Actualiteiten vennootschapsbelasting 2012 Simon Strik

download Actualiteiten vennootschapsbelasting 2012 Simon Strik

of 76

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten vennootschapsbelasting 2012 Simon Strik

 • Dia 1
 • Actualiteiten vennootschapsbelasting 2012 Simon Strik
 • Dia 2
 • Onderwerpen Flex-BV Overnameholdingrenteaftrekbeperking Renteaftrek in 2012 Objectvrijstelling vaste inrichting Dubbele uitzak
 • Dia 3
 • Fiscale aspecten flex-BV
 • Dia 4
 • Stand van zaken 1 maart 2012: Memorie van antwoord 31058 Memorie van antwoord 32426 Inwerkingtreding: aangekondigd waarschijnlijk 1- 62012 Geen wijzigingen in fiscale wetgeving Alleen art. 2 Besluit fiscale eenheid 2003 wordt aangepast Alle lagere regelgeving wordt nog uitgekamd, ook beleidsbesluiten
 • Dia 5
 • Overzicht Rol fiscaliteit bij modernisering ondernemingsrecht Rammelend beoordelingskader Flexibele aandelen Focus parlementaire behandeling en literatuur Flexibele statuten Fiscaliteit prohibitief incorporatie aandeelhouders- overeenkomst! Flexibele uitkeringsregels Fiscale prikkel tot onverantwoorde uitkering! 5
 • Dia 6
 • Modernisering ondernemingsrecht 6 Voormalig wetsvoorstel personen- vennootschap Wetsvoorstel flexibele bv
 • Dia 7
 • Fiscaliteit en flexibele aandelen (1) Deelnemingsvrijstelling (art. 13-2 Vpb) 5% nominaal gestort kapitaal Manipulaties? 7
 • Dia 8
 • Fiscaliteit en flexibele aandelen (2) Fiscale eenheid (art. 15-1 Vpb) Juridische en economische eigendom van 95% nominaal gestorte kapitaal: deze voorwaarde blijft Art. 2 Besluit fiscale eenheid wordt aangepast: ook vereist ten minste 95% van de stemrechten
 • Dia 9
 • Fiscaliteit en flexibele aandelen (3) Verbondenheid (art. 10a-4 Vpb) Ten minste 1/3 belang HR 8 april 2011, V-N 2011/19.15 Mva: Uitgangspunt: zowel het financile belang als de zeggenschap Uitermate vaag in principe uitgaan van een maximaal belang van 100% als de zeggenschap en het financile belang evenredig zijn verdeeld: dus maximaal drie personen kunnen dan verbonden zijn Kan hoger uitvallen bij niet evenredige verdeling
 • Dia 10
 • HR 8 april 2011, V-N 2011/19.15 10
 • Dia 11
 • Fiscaliteit en flexibele aandelen (4) Investeringsaftrekvennootschappen (art. 8-8 Vpb) 1/3 nominaal gestorte aandelenkapitaal MvA: dit is en blijft het enige criterium; soort maakt niet uit Handel in lege vennootschap (art. 40 IW) 1/3 geplaatste aandelenkapitaal MvA: dit is en blijft het enige criterium; soort maakt niet uit Aandelenuitreikingseis bij bedrijfsfusie (art. 14 Vpb) Besluit: adequate tegenprestatie Verhouding tot EU-fusierichtlijn? HR 28-10-2011, nr. 10/04618, V-N 2011/55.16 11
 • Dia 12
 • HR 28-10-2011, nr. 10/04618, V-N 2011/55.16 Bedrijfsfusie en adequate tegenprestatie 12
 • Dia 13
 • Fiscaliteit en flexibele aandelen (5) Aanmerkelijk belang (box 2) 5% geplaatste kapitaal Verschil in stemrecht afzonderlijke aandelensoort? HR 16-12-2011, nr. 10/00610, V-N 2011/67.7 MvA: volgt Hoge Raad. Art. 4.7 wordt niet aangepast Dit heeft uitermate nadelige gevolgen voor het ab en de flex-BV 13
 • Dia 14
 • HR 16 december 2011, nr. 10/00158, V-N 2011/67.6 Vraag: soort-ab alleen in geval van vermogensrechtelijk verschillen? Ook in andere gevallen (niet-vermogensrechtelijke verschillen)? HR: Er is sprake van beperkte gelijkstelling Gelijkstelling geldt niet voor alle verschillen in stemrecht Geen gelijkstelling indien verschil bestaat met betrekking tot besluitvorming omtrent uitkeringen van winst/vermogen van de vennootschap
 • Dia 15
 • Soort-ab Soort-aannmerkelijk belang Art. 4.7 Wet IB 2001 Lid 2: aandelen die zich uitsluitend onderscheiden Benoemingsrecht Recht de naam vp te bepalen Of een daarmee vergelijkbaar recht Bijzondere aanbiedingsregeling of een daarmee vergelijkbare regeling Behoren tot dezelfde soort
 • Dia 16
 • Opsomming fiscale paragraaf soortab (box 2) De aandelen hebben eigen winstreserves De aandelen verschillen in nominale waarde, tenzij zij in verhouding tot hun nominale bedrag in dezelfde mate delen in de winstreserves en de aan de aandelen verbonden rechten overigens identiek zijn Aan de aandelen zijn verschillende stemrechten verbonden De aandelen kennen verschillende preferenties (bijvoorbeeld bij dividenduitkering of bij liquidatie) Aan de aandelen zijn speciale rechten toegekend om belangrijke economische beslissingen te nemen 16
 • Dia 17
 • Fiscaliteit en flexibele statuten Nieuw art. 2:192-1-a BW Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard jegens de bv Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard jegens derden Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard tussen aandeelhouders Oude wijn in nieuwe zakken: nieuw art. 2:192-1-b/c BW Kwaliteitseis: MvA: dit resulteert niet in een aparte soort Kwaliteitseis plus aanbiedingsregeling: resulteert in beginsel niet in aparte soort Whats new? flexibele prijsclausule in statuten 17
 • Dia 18
 • Flexibele statuten en belastingplicht bv Transformeert bv tot fiscaal transparant vehikel als de aandeelhouders aansprakelijk zijn voor alle schulden van de bv ex art. 2:192-1-a BW (nieuw)? Van Schilfgaarde (WPNR 2009/6822): ja, dat hoop ik Kinnegim (WFR 2011/116): ja Nota naar aanleiding van het verslag: nee, het gaat om een mix van factoren: De bv is een institutionele rechtspersoon De bv heeft een in aandelen verdeeld kapitaal Bij winstverdeling is een uitdelingsbesluit vereist Hoofdelijke aansprakelijkheid aandeelhouders: idem, want deze aansprakelijkheid is niet extern. 18
 • Dia 19
 • Wie heeft er een ab? 19
 • Dia 20
 • Fiscaliteit en incorporatie aandeelhoudersovereenkomst Contractuele verplichtingen en box 2 Voorbeeld parlementaire behandeling: smurfin Minister MvA: ja, smurfins aandelen zijn aparte soort want verplichting is ook een bijzondere gerechtigdheid tot een vermogensbestanddeel is (namelijk een verplichting) Kwaliteitseisen en box 2 Voorbeeld parlementaire behandeling: Oom Dagobert MvA: neen, Dagoberts aandelen zijn geen aparte soort op grond van arrest HR Aanbiedingsplichten en box 2 Voorbeeld parlementaire behandeling: Calimero MvA: in principe geen aparte soort 20
 • Dia 21
 • Kwesties Hoe moet worden omgegaan met prijsclausules die juist de werkelijke waarde beogen vast te stellen? MvA: geen aparte soort Hoe moet worden omgegaan met persoonlijke vrijstelling ex art. 2:192a BW (nieuw) mbt een verplichting? MvA: eerst nagaan of die verplichting leidt tot een aparte soort Neen: dan geen aparte soort Ja: dan wel Waarom fiscaal een onderscheid tussen gewone en gencorporeerde aandeelhoudersovereenkomst? MvA: minister blijft hieraan vasthouden 21
 • Dia 22
 • Fiscaliteit en flexibele uitkeringsregels Uitkeringstest en goedkeuring door het bestuur voor elke uitkering (art. 2:216 nieuw BW) Is onverantwoorde uitkering belast? Is terugbetaling door aandeelhouder aftrekbaar? Is door bestuurder betaalde schadevergoeding aftrekbaar? Hoe wordt de wettelijke rente fiscaal behandeld? 22
 • Dia 23
 • Fiscaliteit en flexibele uitkeringsregels Uitkeringstest en goedkeuring door het bestuur voor elke uitkering door bv (art. 2:216 nieuw BW) Als tegenwicht tegen de beperkte aansprakelijkheid Is onverantwoorde uitkering belast? Is terugbetaling door aandeelhouder aftrekbaar? Is door bestuurder betaalde schadevergoeding aftrekbaar? Hoe wordt de wettelijke rente fiscaal behandeld? 23
 • Dia 24
 • Aanmerkelijkbelanghouder Onverantwoord dividend is gewoon belast in box 2 Of kan een beroep worden gedaan op HR 13 oktober 1937, B. 6504? Terugbetaling onverantwoord dividend is aftrekbaar in het jaar van terugbetaling Minister verwijst naar HR 20 januari 1988, BNB 1988/122* Waarom niet eerder omdat renteteller begint te lopen? De terugbetaling van een onbelaste kapitaalteruggaaf is niet aftrekbaar 24
 • Dia 25
 • Bestuurder Betaalde schadevergoeding aan bv is aftrekbaar als negatief loon Minister verwijst naar HR 27 september 2000, BNB 2001/8c* Dit arrest betrof een commissaris die op grond van art. 2:128 (oud) BW aan de vennootschap schadervergoeding moest betalen Het is niet van belang of de terugbetaling op enige wijze verband houdt met de ontvangen beloning Wat als sprake is van een dga? Uitkering belast tegen 25% (box 3), terugbetaling aftrekbaar tegen 52% (box 1) 25
 • Dia 26
 • Overig Positie Vpb-plichtige aandeelhouder Deelnemingsvrijstelling Fiscale behandeling rentecomponent Op de renteaftrek is vaak in beginsel art. 10a Vpb van toepassing Rentekosten niet als bronkosten aftrekbaar (loon, ab) Terugbetaling onverantwoord dividend en dividendbelasting (15%)? HR 24 augustus 1999, BNB 2000/49 MvA: dit arrest blijft leidend 26
 • Dia 27
 • Bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid BV X keert in 2013 een dividend uit van 100 aan ab-houder Y, belast als regulier voordeel uit ab. In 2015 betaalt Y op de voet van art. 2:216, lid 3, derde volzin, BW het dividend terug aan de vp vermeerderd met de wettelijke rente van 12. De bestuurder wordt niet aangesproken. Wat zijn de fiscale gevolgen voor BVX en Y van de terugbetaling en de rente?
 • Dia 28
 • Bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid Idem als eerdere casus. Voor het tekort is bestuurder Z, ex art. 2:216, lid 3, eerste volzin, BW, hoofdelijk verbonden. In 2015 vergoedt hij het bedrag van 100 vermeerderd met de rentewettelijke rente van 12. Z heeft geen regresvordering op Y omdat Y niet te kwader trouw was. Wat zijn de fiscale gevolgen?