Anders durven denken en doen: kiezen voor diversiteit

download Anders durven denken en doen: kiezen voor diversiteit

of 12

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Holebi- en transgender-folder van de N-VA.

Transcript of Anders durven denken en doen: kiezen voor diversiteit

 • KIEZEN VOOR

  DIVERSITEIT

 • Bart De Wever draait plaatjes op de 'Homo Top 100' in de

  Antwerpse club Red & Blue.

 • Anders durven denken & doen

  Een holebi- en transgender-folder, is dat vandaag nog wel nodig? Die vraag stellen sommigen zich misschien na eendecennialange en succesvolle emancipatiestrijd. Wat eens een absoluut taboe was, wordt nu door brede lagen van desamenleving aanvaard. Holebis en transgenders hebben een zeer lange weg afgelegd.

  En toch. Holebis worden nog te vaak geconfronteerd met onbegrip en afwijzing. Voor jonge holebis is het zoeken naar huneigen identiteit nog steeds niet vanzelfsprekend. Het aantal pogingen tot zelfdoding onder transgenders is alarmerend hoog.Homofoob en transfoob geweld neemt toe. Mensen die hun geaardheid publiekelijk willen uiten, wagen zich beter niet insommige buurten. En dat niet in het buitenland, maar in onze eigen achtertuin.

  Dit alles is onaanvaardbaar. Onze gemeenschap is open en divers. Dat is geen wens, maar een realiteit. Er zijn Vlamingen inalle soorten en maten, elk met hun eigen achtergrond, afkomst, overtuiging n geaardheid. Dit soort discriminatie kunnen wijnooit tolereren.

  Met de juridische gelijkberechtiging is een belangrijke stap gezet. Maar de maatschappelijke aanvaarding van holebis entransgenders blijft een uitdaging. Zowel hier in Vlaanderen als in het buitenland. Als partij willen wij zonder schroom hetdebat aangaan en onze verantwoordelijkheid nemen. Net zoals we dat in het verleden hebben gedaan. En zoals we dat in detoekomst zullen blijven doen. Steeds met argumenten, niet met sentimenten.

  Ook dat is anders durven denken n doen.

  Bart De Wever

 • GEEN ROZE BRIL MAAR EEN DIVERSE KIJK

  "We weten dat de aanvaarding van homoseksualiteit een lange en moeizame weg heeftafgelegd. Dat homos en lesbiennes in ons land ondertussen al tien jaar kunnen trouwen,vinden we een goede zaak. Ook de adoptie door homokoppels heeft onze partij uitovertuiging mee gesteund in het parlement.

  Maar de juridische strijd is niet het enige. De maatschappelijke discussie loopt nog steeds.Er zijn nog altijd mensen die vinden dat holebis en transgenders best in de kast blijven.Nog steeds zijn er jongeren die in hun zoektocht naar hun eigen identiteit niet de steunkrijgen waar ze recht op hebben. En nog steeds zijn er schooldirecties die beweren datzoiets bij hen niet voorkomt.

  Als beleidspartij ondersteunen we actief de verdere maatschappelijke aanvaarding vanholebis en transgenders. We doen dat heel concreet door de World Outgames nancieelstevig te ondersteunen, door gelijkwaardigheid van holebi's en transgenders in het Vlaamse inburgeringsbeleid op te nemen, door te werken aan het welzijn van alle

  holebi-medewerkers van de Vlaamse overheid, door in te zetten op respect voor diversiteit in sportclubs,

  Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois

  Ik geloof in eensamenleving waarin de

  aanvaarding vaniemands seksuele

  geaardheid eenvanzelfsprekendheid is.Die lijn trek ik door inhet inburgeringsbeleid

  dat we voeren. Ooknieuwkomers moeten

  weten dat voor onsiedereen gelijk is. We

  verwachten van hen datze dat respecteren.

 • N-VA kiest voor regenboogbeleidn Wij blijven verdedigen dat alle koppels, ongeacht hun geaardheid,

  kunnen huwen en kinderen mogen adopteren.

  n Diversiteit is een troef. Holebis en transgenders moeten gelijkekansen krijgen en zichtbaar zijn in de communicatie van zowellokale, regionale als nationale diensten en besturen.

  n Een lokaal regenboogbeleid is voor elke gemeente haalbaar.Kleine details maken vaak een groot verschil.

  n Het Vlaamse inburgeringsbeleid verduidelijkt en verdedigt degelijkwaardigheid van holebi's en transgenders.

  DE N-VA BLIJFT ERVOOR ALERT DAT ONZE MAATSCHAPPIJHOLEBIS ERKENT, AANVAARDT EN GELIJKE KANSEN GARANDEERT.

 • Het is welletjes geweest. Politie en politiek

  moeten agressie tegenholebis en transgenders

  elk op hun manier een halt toeroepen.

  STOP HOMOFOOB GEWELD

  Voor mij is het duidelijk: holebis en transgenders moeten gewoon zichzelf kunnen zijn. Thuis, op het werk en ook op straat.

  Dankzij de grotere maatschappelijke aanvaarding zijn steeds meer holebis uit de kastdurven komen, niet alleen tegenover hun familie en vrienden, maar ook tegenover decollegas en de hele maatschappij. Vandaag kijkt niemand ervan op dat we homoseksueleministers en parlementsleden hebben. Gelukkig maar.

  Maar tegelijkertijd zijn er steeds meer meldingen van homofoob en transfoob geweld. En het gaat dan niet over lacherig uitgemaakt worden voor janet, maar over steedsbedreigendere verbale intimidatie tot en met zware fysieke agressie. Triest hoogtepunt: de moord op Ishane Jar, die door het Luikse gerecht gekwaliceerd werd als moord uithomohaat.

  Het is welletjes geweest. Politie en politiek moeten die agressie elk op hun manier eenhalt toeroepen. Homohaat is maatschappelijk onaanvaardbaar. Bovendien verhindert hetjongeren om uit de kast te komen, met alle nadelige gevolgen van dien.

  Omdat ik niet wil dat er in dit land nog slachtoffers vallen als Ihsane Jar, blijf ik me inzetten voor meer begrip en meer respect, maar ook voor

  een overheid die doet wat moet!

  Voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans

 • Wij zeggen neen aan homofoob en transfoob geweldn Een gentegreerde en gecordineerde aanpak is nodig. Parket en

  politie moeten op dezelfde lijn zitten.

  n Geweld met homofoob of transfoob karakter moet zwaarder bestraftworden.

  n De politie moet in holebi-uitgaansbuurten meer aanwezig en beteraanspreekbaar zijn.

  n Er is nood aan overleg met de allochtonengemeenschap over deaanpak om de gelijkheid van holebi's en transgenders te respecteren.

  n Het onderwijs moet een klare en duidelijke boodschap geven vangelijkheid en respect voor diversiteit.

  n Alle acties en initiatieven die de overheid neemt om homofoob entransfoob geweld de kop in te drukken, moeten voortdurend worden opgevolgd en indien nodig ook bijgestuurd.

 • Voor de N-VA kentsolidariteit geen

  grenzen.

  REGENBOOG ZONDER GRENZEN

  Als getrouwd lesbisch koppel weten we dat we van geluk mogenspreken dat we niet aan de andere kant van de wereld zijngeboren. Hier konden we niet alleen verliefd worden op mekaar,maar zijn we ook getrouwd en kunnen we zonder problemen alonze liefde geven aan elkaar en aan onze kinderen.

  Helaas is dat in vele landen nog steeds ondenkbaar. Zelfs binnende grenzen van ons eigen Europa botsen we nog vaak op onbegripen gebrek aan respect. We kennen heel wat vrienden envriendinnen die helaas niet met de liefde van hun leven kunnentrouwen en die geen kinderen mogen opvoeden.

  Een regenboog omspant de hele horizon. Solidariteit kent geengrenzen. Daarom vinden we het zo belangrijk dat de N-VA ook

  internationaal blijft opkomen voor de gelijkheid van holebis en transgenders.

  Saadet Glhan, gemeenteraadslid Bornem

  Sueann Vandeputte, OCMW-raadslid Bornem

 • De N-VA nam het initiatief om in de Senaat een resolutie te laten stemmendie de regering oproept de Jogjakartabeginselen te onderschrijven. Dat iseen bundeling van bestaande mensenrechten die belangrijk zijn voor wieomwille van zijn geaardheid wordt vervolgd en bedreigd.

  Deze Jogjakartabeginselen moeten onze leidraad zijn bij contacten in hetbuitenland. Niet blind, maar steeds op maat van de gesprekspartner. Elkestap vooruit verdient onze steun.

  Meer info: www.ypinaction.org

 • De N-VA denkt niet in hokjes.Beleid moet goed zijn vooralle mensen. Maar soms isextra aandacht voor eendoelgroep wel degelijk nodig.Al was het maar omdat nietiedereen even stevig in hetleven staat, of omdat nietiedereen gelijke kansen krijgt.Als overheid heb je dan deplicht om in te grijpen, om teverzekeren dat ongelijkhedenworden weggewerkt en om ervoor te zorgen datonverdraagzaamheid geenkans krijgt. Holebis entransgenders verdienen ookvandaag nog altijd diebijzondere aandacht, samenmet een aantal anderegroepen in de samenleving.

  De emancipatiestrijd vanholebis is niet altijdgemakkelijk geweest, ook nietin Vlaanderen. We beseffen datwe vandaag de vruchtenplukken van het werk van deechte pioniers. Samen metvele anderen willen we dieerfenis veilig stellen en verderverstevigen. Binnen de partijdenken we actief na over allethemas die voor holebis entransgenders relevant zijn. Wedoen dat niet vanuit eenhokjesmentaliteit, maar meteen open kijk op desamenleving. We doen dat ookniet alleen met de holebis entransgenders die actief zijn inde partij, maar met iedereendie interesse heeft en met onswil meedenken.

 • Waar kan je terecht?Als initiatiefnemers van ditoverleg zijn we best trots opwat onze mensen doen. Of zedit doen als betrokkenpartijlid, vrijwilliger bij eenholebi-organisatie, lokaalmandataris of parlementslid,dat maakt niets uit. We zijnhen allemaal dankbaar dat zesamen met ons willen werkenaan een betere samenleving.Een samenleving waar holebisen transgenders gewoonzichzelf kunnen zijn. Zonderschroom en zonder angst. Hieren overal elders.

  Piet De Bruyn, Vlaams volksvertegenwoordiger

  Zuhal Demir, Kamerlid enDistrictsburgemeester

  Antwerpen

  www.n-va.be/andersdurvendenkenendoenDe N-VA zal zich blijven inspannen voor eensamenleving waarin holebis en transgenders zich thuis voelen, zonder vrees voor uitsluiting of geweld.Je kan onze initiatieven verder volgen op deze website.

  holebi@n-va.beJe hebt een vraag, een opmerking, een probleem, een suggestie? Je e-mail komt meteen bij de juistepersonen terecht.

  www.cavaria.beWil je meer weten over holebis en transgenders? Opzoek naar een vereniging in je buurt? Op de websitevan de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel avariavind je een p