Artikel rouw en verlies op het werk po actueel juni 2011 nr6

of 2 /2
ROUW Rouw op het werk Marjan Tresfon, begeleider bij rouwen verlies, i [email protected] Wat moet HR in huis hebben om recht te doen aan een werknemer in rouwen om verzuim te voorkomen? Hoe en waarmee ondersteunt HR de leidinggevende van de rouwende werknemer? Marjan Tresfon, begeleider bij rouwen verlies, geeft uitleg en laat zien dat een actieve rol van HR nodig is. f Jaarlijks krijgen circa 25°.000 werknemers te maken met het verlies van een dierbare (CBS). Hiervan meldt 40 procent zich voor bepaalde tijd ziek en 7 pro- cent keert niet terug op de werkplek. Elk verlies heeft ingrijpende gevol- gen, niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn werk en naaste collega's. Jaarlijks zijn dan ook zo'n 1.000.000 werknemers col- legiaal betrokken bij een rouwproces. In het contact met iemand die rouwt, hebben velen de neiging hun eigen ervaring als maatgevend te nemen. Hoe kan een HR-manager er voor zorgen dat de leidinggevende op een juiste en respectvolle wijze een me- dewerker in rouw kan ondersteu- nen? Erkenning Geef de leidinggevende het advies stil te staan bij het geleden verlies. Her- kennen en erkennen zijn van essenti- eel belang en geven de rouwende me- dewerker de mogelijkheid zijn rouw met bijbehorende emoties de ruimte te geven. Als de medewerker erken- ning ervaart, heeft dit positieve gevol- gen voor het verzuim. De leidingge- vende kan verder het initiatief nemen collega's te informeren en een directe collega te vragen het vaste aanspreek- punt te zijn. De rouwende medewerker kan bij die persoon zo nodig zijn verhaal kwijt en overleggen hoe het met de werkdruk gaat. En de andere colle- ga's kunnen via het vaste aanspreek- punt hun belangstelling tonen en meedenken over een tijdelijke ••• { r r P&OACTUEEL / JUNI 2011 / NR 6 25

Embed Size (px)

Transcript of Artikel rouw en verlies op het werk po actueel juni 2011 nr6

1. ROUWRouw op het werkMarjan Tresfon,begeleider bij rouwenverlies,[email protected] moet HR in huis hebben om recht te doen aan een werknemer in rouwenom verzuim te voorkomen? Hoe en waarmee ondersteuntHR de leidinggevendevan de rouwende werknemer? Marjan Tresfon, begeleider bij rouwen verlies,geeft uitleg en laat zien dat een actieve rol van HR nodig is.fervaring als maatgevend te nemen. te geven. Als de medewerker erken- werknemers te maken met hetHoe kan een HR-manager er voorning ervaart, heeft dit positieve gevol- verlies van een dierbare (CBS).zorgen dat de leidinggevende op een gen voor het verzuim. De leidingge- Hiervan meldt 40 procent zichjuiste en respectvolle wijze een me-vende kan verder het initiatief nemen Jaarlijks krijgen circa en 7 pro-voor bepaalde tijd ziek 25.000 dewerker in rouw kan ondersteu- collegas te informeren en een directecent keert niet terug op de werkplek. nen?collega te vragen het vaste aanspreek-Elk verlies heeft ingrijpendegevol- punt te zijn.gen, niet alleen voor de persoon in ErkenningDe rouwende medewerkerkankwestie, maar ook voor zijn werk en Geef de leidinggevende het advies stilbij die persoon zo nodig zijn verhaalnaaste collegas. Jaarlijks zijn dante staan bij het geleden verlies. Her-kwijt en overleggen hoe het met deook zon 1.000.000 werknemers col-kennen en erkennen zijn van essenti-werkdruk gaat. En de andere colle-legiaal betrokken bij een rouwproces. eel belang en geven de rouwende me- gas kunnen via het vaste aanspreek-In het contact met iemand die rouwt,dewerker de mogelijkheid zijn rouwpunt hun belangstellingtonen enhebben velen de neiging hun eigen met bijbehorende emoties de ruimtemeedenken over een tijdelijke{rr P&OACTUEEL/ JUNI 2011 / NR 6 25 2. ROUW Donts- Geef aandacht als het ge,nagd wordt of als de medewerker zich- Hulp aanbieden en dan niets doen.opvallend terugtrekt.- De werknemer vermijden.- Luister en onderzoek hoe de werkdruk tijdelijk verminderd kan worden.- Zelf uitgebreid eigen verhaal gaan vertellen.- Laat de medewerker uitpraten en breng geduld op bij afwijkend gedrag.- Ongevraagd advies geven.- Laat een collega taken overnemen om de werklast te verminderen.- Clichs uiten: Gelukkig heb je nog een kind, Volgende maand- Geef aandacht op speciale dagen (feest-, verjaar- en sterfdag).gaat het vast wel beter.- Neem initiatief en betrek de medewerker bij team-/afdelingsactiviteiten. - Ongeduldig en scherp reageren als medewerker minder snel of- Laat n collega het vaste aanspreekpunt zijn. onnauwkeurig werkt.- Hou contact met de medewerker, ook als die voor langere tijd thuis is. - Praten ver medewerker in plaats van praten met.- Lees over (omgaan met) rouwen verlies. - Zonder overleg taken over (laten) nemen van medewerker.- Zorg ook na een jaar nog voor aandacht voor de rouw. - Werkplek ontruimen als rouwende medewerker langere tijd thuis is.verdeling van de werkzaamheden. Zorgvuldig en gericht communiceren,ker na het overlijden van de partner ofHierdoorwordt de betrokkenheideen actieve rol en vooral aandacht heb-kind. De rouwende medewerker kanonderling op het werk vergroot en ben op het juiste moment, zijn be- zich dan niet gehoord voelen, waar-kan de samenwerking effectief blij- langrijke aspecten in de omgang metdoor hij minder gemotiveerd en be-ven verlopen. Als de taken en verant- een rouwende medewerker. Nodig detrokken raakt bij zijn werk. Het proto-woordelijkheden van de medewerker medewerker regelmatig uit voor een col kan verder dienen als uitgangspuntworden verdeeld, kan de werknemer persoonlijkgesprek om te kunnenvoor de ontwild