Arts Sciences Centre Eindhoven

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Actuele tendensen, waarbij Eindhoven als slimme én creatieve stad een sleutelrol vervult, bepleiten de oprichting van een nieuw laboratorium: Een Arts & Sciences Centre waarin cross overs tussen wetenschap, technologie, kunst en publiek debat het centrum van aandacht vormen.

Transcript of Arts Sciences Centre Eindhoven

  • 1.ASE: Haalbaarheidsonderzoek & aanbevelingen1Arts &SciencesEindhovenD eel 1: Ha al b a a r h e i d s on d e r z oe k & a a n b e ve l i n g e n

2. ASE:Arts &SciencesEindhovenHaalbaarheidsonderzoek &aanbevelingenOpdrachtgever:Gemeente Eindoven &Stichting AliceOpdrachtnemer:BraM, organisatie voor muziek in BrabantAuteurs:Ben PeperkampGosuin van Heeswijk&Erwin RoebroeksTilburg, juli 2008 3. 5InhoudsopgaveAantekening vooraf 7De e l 1 : Ha a l b a a rhe i dsonde rzoe k & a a nb e v e l i n g e n1.1Samenvatting en introductie: ArtsSciences Eindhoven 10 1.2 Definities, divergenties en convergenties 13 1.3Enkele (historische) voorbeelden 17 1.4Inbedding23 1.5Virtueel jaarprogramma 27 1.6Globale SWOT-analyse, organisatiestructuur en financin29De e l 2 : I nt e rv i e w s 2.1Ludger Brmmer: directeur Institut fr Musik und Akustik/Zentrum fr Kunst und Medientechnologie 39 2.2 Horst Hrtner: directeur Ars Electronica Futurelab 41 2.3 Joep Huiskamp: stafmedewerker Technische Universiteit Eindhoven44 2.4 Jos de Mul: hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, WijsgerigeAntropologie46 2.5Emile Aarts: vice-president Philips Research Eindhoven50 2.6 Frank Madlener: directeur Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique Parijs52 2.7Konrad Boehmer55 2.8Robert Zwijnenberg: hoogleraar Universiteit Leiden, Theorie van de Moderne Beeldende Kunst57 2.9Ren Par: directeur MAD Eindhoven62Horst Rickels: docent/cordinator masteropleiding Interfaculteit 2.10 ArtScience/BeeldGeluid van Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Koninklijk Conservatorium Den Haag, docent Nederlandse Film- en Televisie Academie (NFTA) Amsterdam, docent Design Academy Eindhoven 63 2.11 Frens Frijns: directeur STRP Festival Eindhoven 65 4. 6 7A a nt e k e ni ng voora fParagraaf 1.1 schetst onze aanbevelingen op hoofdlijnen. In de overige paragrafenvan deel 1 lichten wij deze toe en peilen wij de haalbaarheid van onze plannen. Daarbijhebben wij ons gebaseerd op een analyse van enkele nationale en internationaleinitiatieven op het gebied van de ArtsSciences en een reeks gesprekken die ErwinRoebroeks in de loop van 2007 en 2008 met uiteenlopende deskundigen heeftgevoerd. Voor een transcriptie van deze gesprekken verwijzen wij naar deel 2. Uitde interviews is in de aanbeveling enkele malen geciteerd onder verwijzing naar deparagraafnummers. Prof. dr. Ben Peperkamp (Vrije Universiteit Amsterdam) en Drs. Gosuin vanHeeswijk (BRAM, Tilburg) schreven samen deel 1. Alle organisatorische en financilegegevens zijn indicatief; ze behoeven concretisering in het beoogde vervolgtraject. Drs. Erwin Roebroeks (BRAM, Tilburg) is de bewerker en auteur van deel 2.Wij danken Willemijn van der Linden MPhil (promovenda aan de Vrije UniversiteitAmsterdam) voor haar hulp bij de eindredactie. 5. 8 9Deel 1:Haalbaarheidsonderzoe k a a n bevelin g enBen PeperkampGosuin van Heeswijk 6. 10Innovatie komt vaak tot stand op de knooppunten tussen11 disciplines, sectoren en praktijken.Wiebe Bijker e.a. 2002 1 De ontwerpers van technologien op hun beurt zijn afhankelijk van de esthetisering van hun producten van design, maar ook van de verwachtingen, de visies en de dromen die designers en kunstenaars koesteren. Deze ontwerpers1 . 1 . Sa me nvatting e n int ro duct i e: profiteren bovendien van ideen en impulsen met betrekking tot de (potentile)ArtsSc ie nc e s E indhov enbenutting van hun innovaties. In die zin is er sprake van vervaging tussen de grenzen van producenten en consumenten.4De interactie tussen wetenschap en kunst disciplines die in onze cultuur veelal De samenleving of het publiek ten slotte heeft belang bij kritische reflectie op dezelfstandig worden beoefend vormde het uitgangspunt van de expositie Design andeffecten van technologisering van de (leef )wereld. Expositie, kennisoverdracht enthe Elastic Mind die in het voorjaar van 2008 door The Museum of Modern Art (MoMA) teparticipatie zijn middelen om op deze publieke fascinatie in te spelen.New York was georganiseerd en door de internationale pers jubelend is onthaald. Mede op grond van deze actuele tendensen, waarbij Eindhoven als slimme nWetenschappelijke innovaties onder meer op het gebied van de mobiliteit, decreatieve stad een sleutelrol kan vervullen, bepleiten wij de oprichting van een nieuwnanotechnologie en de elektronica bleken beslissende impulsen te geven aan het laboratorium ASE: ArtsSciences Eindhoven waarin crossovers tussen wetenschap,werk van kunstenaars en designers. En omgekeerd: wetenschappelijk onderzoekers technologie, kunst en publiek debat het centrum van aandacht vormen. Daarbijkonden profiteren van de visies van designers en kunstenaars. Creativiteit envatten wij ASE opslimheid zijn in Design and the Elastic Mind in fascinerende transdisciplinaire projectengecombineerd. Op de expositie is ook werk van designers en wetenschappers uit - als een vitale werkplaats met een expliciete netwerkfunctieEindhoven getoond. Daarmee heeft de regio zich overtuigend in een internationale - waarin wetenschappers, technologen en kunstenaarsomgeving geprofileerd.2 - in onmiddellijke relatie tot recente ontwikkelingen in cultuur en samenleving Design and the Elastic Mind is exemplarisch voor een ontwikkeling in de moderne - dankzij een geavanceerde infrastructuurkunst waarbij in toenemende mate van geavanceerde technologien gebruik wordt - onderzoek (kunnen) doen naar de wetenschappen en kunsten in hun veelzij-gemaakt. Dat geldt in het bijzonder voor de vele kunstenaars die profiteren van dige onderlinge betrekkingen.digitale informatie- en communicatietechnologien (ICT). Christiane Paul schrijftdaarover in haar studie Digital Art uit 2003: It is certainly true that more and more De recente expositie van MoMA kan daarbij als voorbeeld dienen. Dat betekentartists working in different forms of media from painting, drawing, and sculptureonder meer dat de output van ASE divers en spraakmakend moet zijn. Wij denkento photography and video are making use of digital technologies as a tool of aan artistieke en wetenschappelijke publicaties, performances, expertmeetings encreation for aspects of their art. De kunstproductie en kunstconsumptie zijn als3 tentoonstellingen. Een geavanceerde website zal ruimte moeten bieden voor virtuelegevolg daarvan de afgelopen decennia ingrijpend gewijzigd. Bovendien reflecteren exposities en volgens een open source-protocol een platform moeten vormen voorkunstenaars in hun werk op de gevolgen van technologisering voor onze samenleving. de uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen. Zo zullen de uitgevoerdeDat doen ze door in en met hun kunstproducten en -producties opvattingen over de projecten er (vanaf de eerste opzet tot en met de uitvoering en het publiek onthaal)aard, de functies en de betekenissen van technologie en wetenschap te thematiseren zorgvuldig en aantrekkelijk moeten worden gedocumenteerd. Een educatief deel van(of te verbeelden).deze site zal bovendien materiaal moeten bevatten waarmee (middelbare) scholieren en studenten werkstukken kunnen samenstellen over themas die met crossovers tussen1 Wiebe Bijker en Ben Peperkamp: Gengageerde geesteswetenschappen. Verkenning voor de Adviesraad voorWetenschaps- en Technologiebeleid. AWT: Den Haag 2002: 104. Integraal op http://www.awt.nl.kunsten en wetenschappen verband houden. Jonge generaties koesteren daarvoor2Zie verder de catalogus Design and The Elastic Mind. MoMA: New York 2008. En http://www.moma.org/exhibitions/exhibitions.php?id=5632. Meer over de expositie in 1.3.4 Meer hierover in Maaike Lauwaert: The place of play; on toys, technological innovations and geographies of play. Maastricht3Christiane Paul: Digital Art. ThamesHudson: London 2003: 27.2008. Dissertatie UM. D eel 1: Ha a l ba a rhei d s on d e r z oe ka a n b e ve l i n g e n Deel 1: H aalb aarh ei dsonderz oekaanb eveli n ge n 7. 12 13grote belangstelling. het College van Bestuur van deze Universiteit verklaart bovendien dat de High TechVoorts moet de output relevant zijn voor alle deelnemers. Daarbij denken wij inCampus [] een goede partner voor het laboratorium [zou] kunnen zijn ( 2.3).de eerste plaats aan de onderzoekers van de research en development-afdelingen vanASE ziet het als een uitdaging deze intentieverklaringen in de nabije toekomst tehightech industries. Uit de gedocumenteerde praktijken van Philips Reserach Lab blijkt concretiseren.dat de ontwikkelaars van nieuwe technologien leren van designers (of ontwerpers) Verder moet ASEen kunstenaars. Zij kunnen nieuwe gebruiksopties ontwikkelen en innovaties kritischevalueren. Hun belangen bij ASE zijn in de eerste plaats economisch. -et een breed spectrum aan projecten een eigen signatuur ontwikkelen waaruitmOok sociologen en kunst- en cultuurhistorici moeten bij ASE betrokken worden. een hoge internationale ambitie spreekt;Zij bestuderen de wijze waarop technologische innovaties culturele praktijken -ij gevolg streven naar een periodieke evaluatie en benchmarking, waardoor eenbhebben gewijzigd, en welke gevolgen deze transformaties (kunnen) hebben voor,hoog zelfkritisch vermogen kan worden ontwikkeld, enbijvoorbeeld, opvattingen over onze geschiedenis, onze canon, onze openbare ruimte -an meet af aan werken aan een transparante organisatie waarin volop aandachtven onze locale en globale identiteit. ASE moet hen kunnen aansporen naar dergelijkeis voor jong talent.themas nieuw en uitdagend onderzoek te doen. Hun belang is in de eerste plaatsconceptueel.Eindhoven met vele slimme HighTech laboratoria, de Technische Universiteit, deWanneer kunstenaars vertrouwd raken met de mogelijkheden en onmogelijkhedenDesign Academy en het vitale STRP Festival dat de veelzijdige relaties tussen kunst envan nieuwe technologien, kunnen zij innovatieve projecten initiren. Hun belang bijtechnologie programmeert en uitdraagt beschouwen wij daarbij als een natuurlijkeASE is artistiek. vestigingsplaats voor deze creative challenge. Emile