Arcadis presentatie nl 2012

of 65 /65
Imagine the result Voorstelling ARCADIS Creating balance

Embed Size (px)

description

Presentatie ARCADIS Belgium met overzicht diverse diensten.

Transcript of Arcadis presentatie nl 2012

  • 1. Voorstelling ARCADIS Creating balanceImagine the result

2. Wat houdt uwakker? 3. Tijd en kenniszijn schaarsIngenieurs, milieudeskundigen,vergunningenexperts van ARCADISnemen uit handen 4. De regelgeving iscomplexARCADIS, expert inmilieueffectrapporten, bouw-, milieu- enandere vergunningen, regels en wetten,procedures 5. De omgeving iscomplexOverheden, buurtbewoners,milieuorganisaties, werknemersARCADIS heeft inzicht in destakeholders 6. Energie isduurARCADIS, energiespecialist 7. De toekomst iswaardevolARCADIS zweert bij duurzameoplossingen: win-win voor uworganisatie, mens n milieu 8. Wie we zijn 9. Wat we doenAdviezen, ontwerpen, ingenieurs- enmanagementdienstenop het vlak van infrastructuur, water, milieu engebouwenvoor overheden en private klanten 10. Onze aanpak Focus op de klant Strategische partner Samenwerking op maat Onestopshopping Beproefd innovatief Pragmatische aanpak Oog voor veiligheid 11. Onze missieWij willen ht referentiebureau zijn inVlaanderen, Brussel en Walloni voorcomplexe projecten in onze werkdomeinen 12. Integraledienstverlening 13. En enkele partnervoor uw traject Advies, vergunningen, studie Ontwerp, engineering, on site cordinatie enprojectmanagement Nazorg en facility management 14. Vele disciplinesonder n dak Infrastructuur, ruimte & verkeer Water Milieu Gebouwen & Installaties Projecten op locatie 15. Kristalhelder Planologisch advies Ruimtelijk-economisch adviesadvies Duurzaamheidsadvies Milieuadvies Bodemadvies Energieadvies Strategisch advies Productadvies (REACH) Transactieadvies 16. Wegwijs in Planologische attesten Ruimtelijk uitvoeringsplanprocedures Passende beoordeling (impact op de natuur) Mobiliteitseffectenrapport Milieueffectenrapport Milieuvergunningen Stedenbouwkundige vergunningen Watertoets 17. Richting- Haalbaarheidsstudies Bouwstudiesgevende Energiestudies studies Infrastructuurstudies Bodemstudies Waterstudies Milieustudies Geluidsstudies Product risk assessments 18. Ontwerp en Alle mogelijke bouwwerken in alle sectoren Groenaanlegengineering Bedrijventerreinen Windmolenparken Warmtekrachtkoppeling- en biomassa-installaties Lucht- en waterzuiveringsinstallaties Bodemsanering Lawaaibestrijding Infrastructuur, wegenissen en riolering 19. Uitvoering Helder lastenboek Werftoezichten nazorg Budgetbewaking Multidisciplinaire constructiemanagers voor de uitvoeringsopvolging Technisch of total facility management, verrijkt door knowhow uit ontwerp- en engineeringfase Sanering volgens GRIP (guaranteed remediation program) 20. Legal monitoringDiverse klanten BelgiImagineSteeds up-to-date zijn metnieuwe milieuwetgevingControle door overheid zonderzorgen tegemoet gaanThe ResultGeen milieu-inbreuken of-overtredingen Klant: industrie Opdracht:Opvolging milieuwetgeving,regelmatige rapportage enearly warning-systeem Eigen software ARCALEX 21. HAtric kantoorgebouwHasseltImaginePerfecte combinatie vaneconomie, ecologie en emotiein n kantoorThe ResultUiterst duurzaam,energiezuinig en comfortabelkantoor met opvallendeversluierde voorgevel Klant: Reiger II Investering: 4 mio Architect: HolisticArchitecture 50|5 Timing: 2007-2008 Opdracht: consultancyduurzaam bouwen entechnische ondersteuningtijdens werffase 22. REACH ImplementatieWereldwijdImagineUitdagingen van REACHcorrect en kostenefficintaangaanThe ResultREACH-oplossingen op maat,om regelgeving efficint in tevoeren en in de toekomstREACH-conform te blijven Klant: uit diverse sectoren Opdracht: Diverse REACHImplementation Projects metbehulp van onzegentegreerdedienstverlening inzakeGlobal Product Stewardship 23. Omlegging Witte NeteDesselImagineEen natuurlijke rivier met rijkefauna en floraThe ResultMeanderende Witte Nete metherstel beschermde habitats;Inbev-Latour prijs Leefmilieu2007. Klant: S.C.R. Sibelco Timing: 2005-2008 Opdracht:omleggingsvoorstel enmonitoring biologisch herstel 24. SaneringVilvoordeImagineWoonwijk op gezonde bodemThe ResultSanering met innovatieveinjectietechnieken ennatuurlijke producten (melasse+ persulfaat) Klant: Akzo Nobel Timing: pilootproeven enopstellen saneringsproject2006-2007 l opstart enopvolging sanering 2008 Opdracht: milieukundigebegeleiding van sanering 25. BeverdonkGrobbendonkImagineWatergebondenbedrijventerrein 60 ha metnatuurinrichtings-project alsvolwaardig onderdeelThe ResultCO2-neutraal bedrijventerreinmet containerterminal langsAlbertkanaal Klant: nv De Scheepvaart Investering: 3 mio Timing: 2008 - ongoing Opdracht: totaaltraject vanconcept, mobiliteits- enmilieueffectenonderzoek,inrichting en ontwerp totwerfopvolging,projectmanagement ensubsidiebegeleiding 26. HervergunningBekaertZwevegemImagineDiverse studies en dossiersopstarten en bespreken tervoorbereiding van milieu-vergunningsaanvraagThe ResultEen nieuwe milieuvergunningvoor 20 jaar Klant: Bekaert NV Timing: 2008-2009 Opdracht: ontheffingsnota,watertoets, technischevoorstudies (emissies, afval,afvalwater, ), dossier,onderhandeling, 27. Nieuwe STEG-centrale voor EssentGenkImagineEen nieuwe gasgestookteenergiecentrale die energielevert voor 600.000 gezinnen.The ResultLicense to Produce Klant: Essent (RWE) Timing: 2009 - 2014 Opdracht: MER,milieuvergunning,energiestudie, civilengineering,stedenbouwkundigevergunning 28. EnergieprojectenBelgiImagineLagere energiefactuur en reeksincentives van de VlaamseOverheidThe ResultEnergiedoorlichting resulterendin energieplan metverbeteringsmaatregelen opvlak van energie-efficintie Klant: Alural, Cargil Malt, DafTrucks, Dow, Plastal, Praxair,Sara Lee, Opdracht: energieplannenopstellen in kader vanBesluit Energieplanning enAuditconvenant 29. Masterplan tegenoverstromingenBelgi / VlaanderenImagineHoe omgaan met extremeoverstromingen?The ResultOntwikkeling methodologie diesteunt op de vier As(awareness, avoidance,alleviation, assistance) en detoepassing ervan in tweepilootgebieden Woluwe enDijle Klant: VMM Investering: 350 000 Timing: 2009 -2011 Opdracht:beleidsondersteuning ivmoverstromingsrisicos 30. CO2-nulmetingGentImagineDaling van de CO2-uitstootThe ResultCO2-nulmeting voor basisjaar(1990), referentiejaar (2007) entoekomstscenario (2020) enactualisatietool om CO2-emissie te berekenen Klant: Stad Gent Investeringsbedrag: 60 000 Timing: ~ 1 jaar Opdracht: nulmeting (basisen referentie),toekomstscenario (2020 BAU) en ontwikkelingactualisatietool 31. OnthaalgebouwGeelImagineStijlvol, multifunctioneel nenergiezuinig onthaalgebouwThe ResultDuurzaam onthaalgebouw metondergrondseenergierecuperatie viaenergiepalen als Belgischeprimeur Klant: JanssenPharmaceutica Investering: 7,95 mio Architectenbureau Van Acker& Partners Timing: 2005-2008 Opdracht: studie funderingenen structuur, ontwerptechnische installaties,projectmanagement 32. Consultancyduurzaam bouwenZaventemImagineState of the art duurzaambedrijfsgebouw en -terreinThe ResultVia rating tools als BREEAMwordt een duurzaam complexin kaart gebracht en meerkosttov klassieke inrichtingberekend Klant: Toyota Motor Europe Timing: 2006 - ongoing Opdracht: consultancyduurzaam bouwen,cordinatie facilitymanagement 33. Woonzorgcentrum TerBleekeMalleImagineNieuw woonzorgcentrum metvoldoende kamers enassistentiewoningenThe Result60 rusthuiskamers, 20assistentiewoningen,dienstencentrum en grootkeuken,aanwezigheid van binnentuinen,patio, parkeerplaatsen,petanquebaan en Finse piste Klant: OCMW Malle Investeringsbedrag: 10,5 mio Timing: 2002 2010 Architect: AMV architecten Opdracht: studie stabiliteit entechnieken, omgevingswerken,EPB en begeleiding bijaanbesteding en uitvoering. 34. InvesteringszonePetroleum ZuidAntwerpenImagineNieuwe bestemming voorhistorisch vervuilde site van 75haThe ResultSaneringsconcept in functievan herontwikkeling vervuildestadskanker tot hoogwaardigbedrijventerrein met ruimtevoor recreatie envoetbalstadion Klant: PMV, Stad Antwerpen,Gemeentelijk Havenbedrijf,AG Vespa Timing: 2008-2009 Opdracht: Gedetailleerdbodemonderzoek enbodemsaneringsproject incl.pilootproeven 35. Kringloopsluiting voorenergie en waterKalloImagineNullozing voor afvalwater inn van de modernste enzuinigste gipskartonlijnen terwereldThe ResultLozing afvalwater omgebogennaar hergebruik water enenergie. Geen investering inwaterzuivering, maar aan-zienlijke jaarlijkse besparing. Klant: Saint-Gobain GyprocBelgium Timing: 2004 2006 Opdracht: conceptkeuze,begeleiding klant bijprocesombouw 36. Shell ServicestationssnelwegBeLuxImagineGroen en energievriendelijkservicestation perfectgentegreerd in de omgevingThe ResultVolledig herdacht snelweg-servicestation. Duurzamegebouwen met score Uitstekend bij Breeam-preassessment. Klant: Stramien Timing: 2009 - ongoing Opdracht: detailengineering,ontwerp,projectmanagement, EPB 37. Nieuwe productiesitemet kantoorZutendaalImagineProductieproces als sturendefactor bij ontwerp van fabriekThe ResultNieuwe site voor fabricage vanvloerplaten op zorgvuldiggeselecteerde locatie op basisvan doelgerichte parameters Klant: Echo Investering: 21 mio Architect: Archiles Timing: 2008-2010 Opdracht: locatiestudie,milieuvergunningstraject,bouwstudie, stabiliteit, studietechnieken,detailengineering machines 38. Nieuw administratiefcentrumHouthalen-HelchterenImagineEen gebouw met het laagste E-peil van het landThe ResultEen uiterst duurzaam, nieuwadministratief centrum met eengemeentehuis, bibliotheek,politiekantoor, OCMW, kantorenen gemeenschappelijke ruimtes Klant: AGB Masterplan vanHouthalen-Helchteren Timing: 2009 2012 Architect: Holistic Architecture50|5 Opdracht: Studie stabiliteit enalle technieken inzakeduurzaam bouwen 39. Stadsplein, bibliotheeken ondergrondseparkingGenkImagineEen plek waar wonen, zichontspannen, winkelen encultuur beleven gemakkelijk tecombineren zijnThe ResultEn grote flaneerzone vanstadhuis tot Grote Marktverbindt de twee stadsdelen Klant: Vlaamse Overheid Investering: 10,4 mio Architect: a2o-architecten Timing: 1998-2006 Opdracht: integraal project 40. Bedrijvencentrum voorruimtevaartindustrieTransinneImagineEcologie en aparte architectuurverenigd in n gebouwThe ResultNieuw ecologischbedrijvencentrum in massiefhout met een gevel vanfotovoltasche panelen Klant: Idelux Investering: 4 mio Architect: Philippe Samynand Partners Timing: 2008-2009 Opdracht: Studie (duurzame)technieken stabiliteit, HVAC,elektriciteit, sanitair 41. Past Model SpareParts PlantValenciennesImagineGespecialiseerde productie-eenheid voor metalenreserveonderdelen van YarisThe ResultGebouwd in recordtijd dankzijvlotte samenwerking Fransecollegas. Klant: Toyota Timing: 2004-2006 Investering: 22 mio Opdracht: volledigeengineering en projectmanagement tijdens ontwerpen uitvoering 42. PartnershipBelgiImagineAutonome uitwerking vandiverse trajecten door ervarenpartnerThe ResultVan netwerkaanpassingen enuitbreidingen voorhoogspanningsonderstationstot kabeltrajecten, alles wordtuitgewerkt volgens destandaarden van de klant Klant: Elia Engineering Timing: raamcontract Opdracht: Autonoomuitwerken van diverseopdrachten van voorontwerptot werfopvolging 43. Hoofdkwartier in staallangs de MaasLuikImagineRepresentatieve hoofdzetelvoor staalconcernThe ResultEnergiezuinigkantorencomplex inclusiefrestaurant met een maximaalgebruik van staal Klant: ArcelorMittal Investering: 8,34 mio Architect: Art & Build Timing: 2007-2008 Opdracht: Studie stabiliteiten technieken (HVAC,elektriciteit, sanitair, IT, liften) 44. Productievestigingenvoor tandwielkastenIndia en ChinaImagineWereldwijd fabrieken bouwenvolgens Belgische technologieThe Result2 nieuwe vollediggentegreerdeproductievestigingen voortandwielkasten enaandrijvingen voorwindturbines Klant: Hansen Transmissions Timing: 2007 - 2010 Opdracht: Engineeringtechnieken, implementatieBelgische technologie enprocessen in Aziatischklimaat, projectopvolging terplaatse 45. Nieuwe wasserijLokerenImagineUltramoderne industrilewasserij met distributie-eenheidThe ResultOptimaal ingeplantgebouwencomplex dat perfectbestand is tegen hogevochtigheidsgraad Klant: Initial Textile Services Timing: 2005 - 2007 Opdracht: Ontwerp,vergunningsaanvraag,opvolging en volledigprojectmanagement 46. KBCConsolidatie van 22bestaande data centers in eentwin data center in Hongarije Oppervlakte 2 x 2.000 m netto 2 x 5.000 m bruto TIER 3 classificatie 750 W/m (> tot 1.500 W/m) Investering: 50 mio EUR Ism lokale partners Timing: Operationeel eind 2011 Services ARCADIS: Locatiestudie Programmadefinitie Project management Cordinatie lokale partners Detailed Engineering Construction management Cordinatie oplevering 47. Galeries de la ToisondOrBrusselImagineOpwaardering oude pronkstukBrussels winkelcentrum metbestaande infrastructuurThe ResultModerne shopping mall, meteen totale winkeloppervlaktevan bijna 15.000m. Klant: familie Gillion Investering: 25 mio Opdracht: cordinatierenovatiewerken, adviesduurzame technieken 48. DonkoeverparkBerlareImagineCulturele en recreatieveaantrekkingspool voordagtoeristen en buurtbewonersThe ResultGroene long aan n van demooiste meren van Belgi, metmuseum, festivalhal mettribune, natuureducatiefbezoekerscentrum en parking Klant: gemeente Berlare Investering: 1,17 mio Timing: 2008 - 2009 Opdracht: Voorontwerp,ontwerp, subsidiedossierToerisme Vlaanderen, bouw-aanvraag, aanbesteding,veiligheidscordinatieontwerp + uitvoering,technisch verslag, leiding derwerken 49. Productiesite bandenvoor mijnbouwBraziliImagineNieuwe overzeeseproductievestigingThe ResultRealisatie binnen strikte termijnen budget dankzijinternationale samenwerking Klant: Michelin Timing: 2005-2007 Investering: 75 mio Opdracht: volledigeengineering en projectmanagement tijdens ontwerpen uitvoering 50. NV KanaalkomWoon-enwinkelcomplex Bouwprogramma: 330 wooneenheden Handelsruimte - 33.000 m Horeca - 5.000 m kantoren en diensten - 9.000 m Ondergrondse parking - 2600 plaatsen Architect: De Gregorio Investering: 145 mio Timing: Bouwvergunning: Q4 2010 Uitvoering: 2012 2014 Opdracht ARCADIS: Studie stabiliteit Studie technieken Consultancy duurzaam bouwen 51. DistributiecenterGhlin Baudour Bouwprogramma: Kantoren - 4.500 m Opslagloods - 37.000 m Investering: 50 mio EUR Timing: 2009-2011 Opdracht ARCADIS: Milieustudies Studie stabiliteit Studie technieken LEED certificatie Consultancy duurzaambouwen infrastructuur 52. Opwaardering totmodelsiteVorst (Brussel)ImagineModelsite inzake bouwkunde,technieken en facilitiesThe ResultOptimaal projectteambestaande uit facilityengineering Audi en ARCADISsite based team Klant: Audi Timing: 2007-2010 Opdracht: Projectcordinatieen facilitaire engineering vanbouw, burelen en technieken(elek, automatisering,HVAC) 53. Diverse kantoor- encorporate gebouwenBrussel, Vlaanderenen WalloniImagineUw bouwkundige projectenconform de nieuwstetechnieken, tendensen enwetgeving in externe handenThe ResultARCADIS-team van program-en projectmanagers voltooitdiverse investeringen enrenovaties Klant: BNP Paribas Fortis Timing: 2001 - 2013 Opdracht:Projectmanagementbouwkunde en techniekenvanaf studie tot oplevering 54. Productontwikkeling,productie,ondersteuningZedelgemImagineOptimaal projectteambestaande uit engineeringCNH en ARCADIS site basedteamThe ResultVoortdurende product-vernieuwing en materiaal-aanpassingen, omperformantie vanoogstmachines teoptimaliseren Klant: CNH (New Holland) Opdracht: mechanicalengineering(productengineering) vanlandbouwmachines 55. Managementoplossingenergie en milieuDiverse locaties BelgiImagineSamenwerking op basis vanshared benefitsThe ResultARCADIS denkt strategischmee inzake kostenstructurenen bedrijfsprocessen op vlakvan aankoop,documentbeheer, logistiek enonderhoud Klant: Electrabel Timing: 80 - ongoing Opdracht: engineerstudies,tekenopdrachten,mechanische, elektrische,bouwkundige en pipingopdrachten 56. Sloop van a tot zAntwerpenImaginePropere zone in Antwerpsehaven die in de toekomstopnieuw benut kan wordenThe ResultSuccesvol slopen van 4gebouwen verontreinigd metasbest tot 1 m-mv, rekeninghoudend met bodem-saneringswerken op de site Klant: Borealis Timing: 2006-2007 Opdracht: bestek enaanbesteding,projectmanagement tijdensontwerp, uitvoering enrapportage 57. Facts & Figures 58. Slagkracht versterkt doorgerichte overnames1981 19831990 19911995Oprichting Gedas StudiebureauWeribo,DHoore Soft, Aansluiting bijPuls, GeelHeist-op-den-Berg GentARCADIS19982000 200320052006Lapere, Kortrijk l EnvirasFally-D.-J.,SWK, Gent lIngnieurs bct,Starke Diekstra,Charleroi l DomusConstructor, Luik en Bastogne lEcolas, AntwerpenSint-Niklaas Nitida, Turnhout Antwerpen l CW,en Gent l Euras, OostendeGent 2007 2008 2008 20092011Aeolus, Diest lIntegratie Vlaamse Studiebureau VDS, Integratie Waalse Eenmaking bedrijven inARCADISmilieutak vanbedrijven inHaaltertBelgium nv/saARCADIS Fugro, Mechelen ARCADIS BelgiumEngineering &nvConsulting sa 59. Solide Top 3 in Belgi voor advies en engineeringpartner metgezondeomzet in miljoen EURaantal medewerkers (FTE)groei 60. Dicht netwerk vankantorenBrusselAntwerpen (Berchem)GentHasseltCharleroiLuik 61. Wereldwijd 19.000 medewerkers en 2,3 miljard omzet Globaal netwerk voor consistente kwaliteit voornetwerk metmultinationale klanten in Europa, Noord- enstevigeZuid-Amerika en Azilokale Top 3 in Europa en top 9 wereldwijdverankering Beursgenoteerd op Euronext 62. Organisatie- structuur 63. JuridischeARCADIS Belgium structuur Holding nv ARCADIS Belgium nv/sa Vlaanderen Walloni Brussel 64. Onze Drie kernwaarden: integriteit, ondernemerschap, alertheidwaarden en pijlers Drie pijlers:professionalismeOperationele Focus opFocus op uitmuntendheid klanten medewerkers 65. IMAGINE THERESULT