Architecture portfolio Richard. van Klaveren

download Architecture portfolio Richard. van Klaveren

of 44

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Architecture portfolio Richard. van Klaveren

 • richard. van klaveren portfolioarchitecture

 • architectuur is intutiearchitecture is intuitionArchitectuur is volgens mij iets intutiefs. Dat ik me laat sturen door wat de omgeving mij aanbiedt. Om een project succesvol en effectief te ontwikkelen is saamhorigheid nodig, als een goed werkend team. Belangrijk voor mij is dat we moeten respecteren wat de natuur ons geeft. Het lijkt wel een obsessie voor de natuur en haar krachten, een sport die zich meet met de menselijke vaardigheden. Daar zit de uitdaging in, roe-ien met de riemen die je hebt.

  In my opinion, architecture is something intuitive. I let myself be guided by everything the nature provides. To make a project successful, solidarity is required, like in a good team. For me is important that we must respect the nature, and what its providing. It looks like an obsession for nature and its forces; a sport which puts human skills against the elements. Thats the challenge. Look around, and use what your surroundings have to offer.

  2

 • wonen in een windturbineliv ing in a wind turbine

  De rotor gaat er vanaf, de generator er uit, een verdie-ping en veel isolatie komt er in en na wat toevoe-gingen van glas en een lift is het al bewoonbaar. Dit huis is meer dan alleen een woning op een paal van 100 meter. Hij is volledig onafhankelijk van aanslui-tingen qua water, gas, elek-triciteit en riool. Elektriciteit wordt opgewekt door 25m aan zonnepanelen. Ongebruikte energie wordt d.m.v. elektrolyse en een brandstofcel omgezet in waterstof. Gas is niet nodig, de warmte die vrijkomt van

  huishoudelijke apparatuur en de brand-stofcel is al voldoende om de woning te verwar-men. En mocht er wat over zijn, kan er thuis gewoon getankt worden met uw waterstofauto.

  We take of the rotor and the generator goes out, a floor and much isolation comes in and after some additions off glass and an elevator is already habit-able. This house is more than just a house on a pole of 100 meters. It is completely independent

  without any connection in terms of water, gas, electric-ity and sewers. Electricity is gene- rated by 25m solar panels. Unused energy is generated in hydrogen via electrolise and fuel cells. Gas is not necessary, the heat that is released from the home appliance and the fuel cell is sufficient to heat the house. And if there is enough energy left at home it can be re-used to fill your hydrogan car.

  Eervolle vermeldingValuable Recommendation

  Type TypeOpdrachtgever ClientPlaats LocationJaar YearStatus Status

  National competitionChallenge Your Future Roggenplaat_Neeltje Jans 2009Eervole vermelding Valuable Recommendation

 • 4

 • 1 liftschacht elevator shaft2 woonkamer living room3 slaapkamer bedroom4 technische ruimte technical area

  Verdieping 2 second Floor103 m above ground 103 m above the ground

  Verdieping 1 first floor100 m above ground 100 m above the ground

  1

  6

  4

  5

  7

  2

  3

  3

  8

  5 keuken kitchen6 badkamer bathroom7 master bedroom8 vide

 • 6

 • Wonen in een windturbine, Ruim 100 m boven de grond en nog rond te draaien ook als het uitzicht alledaags wordtLiving in a wind turbine, over 100 M above the ground and even able to change your view every day

  Vanuit de eetkamer is er zicht door de glazen vloer boven de liftschacht 100 m naar beneden.From the dining area there is a view of 100 m through the glass floor above the elevator shaft.

 • Volledig energie onafhankelijk, geen gas/water/elektriciteit aansluitingen

  Momenteel worden er windturbines gebouwd die over een aantal jaren vervangen worden door modellen met nog meer rendement. Het heeft energie en geld gekost om deze mega bouwwerken te realiseren, en ookal hebben ze dit al terugverdiend, blijft het zonde om dit zomaar weg te gooien. Op deze manier worden oude bestaande windturbines hergebruikt voor een zeer exclusieve woningvorm.

  Met die 100 m hoogte is natuurlijk meer te doen dan alleen van het uitzicht ge-nieten. Met energie die over is wordt grijs water opgepompt naar een opslagtank, vlak onder het woongedeelte. Gezuiverd tot drinkwater, met het overschot aan elektriciteit wordt hier wa-terstof uit geproduceerd en op veilige afstand beneden opgeslagen. Zodra de zonnepan-elen niet meer voldoende elektriciteit opwekken kan de brandstofcel bijspringen door van waterstof elektriciteit te maken. Water-stof dat over is kan met uw auto getankt worden, zo rijdt u nog gratis ook.

  8

 • the l iv ing k itchenthe l iv ingroom of the c ity

  De locatie is in het centrum van Rotterdam, de Westewagenstraat. Een tweetal torens uit de 60-er jaren met een toegevoegde onderbouw, waarbij de onderbouw gerevitaliseerd wordt. Dit door aanpassing en nieuwbouw. De torens horen bij een beschermd stadsgezicht en dienen gerespecteerd te worden.

  In een binnenstedelijke situatie is de aanhechting van het gebouw aan de stad te beschouwen als een aparte opgave. Deze plint is een uitwisselings-

  gebied tussen de private hoogbouw en de stede-lijke openbare ruimte. De kwaliteit van deze opgave zit in het letterlijk inhoud en vormgeven van deze overgangen.Met andere woorden: de stedenbouwkundige kwaliteit van de oplossin-gen weegt net zo zwaar als de architectonische.

  The location is in the center of Rotterdam, the Weste-wagenstraat. Two tow-ers from the 60s with an added basement, of which the substructure will be

  revitalized. This as a result of lots of changes and a new construction. The tow-ers are part of a protected cityscape, which has to be respected. In an urban-ized situation like this, we consider the attachment of the building to the city as a different job. The plinth is an exchange area of the individual high-rise and ur-ban public space. The best part of this challenge is fleshing and shaping these transitions. In other words, the urban quality of the solution is as important as the architectural quality.

  Type TypeOpdrachtgever ClientPlaats LocationJaar YearTotaal BVO Total areaStatus Status

  Case StudyHogeschool Rotterdam_Minor architectuurWestewagenstraat 66-74_Rotterdam20141.020 m2

  Project behaald mark earned [7]

 • Transparantie is overdag minder sterk dan weergegeven in de sfeerimpressieIllustrated transparent isnt visible during daytime

  10

 • restaurant

  living room

  casual dining/workshops

  little eat/take away

  D C

  EA

  24h

  618

  12

  915

  21 3

  24h

  618

  12

  915

  21 3

  24h

  618

  12

  915

  21 3

  24h

  618

  12

  915

  21 3

  eten verb indtfood connects

 • little eat/take away

  24h

  618

  12

  915

  21 3

  students dinner

  meetings

  A

  B24h

  618

  12

  915

  21 3

  De opgave was om de stu-dentenhuisvesting in beide torens te gaan faciliteren en daar een bijpassende functie aan toe te voegen. Studenten hebben behoefte aan huiselijkheid. Dit doordat ze een plot-selinge verandering van hun omgeving meemaken. De meesten gaan net op zichzelf wonen. De behoefte aan huiselijke sfeer blijkt ook als je kijkt naar de drang om ergens bij te horen. De

  studentenverenigingen. Eigenlijk hebben ze dus be-hoefte aan een woonkamer, de plaats waar huiselijkheid het best bij past en waar het allemaal gebeurt op sociaal gebied. En wat is er nou mooier dan samen met je huisgenoten te kunnen ko-ken, eten en studeren. Dat is de plaats waar je ontmoet en samenkomt. Een plaats waar (startende) onderne-mers een aanbod hebben aan werk- en bijeenkomst

  plekken. Op afroep beschik-baar. Deze categorie heeft juist behoefte aan jonge nog frisse input, vers van de studie. De plaats waar wordt gewerkt, vergaderd, waar voor je gekookt wordt en waar nieuw talent ontdekt kan worden. Maar ook met familie of een groep vrienden afspreken en ieder (een deel) eten meebrengt. Het enige wat je dan nog zoekt is een keuken die groot genoeg is.

  total function occupation

  15

  13

  10

  8

  223

  18

  Het concept

  Coolsingel Meen

  t

  hoogstraat

  lijnbaan

  westblaak

  12

 • 1 terras terrace2 bar bar3 keukens kitchen4 Toilet restroom5 opslag/berging storage6 appartement apartment7 wasserette laundromat8 spoelkeuken dishwashing9 flexibel huurbare ruimtearea for rent

  begane grond ground floor

  Verdieping 1 first Floor

  B

  97

  A

  2

  1

  A studenten studentsB congres/business starter congress/ business starterC met luxe dineren/ workshopsluxe dining/workshopsD restaurant restaurantE afhaal/broodjeslittle eat/take away

  B

  A B

  e

  C

  B

  B

  c c

  c

  d

  6

  6

  6

  B B

  3

  3

  3

  5

  8

  4

  4

 • 14

 • The challenge was to facilitate the student in both towers and add a function to it. Students need to feel at home. This is be-cause they experience a change in their lifes. Most of the students will be living on their own for the first time in their life.The need for homely atmosphere is also appar-ent when we look at the urge to belong to something. The student associations. Ac-

  tually they have a need for a living room, where domesticity best fits and where it all happens in the social field. And what is more beautiful than cooking with your family, eat and study. That is the place where you meet people and come togeth-er. A place where (starting) enterprisemers have a range of work and meeting places. Available on demand. This category actual-

  ly needs young input, fresh from the study. TA place where you can work, have meet-ings, you can cook and new talent can be discovered. But also where you can meet fam