Architectuur In Animatie, 2009

download Architectuur In Animatie, 2009

of 80

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Thesis van Architect Chris-Laurenz Lieseborghs.

Transcript of Architectuur In Animatie, 2009

 • Architectuur in Animatie...

  Provinciale Hogeschool LimburgDepartement Architectuur

  Universitaire Campus, gebouw E3590 Diepenbeek

  ARCHITECTUUR IN ANIMATIE

  2008-2009

  Seminarie BeeldingStudent: Chris-Laurenz Liesenborghs

  Promotor: Luc SmeetsCopromotor: Luc Leon Smeets

 • Inhoudsopgave

  Inleiding 7

  Corpus

  1. Animatie in ons leven 132. Wat is animatie? 173. Waarom animatie? 234. Een korte geschiedenis 255. De architect binnen het animatiegebeuren 416. Werkwijze 51 6.1 Concept 51 6.2 Vooronderzoek 57 6.3 Voorbereiding 63 6.4 Story en design 67 6.5Lay-outencinematografischdenken 73

  7. Casestudies 81 7.1 Monsters, Inc. 83 7.2 Cars 101 7.3 Treasure Planet 123

  Conclusie 143

  Bibliografie 149

  Graag zou ik mijn promotor, Luc Smeets en copromotor Luc-Leon Smeets willen bedanken voor de verbeteringen, opmerkingen en hulp die zij mij gegeven hebben.

  Jos Claesen wil ik bedanken voor zijn suggesties en advies over het onderwerp van deze thesis

  Tenslotte nog een dankwoord aan mijn ouders, broer en vrienden voor hun steun en voor het nalezen en verbeteren van deze tekst.

 • 6 7

  Inleiding

  Zoals de titel reeds aangeeft, handelt deze thesis over architectuur binnenhetanimatiegebeuren,inhetbijzonderinanimatiefilms.Ikdenk dan aan de gedachtegang bij het maken van achtergronden, landschappen, voorwerpen en gebouwen. De bedoeling is om aan te tonen dat een animatiefilm niet als vanzelfsprekend magbeschouwd worden, dat het niet alleen gaat over een plezant geanimeerd personage dat op avontuur gaat, maar dat er zich ook een hele wereld achter verschuilt die rekening moet houden met de behoeftes, sfeer, tijdsgeest of het nu een bestaande, een historische of een verzonnen wereld is. Er zijn verscheidene vragen die in mij opkomen als ik hierover nadenk. Hoe gaat men om met de architectuur in de verzonnen film?Begintmenuithetniets,zitereenfilosofieachter,baseertmenzichopreedsbestaandestijlenentheorien?Maaranderzijds,wat doet men als het verhaal zich afspeelt in een bestaande omgeving, is de architectuur waarheidsgetrouw weergegeven of doetmenermaaroplos,hoehetuitkomt?Dusdedenkwereldachter de architectuur in motion pictures onderzoeken, is in feite het hoofddoel, niet alleen hoe men er is opgekomen, maar ook: waaromzusennietzo?Tevensmagdeinvloedvandevernieuwdetechnologie op de architectuur in film niet uit het oog wordenverloren. Met al de computerprogrammas die je tegenwoordig naar het hoofd worden geslingerd, kan een tekenaar zijn fantasie de vrije loop laten gaan en dat gaat dus ook over de wereld die hij creert waar het verhaal zich in afspeelt. Toen men me zei voor mijn thesis een voor mij interessant onderwerp te zoeken dat tevens vakoverstijgend was voor het seminarie beelding, schootmijanimatiefilm als eerste te binnen.Het is een discipline met een hoog cross-over gehalte, waar

 • 8 9

  architectuur en landschap zeker niet ontbreken. Als ik televisie kijk enerspeelteentekenfilm,kanikermoeilijkaanweerstaan.Hetisdus een onderwerp waar ik mij achter kan zetten en wel eens wilde uitpluizen. Het bleek echter een allesbehalve voor de hand liggend onderwerp te zijn. Er is niet veel literatuur over te vinden, wat ook vrij logisch is als je in het achterhoofd houdt dat animatie nog maar een heel kort bestaan kent. Vooraleer aan de werkwijze te beginnen, moet er eerst het een en ander gezegd worden over animatie. Animatie heeft zich een weg weten te banen in ons leven, we worden erdoor omringd, als je het nu wil of niet. Denk bijvoorbeeld aan televisie, cinema, internet, spelconsoles en het komt zowel voor op het werk als thuis. Eerst wordt er dus een beeld geschetst, op welke manier animatie een rol speelt in ons leven.Vervolgens wordt gedefinieerd watanimatie precies inhoud en waarom je zou kunnen kiezen voor animatiefilminplaatsvanLive-Actionfilms.Hierbijmoetwelgezegdworden dat, dankzij de steeds vernieuwende technologie, animatie zichookinlive-actionmeerenmeerweetteinfiltreren.Aangezienwebezigzijnoveranimatiefilmsmagookdegeschiedeniservannietvergeten worden. Hierin wordt duidelijk dat, hoewel het een jonge kunstvorm is, het op korte tijd een enorme evolutie heeft gekend. Tegenwoordig trekt het hele animatiegebeuren ook de aandacht van de architect, onder andere door de intrede van de computer die hetnumogelijkmaaktpraktischalleswatdefilmmakersingedachtehebben te creren. De architect zou een rol kunnen spelen binnen deze discipline en aan de hand van zijn expertise, het creren van animatiewerelden vergemakkelijken. De werkwijze is uiteindelijk het einde van de theoretische uiteenzetting, waarin stapsgewijs het ontwerpproces wordt toegelicht. Hierin wordt een duidelijk beeld weergegeven hoe de animatoren te werk gaan, waarop zij moeten letten en met welke aspecten rekening moet gehouden worden bij het ontwerpen van

 • 10 11

  personages en hun leefwerelden. Het proces dat men doormaakt omtoteengeslaagdeanimatiefilmtekomen,kanjeingrotelijnenvergelijken met het volledige ontwerpproces dat wij als architect hanteren.Indecasestudieszullenenkelefilmsgeanalyseerdworden.Ikhebgekozenvooranimatiefilmsdiezichafspeleninfantasiewereldenom aan te tonen dat er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan door de ontwerpers en dat de personages en de werelden niet gewoon uit de duim worden gezogen. Bij historische en realistische omgevingen is het meer voor de hand liggend om informatie te vergaren,watniethetgevalisbijfantasieofsciencefictionfilms.Alsze zich al inspireren op bestaande dingen voor verzonnen werelden, is dat zeker het geval voor rele werelden. Iedere casestudie is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds schets ik de korte inhoudvandefilm,omeenideetegevenvanplaats,tijdensfeer.Hetzaltrouwensduidelijkwordendathetverhaalvaneenfilmzeerbepalend is voor het ontwerp. Anderzijds geef ik de analyse van de film,waarinarchitectuur,design,landschapenhuninspiratiederodedraad zullen vormen. Achteraan in de kaft is er een dvd te vinden. Deze dient ter ondersteuning van de tekst, voor zowel onderdelen van de theoretische uiteenzetting als voor de casestudies.

 • 12 13

  1. Animatie in ons leven

  Animatie is wereldwijd n van de meest prominente aspecten van de hedendaagse cultuur. Ze informeert elk aspect van ieder gezichtsveld dat ons dag in dag uit omringt. Animatie is aanwezig onderhaar traditionelevorm infilmsgeproduceerddoorDisney,PIXAR, Dreamworks en Ghilbli, en in televisie sit-coms zoals The Simpsons en South Park. Op dezelfde manier toont ze haar veelzijdigheid in iedere reclameonderbreking. Alles, van wasmachines tot cornflakesdozen neemt de karakteristieken vanmensenoverom ons op hun beurt te overtuigen hen te kopen. Computer gegenereerde animatie vindt ook een dichte aansluiting met de computergames industrie. Op het internet hebben de meeste sites nofanderevormvangeanimeerdefigurenofbanners,zobrengenze ook nieuwe vormen van cartoons over. Ook op gsm nemen geanimeerde personages en spelletjes de overhand. Evenals al het voorgaande,overleeftdezelfstandige,geanimeerdefilmtegenoverde economische overmacht door festivals te voorzien van inventieve en affectieve shorts, terwijl de onzichtbare kunst van de animatie binnen de special effect traditie niet stopt met transformeren, en in sommige gevallen gaat ze live action uit de blockbusters verdrijven. Animatie is ook verder en verder aan het doordringen in nieuwe applicaties zoals wetenschap, architectuur, gezondheidszorg en journalistiek, om er enkele te noemen. Animatie is simpelweg overal aanwezig. Dit is geen verrassing. Animatie is de meest dynamische vorm van expressie, beschikbaar voor creatieve mensen. Animatie is een cross-over van kunst en vakmanschap en bevat tekenen, beeldhouwen, modellering, optreden, dansen, acteren, geluid, muziek, computertechnieken, sociale wetenschappen en nog veel meer. Het beschikt over een uitzonderlijke taal die het mogelijk

  The art challenges the technology and the

  technology inspires the art. Technical artists are coming from computer

  graphic schools, and learning sculpture, drawing and

  painting, and traditional artists are learning more

  about technology. The more we get their cross-pollination the more we will stretch the boundaries of this medium.

  - John Lasseter1

  1 Wells, 2006: p 6

 • 14 15

  maakt de kunst van het onmogelijke te creren. Eender wat men zich kan inbeelden, kan men ook bekomen. Deze unieke vocabulaire biedt een waaier van verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld de traditioneel tekenfilm, computer gegenereerde animatie of stop-motion animatie Maar uiteindelijk, welke techniek men ook gebruikt, het kan dienen voor de meest zonderlinge cartoon als ookvoordemeestabstractevormvanavant-gardefilmsenallesdaartussen. Dit is de reden waarom animatie de meest coherente, experimentele kunstvorm is gebleven, zelfs toen het de aandacht kreeg van de populaire massaproductie en onze visuele cultuur binnentrad.1 Animatie biedt voordurend nieuwe mogelijkheden aan, zowel verhalenderwijs, esthetisch als technisch, waardoor nieuwe animators, artiesten en liefhebbers gedreven worden om op hun beurt een nieuwe manier van verhaal vertellen te achterhalen , omnieuwegrafischenillustratievestijlentecrerenenomzoweltraditionele als nieuwe tools te gebruiken in het uitwerken van hun idee.

  1 Wells, 2006, pp. 6-8

  The greatest Art is achieved by adding a little Science to

  the creative imagination. The greatestscientificdiscoveries

  occur by adding a little creative imagination to the

  Science.

  - James Elliot1

  1 Krasner, 2004: p 98

 • 16 17

  2. Wat is animatie?

  Animatie is eigenlijk niets anders dan een illusie van het oog. Wanneer je kijkt naar een reeks van stilstaande beelden die op een snelle manier achtereen tevoorschijn komen, kan je jezelf e