Armelle Tesson advocaat - KienhuisHoving Academy › wp-content › ... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Armelle Tesson advocaat - KienhuisHoving Academy › wp-content › ... · PDF...

 • Actualiteiten Arbeidsrecht

  Armelle Tesson

  advocaat

  5 juni 2018

 •  Concept wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

   Concept wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

   Nieuwe uitvoeringsregels UWV per 1 juli 2018 (nog niet gepubliceerd)

  STAND VAN HET ARBEIDSRECHT Twee nieuwe wetsvoorstellen en nieuwe uitvoeringsregels UWV

 • Verrassend?

   Vrees tijdens parlementaire behandeling WWZ dat ontbindingsprocedure door het limitatieve grondenstelsel zou worden bemoeilijkt, blijkt terecht

   Vóór WWZ: één op de tien verzoeken afgewezen: tijdens WWZ zijn dat er vier (en bij de disfunctioneringsgrond zelfs 8!)

   Daarmee is doelstelling ‘flex minder flex’ en ‘vast minder vast’ niet behaald

   WAB is deels te beschouwen als reparatie van de WWZ

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (1)

  2

 • Wijzigingen:

  1. Regulering payrolling in het BW en in de WAADI

  2. Wijziging van bijzondere bedingen

  3. Versterking positie van oproepkracht

  4. Wijziging ketenregeling

  5. Introductie cumulatiegrond met bijbehorende extra vergoeding

  6. Wijziging in de transitievergoeding

  7. WW-premiedifferentiatie

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (2)

  2

 • 1. Regulering payrolling in het BW en in de WAADI

   Definitie van payroll in de wet: nieuw artikel 7:692 BW

   Verlichte ontslagregime voor uitzending geldt niet voor payroll; er komt een regime dat vergelijkbaar is met de op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde regels

   Art. 8a Waadi: payrollwerknemer recht op zelfde arbeidsvoorwaarden als gewone werknemer

   De regering ziet payrolling als middel om kleine werkgevers te ontlasten

   Kritische noot: in beoogde definitie ontbreekt de gezagsverhouding => daarmee wordt een nieuwe overeenkomst gecreëerd die niet te verenigen is met de arbeidsovereenkomst volgens het BW

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (3)

  2

 • 2. Wijziging van bijzondere bedingen

   Aanpassing van proeftijd- en concurrentiebeding (artikel 7:652 en 7:653 BW)

   Voor werkgevers aantrekkelijker maken een vast contract aan te gaan

   Overeenkomst onbepaalde tijd: proeftijd van maximaal vijf maanden mogelijk, mits het om de eerste arbeidsovereenkomst tussen partijen gaat

   Bepaalde tijd contract van twee jaar of langer: proeftijd van ten hoogste drie maanden, mits partijen niet eerder een arbeidsovereenkomst hebben gesloten

   Wanneer contract voor onbepaalde tijd tijdens (de langere) proeftijd wordt opgezegd en er geldt een concurrentiebeding, kan de werkgever daar alleen een beroep op doen als dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en de werkgever dit gemotiveerd en schriftelijk aan de werkgever laat weten.

   Kritische noot: biedt dit werkgever wel zekerheid? Schept het niet juist onzekerheid voor de werknemer?

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (4)

  2

 • 3. Versterking positie van oproepkracht

   Bij onzekerheid over omvang arbeid moet werkgever werknemer minstens vier dagen van te voren oproepen, anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan deze oproep

   Wordt de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden ingetrokken, dan heeft werknemer recht op loonbetaling over die periode

   De termijn van vier dagen kan bij cao of regeling worden verkort (maar nooit korter dan een dag)

   Werkgever doet de oproepkracht jaarlijks in de 13e maand een aanbod waarbij de aangeboden gemiddelde arbeidsduur gebaseerd is op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden; doet hij geen aanbod dan heeft de werknemer recht op niet-genoten loon vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (5)

  2

 • 4. Wijziging ketenregeling

   De wijziging van de ketenregeling in de WWZ heeft haar doel niet bereikt

   Huidige termijn van twee jaar wordt als te knellend ervaren en werknemers zijn er niet bij gebaat

   Maximum termijn verruimd van twee naar drie jaar

   Tussenpoos van zes maanden (uit de WWZ) kan bij cao worden teruggebracht tot drie maanden als de aard van het werk dat vraagt (bij terugkerende tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende negen maanden kan worden verricht

   Tijdelijk invalkrachten in het primair onderwijs worden van de ketenregeling uitgezonderd

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (6)

  2

 • 5. Introductie cumulatiegrond met bijbehorende extra vergoeding

   Huidig systeem knelt: daarom wordt een cumulatiegrond (i-grond) toegevoegd waarbij de gronden tot en met h kunnen cumuleren

   De arbeidsovereenkomst kan op die cumulatiegrond door de rechter worden ontbonden als het vanwege een aantal gronden niet in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

   De rechter kan in dat geval een extra vergoeding van maximaal 50 % van de tv opleggen

   Ook bij de i-grond moet sprake zijn dat het einde van de arbeidsovereenkomst ‘redelijkerwijs aan de orde is’

   Kritische noot: door de extra vergoeding zal de eenvoud en voorspelbaarheid van de vergoeding afnemen

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (7)

  2

 • 6. Wijziging in de transitievergoeding

   De regering wil het verschil in de kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten verkleinen

   Werknemer recht op transitievergoeding vanaf begin arbeidsovereenkomst (huidige referte-periode van twee jaar afgeschaft); tv wordt berekend over de feitelijke duur zonder af te ronden op halve jaren

   Afschaffing verhoging van de tv nadat de arbeidsovereenkomst tien jaar heeft geduurd

   Begroot is dat beide wijzigingen per saldo voor werkgevers kostenverlagend zullen zijn

   Bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte wordt werkgever compensatie geboden voor de te betalen tv => deze sluit aan bij de kosten compensatie voor de tv bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (8)

  2

 • 7. WW-premiedifferentiatie

   Premiedifferentiatie zal plaatsvinden naar de aard van het contract => systematiek van sectorindeling wordt daarmee verlaten => bevordert uitvoerbaarheid van premieheffing + beperking juridische procedures met de belastingdienst

   Kritische noot: prikkel voor werkgevers om ontslag en ontstaan en voortbestaan van werkloosheid te beperken, verdwijnt daarmee ook

  Wet(svoorstel) Arbeidsmarkt in Balans (9)

  2

 •  Nieuw artikel 673 e => het UWV verstrekt de werkgever die een tv verschuldigd was een vergoeding

   die gelijk is aan de vergoeding die de werkgever in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer heeft vertrekt,

   verhoogd met de kosten die op grond van artikel 7:673 lid 6 BW op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht,

   Werkgever moet erom verzoeken

   Geen compensatie indien werknemer ziek uit dienst gaat terwijl werknemer nog niet twee jaar ziek is geweest

   Dus geen compensatie in geval tijdelijk contract dat afloopt terwijl werknemer kort daarvoor ziek is geworden (en mogelijk wel aanspraak op tv heeft)

   Bij AMvB zullen regels worden gesteld over de compensatie bij beëindiging na staken van de onderneming wegens pensionering of ziekte

   Beoogde inwerkingtreding: 1 januari 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 (alleen ten aanzien van compensatie bij arbeidsongeschiktheid

  Concept wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (1)

  2

 • Bewijsstukken

   Arbeidsovereenkomst

   Stukken waaruit einde arbeidsovereenkomst blijkt

   Loonstroken waaruit het betaalde loon tijdens ziekte blijkt

   Berekening hoogte betaalde tv

   Bewijs van betaling tv

   Stukken waaruit arbeidsongeschiktheid blijkt

  Concept wetsvoorstel Transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (2)

  2

 • Cijfers UWV procedures in 2017:

   Aantal door UWV afgewikkelde ontslag aanvragen over 2017: 16.800

   Daarvan is 33% toegewezen, 49% van de aanvragen is tijdens de procedure alsnog door werkgever ingetrokken

   Aantal niet in behandeling genomen aanvragen wegens onvoldoende info: 13%

   Aantal afwijzingen: 5%

  Per 1 juli 2018: gewijzigde uitvoeringsregels UWV (1)

  2

 • Nog meer cijfers: aantal beslissingen UWV vanaf 1 juli 2015 - 31 december 2017

   16.818 waarvan in 14.268 gevallen ontslagvergunning verleend en 2.550 afgewezen

   Van de 16.818 betrokken werknemers zijn er 90 (0,54%) alsnog naar rechter gegaan, in 49 gevallen was de vergunning verleend, in 41 gevallen niet het overgrote deel, o.g.v. de a- grond (bedrijfseconomische reden)

   Van de 49 gevallen waarin een vergunning werd verleend, wijst de kantonrechter 9 maal het herstel van de dienstbetrekking toe en 3 maal wordt een billijke vergoeding toegekend; in de overige