10 - maart 2012

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De tiende editie van ons relatiemagazine!

Transcript of ATMosfeer editie 10 - maart 2012

 • ATMOSFEERnr. 10 - maart 2012

  Heros Sluiskil Duurzaam, denken en doen

  Dirk Ponnet van DEME De effecten van onzichtbaarheid

  Vliko Specialisten in sorteren

 • 2 ATMOSFEER maart 2012

  Van de redactie

  COLOFON

  ATM is volop in beweging. Dat zijn de woorden waar Jonny Kappen zijn bijdrage van de directie mee opent. Wij durven te stellen dat niet alleen wij in beweging zijn, maar dat wereldwijd steeds meer het besef groeit dat afval op een goede manier verwerkt moet worden.

  Water vormt nog steeds een belangrijke schakel in het transporteren van goederen en chemicalin. Vergelijk-baar met de Hanzesteden uit de middeleeuwen wordt er hard gewerkt aan een samenwerkingsverband tus-sen havensteden in Europa. Afval moet gemakkelijk af te geven zijn in elke haven en correcte verwerking moet gegarandeerd worden. Euroshore is de naam van de organisatie die dit voor elkaar probeert te krijgen.

  Sorteren is de eerste stap naar een verantwoorde afval-verwerking, waarbij hergebruik een belangrijke drijfveer is. Zusterbedrijf Vliko heeft hier een pioniersrol vervult en een prachtige installatie gebouwd.

  Heros is in Sluiskil ook een voortrekker van de ontwik-keling van het Ecopark en ook hier is scheiden van af-val belangrijk. Nieuwe technieken gebruiken gaat met vallen en opstaan.

  Pionieren doen we zelf ook al jaren. Deze keer komt de analyse van zware metalen in het laboratorium aan de beurt. Het aandurven om door een unieke combinatie

  van twee instrumenten de analysesnelheid flink te ver-beteren mag hier toch wel onder worden geschaard.

  De Olympische spelen zijn weer in aantocht en als we straks weer genieten van alle mooie sportmomenten realiseren we ons niet dat er tijdens de voorbereiding veel werk verzet is. De bijdrage over DEME maakt dui-delijk dat de positieve bijdrage aan de Spelen ook zit in het saneren van vervuilde terreinen.

  Het draaiende houden van installaties is een taak waar-bij veiligheid, snelheid, overleg en plannen d items zijn waar het om draait. De technische dienst wordt gen-terviewd en vertelt hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

  De 'grote brand van Moerdijk' krijgt nogmaals aan-dacht. Hoe is de verwerking van de grote hoeveelheid bluswater in zijn werk gegaan en wat zijn de conclu-sies? De afdeling KAM doet zijn verhaal.

  Kunst en afval. Men denkt niet zo snel aan deze combinatie, maar na het lezen van twee artikelen hierover wordt duidelijk gemaakt dat deze link er wel degelijk is.

  Namens de redactie,

  Arno Nijssen

  2 Van de redactie 3 Van de directie 4 Heros 6 Afvalanalyse-pionier 8 Putdeksels 10 Bluswater Chemie-Pack

  12 DEME 14 Guido en zijn mannen 16 Vliko 18 Weggooien kan altijd nog 20 Voms en Euroshore 22 Nieuwsflits

  Eindredactie:Jacques de JongArno NijssenPiet Rolloos

  Tel: 0168-389225Fax: 0168-389270E-mail: info@atmmoerdijk.nl

  Interviews:Michel van StratenAdrinne Nijssen

  Vormgeving:Artfull Mediawww.artfullmedia.nlinfo@artfullmedia.nl

  Druk:Drukkerij Van der Louw, Berkel & Rodenrijs

  ATMosfeer is een uitgave van: ATMAfvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.

  INHOUD

 • 3ATM is volop in beweging. Want, we weten het al-lemaal, stilstand is achteruitgang. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker binnen onze samenleving en ook ATM onderschrijft dit als bedrijf volledig en draagt, samen met haar me-dewerkers, graag haar steentje bij. Als je Maatschap-pelijk Verantwoord wilt Ondernemen moet je open en transparant willen zijn en dat is iets waar ATM zeker voor staat. Die garantie geef ik u en daar kunt u mij altijd op aanspreken.

  Graag spelen we een actieve maatschappelijke rol in de regio. Zo bieden we actief stageplaatsen aan voor alle opleidingsniveau's en richten we ons bij sponso-ring alleen nog op de regio. Wij sponsoren lokale ver-enigingen die een bijdrage leveren aan een verbeterde samenleving waar men vrij deel kan nemen aan het verenigingsleven en in de omgeving kan recreren.

  2011 ATM is een grote afvalverwerker en van de 1.800.000 ton afval welke jaarlijks wordt verwerkt wordt 93% her-gebruikt. Hiermee zijn we koploper in duurzaamheid. In ATMosfeer nr.7 heeft men hier ook al iets over kunnen lezen.In het afgelopen jaar hebben we een medewerkerste-vredenheidsonderzoek laten uitvoeren. We waren po-sitief tevreden met de uitkomst en daar waar we nog kunnen verbeteren gaan we dit in samenspraak met het personeel doen.Omdat we onze klanten zeer serieus nemen hebben we ook een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierin werden we beoordeeld met een 8.2. Een goede score, maar ook hier geldt, waar we kunnen verbete-ren zullen we dit ook zeker gaan doen. De economie zit in de verdrukking en ook wij voelen dit, een mindere economie betekent minder afvalstoffen.Toch zijn wij volop doorgegaan met het uitvoeren van

  onze plannen. Afgelopen jaar hebben we 10 miljoen genves-teerd in nieuwe ontwikkel ingen en in het doorvoeren van verbeteringen. Denk hierbij aan betere losplaatsen, nieuwe tanks en betere op-slagfaciliteiten voor onze residuen.Door goed overleg met onze klanten, het beter benut-ten van onze productiecapaciteit, doorvoer van alle vernieuwingen en verbeteringen hebben wij het jaar 2011 toch bevredigend kunnen afsluiten en zijn we weer in staat ook in het nieuwe jaar de benodigde in-vesteringen door te voeren. Een woord van dank naar alle personeelsleden en een ieder die ATM een warm hart toedraagt is hier op zijn plaats. 2012Ook dit jaar hebben we weer volop plannen om te in-vesteren en verbeteringen te implementeren.We willen een nieuwe ontvangsthal voor de vaten gaan bouwen, de steiger aan het Hollands Diep vernieuwen en de oude opslagloods voor vervuilde grond afbreken en vervangen door een nieuwe. Een logische en milieuhy-ginische vooruitgang die al met al aan investeringen meer dan 10 miljoen gaan vergen. De verwachting is dat de economie ons nog parten zal blijven spelen, maar wij moeten en gaan door. In de afvalverwerkende sector is een langetermijnvisie van belang om je maatschappelijke functie richting mede-werkers, klanten, samenleving en overheden betrouw-baar te kunnen blijven vervullen. Mocht u ooit een bezoek aan ATM willen brengen, als individu of als groep, meld u dan aan, wij ontvangen u graag. Wij zijn er trots op onderdeel van de gemeen-schap rondom Moerdijk te zijn en willen dit ook graag tonen.Een afspraak is gemakkelijk gemaakt via Michle;Michle.Urmetzer@atmmoerdijk.nl Rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen bij het lezen van deze ATMosfeer.

  Jonny Kappen

  Van de directie

  "Omdat we onze klanten zeer

  serieus nemen hebben we ook

  een klanttevredenheidsonder-

  zoek laten uitvoeren."

 • 4 ATMOSFEER maart 2012

  Heros Sluiskil: duurzaam, denken en doen

  De glas-in-loodramen in het hoofdkantoor van Heros in Sluiskil verraden nog iets van het industrile verleden van het bedrijvencomplex aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen. In het midden van de ramen zijn de letters ACZC nog prominent aanwezig. De letters staan voor Association Cooprative Zlandai-se de Carbonisation. Het was de officile benaming van de eerste cokesfa-briek in Nederland, in 1911 gesticht door een consortium van staalfabrikanten uit het groothertogdom Luxemburg. De cokesfabriek bood ooit aan ruim 400 mensen werk, maar sloot uiteindelijk in januari 2000 de poorten, waardoor zon 280 mensen hun baan verloren. Wie goed oplet, kan nog wel meer resten van industrieel erfgoed aantreffen, maar met de komst van Heros ging het ter-rein flink op de schop.

  Door Michel van Straten

  Vandaag de dag staat er bij de toegangspoort 'He-ros Ecopark Terneuzen' en biedt het terrein met een oppervlakte van 45 hectare en 500 meter kademuur plaats aan verschillende scheidingsinstallaties, een biologische waterzuiveringsinstallatie en opslagvoor-zieningen voor onbewerkte en bewerkte afvalstoffen. Het complex biedt daarnaast ook nog ruimte aan milieubedrijven: Goes on Green (biodieselfabriek) en Lijnco Green Energy (biomassacentrale voor opwek-king groene stroom). Daarnaast zijn er nog plannen om onder de naam Bio2E een centrale in te richten die ook groene stroom gaat opwekken uit houtresten. Het Ecopark van Heros maakt op zijn beurt weer deel uit van het Biopark Terneuzen, waarin bedrijven participe-ren als Yara (kunstmest), Cargill (zetmeel) en het kas-sencomplex op de Axelse Vlakte."Toen wij hier neerstreken, maakte het complex een werkelijk desolate indruk," blikt Arie de Bode (53), n van de directeuren terug. "Het deed denken aan een verlaten steenkolenmijn. Tja, wat was voor ons nog bruikbaar en wat niet. Er is in de beginjaren enorm veel gebouwd en gesloopt en gesaneerd om het voor onze bedrijfsvoering geschikt te maken. Kredietverstrekkers zagen ons in die tijd ook helemaal niet zitten. Die had-den er weinig vertrouwen in. Dat vertrouwen kwam pas toen de schwung erin kwam."

  AVI-bodemassenDe hoofdactiviteit van Heros Sluiskil B.V. is het be-werken van AVI-bodemassen (ofwel assen uit ver-brandingsinstallaties voor huisvuil en bedrijfsafval). Bij de bewerking worden de bodemassen ontdaan van de deeltjes ferro, non-ferro en onverbrand materiaal. Op deze wijze ontstaat Heros Granulaat, een secun-daire bouwstof, in verschillende gradaties. Het product wordt bijvoorbeeld gebruikt als basislaag voor wegen en spoorwegtracs. Een tweede product is Heros Ferro, dat ontstaat na het bewerken van verbrandings-schroot. Heros Ferro kent een vijftal 'kwaliteiten', die

 • 5allemaal weer hun specifieke toepassing kennen in de staalindustrie. De afgescheiden non-ferrodelen vormen een mengsel van onder meer koper, messing, lood en aluminium. Na reiniging - de resten worden gewassen en gezeefd - vinden ook deze producten aftrek bij ver-schillende eindgebruikers."De verwerking van verbrandingsschroot is n van onze linken