Antwoorden op de meest gestelde vragen over... ...trombose en de ...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Antwoorden op de meest gestelde vragen over... ...trombose en de ...

 • Antwoorden op de meest gesteldevragen over...

  ...trombose en de behandeling

 • 2

 • Inhoudsopgave

  HOE WERKT DE TROMBOSEDIENST? 4

  WISSELENDE INR? HOE KOMT DAT? 6

  VAKANTIE EN ANTISTOLLING, EEN AANTAL TIPS 9

  BOEZEMFIBRILLEREN DEEL 1 11

  BOEZEMFIBRILLEREN DEEL 2: CARDIOVERSIE 12

  KINDERWENS EN

  ORALE ANTISTOLLINGSBEHANDELING 13

  ORALE ANTISTOLLING BIJ HET GEBRUIK

  VAN ANDERE MEDICIJNEN 16

  DUUR VAN DE ANTISTOLLINGSBEHANDELING 18

  ANTISTOLLING EN UW LEVENSSTIJL 19

  INFORMATIE OVER STOLLING EN ANTISTOLLING 21

  DE TROMBOSEDIENST EN HET GEBRUIK VAN

  ZELFMEETAPPARATUUR 26

  DE MEEST GESTELDE VAKANTIE VRAGEN

  OVER TROMBOSE 28

  HOE KUNT DE TROMBOSESTICHTING

  NEDERLAND FINANCIEEL STEUNEN? 34

  3

 • HOE WERKT DE TROMBOSEDIENST?

  Wanneer uw arts u antistollingsmiddelen (fenprocou-

  mon of acenocoumarol) voorschrijft, moet uw bloed

  regelmatig gecontroleerd worden. De Trombosedienst

  verzorgt deze controles.

  De Trombosedienst heeft in bijna iedere stad - en in veel

  dorpen - een prikpost. Als dat medisch noodzakelijk is kan

  de bloedafname zonodig bij u aan huis plaatsvinden.

  De dosering van een antistollingsmiddel is indivi-

  dueel. Aan de hand van laboratoriumtests en de

  medische informatie wordt een persoonlijke

  dosering vastgesteld. Een regelmatige controle

  van het bloed is echter noodzakelijk, omdat

  allerlei andere medicijnen, ziektes en uw levens-

  stijl de bloedstolling kunnen benvloeden.

  Niet alleen bloedcontrole is van belang, maar ook het

  persoonlijke contact dat u met onze medewerkers heeft.

  Hierdoor blijven we op de hoogte van (wijzigingen in) uw

  persoonlijke situatie en kunnen daar rekening mee

  houden bij de doseringsadviezen. Het is daarom ook

  belangrijk dat u veranderingen in uw gezondheidssituatie

  (bv. ziektes, opnames, ingrepen, medicijnwijzigingen,

  bloedingen) spontaan meldt aan de Trombosedienst

  wanneer deze tussen twee controles plaatsvinden.

  Zonodig kan dan extra controle ingelast worden.

  4

 • In het laboratorium van de Trombosedienst wordt in

  het bloedmonster de INR*-waarde bepaald (maat voor

  de bloedstolling).

  De arts van de Trombosedienst bepaalt vervolgens aan de

  hand van de laboratoriumuitslag en de actuele medische

  gegevens van de patint de juiste hoeveelheid van het

  antistollingsmiddel en de controletermijn.

  Binnen 24 uur verstuurt de Trombosedienst het

  doseringsadvies samen met een datum waarop

  weer een controle moet plaatsvinden. Als het

  nodig is, wordt u telefonisch op de dag van de

  bloedafname benaderd.

  Advies over ziektes, gebruik van andere medicij-

  nen, bloedingen, ingrepen en andere problemen of

  vragen met betrekking tot de antistollingsbehandeling? De

  Trombosedienst is ook telefonisch bereikbaar en de mede-

  werkers staan u graag te woord.

  5

  * Wat is INR?

  De eenheid waarin de uitslag van de stollingsbepaling wordt weergegeven

  heet INR (International Normalized Ratio). De INR is een maat waarmee de

  mate van antistolling wordt weergegeven. Deze maat is internationaal

  vastgesteld. De INR moet zich altijd binnen een bepaalde marge bevinden.

  Deze marge is afhankelijk van de aandoeningen waarvoor u bij de trombose-

  dienst onder behandeling bent.

 • WISSELENDE INR? HOE KOMT DAT?

  Waarom schommelen de uitslagen?

  Als u onder behandeling van de Trombosedienst bent

  weet u uit eigen ervaring dat de INR kan variren. Soms

  is de oorzaak duidelijk, bijvoorbeeld als vergeten wordt

  de tabletten in te nemen. In andere gevallen is de oorzaak

  minder duidelijk. Omdat bij iedereen tijdens de behandeling

  de INR kan variren is het noodzakelijk de instelling regel-

  matig te controleren. Bij stabiele instelling zal de controle

  mogelijk eens per zes weken kunnen plaatsvinden en bij

  een mindere stabiele instelling vaker (soms zelfs

  twee maal per week).

  De volgende factoren

  hebben invloed op de INR:

  Dagelijkse inname: De dagelijkse inname is

  vaak dermate vanzelfsprekend dat deze nauwe-

  lijks in het geheugen blijft hangen. Juist daarom is

  het goed direct na inname de dosis op de kalender door te

  strepen, zodat u bij een te lage INR er zeker van kunt zijn

  dat alle tabletten zijn ingenomen. Mocht u de tabletten

  eens vergeten zijn dan is het belangrijk dit te melden

  aan de Trombosedienst (tijdens kantooruren zodra u dit

  gemerkt hebt). Zonodig kan dan uw dosering aangepast

  worden, zodat u toch binnen de streefwaarden blijft.

  6

 • Tijdstip van inname: Acenocoumarol is na een uur of

  tien grotendeels uit het lichaam verdwenen. Hoewel

  het effect van acenocoumarol langer dan een dag

  aanhoudt, is het medicijn zelf gedurende een deel van de

  dag dus niet actief! Voor een stabiele instelling is het

  noodzakelijk dat deze perioden zo gelijkmatig mogelijk

  zijn, daarom is het belangrijk acenocoumarol op een vast

  tijdstip van de dag in te nemen (bij voorkeur bij het avond-

  eten).

  Hoewel fenprocoumon veel langer actief blijft

  adviseren we ook daarvoor inname op een

  vaste tijd rond de avondmaaltijd (18.00 uur).

  Zonodig kan dan nog dezelfde dag de dose-

  ring aangepast worden als op de dag van

  controle door de Trombosedienst een afwijkende

  uitslag wordt gevonden.

  Andere geneesmiddelen: Geneesmiddelen kunnen de

  werking van fenprocoumon en acenocoumarol versterken

  of verzwakken. Daarom is het van belang dat u het

  gebruik van andere geneesmiddelen, ook de geneesmid-

  delen die u bij de drogist kunt verkrijgen, meldt bij uw

  Trombosedienst.

  7

 • Voeding: De gevoeligheid voor antistolling is afhan-

  kelijk van de hoeveelheid vitamine K in de voeding. Wij

  adviseren om die reden dagelijks en gevarieerd verse

  groenten te eten, dan zal de invloed op de antistolling

  gering zijn. (Zie Antistolling en uw levensstijl).

  Alcohol: De lever produceert stollingseiwitten. Alles wat de

  lever benvloedt, benvloedt daarom de stolling. Alcohol-

  gebruik dus ook. Een gezonde lever kan een stootje

  hebben.

  Een gematigde alcoholinname (1 - 2 consumpties

  per dag) kan dus bij een antistollingsbehande-

  ling. Wanneer de lever ziek is, is alcohol van

  grotere invloed. U moet uw alcoholgebruik

  dan sterk beperken of stoppen. (Zie Antistolling

  en uw levensstijl).

  Lichamelijke en geestelijke gesteldheid: Ernstige ziektes of

  ziektes met koorts en operaties vergroten de gevoeligheid

  voor antistolling. Ook bij stress en spanning vermindert de

  behoefte aan antistolling. Bij veel lichaamsbeweging

  wordt de behoefte aan antistolling juist groter. Heftige

  diarree kan de INR sterk verstoren, waardoor de behoefte

  groter wordt. Bij een verminderde werking van hart,

  lever of nieren is de afbraak van de antistolling

  vertraagd, waardoor de behoefte kleiner wordt.

  8

 • Op vakantie heeft u vaak een ander leefpatroon, waar-

  door uw INR verstoord kan raken. Uitgangspunt van de

  Trombosedienst: ook op vakantie een veilige behandeling.

  Wees voorbereid Informeer uw Trombosedienst tijdig

  over uw vakantieplannen. Alleen dan kunnen controles goed

  worden gepland en is een controle op uw vakantie-adres wel-

  licht te voorkomen. Is een verre bestemming verstandig als u

  net met de behandeling bent begonnen en nog vaak

  gecontroleerd wordt? Overleg hierover met uw huis-

  arts of specialist n met uw Trombosedienst.

  Kalender mee Neem altijd uw doseerkalender

  mee voor de gegevens over uw behandeling en

  vraag de Trombosedienst om een vakantiebrief in

  de taal van het land van bestemming. Zo kan een

  buitenlandse arts u helpen bij controles of problemen.

  Prikken tijdens vakantie In eigen land kunt u door-

  verwezen worden naar een andere Trombosedienst. In het

  buitenland zijn vrijwel geen trombosediensten. Voor

  controle in het buitenland zult u zich meestal moeten

  wenden tot een ziekenhuis of een laboratorium, waar

  controle van de INR kan plaatsvinden en mogelijk een

  doseringsadvies kan worden afgegeven. U kunt ook

  vanuit het buitenland de gevonden INR doorbellen of

  faxen aan uw Trombosedienst in Nederland.

  9

  VAKANTIE EN ANTISTOLLING, EEN AANTAL TIPS

 • Uw eigen Trombosedienst geeft u dan een doserings-

  advies. Indien u voor dit laatste kiest is het het beste dit

  tevoren met uw Trombosedienst te overleggen.

  Veranderende INR tijdens vakantie

  Tijdens de vakantie is er vaak een ontregeling van de anti-

  stolling. Let op de volgende zaken:

  Fouten met innemen: Houd op een vreemde plek toch de

  juiste tijd en dosering aan. Hoogteverschillen: Langdurig

  verblijf boven de 3000 meter kan de INR benvloeden.

  Tijdsverschillen: Als er grote tijdsverschillen bestaan kan

  dat een probleem zijn bij het goed en regelmatig

  innemen. Afhankelijk van het tijdsverschil en de

  tijd dat u op uw vakantiebestemming blijft kunt

  u f de Nederlandse tijd van inname aanhouden

  of in de loop van enkele dagen steeds meer de

  lokale tijd aanhouden. Temperatuurverschillen:

  Hogere temperaturen kunnen gevolgen hebben

  voor de INR. Alcoholgebruik: Op vakantie drinken we

  vaak meer, wat leidt tot schommelingen van de INR. Drink

  daarom ongeveer dezelfde hoeveelheid als thuis (maximaal

  2 consumpties per dag). Darminfecties: Heftige diarree kan

  de INR sterk verstoren. Wanneer dit langer dan 2-3 dagen

  duurt, moet u zeker de INR extra laten controleren.

  Bloedingen tijdens uw vakantie?

  Krijgt u ineens blauwe plekken, heftige bloedneuzen

  of andere onverwachte bloedingen? Dan is uw INR

  misschien te hoog. Laat deze direct controleren.

  10

 • BOEZEMFIBRILLEREN DEEL 1

  Wat is boezemfibrilleren?

  Het hart heeft twee harthelften. De rechter harthelft

  pompt zuurstofarm bloed naar de longen. In de longen

  wordt dit bloed van zuurstof voorzien. Daarna gaat het

  via de longader naar de linker harthelft. De linker hart-

  helft pompt vervolgens het zuurstofrijke bloed door het

  lichaam. Iedere harthelft heeft een boezem en een kamer.

  Normaal pompen zowel de boezem als de kamer met

  ongeveer 60 - 80 slagen per minuut. Het hart wordt dan

  bij iedere slag volledig leeggepompt. Soms

  beweegt de boezem echter zo snel dat het niet

  meer lukt om deze volledig leeg te pompen in

  de kamer. De kamer klopt dan in een ander

  (onregelmatig) ritme dan de boezem. Dit

  noemen we boezemfibrilleren.

  Waarom antistollingsmedicijnen?

  Wanneer het hart zichzelf niet meer volledig leegpompt,

  blijft er wat bloed in het hart stilstaan. In dat bloed kan

  makkelijker een stolsel ontstaan. Als er eenmaal een stolsel

  in het hart zit, kan de bloedstroom het meenemen en

  ergens een slagader verstoppen. Meestal gaat zon stolsel

  naar het hoofd, waardoor een hersenberoerte (CVA) kan

  ontstaan. Antistolling verkleint de kans op een stolsel

  en dus ook de kans op een CVA.

  11

 • BOEZEMFIBRILLEREN DEEL 2: CARDIOVERSIE

  Hoe kun je boezemfibrilleren opheffen?

  De cardioloog kan het hart weer in een normaal ritme

  laten kloppen met medicijnen en / of cardioversie (een

  stroomstoot door het hart). Na enige tijd is antistolling

  dan vaak niet meer nodig. Deze behandeling slaagt bij

  ongeveer de helft van de patinten. In de overige gevallen

  is antistolling levenslang nodig om stolsels te voorkomen.

  Hoe en waar vindt cardioversie plaats?

  Bij cardioversie wordt met een elektrische schok

  geprobeerd de ritmestoornissen van het hart op

  te heffen, zodat het hart zijn natuurlijke ritme

  kan hervatten. De cardioversie vindt plaats

  in het ziekenhuis en wordt onder een lichte

  narcose uitgevoerd.

  Cardioversie en uw antistolling

  Het is zeer belangrijk dat u bij de cardioversie goed op de

  antistolling bent ingesteld. In de laatste weken voor de behan-

  deling wordt uw bloed daarom vaak extra gecontroleerd.

  Doorgaan met antistolling na cardioversie?

  Na een geslaagde cardioversie moet u meestal nog een

  aantal weken doorgaan met antistolling. Als het hartritme

  na de cardioversie normaal blijft, kan de cardioloog u

  adviseren om de antistolling te stoppen. De beindiging

  van uw antistolling moet echter altijd in overleg plaats-

  vinden, dus nooit op eigen initiatief!

  12

 • KINDERWENS EN ORALE ANTISTOLLINGSBEHANDELING

  Antistollingsmiddelen zoals Marcoumar (fenprocou-

  mon) en Sintrom Mitis (acenocoumarol) kunnen via de

  placenta het kind bereiken en aangeboren afwijkingen

  veroorzaken. Dat geldt met name tijdens de eerste

  3 maanden van de zwangerschap. Daarna is dit risico veel

  kleiner. Heparine en laag moleculair gewicht heparine

  (LMWH) passeren de placenta niet en kunnen tijdens de

  zwangerschap worden gebruikt.

  Bij zwangerschapswens moet u contact opnemen

  met uw huisarts, specialist en de arts van de

  Trombosedienst. In onderling overleg kan het

  beste beleid worden vastgesteld. Als u Marcou-

  mar (fenprocoumon) gebruikt dan kan dat het

  beste worden omgezet in Sintrom Mitis (aceno-

  coumarol). Zodra u overtijd bent moet een zwanger-

  schapstest worden gedaan om de zwangerschap vast te

  stellen. Bij zwangerschap moet de Sintrom Mitis (aceno-

  coumarol) worden gestopt en moet de antistolling worden

  geregeld met heparine of LMWH. Dit moet in ieder geval

  worden voortgezet tot de 14e zwangerschapsweek.

  Daarna kan van de 14e tot de 36e week weer Sintrom

  Mitis (acenocoumarol) worden gebruikt. Vanaf de 36e

  week moet weer heparine of LMWH worden gebruikt

  tot de bevalling.

  13

 • Het is ook goed mogelijk en misschien ook wel

  beter om de gehele zwangerschap door te gaan met

  de LMWH. Dit moet u goed overleggen met uw arts.

  Zwanger tijdens antistollingsbehandeling?

  Het is verstandig een ongewenste of onverwachte zwan-

  gerschap te voorkomen als u antistolling gebruikt. Mocht

  u tijdens antistollingsbehandeling toch onverwacht zwanger

  geworden zijn, dan moet u in ieder geval direct stoppen

  met Marcoumar (fenprocoumon) of Sintrom Mitis (aceno-

  coumarol) en overgaan op heparine of LMWH.

  Ook het gebruik van vitamine K om het antistol-

  lingseffect tegen te gaan is dan nodig. Verder

  kan hetzelfde beleid als hierboven beschreven

  worden gevolgd.

  Trombose tijdens uw zwangerschap?

  Als u tijdens een zwangerschap trombose krijgt of

  om een andere reden antistollingsmiddelen moet gebrui-

  ken overleg dan goed met uw arts. Dezelfde uitgangspun-

  ten als hierboven aangegeven gelden ook dan.

  14

 • In het onderstaande staat meer informatie:

  Welke gevolgen hebben antistollingsmiddelen tijdens

  een zwangerschap?

  1. Heparine.Wordt per infuus toegediend bij de behan-

  deling van een trombosebeen of longembolie. Passeert

  de placenta niet en komt dus niet bij het kind terecht.

  Botontkalking kan bij langdurig gebruik een lastige

  bijwerking zijn.

  2. Laag Moleculair Gewicht Heparine (LMWH) wordt

  bijvoorbeeld genjecteerd bij de behandeling van

  een trombosebeen. LMWH passeert de placenta

  niet en heeft geen gevolgen voor het kind.

  3. Antistollingsmiddelen in tabletvorm zoals

  acenocoumarol (Sintrom Mitis) of fenprocoumon

  (Marcoumar) passeren de placenta wel. In de

  eerste 3 maanden van de zwangerschap kunnen

  ernstige afwijkingen bij het kind ontstaan. Daarna is dit

  risico veel kleiner.

  4. Bloedplaatjesremmers zoals acetylsalicylzuur (Aspirine,

  Ascal, Aspro-Cardio) kunnen tijdens de zwangerschap op

  voorschrift van een specialist gebruikt worden.

  15

 • ORALE ANTISTOLLING BIJ HETGEBRUIK VAN ANDERE MEDICIJNEN

  Veel medicijnen kunnen de werking van antistollings-

  middelen benvloeden. Een aantal medicijnen versterkt

  het effect van de antistollingsmiddelen, terwijl juist

  andere het effect verminderen. Daarnaast zijn er ook

  geneesmiddelen die nooit samen met antistollingsmiddelen

  gebruikt mogen worden. Ook kan de ziekte (bijv. koorts,

  diarree), waarvoor het medicijn gegeven wordt de antistol-

  lingsbehandeling ontregelen.

  Daarom is het noodzakelijk dat u de Trombose-

  dienst op de hoogte stelt van het starten en

  staken van alle geneesmiddelen die u gebruikt.

  Bij het starten van een medicijn dat invloed

  heeft op de antistolling zal extra controle van

  de INR plaatsvinden en kan de dosering van het

  antistollingsmiddel op geleide van de INR worden

  aangepast.

  Indien u medicijnen zonder recept koopt, dient u te infor-

  meren of ze samen met antistollingsmiddelen gebruikt

  kunnen worden.

  16

 • Neem nooit op eigen initiatief andere medicijnen in.

  Ook geen onschuldige huis- tuin- en keukenmiddelen

  als hoestdranken, vitaminepreparaten, laxeermiddelen

  en kruidenmiddelen. En zeker geen aspirine of andere

  pijnstillers. Wilt u toch iets innemen tegen koorts of pijn,

  neem dan alln paracetamol. Ook het stoppen met

  bepaalde medicijnen kan invloed hebben. Meld dit dus ook

  altijd bij de Trombosedienst, daar extra controle nood-

  zakelijk kan zijn.

  Alle Trombosediensten en apotheken beschik-

  ken over een naslagwerk waarin alle medi-

  cijnen, die daadwerkelijk de antistollings-

  middelen benvloeden, vermeld staan en zij

  hebben afspraken met elkaar gemaakt over de

  wijze van afhandeling in de apotheek en van melding

  aan de Trombosedienst.

  17

 • DUUR VAN DE ANTISTOLLINGSBEHANDELING

  Reden voor de antistollingsbehandeling

  Wanneer schrijft een arts een antistollingsbehandeling

  voor? Een antistollingsbehandeling wordt voorgeschreven

  wanneer er sprake is van een (verhoogde kans op) stolsel-

  vorming in hart of bloedvaten (trombose of embolie).

  Voorbeelden: onregelmatige hartslag, kunstklep in het hart,

  sommige andere hartafwijkingen, vaatvernauwing, vaat-

  operaties, (kans op) een trombosebeen of longembolie.

  Hoe lang? Een antistollingsbehandeling stopt

  pas als de kans op trombose of embolie heel

  klein is geworden, of verdwenen. Een andere

  reden voor beindiging is de kans op een

  bloeding. Over de duur van de behandeling

  wordt beslist door uw behandelend arts en niet

  door de Trombosedienst.

  Levenslang Bij sommige aandoeningen is een levenslange

  antistollingsbehandeling noodzakelijk. Voorbeelden:

  boezemfibrilleren, mechanische kunstklep in het hart, som-

  mige andere hartafwijkingen en vaatoperaties en herhaald

  optreden van een trombosebeen of longembolie.

  Tijdelijk Een tijdelijke antistollingsbehandeling komt

  o.a. voor na een orthopedische operatie (zes weken tot

  drie maanden), een trombosebeen (drie tot zes maan-

  den) of een longembolie (zes maanden). Bij een erfelijke

  risicofactor bekijkt de arts individueel of (en hoe lang)

  de antistollingsbehandeling moet doorgaan.

  18

 • Stoppen van de antistollingsbehandeling

  De behandelend arts meldt aan de Trombosedienst

  wanneer een patint mag stoppen met de antistol-

  lingsbehandeling. Soms gebeurt dit al direct bij de aan-

  melding bij de Trombosedienst. Antistollingsmedicijnen

  hoeven niet te worden afgebouwd. De behandeling kan

  probleemloos van het ene op het andere moment stoppen.

  ANTISTOLLING EN UW LEVENSSTIJL

  Voeding Voeding heeft invloed op de antistollings-

  behandeling en is gedeeltelijk verantwoordelijk

  voor de dagelijkse schommelingen van de INR-

  waarden. Vitamine K bijvoorbeeld, werkt

  antistollingsmiddelen tegen. Aangezien we

  iedere dag anders eten, varieert ook de

  inname van vitamine K. Dit kan eventueel

  schommelingen van de INR tot gevolg hebben.

  Met name groene groenten (sla, broccoli, spina-

  zie, enz.) en koolachtige groenten (kool, spruiten, bloem-

  kool, enz.) bevatten veel vitamine K. Tomaten, komkom-

  mer, pepers en aardappelen bevatten weinig vitamine K.

  Over het algemeen consumeren we in Nederland s winters

  meer vitamine K dan s zomers. Het is verstandig om dage-

  lijks en gevarieerd verse groenten te eten in ongeveer

  gelijke hoeveelheden. Dan zal de antistolling zo min

  mogelijk door uw voeding benvloed worden. De

  Oosterse keuken bevat weinig vitamine K.

  19

 • Houd daar rekening mee bij lange vakanties in het

  Verre Oosten. Ook een dieet benvloedt de antistolling,

  omdat het lichaam vitamine K alleen opneemt in combi-

  natie met vet. Wanneer u dus minder vet eet, kan de INR

  omhoog gaan.

  Alcohol De lever produceert stollingseiwitten. Alles wat de

  lever benvloedt, benvloedt daarom de stolling. Alcohol-

  gebruik dus ook. Een gezonde lever kan een stootje hebben.

  Een gematigde alcoholinname (1 2 consumpties per dag)

  kan dus bij een antistollingsbehandeling. Wanneer de

  lever ziek is, is alcohol van grotere invloed. U moet

  uw alcoholgebruik dan sterk beperken of stoppen.

  Patinten die antistollingsmiddelen gebruiken

  moeten oppassen met verwondingen.

  Bij dronkenschap is de kans op ongelukken en

  het verkeerd gebruik van medicijnen groter.

  Excessief alcoholgebruik of alcoholisme brengt de

  lever in ernstige problemen. Bovendien eet een

  stevige drinker vaak minder, waardoor het lichaam minder

  vitamine K opneemt, waarmee de INR verder stijgt.

  Stress De invloed van stress op de INR is moeilijk te onder-

  zoeken. Vaak ziet de Trombosedienst een stijging van de

  INR in stresssituaties. Mogelijk zorgen stresshormonen voor

  verstoring van de leverfunctie, waardoor de productie van

  stollingseiwitten of de verwerking van de antistollings-

  medicijnen verandert. Ook kunnen stresshormonen de

  opname van vitamine K in de darmen benvloeden.

  20

 • INFORMATIE OVER STOLLING EN ANTISTOLLING

  Bloedstolling Bloed levert zuurstof en voedingsstof-

  fen aan weefsels en verwijdert afvalproducten. Bloed

  stolt onder bepaalde omstandigheden om wonden bin-

  nen en buiten het lichaam te sluiten.

  Bloedstolsel Om te verhinderen dat we doodbloeden bij

  kleine verwondingen, wordt een wond gesloten door een

  bloedstolsel. Bij sommige ziektes schiet de stolling haar

  doel voorbij, bijvoorbeeld als het bloed in het vaat-

  systeem stolt. Stolsels kunnen dan bijvoorbeeld

  ontstaan in de hartkamers, slagaders of aders

  (trombose). De oorzaak kan een afwijking aan

  het stollingssysteem zijn, maar ook bijvoor-

  beeld een vreemdlichaam zoals een kunstklep

  in het hart.

  Embolie Bloedstolsels kunnen losschieten, vervolgens in

  de bloedbaan meegevoerd worden en een ander bloedvat

  afsluiten. Dan spreken we van een embolie. Dit kan leiden

  tot weefselschade. In de hersenen veroorzaakt het een

  beroerte.

  Preventie van trombose en embolie Om een stolsel

  of een embolie te voorkomen krijgen patinten medi-

  cijnen. Die maken het bloed 'minder stolbaar'. Ze

  maken stolling echter niet onmogelijk.

  21

 • Anticoagulantia Als antistollingsmiddelen (anti-

  coagulantia) om in te nemen worden cumarines of

  cumarinederivaten gebruikt. Cumarines komen ook in

  de natuur voor, onder andere in een aantal planten.

  Werking van cumarines Cumarines gaan de werking van

  vitamine K tegen.Vitamine K is nodig voor de productie van

  stollingsfactoren in de lever. Als de werking van vitamine K

  geremd wordt, worden er minder stollingsfactoren aange-

  maakt. De verschillende stollingsfactoren moeten samen-

  werken om tot een stolsel te komen. Als er minder stollings-

  factoren zijn, kan het bloed minder goed stollen en

  zijn de stollingstesten verlengd. De mate waarin de

  stollingstesten verlengd zijn, is afhankelijk van de

  mate waarin de productie van de stollingsfacto-

  ren wordt verminderd en dus van de hoeveelheid

  van de medicijnen die ingenomen worden.

  Lang- en kortwerkende cumarines Cumarines

  verschillen in de snelheid waarmee de lever ze afbreekt.

  Daardoor bestaan er kortwerkende en langwerkende cuma-

  rines. Met kortwerkende cumarines (zoals acenocoumarol,

  Sintrom Mitis) is de stolling weer normaal binnen enkele

  dagen na het stoppen van de medicatie. Bij langwerkende

  cumarines (zoals Marcoumar) kan dit tot 14 dagen duren.

  Langwerkende cumarines hebben het voordeel dat de

  antistolling stabieler is, minder schommelingen vertoont.

  De werking van al de cumarines kan vrij snel gestopt

  worden door het geven van vitamine K.

  22

 • Controle van de antistollingsbehandeling

  We controleren een antistollingsbehandeling door

  bloed uit een ader of capillair bloed (vingertop) te

  vermengen met een stof die de stolling activeert. De

  tijd tot de vorming van een stolsel heet de Prothrombine

  Tijd (PT). PT-tijden van verschillende laboratoria verschil-

  len onderling. Tegenwoordig drukken we daarom het

  antistollingseffect uit in de INR (International Normalised

  Ratio). De INR-waarden van verschillende laboratoriumme-

  thodes zijn met elkaar vergelijkbaar.

  Streefwaarden - Therapeutische range

  De antistollingswaarden die hoog genoeg zijn

  om een embolie te verhinderen en laag genoeg

  om geen bloedingscomplicaties te krijgen,

  noemen we streefwaarden of therapeutische

  range. Deze kunnen verschillen per patint.

  De FNT (Federatie van Nederlandse Trombose-

  diensten) onderscheidt afhankelijk van de reden van

  het antistollingsgebruik twee streefwaardes: 2,5-3,5 INR

  en 3,0-4,0 INR.

  De juiste dosis De INR bepaalt de dagelijkse dosis cumari-

  nes. Bij aanvang van de behandeling meten we de INR vaak,

  omdat we nog een evenwicht moeten vinden. Als de INR

  stabiel is, krijgt u een doseringsschema voor langere tijd.

  Bijwerkingen Een onprettige, maar onschuldige bij-

  werking van cumarines is haarverlies.

  23

 • Zwangerschap Cumarines kunnen afwijkingen aan

  de foetus veroorzaken tijdens de eerste 3 maanden van

  de zwangerschap. Waarschuw dus onmiddellijk uw arts

  en de Trombosedienst als u zwanger bent of wilt worden.

  Er moeten dan tijdelijk andere antistollingsmedicijnen

  gebruikt worden.

  Borstvoeding Cumarines zijn niet gevaarlijk bij borstvoe-

  ding. Wel bevat de moedermelk minder vitamine K. Als het

  kind geen bijvoeding krijgt, geeft u het kind eventueel extra

  vitamine K. Overleg hierover met uw arts.

  Vaccinaties en antistolling Vermijd de kans

  op bloedingen of beschadiging van spieren en

  zenuwen door injecties in spieren. Injecties in

  aders en onderhuidse injecties zijn geen pro-

  bleem. Bijna elk vaccin kan onderhuids worden

  toegediend in de bovenarm of dij. Moet een

  injectie beslist in de spier gegeven worden, dan

  moet de antistolling tijdelijk onderbroken worden.

  Alcohol Matig alcoholgebruik kan de afbraak van de

  cumarines versnellen (en dus de werking verminderen).

  Grotere hoeveelheden alcohol verstoren de werking van

  de lever en de aanmaak van stollingsfactoren. Daardoor

  ontstaat er juist een verhoogde bloedingsneiging.

  Beperkte alcoholconsumptie (1 2 consumpties per

  dag) is geen probleem, maar voorkom excessen. Ook

  al om ongelukjes onder invloed te voorkomen.

  24

 • Bloeding Door antistollingsmedicijnen bloedt u

  makkelijker, blauwe plekken zijn sneller zichtbaar en

  vrouwen kunnen heviger menstrueren. Als dit vaak

  voorkomt of ernstig is, kan het betekenen dat de INR te

  hoog is. Daarom moet u de INR extra controleren. Dan

  kunnen we eventueel maatregelen nemen. Aanwijzingen

  voor bloeding kunnen bijvoorbeeld zijn:

  langdurige bloedneus of uitgebreide bloeding

  van mondslijmvliezen;

  grote blauwe plekken zonder aanwijsbare reden;

  bruine urine of bloed in de urine;

  zwarte ontlasting of bloed bij de ontlasting;

  het braken of ophoesten van bloed;

  zicht-, spraak-, gevoelsstoornissen;

  verlammingsverschijnselen;

  andere onverklaarbare ziekteverschijnselen.

  Helaas kunnen bloedingen ook optreden bij INR-waar-

  den in het streefgebied! In zon geval is het belangrijk

  om de oorzaak van de bloeding te vinden.

  25

 • Trombo-embolie Zicht-, spraak- en gevoelsstoor-

  nissen, acute pijn, zwakte en verlamming van lede-

  maten, of plotselinge zwakte met hartkloppingen,

  bleekheid, kortademigheid en transpireren kunnen

  duiden op een stolsel in een orgaan (trombo-embolie).

  Raadpleeg bij zulke verschijnselen direct een arts! Hoe

  stabieler de antistolling is, hoe lager de kans op complica-

  ties. Controleer de INR dus regelmatig.

  Antistolling en verwondingen De meeste vleeswonden

  met beschadigde oppervlakkige aders bloeden niet ern-

  stig. Neem een doek en druk de wond dicht tot de

  bloeding stopt. Grotere wonden moeten

  gehecht worden. Bij een slagaderlijke bloeding

  kan ernstig bloedverlies optreden. Druk in zon

  geval hard op de wond en ga direct naar het

  ziekenhuis.

  DE TROMBOSEDIENST EN HET GEBRUIK VAN ZELFMEETAPPARATUUR

  Trombosediensten bieden tegenwoordig ook de mogelijk-

  heid van begeleiding bij zelfcontrole van antistolling. Dit

  kan een oplossing zijn wanneer het moeilijk is om regel-

  matig een Trombosedienst te bezoeken. Bijvoorbeeld

  door werkzaamheden of veelvuldig verblijf in het

  buitenland.

  26

 • Ook wanneer bloedafname uit een ader moeilijk is,

  kan zelfcontrole met een vingerprik plezierig zijn.

  Sommige mensen doen alleen de bloedcontrole zelf.

  De Trombosedienst geeft vervolgens het advies voor de

  hoeveelheid antistollingsmedicijnen. Anderen regelen

  ook zelf de hoeveelheid in te nemen medicijnen en vragen

  alleen bij problemen advies aan de Trombosedienst.

  Wanneer u voor deze wijze van antistollingscontrole in

  aanmerking wilt komen, dient u eerst een training te volgen.

  Tijdens deze training leert u bloed af te nemen met

  een vingerprik en krijgt u instructies over de INR-

  bepaling. Daarnaast krijgt u uitgebreid informatie

  over de achtergronden van de antistollings-

  behandeling, situaties die de antistolling

  kunnen benvloeden en de wijze waarop u de

  hoeveelheid medicijnen moet aanpassen.

  De training bestaat uit 2 tot 3 bijeenkomsten die

  plaatsvinden met ongeveer een week tussenpauze. Elke

  bijeenkomst duurt 2 tot 3 uur. Na de training maakt u met

  uw eigen Trombosedienst afspraken voor de verdere

  begeleiding. Meestal betekent dit, dat u minimaal n

  keer per 3 maanden bij de Trombosedienst komt voor

  rapportage en controle. Uw eigen Trombosedienst kan u

  er meer over vertellen.

  27

 • De meest gestelde vakantie vragen over trombose

  1. Kan ik met vakantie als ik trombose heb?

  Ja, overleg met uw arts bij recente trombose.

  Hebt u een recente trombose dan is het verstandig overleg te plegen

  met uw arts over of en wanneer u met vakantie kunt gaan omdat veel-

  vuldige controle van de INR in de beginfase van de antistollings-

  behandeling noodzakelijk is. Bent u reeds enige tijd onder behandeling

  van de trombosedienst en is de instelling op het antistollingsmiddel

  stabiel dan is er geen bezwaar tegen vakantie. Kennis van mogelijke

  complicaties van trombose en de antitrombotische behande-

  ling is van belang. Laat u zich daarover tijdig voorlichten

  door uw huisarts en/of uw specialist.

  2. Waar kan ik informatie krijgen

  over controleadressen in het buitenland?

  Bij uw trombosedienst.

  Vrijwel alle ziekenhuizen in het buitenland kunnen een INR

  bepalen. Stelt u zich op de hoogte van de adressen van de ziekenhuizen

  dicht bij uw vakantieplaats. U kunt in het ziekenhuis een INR laten bepa-

  len, daarna kunt u de INR doorgeven aan uw trombosedienst in

  Nederland. U krijgt dan een advies over de verdere behandeling. Ook

  in het buitenland zijn er sinds kort een aantal trombosediensten

  (Noord-Itali en twee diensten aan de kust in Spanje (Benidorm en

  Torremolinos)). De adressen van deze diensten zijn bekend bij uw

  trombosedienst.

  28

 • 3. Mag ik vliegen als ik onder behandeling sta van de

  trombosedienst?

  Ja, als u goed bent ingesteld.

  Als u goed bent ingesteld op de antistollingsbehandeling bestaat er geen

  bezwaar tegen vliegen.

  4. Ook lange vluchten?

  Ja, drink voldoende water tijdens de vlucht.

  Nauwkeurig opvolgen van de voorschriften van de trombose-

  dienst is daarbij van belang. Drink tijdens lange vluchten

  voldoende water en drink weinig alcohol.

  5. Mag ik na een doorgemaakte trombose in de zon

  liggen. Zo ja, mag dit langdurig?

  Er bestaan bezwaren.

  Ten aanzien van de trombose is er geen bezwaar. Er bestaan even-

  wel wel andere bezwaren tegen langdurig zonnebaden. Onderbreek het

  zonnebaden door regelmatig in beweging te gaan.

  6. Kan ik alles eten en drinken tijdens de vakantie?

  Volg zo veel mogelijk uw normale patroon.

  In het algemeen is het verstandig niet al te veel af te wijken van het

  normale patroon waar u aan gewend bent. Vermijd grote, wisselende

  hoeveelheden alcohol.

  29

 • 7. Is het toegestaan gebruik te maken van een sauna?

  Ja, niet tijdens de eerste 2 maanden van de antistollings-

  behandeling.

  In het algemeen wordt saunabezoek de eerste twee maanden na het

  ontstaan van de trombose afgeraden. Na deze periode zijn er van

  normaal saunabezoek geen schadelijke effecten bekend.

  8. Is het toegestaan na een doorgemaakte trombose en onder

  gebruik van antistollingsmiddelen te duiken?

  Nee. Duiken c.q. diepzeeduiken is onder gebruik van antistollings-

  middelen niet toegestaan. Reeds op 5 meter diep loopt u het risico

  op oog- en oorbloedingen. Snorkelen aan de wateropper-

  vlakte tot een diepte van 3 meter is wel toegestaan.

  9. Hoe te handelen bij hoogteverschillen als ik

  trombose heb en antistollingsmiddelen gebruik?

  Langdurig verblijf boven de 3.000 meter vraagt om

  aanpassing.

  Hoogteverschillen vergen geen speciale aanpassing. Bent u lang-

  durig boven een hoogte van 3000 meter dan kan de INR hoger worden

  en is extra controle gewenst (zelfmeetapparatuur). In het kader van

  bergsporten is het verstandig oog te hebben voor het gevaar van onge-

  vallen met een bloeding zoals bij skin en bergbeklimmen.

  10. Wat te doen bij tijdsverschillen?

  Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone is

  aanpassing gewenst.

  Bij kortdurende tijdsverschillen is het verstandig u te houden aan

  het voorgeschreven ritme en de tijden zoals in Nederland.

  30

 • Bij langdurig verblijf in een andere tijdzone is het aan te

  bevelen op dezelfde tijd van de dag de tabletten in te nemen. De

  kans op het vergeten van de tabletten is dan geringer door het

  vasthouden van de dagelijkse gewoonten. Op welke wijze de omzet-

  ting naar een andere tijdzone geschiedt kunt u voor uw vertrek vragen

  aan de arts van uw trombosedienst.

  11. Wat te doen bij darminfecties?

  Vraag zo snel mogelijk advies aan een arts.

  Darminfecties kunnen heftige diarree geven. In geval van diarree kan de

  INR flink verstoord raken. Behandeling van de diarree is dus van belang. Ook

  de voorgeschreven geneesmiddelen kunnen de INR benvloeden. Vraag dus

  zo snel mogelijk advies aan een arts en vermeld dat u antistollingsmiddelen

  slikt. Extra controle van de INR is noodzakelijk.

  12. Kunnen sporten zoals waterskien, sky-diving e.d.

  beoefend worden?

  Neem geen onnodige risicos.

  Neem geen onnodige risicos. Sporten, waarbij de kans op forse verwon-

  dingen aanwezig is, geven meer kans op het oplopen van een ernstige

  bloedingscomplicatie. Blijvende schade kan daarvan het gevolg zijn.

  Orinteer u goed op de risicos alvorens dit soort sporten te beoefenen.

  13. Is het mogelijk vanuit het buitenland contact op te nemen

  met de trombosedienst in Nederland, zodat ik vanuit Nederland

  wordt gedoseerd op een INR, die in het buitenland is bepaald?

  Ja, dat kan. Probeer bij het bepalen van de INR gebruik te maken

  van een ziekenhuis of een laboratorium. Maak voor uw vertrek met

  uw trombosedienst afspraken over de wijze van communiceren.

  31

 • 32

  Notities

 • 33

  Notities

 • Hoe kunt de TrombosestichtingNederland financieel steunen?

  De Trombosestichting Nederland is voor het financieren van medisch

  wetenschappelijk onderzoek geheel afhankelijk van giften, donaties,

  legaten en nalatenschappen. Zij ontvangt geen subsidie uit de derde

  geldstroom (Overheidsgelden).

  Bent u (nog) geen donateur van de stichting dan zijn dit de mogelijk-

  heden:

  1 U kunt zich aanmelden als donateur van de stichting. Hiervoor kuntu gebruik maken van de antwoordkaart.

  2 U kunt een nmalige gift overmaken naar postbankrekening30.20.30 t.n.v. de Trombosestichting Nederland te Voorschoten onder

  vermelding van Steun voor een extra medisch wetenschappelijk onder-

  zoek.

  3 U kunt ons ook steunen door middel van een lijfrenteschenking.Giften kunnen door u volledig met de fiscus worden verrekend indien u

  bij notarile akte laat vastleggen dat u een bepaald bedrag 5 jaar lang

  schenkt (dit is mogelijk vanaf 100,-- per jaar). Voor het afsluiten van de

  akte hoeft u de notaris niet te bezoeken. In samenwerking met onze

  notaris kan de akte per volmacht worden opgemaakt. De kosten voor

  het opmaken van de schenkingsakte neemt de stichting voor haar

  rekening.

  4 U kunt de Trombosestichting Nederland benoemen in uw testament. Voor vragen over nalaten in het algemeen is de notaris de

  aangewezen persoon om u hierover in te lichten. Indien u meer wilt

  weten over onze stichting kunt u contact opnemen met mevrouw

  O.D.M. Paauwe-Insinger, directeur.

  34

 • Hoe werken detrombosediensten?

  Als patint moet u overgoede informatie beschikkenover de mogelijke bijwerkingen van de antistollingsmedicijnen. De medewerkers van detrombosediensten zullen u in het eerste contact zogoed mogelijk informerenover uw behandeling bij de trombosedienst.Zij beschikken over uitge-breid informatiemateriaaldat door de Federatie vanNederlandse Trombose-diensten en de Trombose-stichting Nederland wordt uitgegeven. De bloed-afname wordt door een des-kundig medewerker verricht.Bij iedere bloedafnamewordt door de medewerkergenformeerd naarbijzonderheden zoalsmedicijnenwijziging, ziekte,griep, diarree etc. Deze bijzonderheden kunnen van invloed zijn op de antistollingsbehandeling.

  De informatie die aan de medewerker geeft is dusvan belang. Deze informatiewordt doorgegeven aan deaan de dienst verbonden arts. Op basis van deze gegevensn op basis van de laborato-riumuitslag van uw bloedwordt uw doseringsadviesvastgesteld.

  AN

  TW

  OO

  RD

  KA

  AR

  TIK

  WIL

  HET

  MED

  ISC

  H W

  ETEN

  SCH

  APP

  ELIJ

  K O

  ND

  ERZO

  EK O

  P H

  ET G

  EBIE

  D V

  AN

  TR

  OM

  BO

  SE O

  ND

  ERST

  EUN

  EN.

  Ik g

  eef

  me

  op

  als

  do

  nat

  eur

  van

  de

  Tro

  mb

  ose

  stic

  hti

  ng

  Ned

  erla

  nd

  vo

  or

  een

  jaar

  lijks

  e co

  ntr

  ibu

  tie

  van

  :

  10

  1

  2.50

  1

  5,00

  A

  nd

  er b

  edra

  g:

  ____

  ____

  ____

  ___

  Ik o

  ntv

  ang

  vo

  or

  de

  bet

  alin

  g e

  en a

  ccep

  tgir

  oka

  art

  Ik m

  ach

  tig

  de

  Tro

  mb

  ose

  stic

  hti

  ng

  Ned

  erla

  nd

  om

  1 x

  per

  jaar

  de

  toeg

  ezeg

  de

  do

  nat

  ie v

  an m

  ijn r

  eken

  ing

  af

  te

  sch

  rijv

  en in

  de

  maa

  nd

  :

  .

  Van

  mijn

  rek

  enin

  gn

  um

  mer

  :

  NB

  : In

  die

  n u

  on

  verh

  oo

  pt

  nie

  t ak

  koo

  rd g

  aat

  met

  een

  naa

  r aa

  nle

  idin

  g v

  an d

  eze

  mac

  hti

  gin

  g v

  erle

  end

  e b

  oek

  ing

  , dan

  heb

  t u

  het

  rec

  ht

  dez

  e b

  inn

  en 3

  0 d

  agen

  na

  afsc

  hri

  jvin

  g t

  e la

  ten

  ter

  ug

  bo

  eken

  (nee

  m h

  ierv

  oo

  r co

  nta

  ct o

  p m

  et u

  w b

  ank/

  po

  stb

  ank)

  . U

  ku

  nt

  dez

  e m

  ach

  tig

  ing

  zo

  nd

  er o

  pg

  aaf

  van

  red

  en a

  ltijd

  wee

  r in

  trek

  ken

  . Ee

  n s

  chri

  ftel

  ijk b

  eric

  ht

  hie

  rove

  r is

  vo

  ldo

  end

  e. M

  et u

  w o

  nd

  erte

  ke-

  nin

  g v

  erkl

  aart

  u z

  ich

  akk

  oo

  rd m

  et d

  e g

  eld

  end

  e b

  epal

  ing

  en m

  et b

  etre

  kkin

  g t

  ot

  mac

  hti

  gen

  .

  Naa

  m: _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  M/V

  G

  ebo

  ort

  edat

  um

  : ___

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Ad

  res:

  ___

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  Post

  cod

  e: _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___W

  oo

  np

  laat

  s:__

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Han

  dte

  ken

  ing

  : ___

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  _ D

  atu

  m: _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Pati

  nte

  nfo

  lder

 • Trom

  bo

  sestichtin

  g N

  ederlan

  dA

  ntw

  oo

  rdn

  um

  mer 10099

  2250 VB

  VO

  OR

  SCH

  OTEN

  Eenp

  ostzeg

  elp

  lakken is

  niet n

  od

  ig,

  mag

  wel.

  Colofon:

  Vormgeving en illustratiesRob Verhoeven

  LithografieEfficinta offsetdrukkerij bv

  EindredactieO.D.M.Paauwe-Insinger

  RedactieadresBureauTrombosestichting NederlandPostbus 2002250 AE Voorschoten

  Tel. 071 - 5617717Fax. 071- 5618008www.trombosestichting.nlE-mail: [email protected]

  Postbank 302030

  Niets uit deze uitgave mag opwelke wijze dan ook overgenomenen/of verveelvoudigd worden zondervoorafgaande schriftelijke toestemmingvan de Trombosestichting Nederland.