Artikel Trouw: Selectie aan de poort

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Artikel Trouw: Selectie aan de poort

 • TrouwdeVerdieping BELGI2,50woensdag 13 januari 2016

  8(HLANRB!UUY

  UUX)+d-a-n-l-g

  WWW.TROUW.NL | 74STE JAARGANG NR 21835 | E-MAIL VIA WWW.TROUW.NL/SERVICE | POSTBUS 859 1000 AW AMSTERDAM | REDACTIE 020-562 9444 | KLANTENSERVICE 088-056 1588 | BEZORGING 088-056 1599

  De stormvloed van 1916NEDERLAND 8, DE VERDIEPING

  De vergetenwatersnood

  AIVD schetst gruwelijkbeeld van het dagelijksleven in kalifaat van ISNEDERLAND 10

  SelectieaandepoortdupeertallochtoonOok autochtonemannenminder naar opleidingenmet kennistoets

  EllekeBal

  Sinds opleidingen selecteren aan depoort zijn er minder mannen en niet-westerse allochtonen toegelaten, even-als minder leerlingen die op hun eind-examen gemiddeld lager dan een 7scoorden. Zij beginnen minder vaakaan een hbo- of universitaire opleidingmet een numerus fixus, waarvoor ei-sen worden gesteld zoals kennistoet-sen, motivatiebrieven, persoonlijke ge-sprekken of goede cijferlijsten. Ditconcludeert de Onderwijsinspectie opbasis van cijfers tussen 2011 en 2015.Vanaf 2011 mogen opleidingen de

  meest geschikte studenten selecteren.Sindsdien is de vrees dat laatbloeiersof studenten met een zwakkere socia-le achtergrond minder makkelijkdoorstromen naar het hoger onder-wijs. Daarom is het voor de inspectiebelangrijk om vast te stellen of de toe-name van selectiecriteria aan het hboen de universiteit de toegankelijkheidvan het hoger onderwijs ook echt be-lemmert. Het gaat daarbij om respec-tievelijk 21 en 15 procent van de ba-chelorstudies.Volgens de inspectie is dat niet het

  geval. De percentages lijken gering. Invier jaar nam het aantal mannen bijselecterende studies op de universitai-re opleidingen met selectie aan depoort af van 49 naar 46 procent en hetpercentage 7-minners van 69 naar 66.

  Er was onder niet-westerse allochto-nen nauwelijks sprake van een dalingop de universiteit. Op de hbos wel:hun aantal daalde sinds 2011 van 16naar 14 procent bij selecterende stu-dies. In absolute aantallen gaat hettoch nog om zon 850 niet-westersestudenten, 750 7-minners en 600mannen minder.Of zij zich niet meer hebben inge-

  schreven voor een hbo-opleiding dieselecteert of zijn afgewezen bij de se-lectie, weet de inspectie niet. Over hetgeheel genomen is het aantal niet-wes-terse allochtonen in het hoger onder-wijs niet gedaald. Deze groep ver-spreidt zich over niet-selecterende stu-dies.Theo Wubbels, hoogleraar onder-

  wijskunde, vindt dat de inspectie daarte gemakkelijk over doet. Hij was ja-renlang verantwoordelijk voor de toe-lating van studenten aan de Universi-teit Utrecht. We weten dat niet-wes-terse allochtone studenten lagere cij-

  fers halen op de middelbare school.Dus als je vindt dat ze een even grotekans moeten hebben op een studie-plek, moet je het anders aanpakken.Wubbels is sowieso niet positief over

  de toename van opleidingen met se-lectie. Als je selecteert, dan krijg jemensen binnen die zon selectie beteraankunnen, niet per se de beste stu-denten. Hij wijst erop dat er bijnageen selectie-instrumenten zijn diewetenschappelijk bewezen studiesuc-ces voorspellen.De Sociaal-Economische Raad, waar-

  in werkgevers en vakbonden zijn ver-tegenwoordigd, vroeg eind 2015 nogextra aandacht voor studenten vanniet-westerse afkomst. In een adviesaan de minister van onderwijs stelt deraad: Voor de arbeidsmarktpositievan deze groep is extra van belang datoptimale mogelijkheden om opleidin-gen te stapelen blijven bestaan, dat on-derwijs betaalbaar en toegankelijk isen dat er voldoende rolmodellen inhet hoger onderwijs aanwezig zijn.Het gaat nu om een paar procenten,

  maar dit mag geen trend worden,meent Linde de Nie, voorzitter van stu-dentenvakbond Iso. Wemoeten voor-komen dat bepaalde studenten doorselectie ontmoedigd worden om tegaan studeren.

  DE VERDIEPING 8|9Wie mag er nog studeren?

  Je haalt vooralmensenbinnendie zon selectiebeter aankunnen

  PietSteenkamp(CDA)overledenVanonzeredactiepolitiek

  Piet Steenkamp, algemeen ge-zien als de grondlegger van hetCDA, is vrijdag op negentigjarigeleeftijd overleden. Zijn familiemaakte dat gisteren bekend na-dat hij in besloten kring was be-graven.CDA-fractievoorzitter Sybrand

  van Haersma Buma zei gisterendat Steenkamp van onschatbarewaarde was voor het CDA.Volgens partijvoorzitter Ruth

  Peetoom was Steenkamp alCDAer voordat de fusiepartij tus-sen KVP, ARP en CHU er daad-

  werkelijk was gekomen.Steenkamp streefde in de jaren

  zestig met de zogenoemde Clubvan 18 naar samenwerking vande drie christen-democratischepartijen. In de jaren zeventigwerd onder zijn leiding serieuswerk gemaakt van een fusie.Steenkamp, hoogleraar sociaalrecht in Eindhoven, stond als in-formateur aan de wieg van hetkabinet-Biesheuvel en was na deoprichting van het CDA EersteKamervoorzitter.

  DE VERDIEPING 7Geestdriftig bouwer van het CDA

  Tweede Kamer stemt over nieuwe voorzitter VANDAAG 4Zij doen een greep naar de hamer

  12 oktober 1980: Piet Steenkamp tekent het fusieprotocol. FOTO ANP