Adolf hitler mein kampf - Nederlands+German

download Adolf hitler   mein kampf - Nederlands+German

of 886

Embed Size (px)

description

the political vieuw of Hitler

Transcript of Adolf hitler mein kampf - Nederlands+German

  • 1. Mein KampfNederlandstalige bewerking

2. INHOUDVOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5EERSTE DEELEEN AFREKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9IN HET OUDERLIJK HUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1LEER- EN LIJDENSJAREN TE WENEN . . . . . . . . . . . 19ALGEMENE POLITIEKE INDRUKKEN TIJDENS MIJNVERBLIJF TE WENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77MNCHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151DE WERELDOORLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190PROPAGANDA TIJDENS DE OORLOG . . . . . . . . . . 214DE REVOLUTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228BEGIN VAN MIJN POLITIEKE LOOPBAAN . . . . . . 252DE DEUTSCHE ARBEITERPARTEI . . . . . . . . . . . . 264DE OORZAKEN VAN DE INEENSTORTING . . . . . . 274VOLK EN RAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351DE EERSTE GROEITIJD VAN DE NATIONAAL-SOCIALISTISCHEDUITSE ARBEIDERSPARTIJ(N.S.D.A.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413TWEEDE DEELDE NATIONAAL-SOCIALISTISCHE BEWEGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465WERELDBESCHOUWING EN PARTIJ . . . . . . . . . . . 466DE STAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483STAATSONDERDAAN EN STAATSBURGER . . . . . 554DE PERSOONLIJKHEID EN HET VOLKSSTAAT IDEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559WERELDBESCHOUWING EN ORGANISATIE . . . . . 572DE WORSTELING MET HET RODE FRONT . . . . . . 608 3. DE STERKE STAAT HET STERKST OP EIGENVOETEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641PRINCIPILE IDEEN OVER DE BETEKENIS EN DEORGANISATIE DER S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . 653HET FEDERALISME ALS MASKER . . . . . . . . . . . . . 699PROPAGANDA EN ORGANISATIE . . . . . . . . . . . . . . 731HET VRAAGSTUK DER VAKVERENIGINGEN . . . . 753DE DUITSE BONDGENOOTSCHAPSPOLITIEKNA DE OORLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768ORINTERING OP HET OOSTEN, OF MACHTOVER HET OOSTEN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813HET RECHT TOT ZELFVERDEDIGING . . . . . . . . . . 850NAWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 4. VOORWOORDOp de 1ste april van het jaar 1924, werd ik, ten gevolgevan het vonnis dat het Mnchense rechtbank dezelfdedag over mij velde, te Landsberg a/d Lech opgesloten,teneinde mijn gevangenisstraf te ondergaan. Hierdoor kreeg ik,na jaren van onafgebroken activiteit voor het eerst de tijd, ommij te wijden aan een werk, dat velen van mij hadden geist, endat mijzelf ook nuttig scheen voor de beweging. Daarom heb ikbesloten, om in twee delen niet alleen de idealen van onzebeweging uiteen te zetten, maar ook een beeld te geven van haarontwikkeling, omdat daaruit meer te leren zal zijn, dan uit enigedoctrinaire beschouwing zonder meer.Daarbij had ik tevens de gelegenheid, een schets van mijn eigenlevensloop te geven, voorzover dit dienstig kan zijn voor hetbeter begrijpen van het eerste en het tweede deel, en voorzoverdit de vele hatelijke sagen en legenden, welke de Joodse pers ommijn persoon heeft geweven, tot hun ware proporties terug kanbrengen.Ik wend mij met dit werk niet tot de buitenstaander, maar totdie aanhangers van de beweging, die haar werkelijk met hart enziel zijn toegedaan, en wier verstand vraagt om een diepgaandervoorlichting.Ik weet zeer goed, dat men de mensen veel eerder door hetgesproken woord, dan door het geschrevene kan overhalen, en 5. dat iedere grote beweging op aarde haar groei aan haar groteredenaars en niet aan haar grote schrijvers te danken heeft.Maar toch is het noodzakelijk, dat de beginselen van een leervoor altijd worden vastgelegd, om te maken, dat zij overal opgelijke en uniforme wijze wordt gepredikt. Daarom is het mijnwens, dat deze beide delen als bouwstenen mogen dienen voorons gemeenschappelijk bouwwerk.StrafgevangenisLandsberg a/d Lech DE SCHRIJVER 6. Op de 9de november 1923, om 12 uur 30 in de namiddag,vielen voor de Feldherrnhalle, en op de binnenplaats van hetvoormalige ministerie van Oorlog te Mnchen, de volgendemannen, bezield met het vaste geloof in de wedergeboorte vanons volk:ALFARTH, FELIX, koopman, geboren 5 Juli 1901BAURIEDL, ANDREAS, hoedenmaker, geb. 4 Mei 1879CASELLA, THEODOR, bankemploy, geb. 8 Aug. 1900EHRLICH, WILHELM, bankemploy, geb. 19 Aug. 1894FAUST, MARTIN, bankemploy, geb. 27 Jan. 1901HECHENBERGER, ANT., slotenmaker, geb. 28 Sept. 1902KRNER, OSKAR, koopman, geb. 4 Jan. 1875KUHN, KARL, oberkellner, geb. 26 Jul 1897LAFORCE, KARL, stud. ing., geb. 28 Oktober 1904NEUBAUER, KURT, bediende, geb. 27 Maart 1899PAPE, CLAUS VON, koopman, geb. 16 Aug. 1904PFORDTEN, THEODOR VON DER, raadsheer bij hethoogste Landesgericht, geb. 14 Mei 1873RICKMERS, JOHANN, ritmeester b.d., geb. 7 Mei 1881SCHEUBNER-RICHTER, MAX ERWIN VON, Dr. ing., geb.9 Jan. 1884STRANSKY, LORENZ, Ridder von, ingenieur, geb. 14 Maart1899WOLF, WILHELM, koopman, geb. 19 Oktober 1898Zich nationaal noemende autoriteiten weigerden aan de dodehelden een gemeenschappelijk graf. Daarom draag ik heteerste deel van dit werk aan hen allen op, omdat hun bloedgetuigt voor de waarachtigheid van onze idealen. Mogen zijde aanhangers van onze beweging steeds tot lichtendvoorbeeld strekken.Landsberg a/d Lech, Strafgevangenis, 16 oktober 1924ADOLF HITLER 7. EERSTE DEELEEN AFREKENING 8. 1EERSTE HOOFDSTUKIN HET OUDERLIJK HUISNu beschouw ik het als een gelukkige schikking van hetlot, dat het mij juist Braunau aan de Inn alsgeboorteplaats aanwees. Dit stadje is immers juistgelegen op de grens van die twee Duitse staten, die vooralvolgens ons, jongeren, weer tot n geheel moeten wordenverenigd. Duits-Oostenrijk moet weer terug naar het groteDuitse moederland, en dat niet op grond van de een of andereeconomische overweging. Nee, ook zelfs indien de hereniging,economisch gezien, geen baten zou afwerpen, zelfs indien zijnadelig zou zijn, moest zij toch plaatsvinden.Eender bloed behoort thuis in n rijk. Het Duitse volk kan geenaanspraken op koloniaal politiek gebied doen gelden, zolang hetniet bij machte is, zijn eigen zonen binnen n staatsverband tebrengen. Pas wanneer de rijksgrens ook de laatste Duitseromsluit, en het Rijk niet meer de zekerheid heeft, allen tekunnen voeden, pas dan ontstaat uit de nood van het eigen volkhet morele recht tot verwerving van vreemde grond. Dan wordthet zwaard tot ploeg en uit de tranen van de oorlog groeit voorde nakomelingen het dagelijks brood. zo schijnt mij dit kleinegrensstadje het symbool van een grote levenstaak te zijn. Maarook nog in een ander opzicht staat het als een stenenwaarschuwing in onze tijd. Het is meer dan honderd jaargeleden, dat dit onaanzienlijke nest het toneel was van een 9. tragische gebeurtenis, waarmee het leven van de hele Duitsenatie gemoeid was, en die maakte, dat het in de annalen van deDuitse geschiedenis werd vereeuwigd. In de tijd van de diepstevernedering van ons vaderland, stierf daar voor zijn land, dathij ook toen, juist toen, met zijn hele hart liefhad, deNeurenberger Johannes Palm, particulier boekhandelaar,overtuigd nationalist en vijand van de Fransen. Hardnekkig hadhij geweigerd, de mede- of liever de hoofdschuldigen te noemen.Dus evenals Leo Schlageter. Hij werd dan ook gelijk deze dooreen regeringsvertegenwoordiger bij de Fransen aangebracht.Een directeur van de Augsburgse politie verwierf deze treurigeroem en gaf aldus het voorbeeld aan de Duitse ambtenaren vanonze tijd in het rijk van de heer Severing. In dit stadje aan deInn, dat door het offer van deze Duitse martelaar een aureoolzal blijven dragen, dat Beiers is naar het bloed, maarstaatkundig Oostenrijks, woonden in de tachtiger jaren van devorige eeuw mijn ouders; mijn vader was een plichtsgetrouwrijksambtenaar, mijn moeder ging op in haar huishouden en gafzich vooral aan ons kinderen met altijd eendere liefde en zorg.Uit deze tijd is mij maar weinig bijgebleven, want al na verloopvan enkele jaren moest mijn vader het hem lief gewordengrensstadje weer verlaten, om te Passu, dat aan de monding vande Inn, dus in Duitsland zelf, gelegen is, een nieuwe standplaatste gaan innemen. Maar het lot van een Oostenrijkse douanierbetekende destijds vaak verhuizen. Al na korte tijd moestmijn vader naar Linz en werd tenslotte daar ook gepensioneerd.Rust zou dit voor de oude heer evenwel niet betekenen.Vroeger, als zoon van een arme pachter had hij het thuis al nietkunnen uithouden. Als kleine jongen van nog geen dertien jaarhad hij zijn rugzak gepakt en was uit het bosland, zijngeboortestreek, weggelopen. Tegen de raad van ervarendorpsgenoten in, was hij naar Wenen getogen, om daar eenambacht te leren. Dat was in de vijftiger jaren van de vorige2 10. eeuw geweest. Een moeilijk besluit, om met drie gulden op zakde wijde wereld in te trekken, een onzekere toekomst tegemoet.Toen de dertienjarige echter zeventien jaar geworden was, hadhij zijn gezellenproefstuk met goed gevolg afgelegd, maar deverwachte voldoening had het hem niet geschonken. Eerder hettegendeel. Doordat zijn nood, zijn kommer en ellende destijdszo vreselijk lang duurde, kwam hij tot het besluit, om zijnambacht nu toch maar weer op te geven en iets hogers teworden. En zoals vroeger in het dorp meneer pastoor voor dearme jongen de verpersoonlijking was van het hoogste, wat eenmens maar kan bereiken, zo zag hij thans, nu zijn gezichtskringdoor het verblijf in de grote stad zo veel wijder was geworden,de waardigheid van rijksambtenaar in dit licht.Deze zeventienjarige, die, half nog een kind, door nood enontbering, al oud was geworden, wierp zich met al zijnenergie en taaiheid op deze nieuwe zelfopgelegde taak, en. . .werd ambtenaar. Na bijna drie en twintig jaar, naar ik meen,was het doel bereikt. Nu scheen ook de gelofte vervuld, die dearme jongen eens aan zichzelf had gedaan, om niet eerder in hetgeliefde geboortedorp terug te keren, voor hij iets zou