Arcadis presentatie nl 2012

Click here to load reader

 • date post

  19-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  843
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie ARCADIS Belgium met overzicht diverse diensten.

Transcript of Arcadis presentatie nl 2012

 • 1. Voorstelling ARCADIS Creating balanceImagine the result

2. Wat houdt uwakker? 3. Tijd en kenniszijn schaarsIngenieurs, milieudeskundigen,vergunningenexperts van ARCADISnemen uit handen 4. De regelgeving iscomplexARCADIS, expert inmilieueffectrapporten, bouw-, milieu- enandere vergunningen, regels en wetten,procedures 5. De omgeving iscomplexOverheden, buurtbewoners,milieuorganisaties, werknemersARCADIS heeft inzicht in destakeholders 6. Energie isduurARCADIS, energiespecialist 7. De toekomst iswaardevolARCADIS zweert bij duurzameoplossingen: win-win voor uworganisatie, mens n milieu 8. Wie we zijn 9. Wat we doenAdviezen, ontwerpen, ingenieurs- enmanagementdienstenop het vlak van infrastructuur, water, milieu engebouwenvoor overheden en private klanten 10. Onze aanpak Focus op de klant Strategische partner Samenwerking op maat Onestopshopping Beproefd innovatief Pragmatische aanpak Oog voor veiligheid 11. Onze missieWij willen ht referentiebureau zijn inVlaanderen, Brussel en Walloni voorcomplexe projecten in onze werkdomeinen 12. Integraledienstverlening 13. En enkele partnervoor uw traject Advies, vergunningen, studie Ontwerp, engineering, on site cordinatie enprojectmanagement Nazorg en facility management 14. Vele disciplinesonder n dak Infrastructuur, ruimte & verkeer Water Milieu Gebouwen & Installaties Projecten op locatie 15. Kristalhelder Planologisch advies Ruimtelijk-economisch adviesadvies Duurzaamheidsadvies Milieuadvies Bodemadvies Energieadvies Strategisch advies Productadvies (REACH) Transactieadvies 16. Wegwijs in Planologische attesten Ruimtelijk uitvoeringsplanprocedures Passende beoordeling (impact op de natuur) Mobiliteitseffectenrapport Milieueffectenrapport Milieuvergunningen Stedenbouwkundige vergunningen Watertoets 17. Richting- Haalbaarheidsstudies Bouwstudiesgevende Energiestudies studies Infrastructuurstudies Bodemstudies Waterstudies Milieustudies Geluidsstudies Product risk assessments 18. Ontwerp en Alle mogelijke bouwwerken in alle sectoren Groenaanlegengineering Bedrijventerreinen Windmolenparken Warmtekrachtkoppeling- en biomassa-installaties Lucht- en waterzuiveringsinstallaties Bodemsanering Lawaaibestrijding Infrastructuur, wegenissen en riolering 19. Uitvoering Helder lastenboek Werftoezichten nazorg Budgetbewaking Multidisciplinaire constructiemanagers voor de uitvoeringsopvolging Technisch of total facility management, verrijkt door knowhow uit ontwerp- en engineeringfase Sanering volgens GRIP (guaranteed remediation program) 20. Legal monitoringDiverse klanten BelgiImagineSteeds up-to-date zijn metnieuwe milieuwetgevingControle door overheid zonderzorgen tegemoet gaanThe ResultGeen milieu-inbreuken of-overtredingen Klant: industrie Opdracht:Opvolging milieuwetgeving,regelmatige rapportage enearly warning-systeem Eigen software ARCALEX 21. HAtric kantoorgebouwHasseltImaginePerfecte combinatie vaneconomie, ecologie en emotiein n kantoorThe ResultUiterst duurzaam,energiezuinig en comfortabelkantoor met opvallendeversluierde voorgevel Klant: Reiger II Investering: 4 mio Architect: HolisticArchitecture 50|5 Timing: 2007-2008 Opdracht: consultancyduurzaam bouwen entechnische ondersteuningtijdens werffase 22. REACH ImplementatieWereldwijdImagineUitdagingen van REACHcorrect en kostenefficintaangaanThe ResultREACH-oplossingen op maat,om regelgeving efficint in tevoeren en in de toekomstREACH-conform te blijven Klant: uit diverse sectoren Opdracht: Diverse REACHImplementation Projects metbehulp van onzegentegreerdedienstverlening inzakeGlobal Product Stewardship 23. Omlegging Witte NeteDesselImagineEen natuurlijke rivier met rijkefauna en floraThe ResultMeanderende Witte Nete metherstel beschermde habitats;Inbev-Latour prijs Leefmilieu2007. Klant: S.C.R. Sibelco Timing: 2005-2008 Opdracht:omleggingsvoorstel enmonitoring biologisch herstel 24. SaneringVilvoordeImagineWoonwijk op gezonde bodemThe ResultSanering met innovatieveinjectietechnieken ennatuurlijke producten (melasse+ persulfaat) Klant: Akzo Nobel Timing: pilootproeven enopstellen saneringsproject2006-2007 l opstart enopvolging sanering 2008 Opdracht: milieukundigebegeleiding van sanering 25. BeverdonkGrobbendonkImagineWatergebondenbedrijventerrein 60 ha metnatuurinrichtings-project alsvolwaardig onderdeelThe ResultCO2-neutraal bedrijventerreinmet containerterminal langsAlbertkanaal Klant: nv De Scheepvaart Investering: 3 mio Timing: 2008 - ongoing Opdracht: totaaltraject vanconcept, mobiliteits- enmilieueffectenonderzoek,inrichting en ontwerp totwerfopvolging,projectmanagement ensubsidiebegeleiding 26. HervergunningBekaertZwevegemImagineDiverse studies en dossiersopstarten en bespreken tervoorbereiding van milieu-vergunningsaanvraagThe ResultEen nieuwe milieuvergunningvoor 20 jaar Klant: Bekaert NV Timing: 2008-2009 Opdracht: ontheffingsnota,watertoets, technischevoorstudies (emissies, afval,afvalwater, ), dossier,onderhandeling, 27. Nieuwe STEG-centrale voor EssentGenkImagineEen nieuwe gasgestookteenergiecentrale die energielevert voor 600.000 gezinnen.The ResultLicense to Produce Klant: Essent (RWE) Timing: 2009 - 2014 Opdracht: MER,milieuvergunning,energiestudie, civilengineering,stedenbouwkundigevergunning 28. EnergieprojectenBelgiImagineLagere energiefactuur en reeksincentives van de VlaamseOverheidThe ResultEnergiedoorlichting resulterendin energieplan metverbeteringsmaatregelen opvlak van energie-efficintie Klant: Alural, Cargil Malt, DafTrucks, Dow, Plastal, Praxair,Sara Lee, Opdracht: energieplannenopstellen in kader vanBesluit Energieplanning enAuditconvenant 29. Masterplan tegenoverstromingenBelgi / VlaanderenImagineHoe omgaan met extremeoverstromingen?The ResultOntwikkeling methodologie diesteunt op de vier As(awareness, avoidance,alleviation, assistance) en detoepassing ervan in tweepilootgebieden Woluwe enDijle Klant: VMM Investering: 350 000 Timing: 2009 -2011 Opdracht:beleidsondersteuning ivmoverstromingsrisicos 30. CO2-nulmetingGentImagineDaling van de CO2-uitstootThe ResultCO2-nulmeting voor basisjaar(1990), referentiejaar (2007) entoekomstscenario (2020) enactualisatietool om CO2-emissie te berekenen Klant: Stad Gent Investeringsbedrag: 60 000 Timing: ~ 1 jaar Opdracht: nulmeting (basisen referentie),toekomstscenario (2020 BAU) en ontwikkelingactualisatietool 31. OnthaalgebouwGeelImagineStijlvol, multifunctioneel nenergiezuinig onthaalgebouwThe ResultDuurzaam onthaalgebouw metondergrondseenergierecuperatie viaenergiepalen als Belgischeprimeur Klant: JanssenPharmaceutica Investering: 7,95 mio Architectenbureau Van Acker& Partners Timing: 2005-2008 Opdracht: studie funderingenen structuur, ontwerptechnische installaties,projectmanagement 32. Consultancyduurzaam bouwenZaventemImagineState of the art duurzaambedrijfsgebouw en -terreinThe ResultVia rating tools als BREEAMwordt een duurzaam complexin kaart gebracht en meerkosttov klassieke inrichtingberekend Klant: Toyota Motor Europe Timing: 2006 - ongoing Opdracht: consultancyduurzaam bouwen,cordinatie facilitymanagement 33. Woonzorgcentrum TerBleekeMalleImagineNieuw woonzorgcentrum metvoldoende kamers enassistentiewoningenThe Result60 rusthuiskamers, 20assistentiewoningen,dienstencentrum en grootkeuken,aanwezigheid van binnentuinen,patio, parkeerplaatsen,petanquebaan en Finse piste Klant: OCMW Malle Investeringsbedrag: 10,5 mio Timing: 2002 2010 Architect: AMV architecten Opdracht: studie stabiliteit entechnieken, omgevingswerken,EPB en begeleiding bijaanbesteding en uitvoering. 34. InvesteringszonePetroleum ZuidAntwerpenImagineNieuwe bestemming voorhistorisch vervuilde site van 75haThe ResultSaneringsconcept in functievan herontwikkeling vervuildestadskanker tot hoogwaardigbedrijventerrein met ruimtevoor recreatie envoetbalstadion Klant: PMV, Stad Antwerpen,Gemeentelijk Havenbedrijf,AG Vespa Timing: 2008-2009 Opdracht: Gedetailleerdbodemonderzoek enbodemsaneringsproject incl.pilootproeven 35. Kringloopsluiting voorenergie en waterKalloImagineNullozing voor afvalwater inn van de modernste enzuinigste gipskartonlijnen terwereldThe ResultLozing afvalwater omgebogennaar hergebruik water enenergie. Geen investering inwaterzuivering, maar aan-zienlijke jaarlijkse besparing. Klant: Saint-Gobain GyprocBelgium Timing: 2004 2006 Opdracht: conceptkeuze,begeleiding klant bijprocesombouw 36. Shell ServicestationssnelwegBeLuxImagineGroen en energievriendelijkservicestation perfectgentegreerd in de omgevingThe ResultVolledig herdacht snelweg-servicestation. Duurzamegebouwen met score Uitstekend bij Breeam-preassessment. Klant: Stramien Timing: 2009 - ongoing Opdracht: detailengineering,ontwerp,projectmanagement, EPB 37. Nieuwe productiesitemet kantoorZutendaalImagineProductieproces als sturendefactor bij ontwerp van fabriekThe ResultNieuwe site voor fabricage vanvloerplaten op zorgvuldiggeselecteerde locatie op basisvan doelgerichte parameters Klant: Echo Investering: 21 mio Architect: Archiles Timing: 2008-2010 Opdracht: locatiestudie,milieuvergunningstraject,bouwstudie, stabiliteit, studietechnieken,detailengineering machines 38. Nieuw administratiefcentrumHouthalen-HelchterenImagineEen gebouw met het laagste E-peil van het landThe ResultEen uiterst duurzaam, nieuwadministratief centrum met eengemeentehuis, bibliotheek,politiekantoor, OCMW, kantorenen gemeenschappelijke ruimtes Klant: AGB Masterplan vanHouthalen-Helchteren Timing: 2009 2012 Architect: Holistic Architecture50|5 Opdracht: Studie stabiliteit enalle technieken inzakeduurzaam bouwen 39. Stadsplein, bibliotheeken ondergrondseparkingGenkImagineEen plek waar wonen, zichontspannen, winkelen encultuur beleven gemakkelijk tecombineren zijnThe ResultEn grote flaneerzone vanstadhuis tot Grote Marktverbindt de twee stadsdelen Klant: Vlaamse Overheid Investering: 10,4 mio Architect: a2o-architecten Timing: 1998-2006 Opdracht: integraal project 40. Bedrijvencentrum voo