Arbeidsrecht en de sportvereniging

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Arbeidsrecht en de sportvereniging

 • 4-11-2014

  1

  ARBEIDSRECHT EN DE SPORTVERENIGING

  5 november 2014

  3e Leidse Sportcongres

  EVEN VOORSTELLEN

  Sashil Durve

  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Oproepovereenkomst

  ZZP-ers

  ONDERWERPEN

 • 4-11-2014

  2

  Arbeidsovereenkomst

  voor bepaalde tijd

  CAO SPORT

  Van toepassing op leden van de WOS Niet algemeen verbindend verklaard Vrijwillig volgen?

  CAO SPORT

  Inhoud:

  - salarisschalen;

  - overwerk;

  - reiskostenvergoeding;

  - jubileumuitkering;

  - tegemoetkoming ziektekosten;

  - pensioen;

  - werktijden;

  - opleidingen;

  - Etc.

 • 4-11-2014

  3

  WET WERK EN ZEKERHEID

  KETENREGELING

  Nu: 3 x 3 x 3 3 contracten, periode van 3 jaar, tussenpozen van 3

  maanden

  B.T. B.T. B.T.

  12 mnd. 24 mnd. 36 mnd.

  Onbepaalde tijd

  3 jaar

  3 mnd. 3 mnd. 3 mnd.

  KETENREGELING

  Per 1 juli 2015: 3 x 2 x 6 3 contracten, periode van 2 jaar, tussenpozen van 6

  maanden

  B.T. B.T. B.T.

  8 mnd. 16 mnd. 24 mnd.

  Onbepaalde tijd

  2 jaar

  6 mnd. 6 mnd. 6 mnd.

 • 4-11-2014

  4

  KETENREGELING

  Afwijkingen worden beperkt

  Afwijking bij cao is nu onbeperkt, maar wordt beperkt:

  - max. 6 contracten, max. 48 maanden, EN

  - Alln als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze

  verhoging of verlenging vereist

  - daar wordt niet snel aan voldaan

  Algemene afwijkingsmogelijkheid:

  - voor bepaalde functies in bedrijfstakken waar toepassing van

  de ketenregeling tot onaanvaardbare consequenties zou leiden

  en het voortbestaan van de sector in het geding zou komen.

  - Voorbeeld: profvoetbal

  KETENREGELING

  CAO Sport:

  Uitgangspunt is 3 x 3 x 3 Bondstrainers en technisch directeuren:

  - onbeperkt tijdelijke contracten

  - WWZ-proof?

  Projectmedewerkers:- duidelijk van tijdelijke aard

  - 48 maanden (i.p.v. 36 maanden)

  - max. 4 contracten (i.p.v. 3)

  - tussenpozen van 3 maanden

  - Niet geheel WWZ-proof

  KETENREGELING

  Gevolgen voor de praktijk:

  Sneller een vast contract?

  Of staat flex eerder op straat?

  Nieuwe keten:

  (8 maanden) + (8 maanden) + (8 maanden minus 1 dag)

  Gebruik maken van huidige recht?

  Vb: vanaf nu maximaal 2 contracten aanbieden tot en met 29 juni

  2015 (zon 8 maanden) en daarna nog een derde contract voor

  maximaal 28 maanden? (Let op: dan wel transitievergoeding

  betalen, zie hierna).

  Nieuwe recht geldt voor alle voortzettingen per 1 juli 2015.

  Let dus op! Ook de 6 maanden tussenpoos.

 • 4-11-2014

  5

  PROEFTIJD

  Per 1 januari 2015:

  Contract 6 maanden: gn proeftijd

  PROEFTIJD

  Gevolgen voor de praktijk:

  Contracten van 6 maanden en 1 dag? (8 maanden) + (8 maanden) + (8 maanden minus 1 dag)? Let op: directe werking per 1 januari 2015 voor nieuwe

  contracten.

  CONCURRENTIEBEDING

  Per 1 januari 2015:

  Gn concurrentiebeding in tijdelijk contract, tenzij:

  - zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

  - schriftelijke motivering in contract (7:653 BW)

 • 4-11-2014

  6

  AANZEGTERMIJN

  Per 1 januari 2015:

  Schriftelijk aanzeggen dat contract niet wordt verlengd, uiterlijk n maand voor het einde (ook bij

  opvolgende overeenkomsten)

  Alleen voor contracten 6 maanden Niet in acht genomen: 1 maandsalaris boete Niet volledig in acht genomen: pro-rata boete Als wl voortzetting: n maand tevoren informeren

  over de voorwaarden (anders zelfde voorwaarden)

  AANZEGTERMIJN

  Geldt niet als contract niet op kalenderdatum is vastgesteld (bijv. project, vervanging zwangere)

  Boete geldt niet als werkgever failliet gaat, surseance van betaling is verleend of op hem de

  schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt

  toegepast

  Geldt niet voor overeenkomsten die binnen n maand na 1 januari 2015 aflopen.

  AANZEGTERMIJN

  Gevolgen voor de praktijk:

  Aanzegging alvast opnemen in het contract? Zorg voor deugdelijke administratie! Let op als het de bedoeling is wel voort te zetten, maar

  tegen andere (lagere) arbeidsvoorwaarden. Dan ook

  aanzeggen!

 • 4-11-2014

  7

  TIJDELIJK CONTRACT; ALGEMEEN

  Gevolgen voor de praktijk:

  Let op: voorsorteren kan!

  Indien een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen voor

  inwerkingtreding van het desbetreffende artikel uit het

  wetsvoorstel dan geldt voor die arbeidsovereenkomst het

  artikel zoals dat luidde voor inwerkingtreding. Dit geldt ook

  voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor

  inwerkingtreding maar waarvan de ingangsdatum ligt na

  inwerkingtreding. (33 818, C, p. 53)

  UITZENDOVEREENKOMST

  Lijkt juridisch (nog) interessant(er) te blijven (worden)

  Uitzendsector is onder Wet Werk en Zekerheid gespaard:

  - een uitzendbureau kan gedurende 5 jaar een contract

  voor bepaalde tijd aangaan

  Het waren 2 fantastische dagen!

  ONTSLAGSYSTEEM

  Schets huidige ontslagrecht:

  Twee preventieve routes:- Opzegging, UWV Werkbedrijf (BBA)

  - Ontbinding, Kantonrechter (BW)

  Verschillende vergoedingen

  Na UWV procedure: mogelijkheid van kennelijk onredelijk ontslagprocedure

  Kantonrechtersprocedure: geen hoger beroep

 • 4-11-2014

  8

  ONTSLAGSYSTEEM

  Per 1 juli 2015

  Preventieve toets blijft Er moet een redelijke ontslaggrond zijn:

  a) verval functie (reorganisatie)

  b) 2 jaar ziekte

  c) frequent ziekteverzuim

  d) ongeschiktheid voor bedongen arbeid (anders dan ziekte)

  e) verwijtbaar handelen of nalaten

  f) gewetensbezwaar

  g) verstoorde arbeidsverhouding

  h) andere omstandigheden

  Nog steeds 2 routes: UWV en kantonrechter, maar slechts 1 keuze

  ONTSLAGSYSTEEM

  In alle gevallen:

  Er moet een redelijke grond zijn, n herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke

  termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een

  andere passende functie is niet mogelijk of ligt niet in

  de rede

  (Niet bij verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer)

  Dat zijn extra voorwaarden

  ONTSLAGSYSTEEM

  Bij disfunctioneren

  tijdig in kennis stellen voldoende gelegenheid voor verbetering gn gevolg van onvoldoende scholing gn gevolg van arbeidsomstandigheden Dit staat straks in de wet!

 • 4-11-2014

  9

  ONTSLAGSYSTEEM

  Wederzijds goedvinden:

  Blijft gewoon mogelijk en WW proof.

  Let op per 1 juli 2015: werknemer krijgt 14 dagen bedenktijd na tekenen vaststellingsovereenkomst

  Bedenktermijn moet schriftelijk worden vermeld in de vso, anders: 3 weken

  Niet nogmaals inroepen als binnen 6 maanden nieuwe vso

  PROCEDEREN

  Ieder ontslagzaak (opzegging of ontbinding):

  Hoger beroep Cassatie De-juridiseren? Eenvoudiger?

  TRANSITIEVERGOEDING

  Wettelijk recht!

  Dienstverband langer dan 2 jaar Bij opzegging, ontbinding of geen verlenging bepaalde tijd op

  initiatief werkgever

  Bij opzegging, ontbinding of geen verlenging bepaalde op initiatief werknemer vanwege ernstig handelen/nalaten werkgever

  1/3 maandsalaris per dienstjaar t/m 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris voor ieder dienstjaar daarna Hoogte maandsalaris is zelfde als B-factor Max van 75.000,- bruto, of een jaarsalaris als dat meer is dan

  75.000,-

 • 4-11-2014

  10

  TRANSITIEVERGOEDING

  Gn recht:

  Bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd Werknemer jonger dan 18 jaar die max. 12 uur p.w. werkt

  (vakkenvuller)

  In geval van gelijkwaardige voorziening bij cao Faillissement Surseance van betaling Onaanvaardbare gevolgen voor bedrijfsvoering: betaling

  vergoeding in termijnen

  TRANSITIEVERGOEDING

  Voorbeeld:

  45 jaar oud, dienstverband 15 jaar, 3.000,-

  Transitievergoeding:

  17.500,- Eerste 10 jaar 1/3 maandsalaris per jaar ( 10.000,-) Alle overige jaren 1/2 maandsalaris per jaar ( 7.500,-)

  Kantonrechtsformule:

  12.5 gewogen dienstjaren x 3.000,- 37.500,-

  BILLIJKE VERGOEDING

 • 4-11-2014

  11

  VERGOEDINGEN

  Gevolgen voor de praktijk:

  Scholingskosten/outplacementkosten mogen in mindering worden gebracht op transitievergoeding (Ontwerpbesluit).

  Dus: gemaakte kosten goed vastleggen!

  Gn transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dus: dossier!

  Meer afwijzingen i.v.m. beperking billijke vergoeding? Dus: dossieropbouw!

  GEVOLGEN WWZ VOOR DE SPORT

  Contract bepaalde tijd wordt lastiger Geen proeftijd Aanzegplicht Eenzijdig ontslag makkelijker? Bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomst Standaard ontslagvergoeding

  Oproepovereenkomst

 • 4-11-2014

  12

  OPROEPCONTRACTEN

  Twee soorten:

  Min-max contract

  Nulurencontract

  OPROEPCONTRACTEN

  Gelijkenissen:

  Verplicht gehoor geven aan oproep Zo niet: voorovereenkomst en dus risicos! (iedere oproep is

  dan een arbeidsovereenkomst)

  Verschillen:

  Min-max: recht op minimumaanspraak aan uren Min-max: dus ook recht op minimale loonbetaling

  OPROEPCONTRACTEN

  Let op: rechtsvermoeden arbeidsomvang:

  Art. 7:610b BW:

  Indien arbeidsovereenkomst tenminste 3 maanden geduurd

  Wordt de bedongen arbeidsomvang vermoed een omvang te hebben die gelijk is aan het gemiddelde van de drie voorafgaande

  maanden

  Parlementaire geschiedenis: beoogt houvast te bieden in situaties

  waarin de arb