Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

37
Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

description

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014. ‘Modernisering Ziektewet’. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa ). Henriëtte Sterken - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Page 1: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht

Modernisering Ziektewet

Henriette SterkenWerkgeversrelaties, UWV28 januari 2014

Page 2: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

‘Modernisering Ziektewet’

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Henriëtte SterkenWerkgeversrelaties UWV

Page 3: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

1998

Wet

PEM

BA

1996

Wet

uitbr

eidi

ng lo

ondo

orbe

talin

g bi

j

ziek

te

2004

Wet

ver

leng

ing

loon

door

beta

lingp

licht

bij z

iekt

e

2002

Wet

ver

bete

ring

poo

rtwac

hter

eind

200

5

Wet

WIA

Terugdringen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Page 4: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Ontwikkeling aantal nieuwe WGA-uitkeringen

Bron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie en cijfers 2010, 2011 en 2012 afkomstig uit kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslag

Page 5: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Werkingsgebied Wet BeZaVa

Vangnetters zonder werkgever:

Fictieve dienstverbanden

Nawerking

Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt beëindigd tijdens ziekte

Zieke WW-ers

Page 6: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Maatregelen Wet BeZaVa

Page 7: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Prikkels voor vangnettersen

uitbreiding mogelijkheden UWV

Page 8: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Uitbreiding re-integratieverplichting

Re-integratieverplichtingen conform WGA

Inspanningen van de vangnetter moeten gericht zijn op herstel en werkhervatting

Werknemer moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan

Aanscherping handhavingsbeleid

Mogelijkheid om werkgever te betrekken in re-integratie

Page 9: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Aanpassing ZW-criterium

Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

Medische en arbeidskundige beoordeling

UWV nodigt uit

Informatie uitvraag indien werkgever ERD ZW is

Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar

Page 10: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Uitbreiding mogelijkheden UWV

Verruiming proefplaatsing naar 6 maanden Toekenning in beginsel voor 2 maanden

Afsluiten convenanten UWV kan convenanten afsluiten met werkgevers & sectoren Afspraken maken met werkgevers voor alle doelgroepen met een

afstand tot arbeidsmarkt

Page 11: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

1/4 ziek 1/7 ziek uit dienst 52 wkn ziek

WW/WWB

loonloon ZW ZW > 35

<35 WIA

WW of WWB

WGA flex>35

104 wkn ziek

zw beoordeling

<35 ZW

Wia beoordeling

1/1 in dienst

Ziek uit dienst

Page 12: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

1/1 in dienst1/4 ziek

1/7 ziek uit dienst

52 wkn ziek

loonloon ZW ZW 35-100 WGA flex

104 wkn ziek

NVT WvP/WG Publiek: UWVERD ZW: WG

Publiek: UWVERD ZW: WG

Publiek: UWVERD WGA Flex va 1-1- 2016: WG

Wie is verantwoordelijk voor reintegratie?

Page 13: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

1/1 in dienst1/4 ziek

1/7 ziek uit dienst

52 wkn ziek

loonloon ZW ZW 35-100 WGA flex

104 wkn ziek

100% Conform CAO

70% van dagloonLaatste werkgever

70%

Inkomen van de (ex)werknemer?

Page 14: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Prikkels voor werkgevers

Page 15: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet
Page 16: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

2014

UWV maakt premies en parameters Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september bekend voor het komende jaar

Invoering premiedifferentiatie ZW-flex & WGA-flex Naar 3 werkgeversklassen

Parameters gemiddelde premieplichtige loon € 30.700

grens kleine/middelgrote werkgever € 307.000 grens middelgrote/grote werkgever € 3.070.000

Page 17: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet
Page 18: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Nu: keuze ZW….

PRIVAAT PUBLIEK

eigenrisicodragen ZW Sectorpremie / Ufo-premie

Page 19: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Invoering premiedifferentiatie: ZW-flex

Naar 3 werkgeversklassen

2014 ZW

Page 20: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

2014: keuzes ZW…

ZW PRIVAAT PUBLIEK

grote werkgever > 100 x gemiddelde loonsom per werknemer

ERD ZW gedifferentieerde premie

middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x

ERD ZWgewogen gemiddelde

gedifferentieerdeen sectorale premie

kleine werkgever≤ 10 x

ERD ZW sectorale premie

Page 21: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet
Page 22: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Premiejaar 2013 WGA-vast…

WGA-VAST PRIVAAT PUBLIEK

werkgevers met vast personeel

minimale en maximale premie afhankelijk van

bedrijfsgrootte

ERD WGA gedifferentieerde premie

Page 23: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Invoering premiedifferentiatie WGA-flex

Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie

WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren

Van 2 naar 3 werkgeversklassen

2014 stap 1 WGA

Page 24: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

2014 en 2015: keuzes WGA-vast en –flex

WGA-VASTPRIVAAT

WGA-VASTPUBLIEK

WGA-FLEXPUBLIEK

grote werkgever > 100 x

gemiddelde loonsom per werknemer

ERD WGAgedifferentieerde

premiegedifferentieerde

premie

middelgrote werkgever

> 10 en ≤ 100 xERD WGA

gewogen gemiddelde gedifferentieerde

en sectorale premie

gewogen gemiddelde gedifferentieerde

en sectorale premie

kleine werkgever≤ 10 x

ERD WGA sectorale premie sectorale premie

Page 25: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

2016 stap 2

Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel

Twee gedifferentieerde premies één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex één premie voor ZW

Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor

02-10-2015

Page 26: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

2016: keuze WGA totaal (vast en flex)…

WGA TOTAAL PRIVAAT PUBLIEK

grote werkgever > 100 x gemiddelde

loonsom per werknemer ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie

middelgrote werkgever > 10 en ≤ 100 x

ERD WGA TOTAALgewogen gemiddelde

gedifferentieerdeen sectorale premie

kleine werkgever ≤10 x

ERD WGA TOTAAL sectorale premie

Page 27: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

EigenrisicodragenZiektewet en WGA

Page 28: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet
Page 29: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet
Page 30: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Eigenrisicodragen Ziektewet (1)

Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk

Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & re-integratie

Samen met arbodeskundigen regels en afspraken maken over ziekteverzuimbeleid, om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen (Arbo-verklaring)

Garantiestelling ERD ZW vanaf 2013 niet meer verplicht

Geen inlooprisico

Page 31: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Eigenrisicodragen Ziektewet (2)

Zelf ZW uitvoeren dus beschikken over wetskennis

Zelf ZW-uitkering betalen

Kosten herverzekering

Kosten Arbotaken, gescheiden verzuimadministratie en administratieve organisatie

Bij stoppen ERD ZW is er sprake van uitlooprisico

Page 32: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Eigenrisicodragerschap ZiektewetInkoop diensten

INKOOP DIENSTEN KOSTEN

Beoordeling recht € 45

Beoordeling hoogte € 70

Beoordeling duur € 22

Beoordeling maatregel € 38

Informatieverzoek Ziektewet € 30 / € 36

Page 33: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Eigenrisicodragen ZiektewetTaken UWV

Registreren ziek- en herstelmeldingen Afgeven beschikkingen

- toepassen boete/maatregel

- herziening dagloon- weigering/afwijzing- herstelverklaring door Arbodienst

Uitvoeren eerstejaars Ziektewetbeoordeling - UWV nodigt uit, werkgever moet werknemer informeren over deze beoordeling

Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e ziektejaar

Page 34: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Eigenrisicodragen ZiektewetControle door UWV

Werkgever wordt minimaal éénmaal per 2 jaar gecontroleerd op- administratieve organisatie/interne controle

- verzuimadministratie- wetsuitvoering

Werkgever wordt eerder gecontroleerd- als UWV signalen ontvangt dat ZW niet goed wordt uitgevoerd

- bij bevindingen tijdens periodieke controle UWV neemt taken over als de wet niet goed wordt

uitgevoerd; kosten worden verhaald

Page 35: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet
Page 36: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet

Wat geven wij u mee?

Page 37: Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet