Artikel Quote Magazine: Succesvol ondernemen in crisistijd

Click here to load reader

download Artikel Quote Magazine: Succesvol ondernemen in crisistijd

of 4

Embed Size (px)

description

"In een guur economisch klimaat worden de mannen van de jongens onderscheiden. Juist ondernemers die in de vijf vette jaren voor de kredietcrisis begonnen, blijken opmerkelijk vitaal." Quote Magazine gaat in het artikel "Uit de wind" (september 2009) uitgebreid in op Christian Kromme en Frank Boelen de oprichters van Artificial Industry.

Transcript of Artikel Quote Magazine: Succesvol ondernemen in crisistijd

  • 1. 084 tekst Martijn de Meulderbeeld Jaap VliegenthartIn een guur economisch klimaatworden de mannen van de jongensgescheiden. Juist de jonge ondernemersdie in de vijf vette jaren voor de krediet-crisis begonnen, blijken opmerkelijk vitaal.Drie portretten n tien direct toepasbareondernemingstips uit de harde praktijk.Christian Kromme (l.) en Frank Boelen

2. 086 J onge ondernemer zijn heeft n nadeel: tijdens de laatste dotcom-crisis was de jeugdige entrepreneur nog student. Dus heeft hij nog nooit een recessie meegemaakt, en dat voelt wat onervaren. Maar voordelen zijn er ook: veel meer dan hun oudere concurrenten gebruiken jonge entrepre- neurs automatisering en het internet tot in de diepste weef- sels van hun bedrijven. Dat maakt hun ondernemingen vaak slanker, exibeler en vooral recessiebestendiger dan oudere en grotere be- drijven in dezelfde sector. Sommigen lukt het zelfs om in deze tijd te plussen, al dan niet omdat ze net de opbouwfase van hun bedrijf achter de rug hebben en groei daarvan een logisch gevolg is. Drie jonge ondernemers vertellen waarom hun bedrijf ook nu, of moeten we zeggen jst nu, winst maakt. Reisdiscounterment van de gewone burger op en neer Eigenlijk hebben we alleen vorig jaarstuiterde. Gelukkig voor hen draaide de last gehad van de crisis, in de periode onzekerheid behoorlijk bij. Sterker nog, dat Icesave en Fortis omvielen en op de de 75 mensen die het tweetal inmiddels dagen dat de aandelenmarkten instort- in dienst heeft, inclusief een zevenkop- ten. Op die dagen kregen wij 25 procent pige vestiging in Zweden, hebben de minder boekingen binnen. Remco handen meer dan vol. In de reisbran- Hofstede (30) en Nick Stals (31) start- che, waar zware klappen vallen, is dat ten zes jaar geleden met Hotelspecials, opvallend. Stals: Als je leverancier bent een leverancier van korte tripjes voorvan prijzige wintersportvakanties of de massa. Eind vorig jaar merkten dedure stedentrips, heb je nu een pro- ondernemers hoe het nancile senti-bleem. Maar wij leveren goedkope trip- jes naar bestemmingen die je met deOVERLEVINGSGIDSauto kunt bereiken. Door de lagere be- UIT DE HARDE PRAKTIJK VAN zettingsgraad laten hotels hun prijzen REMCO HOFSTEDE EN NICK STALS zakken en hebben wij een betere onder-1. Start tijdens de crisis handelingspositie. Weet je wat dat be-Wij zijn in 2001 tijdens de nadagen van de dotcom-crisis tekent? Bingo.Nick Stals (l.) enRemco Hofstedebegonnen. In retrospectief denk ik dat we daardoor nog Hotelspecials heeft volgens het twee-steeds heel conservatief zijn met geld uitgeven. Dat istal het eerste halfjaar van 2009 zongezond. Als u het tijdens een crisis weet vol te houden, lukt35 procent meer omzet gedraaid danhet u in betere tijden helemaal. Start nu. vorig jaar (totale omzet over 2008: vijftig miljoen). Die haalde het bedrijf2. Houd de targets in de gaten vooral binnen via Hotelspecials.nl, en ow letten, want bedrijven zijn eenGeld is er genoeggenwoordigen, want daar is vraag.Trek eens een lijn langs de targets die u voor dit kwartaaleen beetje via Bungalowspecials.nl enstuk moeilijker met betalen. We heb- Net als Stals en Hofstede bevindt De-Onze business is trouwens per deni-hebt gesteld. Klopt die nog? Misschien zit die lijn deze maand cadeaubon Giftfor2. Er vallen hierben te maken gehad met een aantalrek Roos (30) zich met zijn bedrijftie mondiaal.net een procentje lager. Extrapoleer hem eens, dan wordt deweinig ontslagen en onze klanten heb-faillissementen en rekeningen die we Mendix in een zwaar getroffen hoek Mendix maakt een programmeer-uitslag veel hoger. Blijf dus consequent de targets checkenben over het algemeen gewoon geld. nooit meer betaald zullen krijgen. van de economie, de it. Toch stelt ook systeem waarmee je op visuele wijzeen stuur bij.Dat het slecht zou gaan, zit m in deMaar dat is een normaal risico als jeRoos dat het niet slecht gaat met de nieuwe bedrijfssoftware kunt maken. perceptie. Daarbij is af en toe ontsnap- tweeduizend hotels onder contractonderneming die hij vier jaar geledenDat levert Mendix vooral aan zeer3. Praat met andere bedrijven in de marktpen aan de dagelijkse sleur voor ieder-hebt. Wel zijn we veel strakker gewor- samen met zijn studievrienden, degrote bedrijven met enorme automa-Wij praten geregeld informeel met de reisbedrijven om onseen een primaire behoefte. Omdat den met het sturen van aanmaningen.broers Roald (27) en Derckjan Kruittiseringsystemen (ERP). Onze soft-heen; het levert altijd iets op waar we ons voordeel mee onze tripjes goedkoop zijn, merken Je moet iedere dag zorgen dat je goed(25), oprichtte. Na een enkele vesti-ware wordt vaak gebruikt om de in-doen. Hoe doen zij het? Waar lopen zij tegenaan en wat voorwij dat.sluit. Zie je ergens bepaalde zwaktesging in Rotterdam, opende het trio deformatie te openen voor gewoneoplossingen bedenken ze? Toch is het niet alleen hosanna voor verschijnen, zoals een bestemmingafgelopen jaren een salesvestiging ingebruikers, zoals klanten of perso- de twee Haarlemmers en krijgt Hotel- die minder populair wordt, dan moetBoston, waar inmiddels zes man neel. Zij kunnen bijvoorbeeld voorra-4. Wees soepel specials wel degelijk een aantal nega- je snel in onderhandeling met de ho- werkt, een kantoortje in Bangkok enden bekijken, hun eigen orders aan-Meer zakenpartners dan ooit zitten nu in de problemen. Kunttieve effecten van de crisis mee, zoalstels ter plekke om betere deals te ma- een in Zweden, en nu hebben ze ook maken en de status uit het systeemu een handje toesteken, doe dat dan. De hotels waarmee weiets lagere marges omdat de hotelprij- ken. Meer dan ooit tevoren is dit eeneen eigen distributeur in het Midden-van het bedrijf opvragen. Het koppe-zakendoen, hebben ons harder nodig dan wij hen. Maar zen zijn gezakt. Stals: Al wordt datlastminute-markt. Daar worden wij- Oosten: Ik ben net terug uit Abu Dha- len van die systemen met het internetwaar het kan, helpen we ze door ze juist nu omzet te meer dan goed gemaakt door onze ho-zelf wel zenuwachtig van, want je weet bi, waar we een overeenkomst hebbenis vaak een kostbare en langdurigebezorgen. Dat onthouden ze, en ooit komt het van pas.gere omzet. En dan zijn er de eeuwige vandaag niet wat je morgen aan boe-gesloten met een distributeur. Die zaak, omdat er maatwerksoftware debiteuren: Je moet goed op de cash-kingen binnenkrijgt.gaat ons in het Midden-Oosten verte- voor nodig is. Maar met Mendix ertus- 3. 088sen kan het binnen een paar weken, en krijgen. Ik ben wel blij dat wij op ditveilig. Dat is een boodschap die tegen- moment geen extra investeringsron-woordig prima aanslaat. Derek Roos des meer nodig hebben, want dan had-zegt er nu zelfs mr klanten mee bin-den we nu wel een groot probleem.nen te halen dan voor de crisis. De te-Intussen investeert Mendix zelf ver-rugverdientijd van een Mendix-im- der. Het lanceert binnenkort een in-plementatie kunnen we vooraf al ternetsysteem waarmee kleinere be-bewijzen. Soms installeren we het drijven de Mendix-software viasysteem zelfs op no cure no pay-basis,internet kunnen gebruiken (Softwareomdat we weten dat het werkt.As A Service) om hun eigen aan an-Geld is er nog genoeg, constateert de dere databanken gekoppelde dien-jonge ceo, alleen geven veel onderne-sten aan te bieden. Het eerste bedrijfmingen het nu nog niet uit aan lange- is al begonnen en heet CVZeker. Daar-termijnprojecten. Ik heb me in het be-mee kunnen bedrijven de inhoud vangin van de crisis, zo rond november,cvs invoeren, die dan in allerlei data-wel even afgevraagd waar dit in vre-banken wordt gecontroleerd op juist-desnaam heen zou gaan. Maar geluk-heid. Over een paar jaar willen wekig is er geen moment sprake geweesthonderden van dit soort ideen facili-van volledige vraaguitval. Wel duurtteren. Onze software hoeft daarbijhet tegenwoordig langer om groteniet van tevoren te worden aange-projecten binnen te halen en willen schaft, wij vragen alleen een klein deelonze klanten exibeler nancieren,van iedere transactie die met datdoor in delen te betalen bijvoorbeeld.systeem wordt verricht.Je kunt de crisis prima doorkomen als Het motortje van Mendix draait dus.je je klanten tegemoetkomt: je biedtOver de omzet van het bedrijf wil Roosconcrete geldbesparende oplossingen,niets concreets zeggen: Ik wil onzeimplementeert sneller dan de concur-concurrenten niet te veel houvast ge-rentie en luistert echt naar wat de ven. Maar de aanwezigheid van zestigklant wil, in plaats van vooral je prach- man personeel suggereert een miljoe-tige systeem te willen slijten. Daarnenbedrijf. We zijn gezond en winst-komt nog bij dat wij geen start-upgevend. Maar onze targets hebben wemeer zijn. We zijn het stadium van op-moeten bijstellen, we wilden vierhon-bouwen voorbij, hebben de referenties derd procent groeien in omzet, dat Derek Roosen een volwassen systeem en merkenwordt 250 procent.dat we een goede naam beginnen teDubbeldipOVERLEVINGSGIDS Vier jaar geleden startten ChristianUIT DE HARDE PRAKTIJK VAN DEREK ROOSKromme (31) en Frank Boelen (30)1. Raak niet in paniekhun bedrijf Articial Industry. Heteen televisie van Philips waarmee je Bezuinigingeninternet, dat nu vooral op tekst is ge-Een crisis wordt voor een groot deel veroorzaakt door bedrijf bestaat nog, maar bepaald niet zonder gekleurd brilletje echt 3DArticial Industry had dus geld, maarbaseerd, visueel, begrijpelijker en ge-emoties, en iedereen steekt elkaar aan. Maar kijk eens goed in de vorm die het in die begindagen kunt zien. Een fantastisch concept: je daarmee was het bedrijf niet directbruikersvriendelijker. Simpel gezegdnaar de welvaart om ons heen. Er is genoeg geld, en er zijn had. We hebben ons vaak afgevraagdblijft er gefascineerd naar kijken.gered. Kromme en Boelen hadden dan maken we virtuele assistenten pop-genoeg manieren om dat binnen te halen. Blijf gewoon rustig of we onze schoentjes niet te snel heb-Maar toen we daar halverwege 2007wel een nieuw idee om internet toe- petjes voor websites die vragen vanen heroverweeg uw kansen. ben we