Alle vogels vliegen

of 12/12
Jan D. van Laar Alle vogels vliegen Bijbelliederen voor jonge kinderen Verzamelbundel met cd Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer
 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een fragment

Transcript of Alle vogels vliegen

 • Jan D. van Laar

  Alle vogels vliegen

  Bijbelliederen voor jonge kinderen

  Verzamelbundel met cd

  Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

 • www.uitgeverijboekencentrum.nl

  CDOpname en mastering FJJ Music, AlmeloIngespeeld door Jan D. van Laar

  Ontwerp omslag en cd-bedrukking: Studio Vrolijk, Margreet KattouwIllustratie omslag: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw

  ISBN 978 90 239 6733 0NUR 709, 221

  2010 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • 3Een woord vooraf

  Alle vogels vliegen bevat een selectie uit de drie deeltjes Bijbelliederen voor jonge kinderen die eerder bij Uitgeverij Boekencentrum werden uitgege-ven. Sommige liederen zijn hier enigszins bijgewerkt of uitgebreid. Alle teksten en melodien zijn van mijn hand.

  Doelgroep en doelEr bestaan tal van verzamelingen met bijbelliederen en andere geestelijke liederen voor de jeugd. Voor het overgrote deel zijn deze bundels voor oudere kinderen bestemd. Voor kinderen van 4 tot 8 9 jaar is er op dit gebied weinig te vinden. Om in deze leemte te voorzien is Alle vogels vliegen uitgegeven. De liederen in deze verzameling zijn bedoeld om te worden gezongen in de kerk, op school of in het gezin. Ze willen ertoe bijdragen dat jonge kinderen, als aanvulling op het vertellen, met de Bijbel leren omgaan. Geprobeerd is mythologisch geladen bijbelverhalen voor hen realistisch te maken en een plaats te geven in hun belevings-wereld.

  DiversiteitTussen kinderen kunnen grote verschillen bestaan, ook in ontwikke-lingsniveau, zelfs bij hen die even oud zijn. Bij de liedkeus zal men hiermee rekening moeten houden.

  Taal en toonDe taal is eenvoudig, sober en helder gehouden. De melodien maken gebruik van elementaire melodiepatronen die jonge kinderen gemakke-lijk kunnen herkennen, leren en onthouden, ook zonder begeleiding op een muziekinstrument. Het ritme van de melodie wordt bepaald door het tekstritme.

  MotoriekJonge kinderen laten hun beleving graag met het lichaam zien. De moto-riek is voor hen een wezenlijk expressiemiddel. Daarom zijn aan som-mige liederen spelbeschrijvingen toegevoegd. Deze zijn geen dwingende voorschriften, eerder suggesties. Soms beelden ze iets van de tekst uit.

 • 4Ook bij liederen zonder spelbeschrijving kunnen de kinderen bewegin-gen maken: lopen (gewone pas, looppas), huppelen, springen, klappen, zwaaien.

  HerhalingJonge kinderen willen korte liederen graag eindeloos herhalen als ze erdoor aangesproken worden. Daarom is in deze verzameling gezocht naar beknoptheid en komt het vaak voor dat tekst- en melodiefrag-menten in eenzelfde lied worden herhaald. Daarom ook worden in de meeste liederen slechts enkele beelden uit de bijbelverhalen zichtbaar gemaakt.

  Gelaagdheid in de tekst?Er bestaan geestelijke liederen waarin sommige woorden verschil-lende betekenislagen hebben. Zo kan het woord licht niet alleen als een natuurkundig verschijnsel worden opgevat, maar ook als een beeld van Christus. Naar mijn mening is een dergelijke gelaagdheid, als die opzettelijk wordt ingebracht, niet wenselijk in liederen die bestemd zijn voor jonge kinderen. Hun fantasiewereld is immers zo rijk dat zij zelfs in triviale woorden als huis, boom, water onvermoede betekenissen ontdekken. Zij brengen die op een manier tot uitdrukking die volwassenen niet of nauwelijks kunnen volgen, laat staan evenaren. Daarom is er, om de fantasie van kinderen te stimuleren, eerder ruimte dan invulling nodig.

  Graag dank ik Petra Flikweert, groepsleerkracht, voor haar kritisch meedenken.

  Ik wens Alle vogels vliegen een goede vlucht toe!

  Jan D. van Laar

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12