Artikel h2 o op pad met smartpolder

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Artikel in de H2O over het smart polder project Vathorst.

Transcript of Artikel h2 o op pad met smartpolder

  • 1. r Tekst Earbara Szhdpzrvorl Folog raiie Jmis SchaapBARRY SCI-*IOLTENBarry scimllen m5) kwarn uphet idee van de Smart Folder.v Hier,in de Amereiaerlse nieuw- ' hcuwwijk vamorsl,werd zijn idee werkelijkhei lrl de Smart Falder wordt appervlaktewater een energiebrnn.Een aer- Hollandse uirvinding,maar in elke delta,waar ook : er wereld loepashaar. " .hun 'r r Ba , lT: E Vil4'meEEN UER-HOLLANDS PRODUCT Barry Schollen nneld ap 31 nnaar:een pncn inndens redxsnnnennar.Dajaarlijkse nnannies: a:ie nad deze keerals : nerne 'sldpal cnallenges,Dutch samlnons'.urn : e : alen zien noe haanbrekernds innuvatles van Nederlandse hudem kunnen budragen aan ine:dplossen van rnandnaie.maalschappellike vraagslukkcn np ne:geaned van mnieuvervuiling.klnrnaalverandernna,vaedsel- en grandsloenschasrsls en energ ' zinn verhaal ging naluurluk overznnn persunnlljke : ms:de snnarr Falder,de zneeeepwse varnan:ap een der-Hgnands prpduc:Ma:een cenlrale rolvoor anze gernalen,dne e ineelslnnn e ookenergle kunnen leverenGEMALEN STAAN UVERALBarry scnallen ns,na een ws' en HTs-onendrng lelektmlechniekl.rnarnemee:aezng rnaarsiddee ren aan de w Del Be MEE [Master Business Engineering] in spe werklals business developer ann nFieeinnaipgy,een advieshureau da:gespae cialiseerd Is nn nadernenergne,rnaar 00k sieeds rneer pmjecten me:oppervLaklewauer onlwlkkelt *np zuek naar een mbuusle nns: a:: a:ie arn pmhlee men me:vers: op: e inllers : e vonrkomen,ontdekr : en we de ennrme potentie van Dppervlaktewaler na:brachl ans ap ne:ndee drn verder : e ander- zoeken inde ne nppervlaktewalerals duurzame enerqiebmn kun:nnzenen. "'wnn presenleerden ans rdee nnn dnvarse gelegen- neden Zoals : ndens een : nemapnneenkamsi nn hel keder van : ne:Dellaprngramma Runmnnd en rechtsledemVanaf da:momenlgnngen oak praiessnanais van de walerschappen en ne:mnnnslernevan nnrrasnpemdr en Mnleu meeden- ken over ne:verder onlwikkeien van ne:eanrepl.ZD kre hl Skeeds meer handen en vaeten Een quick scan van de pelenue van : ien grale gernalen in ne:gepned van Heagneemraadscnap Danland was een volgende belengrijke untdekking.deze verpumpenjaarlljks sun Gngawanuur aar:warmle en knude.Nel Zaveelals alle ZuId-Hollandse wnndrndiens sarnen nn een heeljaaraan elektri- client upwekken s: e:ne viwr a: sne alle gernalen omvarmttnlenergnefabrlek.Nlemand wil een wnndmolen in znn achteriuln.Gemalen s: aan gverala:Een fantastiszh allernanei:Nks/ JumziliaGRACHTENSTAD DE LAAKBe Laak ns een 'grachlenstad' aan de noordkanl van de Amersreonse nleuwbouwwuk Valhnrsl.Genuemd naar ne:geuiknamige rnvnerlne da::end:naarde randrrneren nn hel aufengenned.Worningen s: aan nn araan ne:wa: er inasnnrnagy,walarssnap vanen en Eem Innrnnddeis apgegaan nn vanen en veluwei en energieleverancler NUDN creerden nier een srnar:Binder ' Dil gernaal huudl ne:warerpenl enderde huizen envuur de scheepwarl op peni,n : ever:via een pannpnns: a:la: ie : mk de energne vann' enkaLe appanennemengepapwen zen znu appanerneman krnngen op deze rnannar de nelrlvan hun energier Aan de andere kan:van ne:gepned : ng:de uitlaal,den ander een srenger verstopl.'naar kaml ne:aigekaeme walerweer : erdg nn ne:cppervlaktewater.Kueler opperl/ Laktewaler ns een goed rnnddallagen ne:'nnne-enland elfecl van sxedelnnk gehied,ne:renanneen da:nei nn de s: ad warrnerns dan ap ne::neuen-ind Dok bella:koelerwaler meerzuurslnl;goer!vrvissen en : egen bniulisme en a: auwa: aen nn- en pnlaa:liggen za vervsn elkaardat een gaede circulatie ontstaat en ne:apperviakiewa- : erweer ns gpgewarmd als ne:via de stuw : ni ne:gennaauerpg naarde nniaa:erraarni 'WATERSC HAP ALS ENERGWELEVERANCWERBarry senenen zne:ne:nelernaalvadr zich.'Het gaa:erprn da: ne : din ne:Dmwlkkelen van een gebied a:nn een vraeg stadium klik:wa:de mogelljkheden znnn um oppervlaklewaler als energlebmn le gebrulken.zpdarne : ne:beheervanwaler en energne nn n integraal plan : Dmbineert walersenap,gemeeme,energneleveranener,prajecmntvvnkkelaaren wnnlngmrporalle werken samen bl] de realnsalne zaalswe anderandere nn Wager,- n ningen deden.vaordelen van deze lnnbvatieve n samenwerking minder kasten.duurlamerei energne,betere waterkwalitent,pe: er sledelljk : ninnaa:walersenappen znin nn ne:hezi:van een enarrne brun aan ddprzarne energne ne:opperviakiewater.za kunnen ze zelfs Energiz- leverancierwurden.