AKJ 'Ken je rechten'-boekje jeugdzorgplus

of 64 /64
vertrouwenspersonen in de jeugdhulp Ken je rechten in de jeugdzorgPlus Rechten van jongeren die verblijven in de jeugdzorgPlus

Embed Size (px)

description

Dit 'Ken je rechten'-boekje is bedoeld voor jongeren in gesloten instellingen. Dus in de JeugdzorgPlus.

Transcript of AKJ 'Ken je rechten'-boekje jeugdzorgplus

 • vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

  Ken je rechten in de jeugdzorgPlusRechten van jongeren die verblijven in de jeugdzorgPlus

 • Inhoud

  3 Voorwoord

  4 Waarom dit boekje?

  4 Hoe gebruik je dit boekje

  7 JeugdzorgPlus

  7 Hoe kom je in de jeugdzorgPlus?

  14 Hoe lang duurt de plaatsing?

  17 Wat is er bijzonder aan de jeugdzorgPlus?

  17 Waarom een hulpverleningsplan?

  20 Welke leeftijdsgrenzen gelden er?

  23 Beperkende maatregelen

  23 Wat zijn beperkende maatregelen?

  27 Welke beperkende maatregelen zijn er?

  33 Welke algemene regels gelden er voor

  beperkende maatregelen?

  34 Wat zijn huisregels?

  36 Wat zijn groepsregels?

  39 Welke rechten heb je?

  51 Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

  55 Wat betekent...?

  59 Meer weten?

  59 Belangrijke adressen

  Inhoud

 • Als het lijkt of niemand naar je luistertWeet dan er komt een dagdat ze vragen hoe het komtdat jij het zo ver hebt gebracht.

 • 3Voorw

  oord

  Als je in de jeugdzorgPlus woont heb je al heel wat

  meegemaakt. In de instelling waar je nu bent willen

  ze je goed helpen. Wat jij van hen mag verwachten

  en wat er van jou wordt verwacht, hebben wij voor

  je op een rij gezet. Drie jongeren Denise, Hamza

  en Jaivanti hebben ons geholpen om dit boekje te

  schrijven. Samen vertellen we jou wat je rechten en

  plichten zijn. Dat is soms best ingewikkeld. Dus als

  je nog vragen hebt, kun je terecht bij een van onze

  vertrouwenspersonen. Die zijn er voor jou. Wat ze

  precies voor je kunnen betekenen staat ook in dit

  boekje. Lees het maar (het hoeft niet in n keer uit),

  dan weet je echt al veel meer.

  Jenine Timmers

  Directeur AKJ

  Voorwoord

 • 4 Waarom dit boekje?

  Je bent in een jeugdzorgPlus-instelling geplaatst.

  Als je daar tijdelijk woont, heb je als jongere rechten

  en plichten. Deze rechten en plichten zijn vaak in

  moeilijke taal opgeschreven. In dit boekje staat in

  gewone taal wat je als jongere moet weten over

  jouw positie in de jeugdzorgPlus. Dus waar jij je aan

  moet houden en waar de instelling zich aan moet

  houden.

  Hoe gebruik je dit boekje?

  In dit boekje leggen we de regels van de jeugdzorg-

  Plus uit. Sommige regels zijn moeilijk in n zin uit te

  leggen, daarom is het belangrijk dat je het hele

  boekje leest.

  Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij de ver-

  trouwens persoon van het AKJ of Zorgbelang1 in jouw

  1 Het AKJ en Zorgbelang voeren samen het onafhankelijke

  vertrouwenswerk uit in Nederland.

  Waarom dit boekje?

 • 5Dit boekje

  instelling. Achterin dit boekje leggen we ook een

  aantal moeilijke woorden uit die veel worden

  gebruikt in de jeugdzorgPlus. Je vindt er ook adressen

  en websites van organisaties waar je meer informatie

  kunt krijgen.

  notities

 • Stap 3

  Kinderrechter beslist

  over machtiging

  Stap 1

  Het besluit

  Stap 2

  Verzoek aan kinderrechter

  Stap 4

  De plaatsing

  Hoe kom je in de jeugdzorgPlus?

 • 7Hoe kom je in de jeugdzorgPlus?

  Als je in de jeugdzorgPlus wordt geplaatst, gaat dat

  in vier stappen:

  Stap 1 Het besluit

  Jeugdbescherming neemt een besluit. In dit besluit

  staat:

  ldat jij als jongere ernstige problemen hebt, n

  ldat deze problemen alleen kunnen worden

  aangepakt in de jeugdzorgPlus.

  Let op!

  Kort voor dit besluit moet een gedragswetenschap

  per met je spreken. Hij of zij 2 moet namelijk kijken

  of het echt nodig is dat je naar de jeugdzorgPlus

  gaat. Als de gedrags wetenschap per het niet

  nodig vindt, kan de kinderrechter geen machtiging

  afgeven. Dan word je niet in de jeugdzorgPlus

  2 We gebruiken voor de leesbaarheid hij of zijn, maar het

  kan natuurlijk ook zij of haar zijn.

  JeugdzorgPlus

  JeugdzorgPlus

 • 8 JeugdzorgPlus

  geplaatst. Wat de gedrags wetenschapper zegt is

  dus heel belangrijk.

  Stap 2 Verzoek aan kinderrechter

  Aan de kinderrechter wordt gevraagd om een

  machtiging jeugdzorgPlus af te geven3.

  Stap 3 Kinderrechter beslist over machtiging

  Voordat de kinderrechter een beslissing neemt,

  nodigt hij jou en je ouders4 uit op de rechtbank. Je

  kunt dan je mening geven over je problemen en over

  je plaatsing in de jeugdzorgPlus. Voor het gesprek

  3 De gemeente, de gecertificeerde instelling (jeugd

  bescherming) of de Raad voor de Kinderbescherming

  kunnen de kinderrechter om een machtiging gesloten

  plaatsing verzoeken.

  4 Met je ouders bedoelen we in dit boekje de persoon of

  de personen die gezag over jou uitoefenen. Meestal is

  het gezag in handen van je ouder(s). Heb je geen ouders

  meer, of heeft de kinderrechter het gezag bij hen

  weg gehaald, dan oefent een voogd het gezag over je uit.

  Degene die het gezag over je uitoefent, wordt ook de

  wettelijk vertegenwoordiger genoemd.

 • 9met de rechter krijg je een oproep. Je krijgt ook een

  advocaat, daar hoef je niets voor te doen. Je kunt de

  rechter gewoon in je eigen woorden vertellen wat je

  ervan vindt. Je hebt dit gesprek alleen met de kinder-

  rechter, je ouders en je hulpverleners zijn er niet bij.

  Je ouders krijgen een apart gesprek.

  Nadat de kinderrechter iedereen heeft gehoord,

  beslist hij of je naar de jeugdzorgPlus gaat. Deze

  beslissing van de rechter wordt een machtiging

  genoemd. Ook bepaalt de kinderrechter hoe lang

  je moet blijven.

  De wet bepaalt dat de kinderrechter alleen een

  machtiging jeugdzorgPlus af mag geven:

  lAls je onder toezicht bent gesteld.

  lAls je onder voogdij staat bij jeugdbescherming.

  lAls je ouders het er mee eens zijn dat je naar de

  jeugdzorgPlus gaat. Je kunt dus ook zonder een

  ondertoezichtstelling, in de jeugdzorgPlus worden

  geplaatst. Er is wel een toestemming (machtiging)

  van de kinderrechter nodig.

  Spoedmachtiging

  In crisissituaties kan de rechter een spoedmachtiging

  afgeven voor de gesloten plaatsing. Dit betekent dat

  JeugdzorgPlus

 • 10 JeugdzorgPlus

  je heel snel geplaatst wordt in de jeugdzorgPlus. Dat

  gebeurt bijvoorbeeld vanwege je eigen veiligheid of

  die van anderen. Zon spoedmachtiging is maximaal

  vier weken geldig. Binnen die vier weken moet de

  rechter een besluit nemen of je in de JeugdzorgPlus

  moet blijven of niet.

  Let op!

  Bij zon spoedmachtiging kan het gebeuren dat je

  nog niet met de kinderrechter hebt gesproken. In dat

  geval moet dat gesprek alsnog binnen twee weken

  gebeuren.

  Stap 4 De plaatsing

  Als de kinderrechter toestemming geeft, dan mag

  je geplaatst worden in een instelling voor jeugdzorg-

  Plus. Ook als jij het daar niet mee eens bent.

  Tip Je hebt als jongere recht om samen met je advocaat in hoger beroep te gaan tegen je

  plaatsing. Dit betekent dat een andere hogere

  rechter opnieuw kijkt of de plaatsing echt wel

  nodig is. Vraag dit aan je advocaat of aan de

  vertrouwenspersoon.

 • JeugdzorgPlus

  Hallo, kijk hier. Ik ben je kussenMij mag je alles zeggenJe mag schelden, huilen, lachenMij hoef je nooit iets uit te leggen.

 • 12 JeugdzorgPlus

  Wat is een ondertoezichtstelling?

  Als het thuis niet goed gaat, kan de kinderrechter

  een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreken. Dat

  gebeurt op verzoek van de Raad voor de Kinder

  bescherming die eerst onderzoek doet naar de

  situatie bij jou thuis.

  Beslist de kinderrechter dat er een OTS komt, dan kan

  hij hulpverlening verplicht opleggen. Je krijgt dan een

  jeugdbeschermer (gezinsvoogd). De jeugdbescher-

  mer gaat met jou en je ouders uitzoeken welke hulp

  nodig is. Soms blijft je gewoon thuis wonen tijdens

  een OTS. Maar in andere gevallen vindt de jeugd-

  beschermer het nodig dat je ergens anders gaat

  wonen. In dat geval vraagt hij de kinderrechter

  om een machtiging uithuisplaatsing. Als de jeugd-

  beschermer het beter vindt dat je naar de jeugdzorg-

  Plus gaat, dan kan dat alleen als de kinderrechter

  daar een speciale machtiging voor geeft.

 • 13

  Voorwaardelijke machtiging

  De voorwaardelijke machtiging kun je zien als een

  stok achter de deur. De rechter spreekt bepaalde

  regels met je af. Als jij je daaraan houdt hoef je niet

  naar de jeugdzorgPlus. Houd jij je niet aan de regels

  dan ga je er wel heen. Die regels worden voor

  waarden genoemd. Deze voorwaarden staan in het

  hulpverleningsplan. Dit plan mag alleen veranderd

  worden als jij daar toestemming voor geeft. De

  rechter mag alleen een voorwaardelijke machtiging

  afgeven als aan de eisen van de gesloten machtiging

  is voldaan (zie stap 3).

  Let op!

  Als je je niet houdt aan de voorwaarden wordt

  je geplaatst in de jeugdzorgPlus. De rechter hoeft

  daar niet opnieuw naar te kijken. De instelling voor

  jeugd zorg Plus beslist hierover. Als je het er niet

  mee eens bent, neem dan snel contact op met je

  advo caat of je vertrouwenspersoon.

  JeugdzorgPlus

 • 14 JeugdzorgPlus

  Hoe lang duurt de plaatsing?

  In de machtiging van de kinderrechter staat hoe

  lang deze geldig is. Vaak is dat drie of zes maanden.

  Een machtiging geldt nooit langer dan een jaar.

  Na een jaar moet een rechter opnieuw beslissen

  over je plaatsing.

  Het is belangrijk hoe lang de machtiging geldig is,

  want je mag alleen in de jeugdzorgPlus zitten met

  een geldige machtiging.

  Als de machtiging afloopt zijn er twee mogelijk-

  heden:

  lJe mag weg uit de jeugdzorgPlus bijvoorbeeld

  naar een andere open instelling of naar je

  (pleeg)ouders.

  lJe blijft in de jeugdzorgPlus, omdat de kinder-

  rechter je machtiging heeft verlengd.

  Verlenging

  De instelling mag niet zelf beslissen dat je langer

  moet blijven. Als je machtiging ophoudt, moet

  Jeugdbescherming aan de kinderrechter vragen

  om verlenging van je machtiging.

 • 15

  Ook bij een verlenging krijg je weer een advocaat

  (meestal dezelfde die je eerder had). Jij en je ouders

  gaan weer naar de rechtbank om je mening te

  geven. Pas daarna beslist de kinderrechter of hij je

  machtiging verlengt. Ook in de nieuwe machtiging

  staat hoe lang deze geldig is.

  Let op!

  Pas als een gedragswetenschapper weer met je

  heeft gepraat om te zien of het nodig is dat je in de

  jeugdzorgPlus blijft, mag de rechter het besluit over

  de verlenging van de machtiging nemen. Als de

  gedragswetenschapper het niet nodig vindt dat je

  langer in JeugdzorgPlus blijft, mag de kinderrechter

  je daar niet plaatsen.

  Schorsing van de machtiging

  De instelling waar je geplaatst bent, kan je machti-

  ging schorsen. Dit wil zeggen dat de machti ging

  even niet gebruikt wordt, omdat je op proef weg

  mag uit de jeugdzorgPlus. Je gaat bijvoorbeeld naar

  een open instelling, of naar je (pleeg)ouders. Gaat

  het niet goed, dan ga je terug naar de jeugdzorg Plus.

  Gaat het wel goed op je nieuwe plek, dan vervalt de

  machtiging.

  JeugdzorgPlus

 • 16 JeugdzorgPlus

  Let op!

  lAls je het niet eens bent met je terugplaatsing

  naar jeugdzorgPlus, kun je dit samen met je

  advocaat voorleggen aan de kinderrechter.

  De kinderrechter moet dan binnen drie weken

  een beslissing nemen.

  lJe instelling mag de machtiging alleen schorsen

  als de gedragswetenschapper het daarmee eens

  is.

  lAls de machtiging voor JeugdzorgPlus drie maan

  den niet is gebruikt, is deze niet meer geldig.

  Er moet dan een nieuwe machtiging worden

  gevraagd aan de kinderrechter. Er kan in die drie

  maanden veel veranderd zijn. Daarom moet de

  kinderrechter opnieuw beoordelen of er een

  machtiging jeugdzorgPlus nodig is.

  notities

 • 17JeugdzorgPlus

  Wat is er bijzonder aan de jeugdzorgPlus?

  Bijzonder aan een plaatsing in de jeugdzorgPlus is:

  lDat je plaatsing gedwongen is. Je wordt ook

  ge plaatst als jij of je ouders het er niet mee

  eens zijn.

  lDat je plaatsing gesloten is. Je mag alleen met

  toestemming van de groepsleiding weg van het

  terrein van de instelling.

  lDat de groepsleiding beperkende maatregelen

  mag toepassen. Bijvoorbeeld: afzonderen van de

  groep of een plaatsverbod opleggen. Meer over

  de beperkende maatregelen lees je in het volgen-

  de hoofdstuk van dit boekje.

  Waarom een hulpverleningsplan?

  Iedere jongere in de jeugdzorgPlus krijgt een eigen

  familiegroepsplan of hulpverleningsplan. Daarin staat

  welke problemen er zijn en hoe jij deze problemen

  samen met de instelling gaat aanpakken. Er staat

  bijvoorbeeld in welke dingen je de komende maan-

  den gaat leren en welke hulp je krijgt. Maar ook hoe

 • 18 JeugdzorgPlus

  de contacten met je ouders gaan lopen, naar welke

  school je gaat, welk werk je gaat doen en of je op

  verlof mag.

  Het hulpverleningsplan kun je zien als een TomTom,

  het wijst jou en de instelling de weg. Wat is je

  start punt, wat is je doel en langs welke weg bereik

  je dat doel?

  Terwijl je in de instelling bent, kan er van alles

  ver anderen. Daarom moet de instelling het hulp ver-

  leningsplan regelmatig met jou en je ouders bespre-

  ken. Bijvoorbeeld als je nieuwe dingen hebt geleerd,

  als je de school hebt afgemaakt of als je extra hulp

  nodig hebt. Bij iedere belangrijke verande ring moet

  je hulpverleningsplan worden aangepast.

  Als je weggaat uit de instelling, komt er een eind-

  rapportage in het hulpverleningsplan. Daarin staat

  wat er in de instelling is gebeurd en wat je hebt

  geleerd.

 • 19

  Let op!

  lVoordat de instelling het hulpverleningsplan

  vaststelt, moeten ze met jou en je ouders

  overleggen en jullie ideen heel serieus nemen.

  In de jeugdzorgPlus heeft de instelling geen

  toe stemming nodig van jou of je ouders voor

  het hulpverleningsplan. Dat geldt ook als de

  instelling het hulpverleningsplan wil veranderen.

  Ze moeten wel vooraf met jou en je ouders

  overleggen, maar ze hebben geen toestemming

  nodig.

  lSommige instellingen gebruiken een andere

  naam voor het hulpverleningsplan, bijvoorbeeld

  behandelplan, plan van aanpak, werkplan,

  perspec tiefplan of handelingsplan.

  lIn het hulpverleningsplan staat welke beperkende

  maatregelen bij jou toegepast mogen worden.

  Tip Je mag je hulpverleningsplan altijd inzien! Vraag er naar bij de groepsleiding.

  JeugdzorgPlus

 • 20 JeugdzorgPlus

  Welke leeftijdsgrenzen gelden er in de jeugdzorgPlus?

  Achttien jaar

  Er geldt geen minimumleeftijd in de jeugdzorgPlus.

  Ook jonge kinderen, die nog geen twaalf jaar oud

  zijn, kunnen in de jeugdzorgPlus terechtkomen.

  Acht tien jaar is de maximumleeftijd voor de

  jeugdzorg Plus. Soms kan de machtiging nog even

  doorlopen. Dat mag als je vr je achttiende jaar al

  in de jeugdzorgPlus zat. Er moet dan ook al een

  hulp verleningsplan zijn. Ook moet duidelijk zijn dat

  ze samen met jou toewerken naar een andere vorm

  van hulp. In dat geval mag de machtiging nog door-

  lopen tot je 18,5 jaar bent. Bijvoorbeeld als je nog

  moet wachten op je vervolgtraject.

  Zestien jaar

  Een andere belangrijke leeftijdsgrens is je zestiende

  verjaardag. Als je nog geen zestien bent, betrekt de

  instelling ook je ouders bij de jeugdhulp. Ze moet

  met jou en met je ouders overleggen over het

  hulpverleningsplan. Je ouders hebben ook het recht

  om je dossier in te zien. Ben je zestien, dan hoeft de

  instelling alleen nog met jou te overleggen.

 • 21

  Dat de instelling volgens de wet niet meer verplicht

  is om met je ouders te overleggen, betekent niet dat

  er geen contact meer is. Als het belangrijk is voor jou,

  overlegt de instelling ook na je zestiende met je

  ouders. Bijvoorbeeld over de rol die je ouders in jouw

  leven kunnen spelen en hoe ze je kunnen helpen.

  Let op!

  Je jeugdbeschermer blijft na je zestiende verjaardag

  wel in beeld, want een ondertoezichtstelling eindigt

  pas als je achttien jaar wordt.

  JeugdzorgPlus

  notities

 • Soms stormt het in je hoofdHet regent steeds gedachtenWil je dat het snel weer opklaart?Ga dan niet zitten wachten.

 • 23Beperkende m

  aatregelen

  Wat zijn beperkende maatregelen?

  In de jeugdzorgPlus mag de instelling een aantal

  beperkende maatregelen toepassen. Dat zijn maat-

  regelen die je vrijheid binnen de instelling beperken.

  Het gaat om dingen die normaal wel mogen, maar

  die jij nu (tijdelijk) niet mag. In de wet staat precies

  welke beperkende maatregelen de instelling aan jou

  mag opleggen. Maar dat mag niet zomaar.

  De regel is dat een beperkende maatregel alleen aan

  jou mag worden opgelegd als deze maatregel in je

  hulpverleningsplan staat. Bijvoorbeeld: staat in je

  hulpverleningsplan dat je van de groep mag worden

  afgezonderd? Dan mag de groepsleiding je afzonde-

  ren. Staat dit niet in je hulpverleningsplan, dan mag

  het niet.

  In je hulpverleningsplan mogen alleen beperkende

  maatregelen staan die voor de aanpak van jouw

  problemen echt nodig zijn. Ga je nooit uit je dak,

  dan is er geen reden om afzonderen in je hulp ver-

  Beperkende maatregelen

 • 24 Beperkende maatregelen

  lenings plan op te nemen. Ging je eerst wel uit je

  dak, maar lukt het je de laatste vier maanden heel

  goed om rustig te blijven, dan moet afzonderen

  misschien maar eens uit je hulpverleningsplan.

  Let op!

  lIn noodgevallen mag een instelling wel beperken

  de maatregelen aan jongeren opleggen die niet

  in hun hulpverleningsplan staan. Bijvoorbeeld als

  er een forse vechtpartij op de groep uitbreekt. Een

  beperkende maatregel mag dan maximaal zeven

  dagen duren. Ook moet de gedragswetenschap

  per binnen 24 uur instemmen met de maatregel.

  Is de maatregel langer nodig, dan moet die eerst

  in je hulpverleningsplan komen.

  lAls de instelling vindt dat er een extra beperken

  de maatregel in je hulpverleningsplan moet

  worden opgenomen, hebben ze daarvoor geen

  toestemming van jou of je ouders nodig. Maar ze

  moeten er wel eerst met jullie over praten.

  lAls de instelling een beperkende maatregel aan

  je heeft opgelegd, moet dit in een formulier

  komen, zodat later ook nog duidelijk is waarom

 • 25

  dit nodig was. Dit heet het formulier beperkende

  maatregelen of incidentenformulier. In veel

  instellingen praten ze op basis van dit formulier

  achteraf met jou over de beperkende maatregel.

  Samen bekijk je dan wat er moet gebeuren om

  een nieuwe beperkende maatregel te

  voorkomen.

  lHaal huisregels en beperkende maatregelen niet

  door elkaar. Ze zijn heel verschillend. Huisregels

  zijn voor de dagelijkse dingen op de groep.

  Bijvoorbeeld hoe laat jullie opstaan, hoe laat jullie

  naar bed gaan, hoe de huishoudelijke taken zijn

  geregeld, enzovoort. Beperkende maatregelen

  zijn voor jou persoonlijk. Ze bepalen dat jij even

  minder vrijheid hebt dan normaal in de instelling.

  Beperkende m

  aatregelen

  notities

 • Beperkende maatregelen

  1. Plaatsverbod

  2. Afzondering

  3. Overplaatsing

  4. Vastpakken en vasthouden

  5. Meedoen aan hulpprogrammas

  6. Medische behandeling

  7. Controlemaatregelen

  8. Beperken van bezoek

  9. Beperken van brieven en telefoon

 • 27

  Welke beperkende maatregelen zijn er?

  In de wet staan de volgende beperkende maatrege len.

  1. Plaatsverbod

  Een plaatsverbod is een verbod om op een bepaalde

  plaats te komen. Dat kan in de instelling zijn, of op

  het terrein van de instelling.

  In het plaatsverbod staat:

  lWelke plaats of plaatsen voor jou verboden zijn.

  lHoe lang het verbod duurt.

  lOp welke tijden het verbod geldt.

  Bijvoorbeeld: je krijgt een plaatsverbod van een week

  voor de sportzaal vanaf acht uur s avonds.

  2. Afzondering

  Afzondering wil zeggen dat de groepsleiding je van

  de groep af haalt en je naar een andere ruimte brengt.

  Bijvoorbeeld naar je eigen kamer of naar een speciale

  afzonderingsruimte. De afzondering mag niet langer

  duren dan nodig is om tot rust te komen. Je moet dus

  onmiddellijk weer vrij gelaten worden als je weer

  rustig bent en naar de groep toe kunt. Afzondering

  mag alleen als door jouw gedrag een onveilige

  situatie ontstaat.

  Beperkende m

  aatregelen

 • 28 Beperkende maatregelen

  Let op!

  lAfzonderen mag niet als straf worden gebruikt.

  Dus niet: wie te laat aan tafel is, wordt een uur

  afgezonderd.

  lAfzonderen mag niet als middel voor de hele

  groep worden gebruikt. Het is niet bedoeld om

  bijvoorbeeld de helft van de groep s avonds al

  om acht uur naar de slaapkamer te sturen, omdat

  er te weinig personeel is, of omdat het s avonds

  op de groep wel eens onrustig is.

  lIn de meeste instellingen wordt met de term

  time-out bedoeld dat je maximaal een uur naar

  je eigen kamer wordt gestuurd om tot rust te

  komen. Zon timeout is niet afzonderen. Dat is

  alleen als je naar een afzonderingsruimte toe

  moet, of als je langer dan een uur op je kamer

  moet blijven om tot rust te komen. De afspraken

  over de timeout vind je meestal in de huisregels.

  Soms staan ze ook in het reglement beperkende

  maatregelen. Als de deur van je kamer tijdens

  een timeout op slot gaat, is het wel afzonderen.

 • 29

  3. Overplaatsing

  Overplaatsing betekent dat je tijdelijk naar een

  andere groep gaat, of naar een andere instelling

  voor jeugdzorgPlus.

  4. Vastpakken en vasthouden

  Vastpakken en vasthouden wil zeggen dat de groeps-

  leiding je vast mag pakken bijvoorbeeld om je rustig

  te krijgen, of om je naar de afzonderingsruimte te

  brengen. Dit moet zo gebeuren dat het je zo min

  mogelijk pijn doet.

  5. Meedoen aan hulpprogrammas

  Als je niet mee wilt werken aan therapie of andere

  hulp kan de instelling je verplichten om aanwezig te

  zijn bij therapie of hulpprogrammas.

  Beperkende m

  aatregelen

  notities

 • 30 Beperkende maatregelen

  6. Medische behandeling

  Ook in de jeugdzorgPlus geldt dat dokters en ver-

  pleeg kundigen je alleen behandelen als jij dat wilt.

  Maar in een zeer bijzondere situatie kan het voor-

  komen dat een dokter je onderzoekt of behandelt

  terwijl jij dit niet wilt. Bijvoorbeeld als je heel agres-

  sief, of heel depressief bent en het absoluut nodig is

  om je een injectie te geven of om je op een andere

  manier medicijnen te geven.

  7. Controlemaatregelen

  Controles kunnen ook als beperkende maatregelen in

  het hulpverleningsplan staan: controle van je urine op

  drugs, controle van je kamer op verboden spullen,

  het doorzoeken van je kleren en het betasten van je

  lichaam op verboden bezit. Maar ook controle van

  post die je ontvangt of die je wegstuurt.

  Let op!

  lAutomatische, algemene controles voor alle

  jongeren, bijvoorbeeld iedere keer als je terug

  komt van verlof, zijn niet toegestaan. Er moet

  echt een reden zijn voor de controle. Als jij bij

  voor beeld drugs hebt gebruikt voordat je in de

  instelling kwam, kan in jouw hulpverleningsplan

 • 31

  staan dat je (voorlopig) iedere keer als je van

  verlof terug komt wordt gecontroleerd op bezit

  en gebruik van drugs. Heeft een andere jongere

  nooit iets gehad met drugs en is er ook geen

  reden om nu drugsgebruik te vermoeden, dan

  zijn deze controles voor hem niet nodig.

  lEen controle houden bij wijze van steekproef, zo

  maar bij een paar jongeren in de groep, mag wel.

  Maar ook dan geldt als voorwaarde dat deze

  steekproef in je hulpverleningsplan moet staan.

  Beperkende m

  aatregelennotities

 • 32 Beperkende maatregelen

  8. Beperken van bezoek

  In de huisregels staan algemene regels over bezoek:

  hoe vaak er bezoek mag komen, of het bezoek bij

  aankomst en vertrek wordt gecontroleerd en waar je

  met je bezoek gaat zitten. In het hulpverleningsplan

  wordt met je afgesproken wie er op bezoek mogen

  komen, hoe vaak het bezoek mag komen en wie er

  niet mogen komen.

  9. Beperken van brieven en telefoon

  In de huisregels staan de algemene regels die gelden

  voor het ontvangen en versturen van brieven en

  voor telefoongesprekken. In het hulpverleningsplan

  spreken ze met je af met wie jij wel en niet mag

  telefoneren en schrijven.

  Let op!

  Je mag (op normale tijden van de dag) altijd contact

  hebben met je advocaat, je jeugdbeschermer, de

  leden van de klachtencommissie en met de vertrou

  wenspersoon. Deze personen mag je dus bellen of

  schrijven en ze mogen ook bij je op bezoek komen.

  Ben je net uit je dak gegaan en moet je even naar

  kamer om tot rust te komen, dan kan het zijn dat je

  niet direct mag bellen maar pas als je weer tot rust

  bent gekomen.

 • 33

  Welke algemene regels gelden er voor de beperkende maatregelen?

  l Een instelling mag alleen een beperkende maat-

  regel opleggen als die in je hulpverlenings plan

  staat (of als er een noodsituatie is).

  l Ook al staat de beperkende maatregel in je

  hulp verleningsplan, dan nog mogen ze die

  alleen opleggen als het echt niet anders kan.

  Bijvoor beeld omdat het onveilig is voor jou of

  voor anderen op de groep.

  l De gedragswetenschapper in je instelling speelt

  een belangrijke rol. Hij moet het er mee eens zijn

  dat de beperkende maatregel in je hulpverlenings-

  plan staat. Als de maatregel ingaat, moet de

  gedragswetenschapper daar soms van te voren

  ook weer toestemming voor geven.

  l Als er een maatregel op je is toegepast, moet de

  instelling dit in je dossier zetten en ook waarom

  het nodig was.

  Beperkende m

  aatregelen

 • 34 Beperkende maatregelen

  l Iedere instelling moet een reglement hebben met

  daarin de regels over de beperkende maatregelen.

  In het reglement staat wie er binnen jouw instel-

  ling de beslissing over het afzonderen, de over-

  plaatsing of het plaatsverbod neemt. Er staat

  bijvoorbeeld ook in hoe vaak er iemand even naar

  je moet komen kijken als je in de afzonderings-

  ruimte zit.

  Tip Je mag het reglement beperkende maat regelen van jouw instelling lezen en je

  hebt ook recht op een kopie. Vraag er naar

  bij de groepsleiding.

  Wat zijn huisregels?

  Iedere instelling voor jeugdzorgPlus moet huisregels

  hebben. Huisregels gaan over hoe de dingen elke

  dag gaan. In de huisregels staat in ieder geval:

  l Wel of niet afsluiten van je kamer s nachts.

  l Bezoektijden en regels voor het ontvangen van

  bezoek.

  l Gebruik van telefoon.

 • 35Beperkende m

  aatregelen

  l Welke spullen verboden zijn, zoals wapens,

  drugs en alcohol.

  l Roken.

  l Versturen en ontvangen van post.

  l Meedoen aan groepsactiviteiten.

  l Schoonhouden van je kamer.

  De huisregels moeten op papier staan. Meestal krijg

  je ze meteen als je in de instelling komt. Zo niet,

  vraag er dan naar bij de groepsleiding.

  Let op!

  Huisregels zijn geen beperkende maatregelen. Er

  mogen dus geen regels in staan over afzondering,

  vastpakken en vasthouden, plaatsverboden en dat

  soort dingen.

  Tip Zijn er veel jongeren in de groep ontevreden over de huisregels? Praat er dan over

  met de groepsleiding, bijvoorbeeld in een huis

  vergadering of in een speciale bijeenkomst.

  De vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen.

 • 36 Beperkende maatregelen

  Wat zijn groepsregels?

  Sommige instellingen hebben naast de algemene

  huisregels ook regels voor iedere groep. In de groeps-

  regels staan bijvoorbeeld de bedtijden, afspraken

  over corvee, etenstijden, enzovoort. Soms staan de

  groepsregels op papier en soms niet.

  Tip Zijn er veel jongeren in de groep ontevreden over de groepsregels? Praat er dan over

  met de groepsleiding, bijvoorbeeld in een

  huis vergadering of in een speciale bijeenkomst.

  De vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen.

  notities

 • Beperkende m

  aatregelen

  Jij bent jezelf, voor honderd procentJe kunt niet iemand anders wezenMaar soms voelt het alsof mensen Eerst je gebruiksaanwijzing moeten lezen.

 • Rechten op een rijtje

  1. Recht op een zinvol dagprogramma

  2. Recht op onderwijs

  3. Recht op informatie

  4. Recht op inzage, kopie, correctie en eigen mening

  5. Recht op privacy

  6. Recht op verlof

  7. Geloof

  8. Zakgeld

  9. Recht op inspraak

  10. Recht om te klagen

  11. Recht op in beroep gaan

  12. Recht op reglementen en protocollen

  13. Recht op een andere advocaat

 • 39Welke rechten heb je?

  In de (gesloten) jeugdzorg heb je als jongere een

  aantal rechten.

  1. Recht op een zinvol dagprogramma

  Je hebt recht op een dagprogramma op de groep,

  ook in het weekend. Er moet een zinvolle dag-

  besteding zijn die door de week bestaat uit school,

  werk of stage.

  2. Recht op onderwijs

  De instelling moet er voor zorgen dat je onderwijs

  kunt volgen. Dit betekent ook dat je verplicht naar

  school gaat.

  3. Recht op informatie

  Je hebt het recht om te weten wat er met jou gebeurt

  in de instelling. Zo moeten ze met je overleggen over

  het hulpverleningsplan en veranderingen daarin. Ben

  je het niet eens met bepaalde zaken, dan moet ook

  jouw mening ook in het hulpverleningsplan komen.

  Ook de eindrapportage moet de instelling met je

  bespreken. Ben je het er op een bepaald punt niet

  mee eens, dan moet dat ook in de eindrapportage

  komen te staan.

  Welke rechten heb je?

 • 40 Welke rechten heb je?

  Let op!

  Als je nog geen zestien jaar bent, hebben ook je

  ouders recht op informatie. De instelling moet ook

  met hen overleggen over (wijzigingen in) het hulp

  verleningsplan.

  4. Recht op inzage, kopie, correctie en

  eigen mening

  De instelling bewaart het hulpverleningsplan bij alle

  andere gegevens over jou. Al deze gegevens bij

  elkaar noem je het (elektronisch of papieren) dossier.

  Je hebt recht op inzage in je dossier, dat wil zeggen

  dat je het mag lezen. Ook heb je recht op een kopie

  van je dossier. Staan er fouten in, klopt bijvoorbeeld

  je geboortedatum niet, dan moet de instelling dat

  verbeteren.

  Ben je het niet eens met een mening over jou in het

  dossier, dan heb je er recht op dat in het dossier komt

  te staan dat jij het er niet mee eens bent. Staat er

  bijvoorbeeld dat je door gebrek aan inzet je school

  niet hebt afgemaakt, dan kun je erin laten zetten dat

  niet kwam door gebrek aan inzet maar bijvoorbeeld

  door problemen thuis.

 • 41Welke rechten heb je?

  Let op!

  Ben je nog geen zestien jaar, dan hebben ook je

  ouders recht op inzage, kopie en correctie. Je ouders

  mogen ook hun mening in het dossier laten zetten.

  Wil je dat je ouders bepaalde informatie over jou in

  het dossier niet lezen, bespreek dit dan met je

  gedragswetenschapper.

  5. Recht op privacy

  De groepsleiding en de andere mensen in de instel-

  ling moeten regelmatig aan de jeugdbescher mer

  en aan de kinderrechter laten weten hoe het met je

  gaat. Voordat ze informatie over jou geven, moeten

  ze dit eerst met jou bespreken. Dit geldt ook als de

  groepsleiding met je jeugdbeschermer of met je

  ouders over jou wil overleggen.

  Let op!

  Als je zestien jaar of ouder bent, kan de instelling

  alleen met je ouders overleggen als jij dat goed

  vindt. Ben je jonger dan zestien jaar en wil je dat

  je ouders bepaalde informatie over jou niet te

  horen krijgen? Overleg hierover dan met je gedrags

  wetenschapper.

 • 42 Welke rechten heb je?

  6. Recht op verlof

  In de jeugdzorgPlus geldt geen algemeen recht op

  verlof. Je verlof moet passen in je behandeling. Het

  kan dus gebeuren dat een andere jongere in je groep

  veel eerder of veel langer op verlof mag dan jij.

  Uiteindelijk gaat bijna iedere jongere op verlof. In

  de meeste instellingen moet je dit verlof verdienen.

  Gaat het goed dan mag je een keer kort begeleid

  op verlof. Gaat het een paar keer goed tijdens een

  begeleid verlof, dan mag je de volgende keer mis-

  schien alleen op pad. Ben je een hele dag thuis

  geweest en is dat goed gegaan, dan mag je een

  volgende keer misschien een nachtje blijven slapen.

  De afspraken over je verlof staan in je hulpverlenings-

  plan of in een apart verlofplan. Je krijgt alleen verlof

  als de gedragswetenschapper het ermee eens is.

  7. Geloof

  Als je volgens jouw geloof op vaste tijden moet

  bidden, of bepaalde dingen niet mag eten, dan

  moet de instelling daar rekening mee houden.

 • 43Welke rechten heb je?

  8. Zakgeld

  In (bijna) alle instellingen krijg je zakgeld. Hoeveel

  je krijgt, hangt af van de groep waar je in zit en van

  je leeftijd. De wet geeft hier geen regels over. Iedere

  instelling heeft eigen regels. Vraag ernaar bij de

  groepsleiding.

  Let op!

  De groepsleiding mag je niet straffen door je

  zak geld in te houden, bijvoorbeeld omdat je je niet

  aan de huisregels hebt gehouden. Je zakgeld mag

  wel worden ingehouden als je schade moet vergoe

  den omdat je iets vernield hebt. Als je bijvoor beeld

  een rookmelder kapot hebt gemaakt.

  notities

 • 44 Welke rechten heb je?

  9. Recht op inspraak

  Jouw mening is belangrijk als het gaat over zaken die

  jou aangaan. Het is een recht om mee te praten en

  mee te denken over je eigen hulpverleningsplan, het

  beleid op de groep of over de hulp die aangeboden

  wordt.

  Op de groep is meestal een huisvergadering. Daarin

  kun je allerlei dingen bespreken zoals het eten,

  hoe jullie als jongeren met elkaar omgaan, welke

  activiteiten jullie samen doen.

  Een belangrijke vorm van inspraak is de clintenraad

  of jongerenraad. Iedere instelling moet een clinten-

  raad hebben, waarin jongeren en ouders in zitten.

  In de raden wordt met de leiding van de instelling

  gepraat over hoe het gaat. Sommige instellingen

  hebben twee raden: een jongerenraad en een

  ouderraad. Vraag aan de groepsleiding hoe dat in

  jouw instelling zit en hoe je kunt mee doen in de

  raad. In de jonge renraad kun je alles bespreken wat

  belangrijk is voor je verblijf in de groep: meer of

  ander eten, zakgeld, muziek, activiteiten die jullie

  samen doen, hoe de groepsleiding met jullie omgaat

  enzovoort.

 • 45Welke rechten heb je?

  Tips lIs er geen huisvergadering dan kun je de

  groepsleiding vragen om je te helpen bij

  het organiseren van een huisvergadering.

  l Is er geen jongerenraad, dan kun je de

  groeps leiding vragen om je te helpen bij

  het oprichten van een jongerenraad.

  l Lukt dit niet of vind je dit moeilijk? Vraag

  de vertrouwenspersoon om advies en hulp.

  10. Recht om te klagen

  Als je vindt dat de instelling je niet fatsoenlijk

  behandelt, of dat ze niet voldoende rekening houden

  met je rechten, kun je daarover klagen. Je kunt ook

  klagen over de beperkende maatregelen. Je hebt

  altijd het recht om met je klacht naar de klachten-

  com missie te stappen. Wil je dat de klachtencommis-

  sie ermee aan de slag gaat, dan moet je je klacht op

  papier zetten en bij hen inleveren. De groepsleiding

  kan je daarbij helpen. Heb je liever hulp van iemand

  van buiten de instelling? De vertrouwenspersoon kan

  je helpen om je klacht op papier te zetten.

 • 46 Welke rechten heb je?

  De klachtprocedure

  De klachtencommissie kan in overleg met jou eerst

  kijken of het probleem opgelost kan worden door

  bemiddeling. Dan komt er een gesprek tussen jou en

  de medewerker over wie je klaagt. Wil je dat niet of

  lost het niets op, dan gaat de klachtencommissie je

  klacht officieel behandelen. Je krijgt dan een uit-

  nodiging om je verhaal te vertellen bij de klachten-

  commissie. Ook de medewerker over wie je klaagt,

  krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven. Als

  je een klacht hebt ingediend over een beperkende

  maatregel of je verlof, dan moet de klachten commis-

  sie binnen vier weken komen met een uitspraak.

  In deze uitspraak maakt de klachten commissie

  duidelijk of je (gedeeltelijk) gelijk hebt of niet.

  Tip Je hebt rechtstreeks toegang tot de klachtencommissie. De groepsleiding kan je

  niet verplichten om eerst je klacht bij hen in te

  dienen. Het is wel verstandig om eerst met de

  groepsleiding te gaan praten. Misschien vind je

  samen een oplossing. Maar als je naar de

  klachtencommissie wilt, kan dat altijd, ook al

  vindt de groepsleiding dit geen goed idee.

 • 47Welke rechten heb je?

  11. Recht op in beroep gaan

  Heb je geklaagd over een beperkende maatregel, of

  over wel of niet op verlof mogen, dan kun je na de

  uitspraak van de klachtencommissie in beroep gaan.

  Dan ben je het niet eens met de beslissing van de

  klachtencommissie. Je kunt een brief schrijven naar

  de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugd-

  bescherming in Den Haag. De vertrouwens persoon

  kan je daarbij helpen.

  Tip Je hebt maar zeven dagen de tijd om deze brief in te dienen. Het tellen begint vanaf de dag

  na de ontvangst van de uitspraak. Heb je de

  uit spraak bijvoorbeeld op drie april ontvangen,

  dan begint die zeven dagen te lopen op vier april.

  Je beroep moet dus zeven dagen na vier april

  binnen zijn bij de Raad voor de Strafrechts

  bescherming en Jeugdbescherming.

  Let op!

  lIn de meeste instellingen is de klachtencommissie

  onafhankelijk (in ieder geval is de voorzitter

  onafhankelijk). Dit wil zeggen dat de leden van

  de klachtencommissie niet in dienst zijn van de

  instelling. Ze komen van buiten.

 • 48 Welke rechten heb je?

  lJe instelling heeft een folder waarin staat hoe

  je een klacht in moet dienen en wat er precies

  gebeurt in een klachtprocedure. Heb je deze

  folder niet gekregen, vraag er dan naar bij de

  groepsleiding.

  lOok je (pleeg)ouders hebben het recht om een

  klacht in te dienen als ze niet tevreden zijn over

  de instelling.

  Andere oplossing voor je klacht

  Al heb je altijd het recht om naar de klachten commis-

  sie te gaan, vaak is het verstandig om gewoon naar

  de groepsleiding te gaan en te vertellen wat je dwars

  zit. Wie weet kom je samen tot een oplossing. Als je

  het moeilijk vindt om zon gesprek te voeren, kun je

  de vertrouwenspersoon vragen om je daarbij te

  helpen.

  Je kunt de vertrouwenspersoon ook om advies

  vragen als je niet goed weet wat je met een bepaal-

  de klacht moet doen. Samen kun je dan bekijken wat

  voor jouw klacht het beste is: in gesprek gaan met de

  groepsleiding of een klacht indienen bij de klachten-

  commissie.

 • 49Welke rechten heb je?

  12. Recht op reglementen en protocollen

  Je hebt recht op een kopie van de regels, protocollen

  en reglementen die in de instelling gelden. Dus het

  reglement beperkende maatregelen, de huis- en

  groepsregels en het privacyreglement. Als je deze

  stukken niet hebt gekregen, vraag er dan naar bij

  de groepsleiding.

  13. Recht op een andere advocaat

  Klikt het niet met je advocaat die je hebt gekregen

  voor de plaatsing in de JeugdzorgPlus, dan kun je om

  een andere advocaat vragen. De vertrouwenspersoon

  kan je hierbij helpen.

  notities

 • Jij hebt een hele mooie naamEen naam als een cadeautjeWees er trots op, want je kreeg hemMisschien wel van je grootje.

 • 51De vertrouw

  enspersoon

  Een vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal.

  Hij kan je informatie en advies geven bij het oplossen

  van problemen en klachten. Als jij dat wilt, kan hij je

  ook helpen bij het onder woorden brengen van je

  klacht en bij het voeren van een gesprek daarover

  met de groepsleiding.

  Ga je uiteindelijk een officile klacht indienen,

  dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het

  opschrijven van de klacht. Als je dat fijn vindt, kan

  de vertrouwenspersoon ook mee gaan als je bij de

  klachtencommissie je verhaal gaat doen.

  Kan ik de vertrouwenspersoon echt vertrouwen?

  De vertrouwenspersoon stapt niet zomaar met jouw

  verhaal naar de groepsleiding of naar je ouders. Als

  je de vertrouwenspersoon iets vertelt dat gevaarlijk

  is voor jou of de mensen om je heen, dan is hij

  verplicht daar iets mee te doen. De vertrouwens-

  persoon bespreekt dit altijd eerst met jou. Er gebeurt

  niets buiten jou om.

  Wat kan de vertrouwens -persoon voor je doen?

 • 52 Wat kan de vertrouwenspersoon voor je doen?

  Bovendien, de vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

  Dit wil zeggen dat hij niet in dienst is van de

  instelling. Hij werkt voor het AKJ of Zorgbelang.

  Iedere instelling moet er voor zorgen dat je terecht

  kunt bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

  Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden

  op de groep. Je mag de vertrouwenspersoon ook

  altijd bellen voor het maken van een afspraak.

  Let op!

  Ook al gelden er belafspraken, je hebt (op normale

  tijden van de dag) altijd het recht om te bellen met

  de vertrouwenspersoon.

  notities

 • De vertrouw

  enspersoon

  Geklets, geruzie, veel gedoesoms ben je zo ontzettend moeSlaap maar, vergeet even de restdaarna ben jij weer op je best.

 • Al die regels op de groepje moet je aan van alles houdenmaar weet je, rechten heb je ookDit boekje helpt, dus goed onthouden.

 • 55Wat betekent...?

  Advocaat Juridisch hulpverlener en adviseur. Je krijgt auto matisch een advocaat toegewezen voordat

  de kinderrechter beslist over (verlenging van) de

  machtiging jeugdzorgPlus. Hij komt op voor jou en hij

  ziet erop toe dat iedereen zich houdt aan de wette-

  lijke regels voor de plaatsing in de jeugdzorgPlus.

  Beperkende maatregel Een maatregel die je vrijheid in de instelling tijdelijk beperkt. Een beper-

  kende maatregel mag alleen worden opgelegd als

  die in je hulpverleningsplan staat, of als zich een

  noodsituatie voordoet.

  Gedragswetenschapper Pedagoog of psycholoog in de instelling die verant woordelijk is voor je hulp-

  verleningsplan en voor de toepassing van de beper-

  ken de maatregelen. Of de pedagoog of psycholoog

  die in opdracht van de gemeente of van Jeugd-

  bescherming bekijkt of jeugdzorgPlus echt nodig is.

  Gezag Zeggenschap over een kind of een jongere tot achttien jaar. Meestal hebben je ouders gezag

  Wat betekent...?

 • 56 Wat betekent...?

  over jou. Andere jongeren hebben een voogd of

  staan onder voogdij bij Jeugdbescherming. Het gezag

  eindigt automatisch als je achttien wordt.

  Hulpverleningsplan Het plan waarin de instelling beschrijft welke problemen je hebt en hoe je deze

  problemen samen met de instelling gaat oplossen.

  Ook staat er in het hulpverleningsplan hoe de contac-

  ten met je ouders verlopen en of je op verlof mag.

  Verder staat erin welke beperkende maat regelen de

  instelling op je mag toepassen.

  Jeugdbeschermer/gezinsvoogd Medewerker van Jeugdbescherming. Als je onder toezicht bent

  gesteld, praat en beslist de jeugdbeschermer mee

  met jou en je ouders over je opvoeding.

  Kinderrechter Rechter die zich op de rechtbank speciaal bezighoudt met zaken van kinderen en

  jongeren. De kinderrechter beslist bijvoorbeeld over

  een ondertoezichtstelling, of een machtiging jeugd-

  zorgPlus. Maar ook over de straf die een jongere

  krijgt als hij een misdrijf heeft gepleegd.

 • 57Wat betekent...?

  Klachtencommissie Commissie van minstens drie leden. De voorzitter van de klachtencommissie is

  onafhankelijk. Hij werkt niet voor de instelling. De

  klachtencommissie behandelt klachten van jongeren

  en hun ouders over (medewerkers van) de instelling.

  Machtiging jeugdzorgPlus Schriftelijke toestem-ming van de kinderrechter om je in een instelling

  voor jeugdzorgPlus te plaatsen. Een machtiging

  jeugdzorgPlus is maximaal een jaar geldig, daarna

  kan de machtiging door de kinderrechter worden

  verlengd.

  Schorsen van de machtiging jeugdzorgPlus Het besluit van de instelling om je machtiging

  (tijdelijk) niet te gebruiken. Dit gebeurt als je op

  proef naar een open instelling gaat, of bij je (pleeg)

  ouders gaat wonen. Gaat het niet goed, dan ga je

  terug naar de jeugdzorgPlus en wordt de machtiging

  weer gebruikt.

  Verlengen van de machtiging jeugdzorgPlus Het besluit van de kinderrechter om een machtiging

  langer geldig te maken zodat je langer in de jeugd-

  zorg Plus blijft.

 • 58 Wat betekent...?

  Vertrouwenspersoon Iemand die niet voor de instelling werkt maar die wel regelmatig de groepen

  bezoekt. De vertrouwenspersoon geeft je informatie

  en advies en kan je helpen bij problemen en

  klachten.

  Voogd De persoon die gezag over jou uitoefent tot je achttien jaar bent. De kinderrechter benoemt

  een voogd als je ouders er niet meer zijn, of als je

  ouders geen gezag over je uit mogen oefenen.

  Voorwaardelijke machtiging De machtiging van de kinderrechter waarin is bepaald dat je

  onder voorwaarden niet in de jeugdzorgPlus wordt

  geplaatst. Er zijn dus voorwaarden aan je gesteld

  waar je je aan moet houden. Doe je dit niet dan

  word je (weer) in de jeugdzorgPlus geplaatst.

  Wettelijk vertegenwoordiger De persoon die gezag over je uitoefent totdat je achttien jaar bent.

  Meestal zijn je beide ouders je wettelijk vertegen-

  woordigers. Oefent een voogd het gezag over je uit,

  dan is hij je wettelijk vertegenwoordiger.

 • 59Adressen

  In dit boekje staat in het kort hoe het zit met je rechten

  en plichten in de jeugdzorgPlus. Vaak hebben instellin-

  gen zelf ook folders over bijvoorbeeld het recht op

  inzage in je dossier en de klachtprocedure. Daarin vind

  je meer informatie. Vraag er naar bij de groepsleiding.

  Belangrijke adressen

  lAKJ vertrouwenspersonen (ook voor Zorgbelang)

  www.akj.nl

  T 088 5551000

  lJuridisch loket

  www.juridischloket.nl

  T 0900 8020

  lKindertelefoon

  www.kindertelefoon.nl

  T 0800 0432

  lKinderombudsman

  www.dekinderombudsman.nl

  T 0800 8765432

  Meer weten?

 • Dit boekje is een uitgave van

  AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

  www.akj.nl

  E [email protected]

  T 088 5551000

  samenstelling tekst

  Mr. Lydia Janssen en Mr. Mireille Gommans

  tekstredactie & gedichtjes

  Melle Dotinga, www.theausbilders.com

  vormgeving & illustraties

  Hetty Peeters, www.hettypeeters.nl

  productiecordinatie

  Ingrid Verver

  drukwerk

  Jubels, www.jubels.nl

  AKJ, 2016

  vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

 • vertrouwenspersonen in de jeugdhulp