Architectuurportfolio Frank Beurskens

42
FRANK BEURSKENS FRANK BEURSKENS ARCHITECTUURPORTFOLIO ARCHITECTUURPORTFOLIO

description

Studieprojecten, werk, prijsvragen, meubels en foto's

Transcript of Architectuurportfolio Frank Beurskens

Page 1: Architectuurportfolio Frank Beurskens

FRANK BEURSKENSFRANK BEURSKENS

ARCHITECTUURPORTFOLIOARCHITECTUURPORTFOLIO

Page 2: Architectuurportfolio Frank Beurskens

2

Page 3: Architectuurportfolio Frank Beurskens

3

INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE

StudieprojectenStudieprojecten

WerkWerk

PrijsvragenPrijsvragen

OverigOverig

PersonaliaPersonalia

4

2626

3232

3838

4040

Page 4: Architectuurportfolio Frank Beurskens

4

AFSTUDEERPROJECTAFSTUDEERPROJECT

SLUITSTEEN VAN HETSLUITSTEEN VAN HETSINGELGRACHTCOLLIERSINGELGRACHTCOLLIERDe herinterpretatie van een De herinterpretatie van een stedelijk scharnierpuntstedelijk scharnierpunt

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

Page 5: Architectuurportfolio Frank Beurskens

5

De Singelgrachtzone in Amsterdam is een overblijfsel van de laatste stadsom-walling die in 1875 werd geslecht. Uit een gezamenlijk onderzoek van het afstudeeratelier ‘Langsdoorsnede Am-sterdam’ aan de Tu Eindhoven, gepre-senteerd in een omvangrijk boekwerk, blijkt dat de punten waar een radiaal deze tangentiale structuur doorsnijdt, de voornaamste locaties van stedelijke transformaties markeren. Deze knopen (afbeelding 1) nemen een bijzonder eigen en dynamische gedaante aan, met als belangrijkste voorbeelden het Leidse plein, Museumplein en Frederiksplein.Naast deze punten, die tot de meest metropolitaanse plekken in Amsterdam behoren, zijn er ook een aantal knoop-punten tussen radiaal en tangentiaal die nog onderontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld het stedelijk scharnierpunt rondom de laatste stellingmolen van Amsterdam: de Gooyer. De gestelde afstudeeropgave speelt hier op in door met behulp van een uitgebreide cartografische analyse van de plek, tot een stedebouwkundig en architectonisch ontwerp te komen, wat als katalysator voor de locatie kan dienen.De onderontwikkeling van het knoop-punt, is nauw verbonden met de geschiedenis van de plek. Het punt was weliswaar een stadsentree, zoals het Leidse plein, of Frederiksplein dat ook waren, maar was dit in eerste instantie alleen over water. Tijdens de indus-trialisatie werd het punt vooral een spoorwegknooppunt, later tijdens de cityvorming nam de auto een steeds be-langrijkere rol in. De overeenkomst tus-sen deze periodes is dat het knooppunt vooral een infrastructurele functie had. Het gevolg is dat omliggende bebou-wing van de locatie is afgekeerd en het stedebouwkundig scharnierpunt zijn natuurlijke rol als oriëntatiepunt niet goed vervuld. Door de herontwikkeling van omliggende haven- en industriege-bieden tot woongebied wordt de rol van de fietser en voetganger echter groter en groter, alsook de rol van het stedelijk scharnier als oriëntatie- en stedebouw-kundige zwaartepunt in de stad.Omdat de problematiek van het punt zowel een infrastructureel als morfolo-gisch probleem is, maar ook de invul-

The so called ‘Singelgrachtzone’ (girth canal zone) in Amsterdam is a relic of the last city wall that was demolished in 1875. From a joint study by the graduation studio ‘Amsterdam Longitudinal section’ at the Tu in Eindhoven, presented in a comprehensive book shows that the points where the tangential zone is cut through by a radial structure like an important road, the main sites of urban transformations are marked. These nodes (figure 1) take a peculiar and dynamic shape. The most important examples are the Leidseplein, Museumplein and Fred-eriksplein.Besides these points, which belong to the most metropolitan places in Amsterdam, there are a number of nodes between these radials and tangential which still underdevel-oped. For example the ‘urban pivot’ around the last mill in Amsterdam: the Gooyer. The chosen thesis state-ment started by making a detailed mapping analysis of the location, followed by a design for a new urban plan and finally an architectonic design. This design can serve as a catalyst for the site.The underdevelopment of this point, is closely related to the history of the place. The used to be an entrance to the city, such as the Leidseplein, or Frederiksplein were, but this was at first only by water. During the Industrial Revolution the node was primarily a railroad junction. Later during the ‘Cityvorming’ period, the car had an increasingly important role. The similarity between these periods is that the node had primar-ily an function related to infrastruc-ture. The result is that the buildings surrounding the site turn their back to the center and the natural role of the urban pivot as a landmark is not present. The redevelopment of the surrounding port and industrial areas to residential areas, the role of the cyclists and pedestrians becomes bigger and bigger. The role of the urban pivot as an urban orientation point in the city is emphasized.The problem of the point is both

Page 6: Architectuurportfolio Frank Beurskens

6

1.2 bodemophogingbominslagdempingdefensieterreinspoorwegemplacementdijk

1. ONDERGROND onveranderd

1.1 watergracht

SCIENCE PARK

A10

SINGELGRACHT

CENTRUM

9 DIEM

EN

10 KNSM EILAND

9-14 CENTRUM

10 LIJNBAAN

14 FLEVORPARK

DAPPERMAR

KT

SCHEEPVAARTMUSEM

LIJNBAAN

2.3 autohoofdnet auto onveranderdhoofdnet auto nieuwhoofdnet auto oud

2.5 tramhoofdnet tram onveranderdhoofdnet tram nieuwhoofdnet tram oudhalte tram nieuw

2.7 voetgangerhoofdnet voetganger onveranderdhoofdnet voetganger nieuw

2.NETWERKENnieuw

STATION MUIDERPOORT

CENTRUM

LIJNBAAN

OOSTELIJKE EILANDEN

22-43 CENTRUM

43 BORNEO

22 INDISCHE B

UURT

UTRECHT

CS

IJ - NIEUWE DIEP

CENTRUM

SINGELGRACHT

2.1 watertransportwaterroute

2.2 treinspoorweg

2.4 bushoofdnet bus

2.6 fietshoofdnet fiets

3.2 openbare kadeskade hardkade zachtkade nieuw

3.1 openbaarheid

3.3 bomenrijenbomenrij onveranderdbomenrij nieuw

3.4 groengroen onveranderdgroen nieuw

3.5 boulevards en stedelijke vlakkenonveranderdnieuw

3. OPENBARE RUIMTE nieuw

4.2 massa nieuw

4.3 morfologische systemen

4.4 zichtlijnen en (hoogte)accentenzichtlijnaccent onveranderdaccent nieuw

4.5 richtingen en openingenvoelbare ruimterichtingopening

4.6 zonering programmadetailhandelbedrijvigheidhorecacultuurclusterlintonveranderdnieuw

4.7 programmawonendetailhandelcultuurhorecahotelparkeren

4. BEBOUWING nieuw

4.1 massavoorstel sloop

Page 7: Architectuurportfolio Frank Beurskens

7

Scheepvaartmuseum / Centraal Station

Singelg

racht

/ Oos

terpa

rk

Lijnb

aans

grach

t / Le

idsep

lein / C

entra

al Stat

ion

A10 / Flevopark

A10

KNSM Eilan

dling van de openbare ruimte een rol speelt is er voor gekozen een uitgebreide stedebouwkundige analyse uit te voeren aan de hand van de stedebouwkundige lagenbenadering, die in dit geval de stadsplattegrond opdeelt in de lagen ondergrond, netwerken, openbare ruimte en bebouwing. Aan de hand van deze analysemethode en de uitkom-sten hiervan, is stapsgewijs tot een stedebouwkundig ontwerp gekomen (afbeelding 2).Allereerst legt de analyse van de onder-grondlaag de loop van de belangrijkste structuurdragers, de dijken, de voor-malige stadsomwalling en de grachten bloot, die als leidraad dienen voor de bovenliggende lagen.Analyse van de netwerklaag legt bloot dat sommige netwerken niet consequent zijn doorgevoerd, wat de duidelijkheid en oriëntatie op de locatie niet ten goede komt. Het verleggen van het hoofdnet van de auto, zodat deze de loop van het water consequent blijft volgen, is een direct gevolg van deze constatering. Een tweede ingreep in de netwerklaag is het verbeteren van het langzaamverkeers- en openbaar vervoersnetwerk.In de openbare ruimtelaag zijn verge-lijkbare ingrepen gepleegd. Pleinen en stedelijke vlakken zijn in het gebied rela-tief veel aanwezig, alleen de ruimtelijke verbinding tussen deze punten is niet aanwezig of niet consequent doorge-voerd. Daarom is er voor gekozen om bestaande ruimtelijke elementen, zoals bomenrijen en groen aan het water, consequent door te trekken. Bovendien zijn er twee nieuwe boulevards voor langzaam verkeer geïntroduceerd.De ingrepen in de laatste laag van de analysemethode, de bebouwingslaag, zijn de meest omvangrijke. Omdat de huidige bebouwing zich van het centrum van het knooppunt afkeert, is er voor gekozen om op 5 locaties een nieuwe stedebouwkundig volume te ontwerpen, die zich naar de stelling-molen in het centrum toekeren. Deze koppen vormen tevens de ‘kop’ van 5 verschillende morfologische structuren die in het centrum samenkomen. De koppen vormen een ensemble, door een gemeenschappelijk hoogteaccent.

an infrastructural and morphologi-cal one. But also the way the public space is used plays a role. Therefore a comprehensive urban analysis is executed using the ‘lagenbenadering’ (urban layer-approach), which in this case divides the city map in the layers foundation, networks, public spaces and buildings. Subsequently, a new urban design is originated out of this analysis. (Figure 2).First of all, the analysis of the foun-dation layer exposes the primary structures in the are, the dikes, the former city walls and the exposed canals, which provide guidance to the upper layers.Analysis of the network layer shows that some networks are not consis-tently implemented. Therefore it be-comes hard to orientate yourself at the location. Changing the network of roads so that the cars follow the water track at all times, is a direct consequence of this observation. A second change at the network layer is to improve the network for cy-clists and pedestrians and the public transport network.In the public space layer similar in-terventions are committed. Squares and urban areas in the region are relatively well represented, only the spatial connections between these points is not present or not consis-tently implemented. Therefore the existing spatial elements such as trees and greenery at the waterside, are expanded which make them more consistent. In addition, two new boulevards for slow traffic are introduced.The changes in the last layer of the analysis, the building layer, are the largest. Because the current build-ings of the joint turn away from the center, there is chosen to design new urban volumes for five different locations , which will face the mill in the center. These volumes are also the ‘head’ of five different morpho-logical structures which come to-gether in this center. Together, these heads form an ensemble, which can be recognized by their common height accents.

Page 8: Architectuurportfolio Frank Beurskens

8

Page 9: Architectuurportfolio Frank Beurskens

9

- 8437,5

- 2812,5

+ 50

+1312,5

+5437,5

+8812,5

+12187,5

+15562,5

+18937,5

+21812,5

+25687,5

+29062,5

+32437,5

Page 10: Architectuurportfolio Frank Beurskens

10

Page 11: Architectuurportfolio Frank Beurskens

11

Afstudeerrichting:Architectural Design and Urban Cultures + Architectural Research in History and Theory

prof. dr. ir. P.J.V. van Wesemaelprof. dr. B.J.F. Colenbranderprof. dipl. ing. C. Rapp

Tot slot is één van de stedebouwkundige volumes uitgewerkt tot een architecto-nisch plan. Logischerwijs is dat gedaan voor de meest complexe locatie van de vijf, het volume in de Singelgrachtzone.Als programma is gekozen voor een cultuurhotel, waarin verschillende openbare voorzieningen, zoals een buurtbibliotheek en buurttheater zijn opgenomen binnen het programma van het hotel. Daarbij is getracht aan te sluiten bij de typologie van het Grand Hotel, een type dat op verge-lijkbare plekken in de stad veelvuldig voorkomt, door op een zelfde manier publieke functies en hotelfuncties te verenigen. Alle publieke voorzieningen bevinden zich in een centraal gelegen atrium (afbeelding 3 en 5) dat zijn openbaarheid toont in de plint van het gebouw. Daaromheen zijn de hotelka-mers gevouwen. Als schil is gekozen voor een bronzen gerasterde façade (afbeelding 4), die het gebouw als ‘kop-gebouw’ een duidelijke identiteit geeft. Verfijning treedt op door het vouwen van de schil en de keuze voor verschil-lende soorten ramen.Het uiteindelijke doel van het ontwor-pen hotel, is dat het als katalysator kan gaan dienen voor nieuwe culturele- en horecavoorzieningen, die al latent in het gebied aanwezig zijn.

Finally, on of the volumes developed in the urban plan was chosen to be the basis for the architectonic plan. Logically this was done for the most complex location of the five, the vol-ume in the Singelgrachtzone. A Culture Hotel is chosen as the function of the building, in which various public amenities such as a neighborhood library and com-munity theater are included within the program of the hotel. The idea of the Grand Hotel typology, was an inspiration for the design. This building type is often situated at the same kind of location in the city and also combines public and commer-cial functions. All public facilities are located in a central atrium (Figure 3 and 5) that displays its public character in the plinth of the building. The rooms of the hotel are surrounding this atri-um. The skin of the facade consists of a gridded facade (Figure 4) that gives the building as a clear identity. Refinement occurs by folding of the skin and the choice of different types of windows.The ultimate goal of the designed hotel is that it will serve as a catalyst for new cultural facilities and hospi-tality, which are already present in the area

Page 12: Architectuurportfolio Frank Beurskens

12

MASTERPROJECTMASTERPROJECT

TOPLESS;TOPLESS; NOord-BRAbant NOord-BRAbantFlexibele starterswoning in Schijndel met Flexibele starterswoning in Schijndel met ‘flat-pack’ constructiemethode‘flat-pack’ constructiemethode

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

De opgave voor het Masterproject ‘Topless Noord-Brabant’ begon met de volgende observaties:

• De woningbouwcyclus stagneert momenteel meteen aan het begin. De starters, jonge mensen die hun eerste huis kopen, hebben het door het huidige hoge prijsniveau moeilijk die stap te zetten. Hoewel de vraag groot is, blijft het aanbod aan specifieke starterswoningen marginaal.• Aan de bevolkingsgroei lijkt een einde te komen. Rond 2035 kent Nederland zijn maximale bevolkingsomvang. De behoefte aan compact in de hoogte bouwen zal daardoor mogelijk veranderen.• Het aandeel (zelfstandig wonende) senioren in de maatschappij neemt nog altijd toe.

Uit deze observaties is de opdrachtomschrijving voor de flexibele starterswoning ontstaan. Op een riant bouwperceel in de gemeente Schijndel zijn zoveel mogelijk starterswoningen ontworpen, bedoeld voor jonge singles en stellen. In eerste instantie hebben alleen de hoekwoningen een verdieping. Dit betekent dat de woningen goedkoop zijn, maar ook gemakkelijk later uitgebreid kunnen worden. Om te beantwoorden aan het vraagstuk van de vergrijzing zijn de woningen ook zo flexibel gemaakt dat na verloop van tijd twee woningen omgevormd kunnen worden tot twee gelijkvloerse woningen.

The assessment for the Masterproject ‘Topless Noord Brabant’ started with the folowing observations:

• The ‘housing cycle’ is currently stagnating at the very beginning. For starters, it is hard to actually buy their first house or apartment. Although the demand is high, the supply for new and appropriate dwellings for starters remains stays behind.• The population growth seems to come to an end. Around 2035 the Netherlands will reach its maximum population. The need for compact + high buildings will possibly change.• The proportion of seniors in the society living independently in their own dwelling is still rising.

These observations led to the design proposal for the fl exible starter dwelling The houses are situated at a plot in the town of Schijndel in Noord-Brabant and are initially intended for young couples or singles. At fi rst, only the corner houses consist of two levels. This means that the houses are cheap, but could easily be extended with an extra fl oor on top of the existing house. After several years the houses can be changed in dwellings for seniors by converting two houses in two houses on the same level. The upper level can be reached by a new stairs and can be used by more the more vivid elderly.

Page 13: Architectuurportfolio Frank Beurskens

13

Het flexibele starterswoningconcept is inzichtelijk gemaakt door middel van 7 stappen. De constructiemethode is gebaseerd op de ‘Casco Facade Woning’ van Reinier Witteveen Architecten.1. De basiswoning bestaat uit een fundering met daarin een natte kern die voor alle woningen gelijk is en tevens de ruimtes in de woning verdeeld. In principe is een indeling mogelijk zonder ander binnenwanden. De kolommen die de basis van het bouwsysteem vormen kunnen daarna worden geplaatst.2. Vervolgens kunnen de gevelelementen worden geplaatst aan de binnen- en buitenzijde. Deze elementen worden momentvast verbonden en geven de woning de benodigde stijfheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ramen en dichte gevelelementen. De materialisatievan de gevel is flexibel maar voor alle basiswoningen in beginsel hetzelfde. De latere optopping kan uit een ander gevelmateriaal bestaand. Het kleine formaat van de bouwelementen betekent dat het

The concept of the fl exible starter dwelling is visualized in 7 steps. The principle of the construction is based on the ‘Cascade Facade Dwelling’ of Reinier Witteveen Architecten.1. The basic dwelling consists of the foundation with a utilitarian core which is similar for all houses and also defi nes the spaces in the house. It is possible to divide the spaces without any interior walls. De columns, which form the basis of the building system can be placed on the foundation. 2. The next step is the assembly of the facade elements at he the interior and exterior. Stiffness for the dwelling is created by he fi xed-moment connection of these panels. Closed panels and panels with a window frame can be used. The type of material for the exterior can change, but the plinth of all the houses are the same from the very beginning. The possible addition on top of the houses cam exist of another facade material.Because of the small size of the building parts, the building can easily be assembled and the parts can be easily

Page 14: Architectuurportfolio Frank Beurskens

14

Page 15: Architectuurportfolio Frank Beurskens

15

Page 16: Architectuurportfolio Frank Beurskens

16

gebouw gemakkelijk gemonteerd kan worden.3. Gevelementen zijn achteraf nog verwisselbaar wat soms nodig is wanneer een raam vervangen moet worden door een dicht element.4. Na verloop van tijd kan er voor gekozen worden de verdieping op te toppen. Hierbij kunnen de nieuwe kolommen voor de verdieping momentvast aan de bestaande kolommen worden gemonteerd. Boven de bestaande natte cel kan een zelfde cel geplaatst worden voor bijvoorbeeld een extra badkamer.5. Er kan ook gekozen worden om slechts een gedeelte van de verdieping te verbouwen, zodat een terras ontstaat.6. De hoekwoningen zijn al opgebouwd en dienen als ‘voorbeeldwoning’. Door hun zadeldak blijven ze zich echter onderscheiden van de overige woningen, zodat ze ook een accent op de straathoek blijven.7. Bij de omvorming tot seniorenwoning hoeft alleen een trap geplaatst te worden. Per verdieping ontstaat dan een gelijkvloerse seniorenwoning. Ook is er de mogelijkheid om van twee woningen, twee gelijkvloerse seniorenwoningen te maken door een deur te monteren in de woningscheidende wand.8. Overzicht van de woning.

transported.3. Facade parts are interchangeable, so an open and closed part can be changed. 4. At a certain time, the dwelling can be expanded. New columns can be assembled with a fi xed-moment connection on top of the old ones. On top of the utilitarian core can also be placed a new core.5. It is also possible to make a terrace on top of the roof, by only expanding a part of the building.6. The dwelling at the corner of the building block are already expanded and serve as an example. Because of the gable roof, these houses remain distinguished from the other dwellings, even after they are expanded.7. By means of a new stairs, two starter dwellings can be converted into two dwellings for elderly.8. An overview of the dweling.

Page 17: Architectuurportfolio Frank Beurskens

17

Mastertrack:Architectural Engineering

ir. M.H.P.M. Willems

Page 18: Architectuurportfolio Frank Beurskens

18

BACHELORPROJECTBACHELORPROJECT

LANGGEVELBOERDERIJ LANGGEVELBOERDERIJ 2.02.0Herinterpretatie van de Langgevelboerde-Herinterpretatie van de Langgevelboerde-rijtypologie in Udenhoutrijtypologie in Udenhout

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

De focus van de Bachelortrack Stedenbouw & Architectuur ligt vanzelfsprekend in de inpassing van de architectuur in de gebouwde omgeving. Voor dit project was slechts de locatie gegeven en deze bestond uit een stuk landbouwgrond net buiten de bebouwde kom in Udenhout. Kenmerkend voor dit gebied is de loop van een aantal historisch gezien belangrijke wegen met daaraan lintbebouwing en groepen van hoeves. Het type boerderij wat in deze omgeving veelvuldig voorkomt in de langgevelboerderij.Deze typologie heeft als basis gediend voor het ontwerp van een kinderboerderij aan één van de historische linten die totaan het centrum van Udenhout loopt.

Alvorens is begonnen met het ontwerp van de boerderij is eerst een uitgebreide typologische studie gemaakt naar de kenmerken van de langgevelboerderij. Deze kenmerken zijn vervolgens gecategoriseerd op relevantie en vertaald naar hedendaagse ontwerpuitgangspunten.Uitgangspunt bleefdat de

typologie van de langgevelboerderij als zodanig herkenbaar moest blijven.Het belangrijkste kenmerk van de langgevelboerderij is de langgerekte vorm en de kap. Door de hele gevel inclusief het dak te bekleden met hout is dit kenmerk gedramatiseerd en ontstaat een sculpturaal gebouw.De houtenspantenconstructie zijn vertaald naar meer moderne houten spanten. Het gegeven dat de gevel als een ‘huid’ over de constructie is getrokken is als ontwerpconcept gebruikt. De positie van de spanten zijn subtiel in de gevel te herkennen. De huid wordt echter soms naar binnen of naar buiten gevouwen. Ter hoogte van entrees is de dakhelling iets aangepast zodat een soort ‘lichtkieuwen’ ontstaan.De plattegrond bestaat net als bij het oertype uit drie delen, een entree / expositieruimte met aan de ene zijde het educatie en kantoorgedeelteen aan de andere zijdede stallen. Deze

Page 19: Architectuurportfolio Frank Beurskens

19

The focus of the Bachelor of Architecture & Urban Planning Track is at the integration of architecture in the built environment. For this project, only the location was given. The building site is on a piece of farmland just outside the village of Udenhout. In this area there are a number of typical historic roads, called ‘linten’. The ‘langgevelboerderij’ (long facade farm) is a common building type which you can find along these roads. This typology hasserved as a startfor the designof a

petting zoo along one of the historical roads which ends at the centre of Udenhout.Before the design process started, the characteristics of the typical ‘langgevelboerderij’ were analyzed. These characteristics were categorized by relevance and translated into contemporary design principles. The main idea of the proposal is that the typologyof the ‘langgevelboerderij’can be recognizableat all times.

Page 20: Architectuurportfolio Frank Beurskens

20

delen worden gescheiden door twee kenmerkende betonnen scheidingswanden. Overige ruimte scheidende elementen zijn ondergeschikt gemaakt, zodat de drie hoofdruimtes ervaarbaar blijven.De scheiding tussen openbaar en privé is duidelijk gemaakt door de scheiding van de verdieping. De kantoren en personeelskantine liggen op de verdieping, maar houden wel visueel contact met de overige ruimtes door

middel van een loopbrug die over de educatieruimtes uitkijkt en door de centrale hal steekt.Ook in de gevel zijn de drie delen van de boerderij gekenmerkt door de richting van de houten geveldelen te varieren. De hoofdentree springt er uit door een grote glazen pui. De houten gevelbekleding is om en om doorgezet voor de ramen langs, zodat gevelopeningen worden opgenomen in het sculpturale volume. Alleen waar de

gevel zich naar binnen of buiten vouwt, ontstaan grote glazen openingen.Uiteindelijk ontstaat een uniform architectonisch object, gestoeld op de typologie van de langgevelboerderij.

Page 21: Architectuurportfolio Frank Beurskens

21

The main feature of the long farmhouse is the elongated shape and the typical form of the roof. For entire façade of the petting farm, including the roof, wooden elements are used. This dramatizes the main form of the building and becomes very sculptural. The facade is folded around the wooden main construction. At places were the skin is folded to the inside or outside of the building, light can enter the

building and a extra floor or shed is created.The plan of the building consists of three parts, divided by two large concrete walls. The entrance / exposition hall lies in the middle next to the education rooms / offices and stables. All other walls are inferior to the concrete walls, so that the three main spaces are emphasized. The three colors of the interior walls do this as well. The

private spaces are all situated on the first floor, but are still visually connected tot the other functions. A walking bridge connects these offices to a terrace.

Page 22: Architectuurportfolio Frank Beurskens

22

Page 23: Architectuurportfolio Frank Beurskens

23

Afstudeerrichting:Stedenbouw en Architectuur

Julietta Zandersir. R.A. Rutgers

Page 24: Architectuurportfolio Frank Beurskens

24

MASTERPROJECTMASTERPROJECT

SINGAPORESINGAPOREUNIVERSE-CITYUNIVERSE-CITYA sustainable campus in the centerA sustainable campus in the center of of SingaporeSingapore

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

Tijdens mijn studie ben ik een semester op exchange geweest en heb ik een architectuurproject aan de National University of Singapore. De beginstelling van de opdracht was dat Singapore wil uitgroeien tot de educatieve hoofdstand van Azië. Hiervoor moet een nieuwe campus worden gebouwd die plaats biedt aan 10.000 studenten. De focus lag daarbij op nieuwe concepten om duurzame technieken te implementeren in de gebouwde omgeving.Het ontwerp is gebaseerd op de ‘solar chimney’, een bestaande techniek om met behulp van luchtdruk die door een schoorsteen wordt gevoerd, energie op te wekken. Deze druk ontstaat doordat de lucht onder een twee-laags glazen overkapping opgewarmd wordt. Deze overkapping beslaat het hele schiereiland van Marina East en heeft een diameter van 2km. In deze luchtschacht kunnen zonnepanelen worden aangebracht zodat tevens een gigantisch veld van zonnepanelen ontstaat. Onder deze luchtschacht wordt de campus gebouwd. De zonnepanelen en zorgen voor schaduw zodat bespaard kan worden op airconditioningkosten. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt in een sprinkler installatie. De gebouwen passen zich aan, aan het grid van kolommen die het dak omhoog houden. Zo kan een organisch landschap van gebouwen, voorzieningen en parken ontstaan. De 1km hoge schoorsteen in het midden is een statement voor de nieuwe duurzame stad, recht tegenover de bestaande skyline.

During my studies I spent one semester at the National University of Singapore were I did a exchange project.The program requirements of the assignment consisted of a gigantic new campus for Singapore, so that the city can become the educational capital of Asia. To reach this goal, a new campus has to be build for 10.000 students. The focus in this project was on the development of new concepts to implement sustainable techniques in the built environment.The design is based on the ‘solar-chimney’ technique, a existing technique to generate energy from air pressure. The pressure arises by the heat from the sun which is captured by a double layered roof. Tis roof is situated on the whole peninsula of Marina East and has a diameter of 2km. In the airshaft, zolar panels can generate extra energy. Under the roof the campus can be built. The construction and solar panels cast shadow on the campus, so the amount of energy spent on air conditioning can be reduced. Rainwater can be collected by the roof and used in a sprinkler installation. The buildings are formed around the big columns of the roof. In this way a a organic landscape of buildings, construction, supplies and parks arises. The 1km high solar tower in the middle is a statement for the new sustainable city opposite to the existing financial district skyline.

Page 25: Architectuurportfolio Frank Beurskens

25

viewing deck

turbines

heat trapsolar panelsrainwater collectionshadow

campus / buildings

solar chimney

National University of Singapore

Tay Kheng Soon

Page 26: Architectuurportfolio Frank Beurskens

26

SCHETSONTWERPSCHETSONTWERP

HOUTEN GASTENVER-HOUTEN GASTENVER-BLIJF OP BOERENERFBLIJF OP BOERENERFHaarlemHaarlem

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

Gedurende mijn werkzame periode bij Bouwkundig ontwerp- en ad-viesbureau heb ik steeds meer ver-antwoordelijkheid gekregen binnen het ontwerpproces in verschillende projecten.Een van de eerste projecten is een schetsontwerp voor een gastenver-blijf op een boerenerf in Haarlem, op de plaats waar voorheen een schuur stond.Gekozen is voor een sober en simpel volume, dat door zijn sculpturale vorm toch een eigen identiteit krijgt. De houten gevelbekleding is op verschillende manieren opengewerkt zodat ramen en deuren ontstaan en refereert aan de originele schuur op deze locatie. De plattegrond is gevormd rond een utilitaire kern en heeft op de beganegrond een hoogteverschil van enkele treden. Samen met de verschillende doorzichten ontstaat zo een ruimtelijk geheel. De ruimte kelder is toegankelijk met twee trappen zodat een dubbel circuit ontstaat.

During my time at Bouwkundig advies- en ontwerpbureau Jan Juffer jr., I was responsible for different designs and different type of projects during the years.One of the first designs I made, was a study for a guesthouse on a farmyard in Haarlem, on the exact place were used to stand an old wooden barn. The simple form of the volume is sculptural en has its own identity. De wooden facade had different kind of windows and doors, but they are all made in the same architectonic language and refers to the former barn. The spaces are organized around an utilitarian core and there is a height difference on the ground floor. Together with some interior look-through possibilities this gives a very spatial feeling in the house.The large basement can be reached by two different stairs. This makes it possible to walk around in a circuit in the guesthouse and strengthens to the spatial concept of the core.

Page 27: Architectuurportfolio Frank Beurskens

27

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau Jan Juffer jr.

Page 28: Architectuurportfolio Frank Beurskens

28

SCHETSPLANSCHETSPLAN

VILLA KRUISVILLA KRUISBlaricumBlaricum

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

Op een relatief smal kavel in Blaricum (NH) heb ik met een collega een schetsplan gemaakt voor een moderne villa. De villa heeft drie verdiepingen, waarvan de onderste verdiept ligt. De onderbouw is wit gestuct en de bovenverdieping heeft een houten gevelbekleding. Omdat het kavel vrij smal is, zijn de ramen strategisch geplaatst om voldoende lichttoetreding te krijgen. De onderbouw heeft veelal verticale ramen om inkijk te voorkomen. Veel licht komt binnen door de twee glazen delen van de gevel waarachter op beide plekken een vide zit.

On a relatively narrow plot in Balricum (NH) I’ve made a design for a modern villa, together with a colleague. The house has three floors. The floor is deepened. The facade of the lower levels is in white stucco. The upper level has a wooden facade.Because the plot is very narrow, the windows have a strategic position. The windows of the lower floors are vertical so the privacy is guaranteed. Natural light comes in through the two big windows at the side at the second floor. Behind these windows are two big voids. Because of this a walking bridge arises at the second floor.

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau Jan Juffer jr.i.s.m. Jasper van der Linde

Page 29: Architectuurportfolio Frank Beurskens

29

SCHETSPLANSCHETSPLAN

EENGEZINSWONING IN EENGEZINSWONING IN HISTORISCH CENTRUMHISTORISCH CENTRUMMontfoortMontfoort

In het historische centrum van Montfoort, waar de voorschriften wat betreft het voorkomen van het gebouw erg strikt zijn, hebben we een plan gemaakt voor een eengezinswoning.Het ontwerp is een mix tussen moderne architectuur en referenties naar de lokale historische bebouwing.De woning is ontworpen in een sobere architectuur waarbij een strakke detaillering hoort.Het traditionele schuifraam is vervangen door een naar buiten draaiend raam met een vast gedeelte. Hierdoor hoeft op de verdieping geen valbeveiliging worden aangebracht en kan er iets in het raam worden gezet. De ramen met hun diepe kozijnen zijn dan ook het meest karakteristieke gedeelte van het huis.

In the historical center of Montfoort, where requirements regarding the external appearance of buildings are very stringent, we have made a plan for a family dwelling We searched for a blend between modern architecture and references to the local historical buildings.The house is characterized by its sober appearance and good details. It is a house in its most simple form.The combination between old and modern is shown in the window design. The traditional sash-window is replaced by a normal window with a moving and fixed part. Hereby no extra measures were necessary to prevent people to fall out the window. It is also possible to place something in the window. These windows with their deep window frames, are the most characteristic elements of the design.

Page 30: Architectuurportfolio Frank Beurskens

30

UITBOUWUITBOUW

MODERNE UITBOUW MODERNE UITBOUW VOOR RIJTJESWONINGVOOR RIJTJESWONINGUtrechtUtrecht

Deze uitbouw van een rijtjeswoning voor een jong stel uit Utrecht moest binnen een klein budget gerealiseerd worden.Het programma van eisen bestond uit een woonkeuken, ruimte voor de wasmachine en nieuw toilet. Vanwege het dichte volume van het toilet, de uiterst smalle beukmaat en vergrootte diepte van woning is een lichtstraat aangebracht om tot diep in de woning nog natuurlijk daglicht te krijgen en bovendien de keuken extra te belichten. In het exterieur scheidt de lichtstraat het volume in twee delen waardoor een dichte massa en een open gedeelte ontstaat met daarop een witte dakschijf die doorloopt van binnen naar buiten.Omdat de aanneemsom aanvankelijk ver boven het beschikbare budget lag is in overleg met de constructeur een aantal maatregelen genomen waardoor de uitbouw alsnog tegen het beschikbare budget gerealiseerd kon worden, zonder dat dit ten koste zou gaan van het architectonische concept.Het resultaat is een simpele maar doeltreffende oplossing met een leefbaarheid en kwaliteit die de bewoners aanvankelijk niet voor mogelijk hadden gehouden.

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

This extension of a This extension of a house for a young couple in Utrecht had to be realized within a small budged.The program of requirements consisted of a new kitchen, a space for the washing machine and a new toilet. Because of the closed volume of the toilet, the small width and de extended depth of the house, a skylight was applied to get enough natural light in the living room and the kitchen.The skylight splits up the exterior view in two parts, the closed volume of the toilet and the glass part of the kitchen with a white slab on top. This roof slab ends in a small overhang outside.Since the initial price of the contractor was far above budget, a number of saving measures were taken. Together with my colleague who was responsible for the structural calculation we managed to reduce the price of the contractor so that the extension could be realized without the loss of the architectonic concept.The result is a simple, but effective solution that is livable and has a spatial quality. The residents are still very happy with the result and did not expect on forehand this would be possible within the limitations of the budget.

Page 31: Architectuurportfolio Frank Beurskens

31

Page 32: Architectuurportfolio Frank Beurskens

32

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

PRIJSVRAAGPRIJSVRAAG

DYNAMIC DOCKSDYNAMIC DOCKSEerste plaats Cheops 24 up prijsvraag Eerste plaats Cheops 24 up prijsvraag 2007 i.s.m. Lars Goossens, Maikel Supèr 2007 i.s.m. Lars Goossens, Maikel Supèr en Martijn van Sluijtersen Martijn van Sluijters

Het idee van de 24up prijsvraag is om binnen 24 uur tot een ontwerp te komen. Het programma van eisen bestond uit een cultureel centrum voor Arnhem, op een stuk onontwikkeld land aan de Rijn tegenover de Rijnkade.Het gebied wordt gekenmerkt door wisselende waterstanden door het jaar heen. In de winter in de waterstand hoog, in de zomer laag.Onze winnende inzending speelt op dit gegeven in. Allereerst is het programma van eisen opgedeeld in verschillende componenten: theaterzaal, concertzaal, grand café en expositie ruimte. Deze programma onderdelen bevinden zich in 4 afzonderlijke volumes. Deze volumes zijn bevestigd op een rails die op een hellingsbaan zijn bevestigd. Door de wisselende waterstand worden de volumes hierdoor omhooggedrukt of glijden ze naar beneden. De volumes werken daarbij als een soort woonboten. Het verschil in waterstand wordt extra uitgebuit om dat een kleine verplaatsing in verticale richting, al een grote verplaatsing in horizontale richting tot gevolg heeft. Dit alles heeft als gevolg dat gedurende het jaar de volumes in verschillende posities ten opzicht van elkaar zijn geplaatst. In de winter, bij hoog water, kruipen de volumes naar elkaar toe, wat de bezoekers ook zouden doen. In de zomer komen de paviljoens door de wisselende graad in hellingshoek verder uit elkaar te liggen. De ruimte die hierdoor om de gebouwen heen ontstaat kan gebruikt worden als terras of voor concerten.

The idea of the 24up competition is to develop an idea within 24 hours. The schedule of requirements for the 2007 edition consisted of a new cultural centre at an undeveloped plot at the banks of the Rhine in Arnhem. This place is characterized by the changing waterlevel during the year. In the winter the level is high, in the summer low.Our winning submission deals with this fact. At first, all parts of the program are split up in different volumes: the theatre, concert hall, grand café and expo. These volumes are attached to a rail which are lying on a ramp. The slope of the four ramps are different. Because of the changing water level, the volumes are pushed up or are sliding down the ramp. The four different parts have a construction which you can compare with a house boat, which make them float. The difference in height of the water is maximized because a small change in the vertical direction means a big change in the horizontal direction. Therefore, during the year the volumes are arranged in different compositions. In the winter, when the water level is high, the volumes are huddled together, exactly what the visitors would do. During the summer, when the water level is low, new spaces appear because the four ramps have a different slope. These spaces can be used as terraces or for open air concerts.

Page 33: Architectuurportfolio Frank Beurskens

33

Cheops en Heijmans i.s.m. L.Goossens, M. van

Sluijters M. Supèr

Page 34: Architectuurportfolio Frank Beurskens

34

PRIJSVRAAGPRIJSVRAAG

FOLDEDFOLDEDDerde plaats prijsvraag kiosken Pastoor Derde plaats prijsvraag kiosken Pastoor Joorenplein Joorenplein 20082008

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

Het ontwerp van de prijsvraag ‘Kiosken Pastoor Joorenplein’ be-staat uit een uniform element voor ruimte voor de bewaker van een fi etsenstalling, een bushalte, een bestaand openbaar toilet en Viet-namese loempiakraam. Bovendien moest rekening gehouden worden met een aantal bestaande bomen. Al deze onderdelen zijn onderge-bracht in één doorlopend met hout bekleed object.De overige materialen zijn glas, melkglas, en geperforeerde staal-plaat. Hierdoor ontstaat een gelaag-de gevel, die bovendien hufterproof en graffi tiongevoeling is.Het ontwerp haalde de fi naleronde en behaalde de derde plaats.

De proposal for the competition ‘Kiosks Pastoor Joorenplein’ consists of a uniform element for a security guard post, public toilet, bus stop and Vietnamese food corner. Next to this there are some existing trees on the plot which should be retained.Al these different parts are combined in one continious, wooden object with a sculptural form.The other parts of the kiosk consist of glass in a grey aluminium frame, translucent glass and perforated metal sheet. In this way, a multi layered facade is created. This facade is furthermore protected against vandals and graffiti.The design became third in the final round of the jury.

Page 35: Architectuurportfolio Frank Beurskens

35

BNA kring West Brabant i.s.m. Ruud van Ginneken

Page 36: Architectuurportfolio Frank Beurskens

36

PRIJSVRAAGPRIJSVRAAG

INFLATABLE FLINGINFLATABLE FLINGEen opblaabaar paviljoen voor Danssta-Een opblaabaar paviljoen voor Danssta-tion Zuidtion Zuid20092009

De vraag voor deze prijsvraag bestond uit een verplaatsbaar paviljoen om dansvoorstellingen te geven. Mijn inzending is eenopblaasbaar paviljoen waarvan niet de binnenruimte, maar alleen de constructie opgeblazen wordt, waardoor niet hoeft worden gekozen voor een blob-achtige vormentaal. Aan de buitenkant zorgt een netachtig membraan voor de sculpturale vormentaal.Het paviljoen wordt in drie stappen opgebouwd: Allereerst worden de drie containers uitgeladen, vervolgens wordt de vloer met daarin alle techniek gelegd en tot slot wordt het paviljoen opgeblazen. De containers zorgen er voor dat het paviljoen niet weg kan waaien. Binnen ontstaat een gevarieerde ‘grotachtige’ ruimte waar op een aantal plaatsen natuurlijk licht naar binnen valt.

The question for this competition consisted of a transportable pavilion to perform dance acts. My submission is an inflatable pavilion, but not the interior space is inflated, but only the construction. Therefore, it is possible to avoid the stereotype inflatable organic form. At the outside a mesh gives the pavilion a sculptural look.The pavilion can be build in three simple steps. First, a truck arrives with the containers. Secondly, the floor with all the technique can be laid en last but not least the performance space is created by the inflatable construction. The containers will act as a counterweight for the pavilion so it can’t be blown away.The interior is a varied space which reminds us of a cave. At certain points, natural light can enter the building.

Page 37: Architectuurportfolio Frank Beurskens

37

Page 38: Architectuurportfolio Frank Beurskens

38

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

MEUBELMEUBEL

MULTI MEDIA KASTMULTI MEDIA KASTOp maakt gemaakt meubelOp maakt gemaakt meubel

Mijn affi niteit met het maken van objecten zich ook in een serie van meubels voor eigen gebruik. Deze multi media kast is precies op maat gemaakt, zodat hij onder een bestaande tafel past.Het meubel staat op wielen zodat hij makkelijk verplaatsbaar en schoon te maken is.

My affinity with the making of objects is expressed in a series of furniture for own use. This multi media closet is custom made and perfectly fits under an existing table.Under the closet, wheel are made, so it is easy to move it around and it becomes easy to clean under and behind it.

Page 39: Architectuurportfolio Frank Beurskens

39

FOTOGRAFIEFOTOGRAFIE

ARCHITECTUUR- EN ARCHITECTUUR- EN STEDENTRIPSSTEDENTRIPSBarcelona (2007), Berlijn (2006), Essen (2006), Hamburg (2010), Kopenhagen, (2010), Lyon (2008), Oslo (2010), Paris (2008), Wolfsburg (2006) en Zürich (2005)

Page 40: Architectuurportfolio Frank Beurskens

40

CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE

STUDIEWERKPRIJSVRAGENOVERIGPERSONALIA

PERSONALIA

Naam: Frank BeurskensAdres: Tongelresestraat 145 5613 DD EindhovenTelefoon: 06-34121967Email: [email protected]: 19-01-1985Geboorteplaats: BaarnRijbewijs: B (September 2003)

OPLEIDINGEN

2007 – 2010 Master Architecture op de Tu in Eindhoven, afgestudeerd bij leerstoelen ‘Architectural Design and Urban Cultures’ en ‘Architectural History and Theory’, Afstudeerbegeleiders prof. dr. ir. Pieter van Wesemael, prof. dr. Bernard Colenbrander en prof. dipl.-ing. Christian Rapp, diploma behaald

2008 Exchange semester op de National University of Singapore, department of Architecture

2003 – 2008 Bachelor Architecture, Building and Planning op de Tu in Eindhoven, diploma behaald

1997 – 2003 VWO op het Mill-Hillcollege te Goirle, profiel Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek + Economie 1, diploma behaald

WERKERVARING

2008 – heden Verschillende kleine bouwkundige opdrachten in eigen beheer

2007 – heden Bouwkundig adviesbureau Jan Juffer jr. Assistent ontwerper (Schets)ontwerp van kleine gebouwen zoals woningen Maken van technische tekeningen Maken van visualisaties en presentaties Referentie: Jan Juffer Briljant 45 5629 Eindhoven +31 (0)40 2413266

2000 - 2006 Verschillende bijbanen bij verschillende werkgevers

Page 41: Architectuurportfolio Frank Beurskens

41

COMPUTERKENNIS

Uitgebreide kennis Autocad 2010 Adobe cs3 (indesign, illustrator, photoshop) Google sketch-up 7 Maxwell render 2.0 Rhinoceros 4.0 Grasshopper 1.7 Microsoft office Basiskennis Archicad 3d studio VrayTALENKENNIS

Moedertaal NederlandsVloeiend EngelsLezen Duits Frans

Laureaten

2007 24 up, Cheops en Heijmans, 1e prijs2008 Busabri, gemeente Bergen op Zoom, 3e plaats

HOBBY’S

Sport en in het bijzonder voetbal, zaalvoetbal, tennis, wielrennen, mountainbiken, hardlopen, snowboarden, golfsurfen en duiken.Daarnaast speel ik gitaar en bezoek ik regelmatig een festival of concert.

REIZEN

In 2008 heb ik 5 maanden in Singapore gewoond en gestudeerd. Daarna heb ik nog twee maanden gereisd door Indonesië, Maleisië, Brunei, Cambodja, Laos, Vietnam en Thailand.Daarnaast heb ik deelgenomen aan verschillende architectonische stedentrips naar Barcelona (2007), Berlijn (2006), Essen (2006), Hamburg (2010), Kopenhagen, (2010), Lyon (2008), Oslo (2010), Paris (2008), Wolfsburg (2006) and Zürich (2005).

Page 42: Architectuurportfolio Frank Beurskens

ArchitectuurportfolioFrank Beurskens

14-09-2010