Actualiteiten zieke werknemer Roelof Heida, bedrijfsarts Adviseur medisch-juridische zaken Docent...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten zieke werknemer Roelof Heida, bedrijfsarts Adviseur medisch-juridische zaken Docent...

 • Dia 1
 • Actualiteiten zieke werknemer Roelof Heida, bedrijfsarts Adviseur medisch-juridische zaken Docent arbeidsrecht RuG 6 september 2012
 • Dia 2
 • Inhoud Wie betaalt, die bepaalt? Privacy en arbodienstverlening Loonsancties UWV en gevolgen Ontwikkelingen deskundigenoordelen Ongelijkheid medische informatie in zaken over loondoorbetaling bij ziekte Verslaving
 • Dia 3
 • Wie betaalt, die bepaalt? Contractvrijheid versus wettelijke verplichtingen in verzuimbegeleiding en arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 meer keuzevrijheid voor werkgevers Diverse vormen verzuimbegeleiding door werkgever uitbesteed aan interne of externe casemanagers bedrijfsarts wordt ad-hoc ingeschakeld als werkgever dat noodzakelijk acht werkgever schakelt geen deskundige ondersteuning in, maar bepaalt zelf of werknemer ziek is Groene Amsterdammer 31 mei 2012 werkgevers zijn niet langer verplicht een arbodienst te contracteren. Ze mogen nu zelf vorm geven aan hun verzuimbeleid
 • Dia 4
 • Arbowet Art 14 lid 4 de wijze waarop de bijstandverlening plaatsvindt met betrekking tot de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt schriftelijk vastgelegd Eerste lid onderdeel b de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten, met inbegrip van de bijstand bij de uitvoering van bij of krachtens artikel 25, eerste, tweede, derde, vierde en zevende lid van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dan wel bij of krachtens artikel 71a, eerste, tweede, derde, vierde en zevende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering gestelde regels
 • Dia 5
 • MvT wijziging Arbowet 1998I Tweede Kamer, vergaderjaar 20042005, 29 814, nr. 3 Maatwerkregeling bedrijfsarts in dienst werkgever indien de werkgever zich ten aanzien van de verzuimbegeleiding laat bijstaan door een gecertificeerde deskundige die werkzaam is bij het bedrijf, dient de werkgever op grond van het vierde lid te beschikken over een schriftelijk document, waarin is vermeld wie wat doet op het gebied van de verzuimbegeleiding. bedrijfsarts wordt ingehuurd indien de werkgever zich ten aanzien van de verzuimbegeleiding laat bijstaan door een externe gecertificeerde deskundige, moet in de overeenkomst, die de werkgever met de externe deskundige heeft gesloten, zijn vermeld wie wat doet op het gebied van de verzuimbegeleiding.
 • Dia 6
 • MvT wijziging Arbowet 1998II Tweede Kamer, vergaderjaar 20042005, 29 814, nr. 3 MaatwerkVangnet Verzuimbegeleiding Tenminste contract met bedrijfsarts Contract met gecertificeerde arbodienst PAGOBedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst AanstellingskeuringBedrijfsartsGecertificeerde arbodienst
 • Dia 7
 • Maatwerkregeling Maatwerkregeling mogelijk (art. 14 lid 9 Arbowet) na opnemen daarvan in CAO na overeenstemming met OR of PVT Altijd contract met gecertificeerd bedrijfsarts m.b.t. verzuimbegeleiding, PAGO en aanstellingskeuring (art. 14 lid 1 Arbowet) Rb. Breda 31 oktober 2011 (LJN: BU2906) selectie Veolia 7 arbodiensten, waaronder Verzuimreductie directie besluit tot pilot met Verzuimreductie, zonder instemming OR uitspraak: instemming vereist (art. 27 WOR), pilot wordt stilgelegd
 • Dia 8
 • Medische vragen aan werknemers Mogen worden gesteld door de bedrijfsarts en degene die onder de gedelegeerde bevoegdheid van de bedrijfsarts valt zie KNMG rapport 2009 (Van der Meer en Willems):Taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie Mogen op basis van art. 16 Wbp niet worden gesteld door werkgever interne of externe casemanagers die in opdracht van werkgever handelen en niet onder verantwoordelijkheid bedrijfsarts vallen
 • Dia 9
 • Conclusie eigen regie werkgever Kan zowel binnen maatwerk- als vangnetregeling Definitie die situatie waarin een leidinggevende het maximale doet in verzuimbegeleiding en re-integratie, passend bij de eigen competenties, bij wet- en regelgeving en bij de bedrijfscultuur Eigen regie betekent niet als werkgever medische vragen (laten) stellen aan zieke werknemers als werkgever bepalen of en wanneer bedrijfsarts wordt ingeschakeld contractafspraken maken met beperkte spreekuurduur Werkgever dient bedrijfsarts in staat te stellen te handelen conform professionele richtlijnen en protocollen (Beleidsregels beoordelingskader poortwachter par. 7.3) richtlijnen NVAB werkwijzers STECR verzekeringsgeneeskundige protocollen
 • Dia 10
 • Niet inschakelen bedrijfsarts Beoordeling ziekte alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Bij twijfel moet hij dus de bedrijfsarts inschakelen (bron: website Ministerie SZW). zie Zieke werknemer en privacy, CBP 2008 zie Werkwijzer arbeidsconflicten, STECR 2010 Ktr. Arnhem 29 januari 2007, LJN: AZ7374 Ktr. Haarlem 13 januari 2010 (JIN 2010/776 m.nt. Heida) Rb Den Bosch 7 april 2011, LJN: BQ1700 Hof den Bosch 26 juli 2011, LJN: BR4211
 • Dia 11
 • Loonsancties (cijfers afgerond) In 2010 56.000 WIA beoordelingen Percentage loonsancties stijgt jaarlijks (in 2008 7%, in 2009 9%, 2010 11%, 2012 - naar verwachting - 15%) Naar 30% binnen enkele jaren In 2010 naast loonsancties op administratieve gronden (2000-3000) ook 2000 sancties op basis van inhoud Globaal: in 50% van de loonsancties heeft ook de arbodienst/bedrijfsarts daarin een rol gespeeld
 • Dia 12
 • Wanneer eindigt loonsanctie? Werkgever kan verzoeken om bekorting sanctie Beoordeeld wordt of de vastgestelde tekortkomingen zijn opgelost Procedure idem primaire RIV toets Na vaststelling dat inspanningen voldoende zijn vervalt sanctie 6 weken later
 • Dia 13
 • Ook loonsanctie bij vangnetters Per 1 juli 2011: Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld ook bij vangnetters (orgaandonatie, no-risk polis en zwangeren): bij einde dienstverband tijdens ziekte: mogelijkheid ziekengeld te verhalen op werkgever loonsanctie bij onvoldoende re-integratie inspanningen geldt voor werknemer op en na 1 juli 2011 ziek geworden
 • Dia 14
 • Verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt expliciet bij werkgever Par. 6 Beleidsregels beoordelingskader poortwachter Werkgever kan zich niet zonder meer achter de medische beoordeling verschuilen. Werkgever blijft eindverantwoordelijk voor de re- integratie. Dat impliceert onder meer dat hij de vinger aan de pols houdt en dat hij d.m.v. interactie met werknemer en bedrijfsarts nagaat welke actie noodzakelijk is voor een optimaal re- integratieresultaat. Nota n.a.v. het verslag behorende bij de Wet tot wijziging Arbeidsomstandighedenwet 1998 De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de rentegratie met inbegrip van degene die hij daarbij inschakelt. Indien UWV de WAO aanvraag afwijst en de werkgever het loon langer moet doorbetalen, dan kan de oorzaak daarvan bij de arbodienst of andere deskundige liggen. In dat geval kan de werkgever de betrokken dienstverlener civielrechtelijk aansprakelijk stellen.
 • Dia 15
 • CRvB 18 november 2009, LJN:BK3713 Tot deze uitspraak werd er veelal van uitgegaan uit dat de werkgever niet onder alle omstandigheden verantwoordelijk was voor de adviezen van zijn deskundigen In deze uitspraak helder vastgelegd dat werkgever die verantwoordelijkheid wel heeft
 • Dia 16
 • Arts-gemachtigde Art 104 Wet WIA lid 1 stukken die medische gegevens bevatten, worden door het UWV niet aan de werkgever ter inzage of ter kennisname gegeven of toegezonden, tenzij de werknemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Art 105 Wet WIA lid 1 indien door de werknemer geen toestemming is gegeven als bedoeld in artikel 104, is de inzage in dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten, voorbehouden aan een gemachtigde van de werkgever die advocaat of arts is dan wel daarvoor van het UWV bijzondere toestemming heeft gekregen.
 • Dia 17
 • Arts-gemachtigde Niet de behandelend bedrijfsarts! verliest daarmee de onafhankelijkheid tuchtcollege heeft dat eerder bepaald Arts of jurist kunnen op verzoek van (meestal) werkgever inzage in medische gegevens krijgen om beslissing UWV te beoordelen en te weerleggen Meeste bezwaarzaken sneuvelen Ook in (hoger) beroep krijgt UWV meestal gelijk maar: Rb. Middelburg 15 maart 2012, LJN: BV9750 Conclusie herstel na loonsanctie meestal niet te verwachten, dus preventief handelen
 • Dia 18
 • Tuchtcollege over arts-gemachtigde RT Zwolle 1 februari 2007 Arts-gemachtigde is per definitie partijdig Bedrijfsarts moet onpartijdig zijn Begeleidend bedrijfsarts kan dus niet de rol van arts- gemachtigde op zich nemen
 • Dia 19
 • Tekortkomingen arbodienst Inadequate probleemanalyse/geen bijstellingen Niet (juist) toepassen professionele richtlijnen Re-integratie blokkerend advies Onterechte urenbeperking Vastgestelde beperkingen (teveel) gerelateerd aan eigen werk Vrijwel uitsluitend telefonisch contact Teveel/uitsluitend afgaan op hetgeen de werknemer meldt over klachten en behandeling N.B! Vaak meerdere tekortkomingen in n dossier
 • Dia 20
 • Tekortkomingen werkgever Niet of te laat opvolgen adviezen van bevoegde professionals Onvoldoende mogelijkheden eigen bedrijf onderzocht Te laat spoor 2 ingezet of zonder overleg met werknemer Omvang passend werk niet conform mogelijkheden Arbeidsconflict laten bestaan Onwillige werknemer onvoldoende onder druk gezet Werken alleen op AT basis
 • Dia 21