Activiteitenverslag najaar 2015

of 26 /26
Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 1 Activiteitenverslag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Meer informatie over de regeling vindt u op www.duo.nl/zakelijk. Of mail uw vraag naar [email protected]. Algemeen Naam penvoerder: Hogeschool de Kempel LERO nummer: LERO-P029 1. Vervolgstappen Algemene samenwerking Neem hier de doelstelling(en) op, die u op de ‘algemene samenwerking’ in uw ingediende projectplan beschreven heeft. Beschrijf welke activiteiten u ondernomen heeft/onderneemt om deze doelstelling(en) te bereiken, welke resultaten u tot nu toe bereikt heeft en wat de vervolgstappen zijn. Geef ook aan of en zo ja, hoe de doelstellingen of activiteiten zijn aangepast en waarom. Doelstelling (1) Algemene samenwerking De oprichting van een samenwerkingsverband met zes schoolbesturen die met min. 1 school actief deelnemen. De samenwerking met besturen is cruciaal voor verspreiding van de opbrengsten naar andere scholen in hetzelfde bestuur en naar andere besturen. Activiteit (1.1) De oprichting en instandhouding van het samenwerkingsverband (stuur- en managementgroep, en thematische werkgroepen). De ontwikkeling van professionele leerwerkgemeenschappen (LWG) in elke school en in breder verband met de andere scholen van besturen Bereikte resultaten De oprichting en deelname samenwerkingsverband is volgens plan verlopen. Het project verloopt volgens plan en de regie wordt actief uitgeoefend door de in het plan genoemde groepen: - SG: stuurgroep (6 bestuurders en voorzitter CvB HS de Kempel), - MG: managementgroep (16 directeuren en 2 opleidingsmanagers) - LWG: Leerwerkgemeenschap op 16 scholen (met leraren, studenten en begeleiding PABO) - TWG: 6 thematische werkgroepen (met vertegenwoordigers PABO en deelnemende school) U wordt verzocht op de diverse thema’s de stand van zaken zo concreet mogelijk te beschrijven. Het gaat erom dat u duidelijk maakt welke activiteiten u ondernomen heeft en nog onderneemt om de doelstellingen te bereiken die u in het projectplan destijds heeft beschreven. U dient ook aan te geven als doelstellingen zijn bijgesteld en activiteiten zijn aangepast en met welke reden dat is gebeurd. Op basis van uw verslag moet de subsidieverstrekker zich een beeld kunnen vormen van de vervolgstappen van uw project. LERO

Transcript of Activiteitenverslag najaar 2015

Page 1: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 1

Activiteitenverslag

Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Meer informatie over de regeling vindt u op www.duo.nl/zakelijk.

Of mail uw vraag naar [email protected].

Algemeen

Naam penvoerder: Hogeschool de Kempel

LERO nummer: LERO-P029

1. Vervolgstappen

Algemene samenwerking

Neem hier de doelstelling(en) op, die u op de ‘algemene samenwerking’ in uw ingediende projectplan beschreven

heeft. Beschrijf welke activiteiten u ondernomen heeft/onderneemt om deze doelstelling(en) te bereiken, welke

resultaten u tot nu toe bereikt heeft en wat de vervolgstappen zijn. Geef ook aan of en zo ja, hoe de doelstellingen

of activiteiten zijn aangepast en waarom.

Doelstelling (1)

Algemene

samenwerking

De oprichting van een samenwerkingsverband met zes schoolbesturen die met min. 1 school

actief deelnemen. De samenwerking met besturen is cruciaal voor verspreiding van de

opbrengsten naar andere scholen in hetzelfde bestuur en naar andere besturen.

Activiteit (1.1) De oprichting en instandhouding van het samenwerkingsverband (stuur- en managementgroep,

en thematische werkgroepen). De ontwikkeling van professionele leerwerkgemeenschappen

(LWG) in elke school en in breder verband met de andere scholen van besturen

Bereikte

resultaten

De oprichting en deelname samenwerkingsverband is volgens plan verlopen. Het project

verloopt volgens plan en de regie wordt actief uitgeoefend door de in het plan genoemde

groepen:

- SG: stuurgroep (6 bestuurders en voorzitter CvB HS de Kempel),

- MG: managementgroep (16 directeuren en 2 opleidingsmanagers)

- LWG: Leerwerkgemeenschap op 16 scholen (met leraren, studenten en begeleiding PABO)

- TWG: 6 thematische werkgroepen (met vertegenwoordigers PABO en deelnemende school)

U wordt verzocht op de diverse thema’s de stand van zaken zo concreet mogelijk te beschrijven. Het gaat

erom dat u duidelijk maakt welke activiteiten u ondernomen heeft en nog onderneemt om de doelstellingen

te bereiken die u in het projectplan destijds heeft beschreven.

U dient ook aan te geven als doelstellingen zijn bijgesteld en activiteiten zijn aangepast en met welke reden

dat is gebeurd. Op basis van uw verslag moet de subsidieverstrekker zich een beeld kunnen vormen van de

vervolgstappen van uw project.

LERO

Page 2: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 2

Vervolgstappen De deelname aan de LWG verloopt volgens plan. Regie wordt actief uitgeoefend door

kartrekkers op elke school en procesbegeleiders vanuit de opleiding. In het nieuwe studiejaar

heeft dit op de opleiding en bij de deelnemende scholen geleid tot (incidentele) personele

wisselingen en het opnieuw maken van werkafspraken voor een goed functionerende LWG. Door

het inzetten van themadeskundigen op scholen die (mede) dit thema hebben gekozen wordt

getracht de inhoudelijke band te versterken tussen thema(deskundigen) en school.

Met bestuurders, directeuren en deelnemende scholen zijn gesprekken gevoerd over de

voortzetting van de samenwerking na afloop van de subsidieperiode. Partijen ervaren de

samenwerking als zinvol en productief. Voortzetting van de samenwerking binnen de regeling

bekostiging opleidingsscholen wordt als een uitdagende en realistische ambitie gezien. De

managementgroep zal in het studiejaar 2015-2016 voorbereidende activiteiten hiertoe initiëren.

Om de resultaten van de samenwerking goed te kunnen borgen wil het samenwerkingsverband

graag gebruik maken van de mogelijkheid om de projectperiode te verlengen tot 1 juli 2017. Bij

deze het expliciete verzoek om dat voor ons samenwerkingsverband toe te kennen. Een nadere

toelichting kan worden gevonden onder het kopje 4 "Borging".

Activiteit (1.2) Het organiseren van structurele overlegmomenten voor de:

- Stuur- en managementgroep (voor aansturing en bewaking van het project)

- Leerwerkgemeenschappen (voor het werk en kennisdeling in de school)

- Thematische werkgroepen (voor samenwerking en kennisdeling op bovenschools niveau)

Bereikte

resultaten

- De stuurgroep en managementgroep zijn in 2014-2015 diverse malen conform planning bij

elkaar gekomen, steeds aansluitend aan themabijeenkomsten en naar aanleiding van

specifieke vragen.

- Een organisatorische intake heeft plaatsgevonden op locatie van elke deelnemende school

bij aanvang van het project en voortgangsgesprekken in de periode daarna waar gewenst.

- Leerwerkgemeenschappen (LWG) en thematische werkgroepen (TWG) zijn vanaf studiejaar

2014-2015 actief. Elke LWG is conform planning (min. vijf) keer bij elkaar gekomen om het

ontwikkelproces in de school te ondersteunen (zie voorbeeld nieuwsbrief op de site

www.samenopleiden.info)

- Themabijeenkomsten zijn in 2014-2015 gehouden voor alle deelnemers op 19 september, 7

november, 30 januari, 27 februari, 17 april en 5 juni. De laatste projectdag stond in het

teken van de uitwisseling van kennis, ideëen en ontwikkelingen tot dusver. Daarbij waren

zowel besturen, directeuren en leraren van scholen uit de binnenkring uitgenodigd (ochtend)

alsmede van scholen in de buitenkring (middag).

Vervolgstappen Bijeenkomsten en deelname aan de bijeenkomsten verloopt conform plan en zal worden

gecontinueerd. Stuurgroep min. 2 bijeenkomsten en managementgroep min. 4 bijeenkomsten.

De programmering van de thematische werkgroepen is voor het komende studiejaar 2015-2016

wat aangepast om meer flexibiliteit te geven aan het ontwikkelingstempo in elke thematische

werkgroep. Daarbij zijn we gegaan van 6 centrale projectdagen in 2014-2015 (waarin elk thema

een plaats had) naar 3 centrale projectdagen (11 sept, 29 jan en 3 jun) en min. 3 momenten

Page 3: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 3

naar eigen keuze in te plannen voor elke themagroep.

Kopieer hier de

overige

activiteiten,

bereikte

resultaten en

vervolgstappen.

Activiteit 1.3.

Realiseren van ( jaarlijks) magazine en symposium Samen Opleiden en gebruik van digitaal

platform voor berichtgeving en delen van kennis en producten met binnen- en buitenkring

Bereikte Resultaten:

- Vanaf de projectstart is er een teamsite in gebruik genomen voor kennisdeling tussen

deelnemers en communicatie met scholen in de binnenkring van het project. Daarnaast is

een aparte website live gegaan voor kennisdeling en communicatie met scholen in de

buitenkring. (zie http://www.samenopleiden.info)

- Per thema zijn brochures en doorlopende leerlijnen ontwikkeld die de stand van zaken

aangeven per thema. Voor een regelmatige update zijn nieuwsbrieven verstuurd in

samenhang met geplande themabijeenkomsten. Zie voor een voorbeeld van de

nieuwsbrieven en de brochures – leerlijnen de website: www.samenopleiden.info.

- Op 5 juni werd het symposium gehouden in samenwerking met het Center of Expertise

Persoonlijk Meesterschap (CEPM).

Vervolgstappen:

- Het magazine is vervangen door de website. Bijdragen vanuit het project zullen (ook) het

komende jaar worden opgenomen in het magazine van de Kempel 'de Dialoog'.

- Deelnemers worden daarnaast periodiek voorzien van een digitale nieuwsbrief waarin

recente ontwikkelingen, c.q. opbrengsten worden gedeeld. Zie www.samenopleiden.info voor

voorbeelden van deze nieuwsbrieven.

Doelstelling (2)

Algemene

samenwerking

Uit de samenwerking realiseren van opbrengsten op het gebied van een:

- gemeenschappelijk opleidingskader (o.b.v. een gedeeld beeld van de ontwikkeling van

student naar startbekwaam en vakbekwaam leraar);

- versterking van de begeleidingskwaliteit door het professionaliseren van begeleiders en

delen van opbrengsten uit onderzoek;

- versterking van de verbinding tussen opleidingsleren en werkplekleren.

Activiteit (2.1) Op basis van veldonderzoek analyseren (van het verschil tussen) start- en vakbekwaam niveau

en (regionale) wensen/behoeften t.b.v. profilering initieel en postinitieel

Bereikte

resultaten

- Inhoudelijke intake scholen via online vragenlijst, https://nl.surveymonkey.com/s/SK2JKB8)

- Ingebruikname van het zelfevaluatiekader (ZEK) voor ontwikkeling begeleidingspraktijk op

schoolniveau, Beginsituatie op het ZEK afgenomen via online vragenlijst (zie

Page 4: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 4

https://nl.surveymonkey.com/s/XY9VN6Q)

- Een nadere betekenisgeving van de resultaten in de eerste themabijeenkomst op 19

september.

- Verzameling acties en doelen in plan van aanpak per school/opleiding

Vervolgstappen De opgedane inzichten uit de hiervoor vermelde deelresultaten zullen worden geïntegreerd in

een professionaliseringstraject voor begeleiders (mentoren en andere begeleiders van

startende leraren) en school(opleider).

Activiteit (2.2) Ontwerp begeleidingsaanpak en -instrumenten voor professionele feedback op de werkvloer en

training van mentoren en coaches met benutting van onderzoek-opbrengsten

Bereikte

resultaten

De begeleidingsaanpak en -instrumenten hebben een plek gekregen in een mentorspecialisatie-

programma waar (mentoren en coaches van) deelnemende scholen zich voor in hebben kunnen

tekenen.

In samenwerking met Driestar is er een (gecertificeerde) Post HBO opleiding tot schoolopleider

in ontwikkeling die scholen helpt om ook de ondersteunende voorwaarden te creëren voor het

ontwikkelen van een excellente begeleidingspraktijk op lange termijn.

Vervolgstappen De Post-HBO opleiding zal in de komende periode verder worden ontwikkeld inclusief uitwerking

van de instrumenten die kunnen worden gebruikt voor het versterken van de

begeleidingspraktijk op scholen (aan de hand van verschillende bouwstenen van het

Zelfevaluatiekader). Dit omvat bijv. onderzoeksinstrumenten voor zelfevaluatie maar ook

procedures, handleidingen en praktische tools voor het inwerken, begeleiden en ondersteunen

van (startende) leerkrachten.

Kopieer hier de

overige

activiteiten,

bereikte

resultaten en

vervolgstappen.

Activiteit (2.3):

In samenwerking met het werkveld uitvoeren van scholingstrajecten gericht op het

verbeteren van de begeleidingskwaliteit van mentoren en coaches en het geven van collegiale

feedback

Bereikte Resultaten:

Het mentorspecialisatieprogramma is ontwikkeld en startklaar. In oktober staat de start

gepland van het eerste cohort. Ca. twintig mentoren en andere begeleiders hebben zich

hiervoor ingetekend. In februari van 2016 zal dit gevolgd worden door een tweede cohort van

het mentorspecialisatieprogramma en de start van de Post HBO opleiding tot Schoolopleider.

Verloop en vervolgstappen:

In de komende periode vindt de verdere ontwikkeling en voorbereiding van de Post HBO

opleiding tot schoolopleider plaats. Met de stuurgroep en managementgroep is de ambitie

uitgesproken dat er voor elke deelnemende school min. een schoolopleider zal deelnemen aan

de opleiding. De inschrijving daarvoor is reeds begonnen en verloopt volgens verwachtingen.

Page 5: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 5

Page 6: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 6

Omgaan met verschillen (OMV) Neem hier net zoals bij het thema ‘algemene samenwerking’ de doelstelling(en) op, die u op het thema ‘omgaan

met verschillen’ in uw ingediende projectplan beschreven heeft. Beschrijf welke activiteiten u ondernomen

heeft/onderneemt om deze doelstelling(en) te bereiken, welke resultaten u tot nu toe bereikt heeft en wat de

vervolgstappen zijn. Geef ook aan of en zo ja, hoe de doelstellingen of activiteiten zijn aangepast en waarom.

Doelstelling (1)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld:

- vaststellen van het competentieniveau van de start- tot vakbekwame leraar op het thema

Omgaan Met Verschillen (OMV). Hierbij sluiten we aan bij landelijke kaders (Meijerink) met

specifieke aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en regionaal maatwerk.

Activiteit (1.1) Het beschrijven van initiële en postinitiële doelen gericht op het (leren) omgaan met verschillen

gebruikmakend van het SLO-rapport 'Omgaan met verschillen'(OMV).

Op basis van veldonderzoek het valideren en generaliseren van de conclusies van de

inhoudelijke intake, en (t.a.v. het verschil tussen start- en vakbekwaam niveau) het analyseren

van regionale behoeften en ontwikkelingen

Bereikte

resultaten

- Voor het thema OMV is er een brochure opgesteld die de beginsituatie (initieel en

postinitieel) beschrijft op het thema Omgaan met Verschillen (zie www.samenopleiden.info).

Deze brochure is en zal nog regelmatig worden bijgesteld gedurende de looptijd van het

project.

- Een online vragenlijst is ingevuld voor de inhoudelijke intake OMV door elke deelnemende

school. Een nadere analyse en betekenisgeving heeft plaatsgevonden in de

themabijeenkomsten;

- In interviews tijdens intakegesprekken met scholen is verkend welke regionale behoeften en

ontwikkelingen er zijn op het gebied van OMV. Deze beelden zijn getoetst en aangevuld met

aanvullingen in de eerste themabijeenkomst

- Via vragenlijst en themabijeenkomsten zijn de benodigde competenties van leerkrachten in

kaart gebracht op het gebied van OMV.

- De hiervoor beschreven competenties hebben een plaats gekregen in de majorfase en

minorfase opleiding, en in de inductiefase of voortgezette professionalisering op de

werkplek (in het kader van een doorlopende leerlijn OMV voor leerkrachten). Een

visualisatie van deze doorlopende leerlijn is te zien op www.samenopleiden.info).

Vervolgstappen De voortgang verloopt tot dusver volgens planning. Met de gesprekken in de themagroepen is

er een gemeenschappelijke taal gecreëerd en een belangrijke basis gelegd voor concrete

conclusies en acties in de periode die voor ons ligt. De hieruit voortkomende inzichten worden

met elkaar en de buitenwereld gedeeld via een themabrochure en de doorlopende leerlijn op de

site http://www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema OMV - Brochure of - Leerlijn).

Deze brochure en leerlijn worden voortdurend aangepast wanneer er sprake is van nieuwe

inzichten in de impact van dit thema voor het onderwijs en de competenties voor de leerkracht.

Page 7: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 7

Doelstelling (2)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld

- organiseren van flexibele projecten en opleidingsconcepten waarbij (oud)studenten en

ervaren leraren samen werken en leren rondom onderwijsvernieuwing op alle thema's (OMV)

- ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor opleiding- en werkplekleren om voor het thema

OMV doorlopende ontwikkelingslijnen van startbekwaam tot vakbekwaam leraar mogelijk te

maken.

Activiteit (2.1) Op basis van de voorgaande discrepantie-analyse (zie activiteit 1.1) zullen er activiteiten

plaatsvinden gericht op het ontwikkelen van nieuw en/of aangepast onderwijsaanbod,

profileringsaanbod OMV en begeleidingsinstrumenten voor het ondersteunen van het leren op

de werkplek

Bereikte

resultaten

- Elke deelnemende school/opleiding heeft een eigen actieplan vormgegeven. Deze worden

met elkaar gedeeld op de teamsite volgens een vast format (zie www.samenopleiden.info).

- De uitvoering van de activiteiten in het actieplan heeft op een aantal scholen al geleid tot

(deel)producten die hergebruikt kunnen worden door andere scholen. De reeds ontwikkelde

deelproducten voor het thema OMV zijn zichtbaar op de site

www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema OMV - deelproducten).

- Op het symposium van 5 juni 2015 presenteerden alle deelnemende scholen hun individuele

deelproducten en resultaten aan elkaar en aan de buitenwereld. (zie ww.samenopleiden.info

voor een impressie van deze dag)

- Op de opleiding zijn de eerste deelproducten ook al zichtbaar in de vorm van nieuwe

profieldelen OMV (PHBO opleiding Gedragsspecialist en training Onderwijsvaardigheden

OMV, en de begeleidingsmethodiek 'Observeren aan de hand van beeldbegeleiding'). De

opgedane inzichten hebben ook tot aanpassingen in bestaande modules geleid (zie

implementatie ERWD en in de Keuzemodule SEN).

- Vertegenwoordigers van de deelnemende scholen binnen het project verzorgen workshops

of lezingen over het onderwerp 'Omgaan met Verschillen' binnen de opleiding tot leraar

basisonderwijs.

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek (zie

activiteit 2.3)

Activiteit (2.2) Gezamenlijk uitvoeren van (post)initieel aanbod OMV en begeleiden / ondersteunen van het

leren over OMV op de werkplek

Bereikte

resultaten

- Vertegenwoordigers van de deelnemende scholen binnen het project verzorgen workshops

of lezingen over het onderwerp 'Omgaan met Verschillen' binnen de opleiding tot leraar

basisonderwijs.

- De uitvoering van gepland (post)initieel aanbod OMV zoals de PHBO Gedragsspecialist en

Page 8: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 8

de keuzemodule SEN.

- Nieuwe bevindingen zijn vertaald naar nieuw te ontwikkelen aanbod (o.a. implementatie

werken volgens ERWD, aanbod leerkracht passend onderwijs niveau 1 en 2)

- In samenwerking met een SBO school zijn kijkwijzers ontwikkeld en is met het team

ervaring opgedaan met Beeldbegeleiding en Synchroon Coachen als begeleidingsmethodiek

voor het observeren van kinderen (in kind-leergesprekken) en consequenties voor het

leerkracht-handelen. Zie www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema OMV -

deelproducten).

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek. De

effecten van deze activiteiten zullen worden gemonitord (zie activiteit 2.3)

Activiteit 2.3

- Het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek (ism CEPM) naar persoonlijk meesterschap

op het gebied van omgaan met verschillen.

- Het onderzoeken van de effecten en tevredenheid in het werkveld over de

begeleidingsaanpak en scholingstrajecten.

- Het vertalen van de onderzoeksgegevens in passende bijstellingen in aanbod, begeleiding

en instrumenten.

- Op 5 juni werd in het middagdeel een symposium gehouden in samenwerking met het

Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Daarbij zijn tussen onderzoekers

van het CEPM en deelnemers concrete voorbeelden uitgewisseld over professionele

(identiteits)spanningen die leerkrachten kunnen ervaren op het gebied van OMV.

- Een school heeft meegedaan aan het deelproject "behoud van beroepstrots". Dit

deelproject gaat over professionele identiteitsspanningen die gepaard gaan met

ontwikkelingen in het kader van o.a. het thema 'Omgaan met verschillen'.

- Ten aanzien van de begeleidingsaanpak zijn in een SBO ervaringen opgedaan met

beeldbegeleiding en synchroon coachen als begeleidingsmethodiek. Over deze ervaringen

is gerapporteerd in het praxis bulletin van oktober 2015 (Praxis Bulletin, 2015(2), p.30-

33)

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite. Zal

worden besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

- In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten en (post)initiële

scholingsactiviteiten in de opleiding en op de werkplek (zie activiteit 2.1 en 2.2).

- De effecten van de scholingstrajecten en begeleidingsaanpak (incl. geïmplementeerde

producten) zullen onderwerp zijn van gezamenlijke evaluatie en betekenisgeving in de

themagroepen.

- De evaluatiegegevens en onderzoeksgegevens zullen worden gebruikt voor bijstellingen

in aanbod, begeleiding en instrumenten.

Activiteit 2.4 Het rapporteren en communiceren van de resultaten naar het samenwerkingsverband

Page 9: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 9

(binnen- en buitenkring) en de verantwoording naar DUO. Verzorgen van een sessie over

OMV op het jaarlijks symposium en een thema-avond in M2C

Bereikte

resultaten

- Interne rapportage en kennisdeling aan themagroepen via teamsite

- Externe kennisdeling via website (www.samenopleiden.info) en digitale nieuwsbrieven

- Deling van kennis en producten op het openbare symposium op 5 juni in M2C

- Publicaties Kindleergesprek (Praxis Bulletin, 2015(2), p.30-33)

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite en

besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

Voortgang verloopt volgens planning. De communicatiemiddelen (teamsite, website en

nieuwsbrieven) zullen continu worden voorzien van nieuwe updates. Ook voor het nieuwe jaar

staat er weer een nieuw symposium gepland.

Opbrengstgericht werken (OGW)

Neem hier net zoals bij het thema ‘algemene samenwerking’ de doelstelling(en) op, die u op het thema

‘Opbrengstgericht werken’ in uw ingediende projectplan beschreven heeft. Beschrijf welke activiteiten u

ondernomen heeft/onderneemt om deze doelstelling(en) te bereiken, welke resultaten u tot nu toe bereikt heeft en

wat de vervolgstappen zijn. Geef ook aan of en zo ja, hoe de doelstellingen of activiteiten zijn aangepast en

waarom.

Doelstelling (1)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld:

- vaststellen van het competentieniveau van de start- tot vakbekwame leraar op het thema

Opbrengstgericht Werken (OGW). Hierbij sluiten we aan bij landelijke kaders (Meijerink) met

specifieke aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en regionaal maatwerk.

Activiteit (1.1) Op basis van onderzoek werkveld analyseren op welke wijze scholen invulling geven aan

opbrengstgericht werken (OGW) en analyseren van verschil start- en vakbekwaam niveau en

(regionale) wensen/behoeften t.b.v. profilering OGW

Bereikte

resultaten

- Voor het thema OGW is er een brochure opgesteld die de beginsituatie (initieel en

postinitieel) beschrijft op het thema Opbrengstgericht werken (zie www.samenopleiden.info).

Deze brochure is en zal nog regelmatig worden bijgesteld gedurende de looptijd van het

project.

- Een online vragenlijst is ingevuld voor de inhoudelijke intake OGW door elke deelnemende

school. Een nadere analyse en betekenisgeving heeft plaatsgevonden in de

themabijeenkomsten;

- In interviews tijdens intakegesprekken met scholen is verkend welke regionale behoeften en

ontwikkelingen er zijn op het gebied van het thema. Deze beelden zijn getoetst en

aangevuld met aanvullingen in de eerste themabijeenkomst

- Via vragenlijst en themabijeenkomsten zijn de benodigde competenties van leerkrachten in

kaart gebracht op het gebied van OGW.

- De hiervoor beschreven competenties hebben een plaats gekregen in de majorfase en

minorfase opleiding, en in de inductiefase of voortgezette professionalisering op de

werkplek (in het kader van een doorlopende leerlijn OMV voor leerkrachten). Een

Page 10: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 10

visualisatie van deze doorlopende leerlijn is te zien op www.samenopleiden.info).

Vervolgstappen De voortgang verloopt tot dusver volgens planning, met de gesprekken in de themagroepen is

een gemeenschappelijke taal gecreerd en een belangrijke basis gelegd voor concrete conclusies

en acties in de vervolgperiode. De hieruit voortkomende inzichten worden met elkaar en de

buitenwereld gedeeld via een themabrochure en doorlopende leerlijn op de site

http://www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema OGW - Brochure of - Leerlijn).

Deze brochure en leerlijn worden voortdurend aangepast wanneer er sprake is van nieuwe

inzichten in de impact van dit thema voor het onderwijs en de competenties voor de leerkracht.

Het thema OGW is niet veel gekozen door scholen. Dit heeft deels te maken met de betekenis

en prioritering die er aan wordt toegekend: scholen zien 'omgaan met verschillen' als een

logisch vervolg. De kleine groep scholen die ermee bezig is, heeft zich specifiek gebogen over

taal- en rekendidactiek en de schoolbrede aanpak daarvan. Daarnaast is men bewust van

andere opbrengsten in de vorm van talentontwikkeling bij kinderen. Hier wordt nauw

samengewerkt met het thema OMV.

Doelstelling (2)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld

- organiseren van flexibele projecten en opleidingsconcepten waarbij (oud)studenten en

ervaren leraren samen werken en leren rondom onderwijsvernieuwing op alle thema's

(OGW)

- ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor opleiding- en werkplekleren om voor het thema

OGW doorlopende ontwikkelingslijnen van startbekwaam tot vakbekwaam leraar mogelijk te

maken.

Activiteit (2.1) Op basis van de voorgaande discrepantie-analyse (zie activiteit 1.1) zullen er activiteiten

plaatsvinden gericht op het ontwikkelen van nieuw en/of aangepast onderwijsaanbod OGW,

(online) leermogelijkheden en begeleidingsinstrumenten voor het ondersteunen van leren over

OGW op de werkplek

Bereikte

resultaten

- Elke deelnemende school/opleiding heeft een eigen actieplan vormgegeven. Deze worden

met elkaar gedeeld op de teamsite volgens een vast format (zie www.samenopleiden.info).

- De uitvoering van de activiteiten in het actieplan heeft op een aantal scholen al geleid tot

(deel)producten die hergebruikt kunnen worden door andere scholen. De reeds ontwikkelde

deelproducten voor het thema OGW zijn zichtbaar op de site

www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema OGW - deelproducten).

Voorbeeld observatielijst leesmotivatie.

- Op het symposium van 5 juni 2015 presenteerden alle deelnemende scholen hun individuele

deelproducten en resultaten aan elkaar en aan de buitenwereld. (zie ww.samenopleiden.info

voor een impressie van deze dag)

- Op de opleiding zijn de eerste deelproducten ook al zichtbaar in de vorm van nieuwe

profieldelen OGW (Training feedbackvaardigheden en Evalueren om te leren). De inzichten

Page 11: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 11

hebben in de opleiding ook tot aanpassingen geleid (zie implementatie ERWD en

Keuzemodule 'De rekenleraar in beeld').

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek (zie

activiteit 2.3)

Activiteit (2.2) Gezamenlijk uitvoeren van (post)initieel aanbod OGW en het begeleiden / ondersteunen van het

leren over OGW op de werkplek

Bereikte

resultaten

- Uitvoering van bestaand (post)initieel aanbod OGW. Gesprekken met themadeskundigen en

deelnemers in de themagroep hebben plaatsgevonden over vertaling van bevindingen naar

nieuw te ontwikkelen aanbod (o.a. ERWD, beeldbegeleiding en synchroon coachen als

begeleidingsaanpak). Vervolgens is een van de scholen actief aan de slag gegaan met deze

werkwijze en heeft daarover gerapporteerd

- De profieldelen rondom ‘Feedbackvaardigheden’ en ´Evalueren om te leren’ zullen worden

uitgevoerd in de periode van jan.-juni 2016.De uitvoering van gepland (post)initieel aanbod

OMV zoals de PHBO Gedragsspecialist en de keuzemodule SEN.

- Nieuwe bevindingen zijn vertaald naar nieuw te ontwikkelen aanbod (o.a. implementatie

werken volgens ERWD, aanbod leerkracht passend onderwijs niveau 1 en 2)

- In samenwerking met een SBO school zijn kijkwijzers ontwikkeld en is met het team

ervaring opgedaan met Beeldbegeleiding en Synchroon Coachen als begeleidingsmethodiek

voor het observeren van kinderen (in kind-leergesprekken) en consequenties voor het

leerkracht-handelen. Zie www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema OMV -

deelproducten).

Uitvoering van bestaand (post)initieel aanbod OGW. Gesprekken met themadeskundigen en

deelnemers in de themagroep hebben plaatsgevonden over vertaling van bevindingen naar nieuw

te ontwikkelen aanbod (o.a. beeldbegeleiding - synchroon coachen). Vervolgens is een van de

scholen actief aan de slag gegaan met deze werkwijze en heeft daarover gerapporteerd

De profieldelen rondom feedbackvaardigheden en Evalueren om te leren zullen worden

uitgevoerd in de periode van jan.-juni 2016.

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek. De

effecten van deze activiteiten zullen worden gemonitord (zie activiteit 2.3)

Activiteit 2.3

- Het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek (ism CEPM) naar persoonlijk meesterschap

op het gebied van opbrengstgericht werken (combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve

benadering).

- Het onderzoeken van de effecten en tevredenheid in het werkveld over de

Page 12: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 12

begeleidingsaanpak en scholingstrajecten.

- Het vertalen van de onderzoeksgegevens in passende bijstellingen in aanbod, begeleiding

en instrumenten.

Bereikte

resultaten

- In het kader van het deelproject "behoud van beroepstrots" hebben alle deelnemers aan

de themagroep OGW geidentificeerd welke professionele identiteitsspanningen gepaard

gaan met ontwikkelingen in het kader van het thema OGW. Dit heeft mede geleid tot het

opstarten van een groep die zich in de opleiding zal buigen over het thema

Onderzoekend leren.

- Ten aanzien van de begeleidingsaanpak zijn in een SBO ervaringen opgedaan met

beeldbegeleiding en synchroon coachen als begeleidingsmethodiek. Over deze ervaringen

is gerapporteerd in het praxis bulletin van oktober 2015 (Praxis Bulletin, 2015(2), p.30-

33)

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite. Zal

worden besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

- In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten en (post)initiële

scholingsactiviteiten in de opleiding en op de werkplek (zie activiteit 2.1 en 2.2).

- De effecten van de scholingstrajecten en begeleidingsaanpak (incl. geïmplementeerde

producten) zullen onderwerp zijn van gezamenlijke evaluatie en betekenisgeving in de

themagroepen.

- De evaluatiegegevens en onderzoeksgegevens zullen worden gebruikt voor bijstellingen

in aanbod, begeleiding en instrumenten.

Activiteit 2.4

Het rapporteren en communiceren van de resultaten naar het samenwerkingsverband

(binnen- en buitenkring) en de verantwoording naar DUO. Verzorgen van een sessie over

OGW op het jaarlijks symposium en een thema-avond in M2C

Bereikte

resultaten

- Interne rapportage en kennisdeling aan themagroepen via teamsite

- Externe kennisdeling via website (www.samenopleiden.info) en digitale nieuwsbrieven

- Deling van kennis en producten op het openbare symposium op 5 juni in M2C

- Publicaties Kindleergesprek (Praxis Bulletin, 2015(2), p.30-33)

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite en

besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

Voortgang verloopt volgens planning. De communicatiemiddelen (teamsite, website en

nieuwsbrieven) zullen continu worden voorzien van nieuwe updates. Ook voor het nieuwe jaar

staat er weer een nieuw symposium gepland.

Ouderbetrokkenheid (Educatief Partnerschap: EP)

Neem hier net zoals bij het thema ‘algemene samenwerking’ de doelstelling(en) op, die u op het thema ‘Educatief

partnerschap’ (onze vertaling van het thema ouderbetrokkenheid) in uw ingediende projectplan beschreven heeft.

Beschrijf welke activiteiten u ondernomen heeft/onderneemt om deze doelstelling(en) te bereiken, welke resultaten

Page 13: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 13

u tot nu toe bereikt heeft en wat de vervolgstappen zijn. Geef ook aan of en zo ja, hoe de doelstellingen of

activiteiten zijn aangepast en waarom.

Doelstelling (1)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld:

- vaststellen van het competentieniveau van de start- tot vakbekwame leraar op het thema

Educatief Partnerschap (EP). Hierbij sluiten we aan bij landelijke kaders (Meijerink) met

specifieke aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en regionaal maatwerk.

Activiteit (1.1) Op basis van onderzoek werkveld analyseren op welke wijze scholen invulling geven aan

Educatief Partnerschap (EP) en analyseren van verschil start- en vakbekwaam niveau en

(regionale) wensen/behoeften t.b.v. profilering EP

Bereikte

resultaten

- Voor het thema EP is er een brochure opgesteld die de beginsituatie (initieel en

postinitieel) beschrijft op het thema (zie www.samenopleiden.info). Deze brochure is en zal

nog regelmatig worden bijgesteld gedurende de looptijd van het project.

- Een online vragenlijst is ingevuld voor de inhoudelijke intake EP door elke deelnemende

school. Een nadere analyse en betekenisgeving heeft plaatsgevonden in de

themabijeenkomsten;

- In interviews tijdens intakegesprekken met scholen is verkend welke regionale behoeften en

ontwikkelingen er zijn op het gebied van EP. Deze beelden zijn getoetst en aangevuld met

aanvullingen in de eerste themabijeenkomst

- Via vragenlijst en themabijeenkomsten zijn de benodigde competenties van leerkrachten in

kaart gebracht op het gebied van EP.

- De hiervoor beschreven competenties hebben een plaats gekregen in de majorfase en

minorfase opleiding, en in de inductiefase of voortgezette professionalisering op de

werkplek (in het kader van een doorlopende leerlijn EP voor leerkrachten). Een visualisatie

van deze doorlopende leerlijn is te zien op www.samenopleiden.info).

Vervolgstappen De voortgang verloopt tot dusver volgens planning, met de gesprekken in de themagroepen is

een gemeenschappelijke taal gecreëerd en een belangrijke basis gelegd voor concrete

conclusies en acties in de vervolgperiode. De hieruit voortkomende inzichten worden met elkaar

en de buitenwereld gedeeld via een themabrochure en doorlopende leerlijn op de site

http://www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema EP - Brochure of - Leerlijn).

Deze brochure en leerlijn worden voortdurend aangepast wanneer er sprake is van nieuwe

inzichten in de impact van dit thema voor het onderwijs en de competenties voor de leerkracht.

Doelstelling (2)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld

- organiseren van flexibele projecten en opleidingsconcepten waarbij (oud)studenten en

ervaren leraren samen werken en leren rondom onderwijsvernieuwing op alle thema's (EP)

- ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor opleiding- en werkplekleren om voor het thema

EP doorlopende ontwikkelingslijnen van startbekwaam tot vakbekwaam leraar mogelijk te

maken.

Activiteit (2.1) Op basis van de voorgaande discrepantie-analyse (zie activiteit 1.1) zullen er activiteiten

plaatsvinden gericht op het ontwikkelen van nieuw of aangepast onderwijsaanbod Educatief

Partnerschap, (online) communicatie- en ontwikkelmogelijkheden en begeleidingsinstrumenten

Page 14: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 14

voor ondersteunen van het (ed.) partnerschap met ouders

Bereikte

resultaten

- Elke deelnemende school/opleiding heeft een eigen actieplan vormgegeven. Deze worden

met elkaar gedeeld op de teamsite volgens een vast format (zie www.samenopleiden.info).

- De uitvoering van het actieplan heeft op een aantal scholen al geleid tot (deel)producten

die hergebruikt kunnen worden door andere scholen. De reeds ontwikkelde deelproducten

voor het thema EP zijn zichtbaar op de site www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies

thema EP - deelproducten). Scholen hebben hierbij bijvoorbeeld gekozen om een aantal

Good Practices te benoemen (bijv. van visieontwikkeling tot gezamenlijke kind-

leergesprekken) en met elkaar te delen.

- Op het symposium van 5 juni 2015 presenteerden alle deelnemende scholen hun individuele

deelproducten en resultaten aan elkaar en aan de buitenwereld. (zie ww.samenopleiden.info

voor een impressie van deze dag)

- Op de opleiding zijn de eerste deelproducten ook al zichtbaar in de vorm van nieuwe

profieldelen EP (Training het voeren van ouder(kind)gesprekken en de training

ouderbetrokkenheid) en de keuzemodule Ouderbetrokkenheid in de opleiding. Daarnaast is

er een nieuwe PHBO opleiding in ontwikkeling die samen met de Driestar zal worden

ontwikkeld en als registeropleiding zal worden gecertificeerd.

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek (zie

activiteit 2.3)

Activiteit (2.2) Gezamenlijk uitvoeren van (post)initieel aanbod EP en het begeleiden / ondersteunen van het

leren over EP op de werkplek

Bereikte

resultaten

Uitvoering van nieuw (post)initieel aanbod EP. In samenwerking met de themagroep is een

nieuwe module Ouderbetrokkenheid ontwikkeld die in de opleiding ook samen met

praktijkdeskundigen uit het veld zal worden verzorgd.

Themadeskundigen en deelnemers uit de themagroep zijn gestart met de vertaling van de

bevindingen en praktijkervaringen naar nieuw te ontwikkelen profieldelen (post)initieel. Zo zijn er

vaardigheidstrainingen ontwikkeld rondom ouderbetrokkenheid en het voeren van

ouder(kind)gesprekken. Daarnaast is er een nieuwe PHBO opleiding in ontwikkeling die samen

met de Driestar zal worden ontwikkeld en als registeropleiding zal worden gecertificeerd.

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning. In de periode van jan. - jun 2016 staat de

uitvoering van de oudergespreksvaardigheidstrainingen gepland.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek. De

effecten van deze activiteiten zullen worden gemonitord (zie activiteit 2.3)

Activiteit 2.3 - Het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek (ism CEPM) naar persoonlijk meesterschap

Page 15: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 15

op het gebied van Educatief Partnerschap.

- Het onderzoeken van de effecten en tevredenheid in het werkveld over de

begeleidingsaanpak en scholingstrajecten.

- Het vertalen van de onderzoeksgegevens in passende bijstellingen in aanbod, begeleiding

en instrumenten.

Bereikte

resultaten

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite. Zal

worden besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

- In het kader van het deelproject "behoud van beroepstrots" hebben alle deelnemers aan

de themagroep EP geidentificeerd welke professionele identiteitsspanningen gepaard

gaan met ontwikkelingen in het kader van het thema EP.

Hierbij is verbinding gezocht met enkele onderzoeks- en schoolontwikkelprojecten die

rondom ouderbetrokkenheid worden uitgevoerd binnen het traject Vierslagleren. De

onderzoeken en hieruit opgedane inzichten zullen worden gedeeld op de site

www.samenopleiden.info.

Voortgang en

vervolgstappen

- In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten en (post)initiële

scholingsactiviteiten in de opleiding en op de werkplek (zie activiteit 2.1 en 2.2).

- De effecten van de scholingstrajecten en begeleidingsaanpak (incl. geïmplementeerde

producten) zullen onderwerp zijn van gezamenlijke evaluatie en betekenisgeving in de

themagroepen.

- De evaluatiegegevens en onderzoeksgegevens zullen worden gebruikt voor bijstellingen

in aanbod, begeleiding en instrumenten.

Activiteit 2.4

Het rapporteren en communiceren van de resultaten naar het samenwerkingsverband

(binnen- en buitenkring) en de verantwoording naar DUO. Verzorgen van een sessie over EP

op het jaarlijks symposium en een thema-avond in Meettocreate

Bereikte

resultaten

- Interne rapportage en kennisdeling aan themagroepen via teamsite

- Externe kennisdeling via website (www.samenopleiden.info) en digitale nieuwsbrieven

- Deling van kennis en producten op het openbare symposium op 5 juni in MeettoCreate

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite en

besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

Voortgang verloopt volgens planning. De communicatiemiddelen (teamsite, website en

nieuwsbrieven) zullen continu worden voorzien van nieuwe updates. Ook voor het nieuwe jaar

staat er weer een nieuw symposium gepland.

Pesten (Pedagogisch Handelen, PED)

Page 16: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 16

Neem hier net zoals bij het thema ‘algemene samenwerking’ de doelstelling(en) op, die u op het thema

‘Pedagogisch handelen’ (pesten) in uw ingediende projectplan beschreven heeft. Beschrijf welke activiteiten u

ondernomen heeft/onderneemt om deze doelstelling(en) te bereiken, welke resultaten u tot nu toe bereikt heeft en

wat de vervolgstappen zijn. Geef ook aan of en zo ja, hoe de doelstellingen of activiteiten zijn aangepast en

waarom.

Doelstelling (1)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld:

- vaststellen van het competentieniveau van de start- tot vakbekwame leraar op het thema

Pedagogisch handelen (PED). Hierbij sluiten we aan bij landelijke kaders (Meijerink) met

specifieke aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en regionaal maatwerk.

Activiteit (1.1) Op basis van onderzoek werkveld analyseren op welke wijze scholen invulling geven aan

Pedagogisch Handelen (PED) en analyseren van verschil start- en vakbekwaam niveau en

(regionale) wensen/behoeften t.b.v. profilering PED.

Bereikte

resultaten

- Voor het thema PED is er een brochure opgesteld die de beginsituatie (initieel en

postinitieel) beschrijft op het thema (zie www.samenopleiden.info). Deze brochure is en zal

nog regelmatig worden bijgesteld gedurende de looptijd van het project.

- Een online vragenlijst is ingevuld voor de inhoudelijke intake EP door elke deelnemende

school. Een nadere analyse en betekenisgeving heeft plaatsgevonden in de

themabijeenkomsten;

- In interviews tijdens intakegesprekken met scholen is verkend welke regionale behoeften en

ontwikkelingen er zijn op het gebied van EP. Deze beelden zijn getoetst en aangevuld met

aanvullingen in de eerste themabijeenkomst

- Via vragenlijst en themabijeenkomsten zijn de benodigde competenties van leerkrachten in

kaart gebracht op het gebied van Pedagogisch handelen.

- De hiervoor beschreven competenties hebben een plaats gekregen in de majorfase en

minorfase opleiding, en in de inductiefase of voortgezette professionalisering op de

werkplek (in het kader van een doorlopende leerlijn EP voor leerkrachten). Een visualisatie

van deze doorlopende leerlijn is te zien op www.samenopleiden.info).

Vervolgstappen De voortgang verloopt tot dusver volgens planning, met de gesprekken in de themagroepen is

een gemeenschappelijke taal gecreëerd en een belangrijke basis gelegd voor concrete

conclusies en acties in de vervolgperiode. De hieruit voortkomende inzichten worden met elkaar

en de buitenwereld gedeeld via een themabrochure en doorlopende leerlijn op de site

http://www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema PED - Brochure of - Leerlijn).

Deze brochure en leerlijn worden voortdurend aangepast wanneer er sprake is van nieuwe

inzichten in de impact van dit thema voor het onderwijs en de competenties voor de leerkracht.

Doelstelling (2)

Het in nauwe samenwerking met het werkveld

- ontwikkelen en aanbieden van nieuwe mogelijkheden voor opleiding- en werkplekleren om

voor het thema PED doorlopende ontwikkelingslijnen van startbekwaam tot vakbekwaam

leraar mogelijk te maken.

Page 17: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 17

- organiseren van flexibele projecten en opleidingsconcepten waarbij (oud)studenten en

ervaren leraren samen werken en leren rondom onderwijsvernieuwing op alle thema's (PED)

Activiteit (2.1) Op basis van de voorgaande discrepantie-analyse (zie activiteit 1.1) zullen er activiteiten

plaatsvinden gericht op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor opleidings- en

werkplekleren op gebied van sociale veiligheid. Met speciale aandacht voor eigentijdse en

regionale aspecten rondom digitale veiligheid en sociaal-culturele achtergrond

Bereikte

resultaten

- Elke deelnemende school/opleiding heeft een eigen actieplan vormgegeven. Deze worden

met elkaar gedeeld op de teamsite volgens een vast format (zie www.samenopleiden.info).

- De uitvoering van het actieplan heeft op een aantal scholen al geleid tot (deel)producten

die hergebruikt kunnen worden door andere scholen. De reeds ontwikkelde deelproducten

voor het thema PED zijn zichtbaar op de site www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies

thema PED - deelproducten). Scholen hebben hierbij bijvoorbeeld gekozen om een aantal

Good Practices te benoemen (bijv. op het gebied van PED visieontwikkeling tot

gezamenlijke kind-leergesprekken) en met elkaar te delen.

- Op het symposium van 5 juni 2015 presenteerden alle deelnemende scholen hun individuele

deelproducten en resultaten aan elkaar en aan de buitenwereld. (zie ww.samenopleiden.info

voor een impressie van deze dag)

- Op de opleiding zijn de eerste deelproducten ook al zichtbaar in de vorm van nieuwe

profieldelen PED (Training Voorkomen van Pestgedrag en de e-learning module Meldcode

Kindermishandeling). De inzichten hebben in de opleiding ook tot aanpassingen geleid (zie

aanbod pedagogisch handelen in de opleiding op www.samenopleiden.info).

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek (zie

activiteit 2.3)

Activiteit (2.2) Het gezamenlijk uitvoeren van (post)initieel aanbod PED en begeleiden / ondersteunen van het

samen werken en leren over PED op de werkplek.

Bereikte

resultaten

Uitvoering van bestaand (post)initieel aanbod PED (zie hiervoor genoemde aanbod pedagogisch

handelen) en implementatie van het elearning pakket Meldcode Kindermishandeling in de

opleidingsmodules.

Gesprekken met themadeskundigen en leden themagroep over vertaling van bevindingen naar

nieuw te ontwikkelen aanbod

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning. In de periode van jan. - jun 2016 staat de

uitvoering van de oudergespreksvaardigheidstrainingen gepland.

In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten in de opleiding en op de werkplek. De

effecten van deze activiteiten zullen worden gemonitord (zie activiteit 2.3)

Page 18: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 18

Activiteit 2.3

- Het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek (i.s.m. CEPM) naar persoonlijk

meesterschap op het gebied van Pedagogisch handelen.

- Het onderzoeken van de effecten en tevredenheid in het werkveld over de

begeleidingsaanpak en scholingstrajecten.

- Het vertalen van de onderzoeksgegevens in passende bijstellingen in aanbod, begeleiding

en instrumenten.

Bereikte

resultaten

- In het kader van het deelproject "behoud van beroepstrots" hebben alle deelnemers aan

de themagroep PED geïdentificeerd welke professionele identiteitsspanningen gepaard

gaan met ontwikkelingen in het kader van het thema PED.

- Ontwikkeling en uitproberen van de Narratieve Methodiek voor het in beeld brengen van

deze identiteits-spanningen.

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project gedeeld op teamsite en

besproken tijdens overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

- In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten en (post)initiële

scholingsactiviteiten in de opleiding en op de werkplek (zie activiteit 2.1 en 2.2).

- De effecten van de scholingstrajecten en begeleidingsaanpak (incl. geïmplementeerde

producten) zullen onderwerp zijn van gezamenlijke evaluatie en betekenisgeving in de

themagroepen.

- De evaluatiegegevens en onderzoeksgegevens zullen worden gebruikt voor bijstellingen

in aanbod, begeleiding en instrumenten.

Activiteit 2.4

Het rapporteren en communiceren van de resultaten naar het samenwerkingsverband

(binnen- en buitenkring) en de verantwoording naar DUO.

Verzorgen van een sessie over pedagogisch handelen / pesten op het jaarlijks symposium en

een thema-avond in M2C

Bereikte

resultaten

- Interne rapportage en kennisdeling aan themagroepen via teamsite

- Externe kennisdeling via website (www.samenopleiden.info) en digitale nieuwsbrieven

- Deling van kennis en producten op het openbare symposium op 5 juni in MeettoCreate

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite en

besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

Voortgang verloopt volgens planning. De communicatiemiddelen (teamsite, website en

nieuwsbrieven) zullen continu worden voorzien van nieuwe updates. Ook voor het nieuwe jaar

staat er weer een nieuw symposium gepland.

Begeleiding startende leraren

Neem hier net zoals bij het thema ‘algemene samenwerking’ de doelstelling(en) op, die u op het thema ‘Begeleiden

startende leraren’ (STL) in uw ingediende projectplan beschreven heeft. Beschrijf welke activiteiten u ondernomen

heeft/onderneemt om deze doelstelling(en) te bereiken, welke resultaten u tot nu toe bereikt heeft en wat de

vervolgstappen zijn. Geef ook aan of en zo ja, hoe de doelstellingen of activiteiten zijn aangepast en waarom.

Page 19: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 19

Doelstelling (1)

Algemene

samenwerking

Het in samenwerking met het werkveld:

- ontwikkelen van een professionaliseringsnetwerk van lerarenopleiding, scholen en leraren

gericht op het benutten van diverse leermogelijkheden op de werkplek. Dit omvat het

professionaliseren van begeleiding op de werkplek maar ook (online) ondersteuning van het

leren op de werkplek.

Activiteit (1.1)

Nieuw

Het ontwikkelen van een netwerk van lerarenopleiding, scholen en leraren gericht op het

benutten van diverse leermogelijkheden op de werkplek.

Bereikte

resultaten

- Ontwikkeling van het netwerk Samen Opleiden op meerdere niveaus (bestuur en directies

en leerkrachten van deelnemende scholen in de binnenkring, en het communiceren via

website en andere communicatiekanalen van bruikbare resultaten voor professionalisering

naar leerkrachten en scholen in buitenkring).

- Het realiseren van een social media platform voor alumni (alumninetwerk voor en door

alumni) voor communicatie van de professionaliseringsmogelijkheden naar (startende)

leerkrachten en het organiseren van begeleiding en mentoring naar elkaar toe. Meer info op

www.kempelconnect.com.

- het aanbieden van diverse leermogelijkheden onder een ‘leer meer’- arrangement. Een

arrangement waarmee startende leerkrachten laagdrempelig gebruik kunnen maken van de

diverse professionaliserings- en leermogelijkheden.

Vervolgstappen Voortgang tot dusver verloopt volgens planning. In de komende periode staat het uitbreiden en

benutten van het alumninetwerk centraal voor het communiceren van de mogelijkheden

waarmee startende leraren zich (vaak gratis) kunnen blijven ontwikkelen.

Op 24 november vindt daarbij de eerste ‘Leer-meer’ professionaliseringsavond plaats voor

startende leraren in de regio (Tips & trucs voor invallers). Andere bijeenkomsten zijn gepland op

25 februari, 12 april en 16 juni.

Doelstelling (2)

Het in samenwerking met het werkveld:

- ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader en instrumentarium voor de aansturing,

begeleiding en ondersteuning van startende leraren. Dit is te plaatsen in het personeels- en

ontwikkelbeleid van scholen en een gemeenschappelijk theoretisch kader en

instrumentarium voor peer review, intervisie en coaching.

Activiteit (2.1) Op basis van veldonderzoek onder alumni en scholen vaststellen wat er in de praktijk extra

verlangd wordt van de (doorgaande ontwikkeling en begeleiding van de) startende leraar

Bereikte

resultaten

- Voor het thema STL is er een brochure opgesteld die de beginsituatie (initieel en

postinitieel) beschrijft op het thema Startende leraar (zie www.samenopleiden.info).

Deze brochure zal regelmatig worden bijgesteld gedurende looptijd.

- Er is een online vragenlijst ingevuld door deelnemende scholen; een nadere analyse en

betekenisgeving heeft plaatsgevonden in themabijeenkomsten; daarnaast heeft er een

onderzoek plaats gevonden onder alumni van hogeschool de Kempel (zie voor

resultaten infographic op www.samenopleiden.info - Startende leraar)

- In interviews tijdens intakegesprekken met scholen is verkend welke regionale

Page 20: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 20

behoeften en ontwikkelingen er zijn. Deze beelden zijn getoetst en aangevuld met

aanvullingen in de eerste themabijeenkomst

- Via de vragenlijst en themabijeenkomsten zijn consequenties in kaart gebracht voor

benodigde competenties van leerkrachten op het gebied van Startende leraar

- De hiervoor beschreven competenties hebben een plaats gekregen in de majorfase en

minorfase opleiding, en in de inductiefase of voortgezette professionalisering op de

werkplek (in het kader van een doorlopende leerlijn STL voor leerkrachten). Een

visualisatie van deze doorlopende leerlijn is te zien op www.samenopleiden.info).

Vervolgstappen De voortgang verloopt tot dusver volgens planning, met de gesprekken in de themagroepen is

een gemeenschappelijke taal gecreëerd en een belangrijke basis gelegd voor concrete

conclusies en acties in de vervolgperiode. De hieruit voortkomende inzichten worden met elkaar

en de buitenwereld gedeeld via een themabrochure en doorlopende leerlijn op de site

http://www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema STL - Brochure of - Leerlijn).

Deze brochure en leerlijn worden voortdurend aangepast wanneer er sprake is van nieuwe

inzichten in de impact van dit thema voor het onderwijs en de competenties voor de leerkracht.

Activiteit (2.2) Het gezamenlijk uitvoeren van inductietrajecten en begeleiden / ondersteunen van het samen

werken en leren op de werkplek

Bereikte

resultaten

- Elke deelnemende school/opleiding heeft een eigen actieplan vormgegeven. Deze

worden met elkaar gedeeld op de teamsite volgens een vast format (zie

www.samenopleiden.info).

- De uitvoering van het actieplan heeft op een aantal scholen al geleid tot

(deel)producten die hergebruikt kunnen worden door andere scholen. De reeds

ontwikkelde deelproducten voor het thema STL zijn zichtbaar op de site

www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema STL - deelproducten).

- Op het symposium van 5 juni 2015 presenteerden alle deelnemende scholen hun

individuele deelproducten en resultaten aan elkaar en aan de buitenwereld. (zie

ww.samenopleiden.info voor een impressie van deze dag).

- Er is structureel overleg gerealiseerd met een aangrenzend regionale

samenwerkingsverband over samenwerking op deze thematiek in de bredere regio.

- Op de opleiding zijn de eerste deelproducten ook al zichtbaar in de vorm van nieuwe

profieldelen STL. Deze zijn verbonden aan een mentorspecialisatieprogramma en een

PHBO in ontwikkeling voor Opleiders in de school.

Vervolgstappen De voortgang verloopt tot dusver volgens planning, met de gesprekken in de themagroepen is

een gemeenschappelijke taal gecreëerd en een belangrijke basis gelegd voor concrete

conclusies en acties in de vervolgperiode. De hieruit voortkomende inzichten worden met elkaar

en de buitenwereld gedeeld via een themabrochure en doorlopende leerlijn op de site

http://www.samenopleiden.info/#opbrengsten (kies thema STL - Brochure of - Leerlijn). Met

een tweetal besturen is overleg gaande over het opzette van een pilot voor een traineeship van

startende leraren.

Deze brochure, leerlijn en producten worden voortdurend geactualiseerd op de website en

aangepast wanneer er sprake is van nieuwe inzichten in de impact van dit thema voor het

onderwijs en de competenties voor de leerkracht.

Page 21: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 21

Activiteit 2.3

- Het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek (i.s.m. CEPM) naar persoonlijk meesterschap

op het gebied van de startende leraar.

- Het onderzoeken van de effecten en tevredenheid in het werkveld over de

begeleidingsaanpak en scholingstrajecten.

- Het vertalen van de onderzoeksgegevens in passende bijstellingen in aanbod, begeleiding

en instrumenten.

Bereikte

resultaten

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite. Zal worden

besproken tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

- In het kader van het deelproject "behoud van beroepstrots" hebben alle deelnemers aan de

themagroep STL geïdentificeerd welke professionele identiteitsspanningen gepaard gaan

met ontwikkelingen in het kader van het thema EP.

Voortgang en

vervolgstappen

- In de komende periode zal de aandacht worden gericht op het veralgemeniseren en

implementeren van de schoolspecifieke (deel)producten en (post)initiële

scholingsactiviteiten in de opleiding en op de werkplek (zie mede activiteit 2.1 en 2.2).

- De effecten van de scholingstrajecten en begeleidingsaanpak (incl. geïmplementeerde

producten) zullen onderwerp zijn van gezamenlijke evaluatie en betekenisgeving in de

themagroepen.

- De evaluatiegegevens en onderzoeksgegevens zullen worden gebruikt voor bijstellingen in

aanbod, begeleiding en instrumenten.

Activiteit 2.4

Het rapporteren en communiceren van de resultaten naar het samenwerkingsverband (binnen-

en buitenkring) en de verantwoording naar DUO. Verzorgen van een sessie over EP op het

jaarlijks symposium en een thema-avond in Meettocreate

Bereikte

resultaten

- Interne rapportage en kennisdeling aan themagroepen via teamsite

- Externe kennisdeling via website (www.samenopleiden.info) en digitale nieuwsbrieven

- Deling van kennis en producten op het openbare symposium op 5 juni in MeettoCreate

- Rapportage beginmeting Oberon van deelnemers project, gedeeld op teamsite en besproken

tijdens eerstvolgend overleg stuurgroep en managementgroep

Voortgang en

vervolgstappen

Voortgang verloopt volgens planning. De communicatiemiddelen (teamsite, website en

nieuwsbrieven) zullen continu worden voorzien van nieuwe updates. Ook voor het nieuwe jaar

staat er weer een nieuw symposium gepland.

Alleen voor PO: Aansluiting tussen het initiële programma op de pabo en de eerste fase van het leraarschap

Neem hier net zoals bij het thema ‘algemene samenwerking’ de doelstelling(en) op, die u op dit thema in uw

ingediende projectplan beschreven heeft. Beschrijf welke activiteiten u ondernomen heeft/onderneemt om deze

doelstelling(en) te bereiken, welke resultaten u tot nu toe bereikt heeft en wat de vervolgstappen zijn. Geef ook aan

of en zo ja, hoe de doelstellingen of activiteiten zijn aangepast en waarom.

Doelstelling (1)

Algemene

Gebaseerd op de analyse van het verschil tussen startbekwaam en vakbekwaam niveau zullen

per thema nieuwe profieldelen en specialisatiemogelijkheden worden ontwikkeld en op elkaar

Page 22: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 22

samenwerking afgestemd.

Dit omvat per thema:

- curriculum initieel: min. 1 profieldeel bovenop een brede professionele basis;

- postinitieel: min. 2 profieldelen met een landelijke (master of erkende post-HBO) opleiding;

Uitgangspunt bij inrichting is het ondersteunen van werkplekleren met behulp van professionele

(theoretische) kaders, professionele begeleiding en het bevorderen van de professionele dialoog

met collega's en experts.

Activiteit (1.1) Op basis van de geleerde lessen van de werkgroepen vindt er op de opleiding voor elk van de

thema's implementatie plaats van min. 1 profieldeel bovenop een brede professionele basis in

het curriculum van de initiële lerarenopleiding

Bereikte

resultaten

- Een analyse van de eerder genoemde (deel-)projecten en bestaand opleidingsaanbod op

het gebied van samen opleiden (o.a. passend onderwijs/gedrag, rekenen, taal en

ouderbetrokkenheid) heeft geresulteerd in een doorgaande leerlijn in elk thema, met

ondersteunend professionaliseringsaanbod in de fasen van opleiding, inductie en

voortgezette professionalisering.

- Een voorbeeld hiervan is de lijn passend onderwijs met een keuzemodule SEN in de

opleiding, trainingen passend onderwijs niveau 1 en 2, en een PHBO tot gedragsspecialist.

- Vergelijkbare lijnen zijn ontwikkeld op het gebied van ouderbetrokkenheid (implementatie

van keuzemodule ouderbetrokkenheid), pedagogisch handelen (aanpassing

onderwijsaanbod Pedagogische competentie) en opbrengstgericht werken (keuzemodules

reken- en taalspecialist).

- Aan de ontwikkeling en/of uitvoering van de modules wordt door experts uit het werkveld

een bijdrage geleverd. Een voorbeeld hiervan is de keuzemodule ouderbetrokkenheid die in

dit jaar is gestart en samen met kartrekkers uit de themagroep EP is ontwikkeld en als

gastdocent aansluiten.

Vervolgstappen Beschrijf wat uw vervolgstappen zijn.

De voortgang verloopt volgens planning. In de komende periode zullen de nieuw ontwikkelde

modules in de praktijk worden uitgevoerd. Op basis van de ervaringen zullen er nog laatste

bijstellingen of aanvullingen plaatsvinden in de doorgaande leerlijnen en modules.

Activiteit (1.2) Op basis van de geleerde lessen van de werkgroepen vindt er op de opleiding voor elk van de

thema's de implementatie plaats van min. 1 profieldeel met een landelijke (master of erkende

post-HBO) opleiding

Bereikte

resultaten

- Een analyse van bestaande Post HBO opleidingen op de aansluiting met de themalijnen en

bestaand (initieel) opleidingsaanbod heeft geleid tot een doorgaande leerlijn in elk thema,

met ondersteunend professionaliseringsaanbod in de fasen van opleiding, inductie en

voortgezette professionalisering.

- Uitvoerende docenten van relevante Post HBO opleidingen zijn gekoppeld als

themadeskundige aan de betreffende thematische werkgroepen. Vanuit deze rol kunnen zij

de slag maken richting aanpassing bestaande opleidingen en ontwikkeling nieuwe

opleidingen.

- Nieuw ontwikkelde PHBO opleidingen in uitvoering zijn de PHBO tot Gedragsspecialist en

Page 23: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 23

de PHBO Beeldbegeleiding.

Vervolgstappen Nieuwe PHBO opleidingen in ontwikkeling zijn de PHBO tot Schoolopleider (start feb 2016) en

PHBO Ouderbetrokkenheid. Daarbij is samenwerking gezocht met Hogeschool Driestar om

beide trajecten door CPION gecertificeerd te krijgen als volwaardig PHBO Registeropleiding.

Activiteit (1.3) Op basis van de geleerde lessen van de werkgroepen vindt er op de werkplek van alle

aangesloten scholen voor elk van de thema's de implementatie plaats van een professionele

ondersteuningsstructuur voor het werkplekleren

Bereikte

resultaten

- Een analyse van de geleerde lessen van de intake, onderzoeken naar de positie van

startende leraren en themabijeenkomsten hebben geleid tot een tweetal perspectieven

waarop de ondersteuning van startende leraren in de regio vorm kan krijgen.

- Perspectief 1: vanuit het perspectief van de leerkracht als invaller is er gewerkt zijn er

diverse voorzieningen getroffen waaronder een alumni-platform, de oprichting van een

alumnivereniging (voor en door alumni) en een leer-meer arrangement waarmee

leerkrachten in de regio zich voor een relatief laag bedrag kunnen professionaliseren.

- Perspectief 2: vanuit het perspectief van de besturen als werkgever is er de ambitie om

een pilot te starten voor een talentontwikkelingsprogramma voor startende leerkrachten.

Hierbij zal met een tweetal besturen nader worden verkend hoe een traineeship ingericht

kan worden voor startende, talentvolle leerkrachten.

Vervolgstappen Voortgang verloopt volgens planning. Op basis van de gerealiseerde samenwerking in

themagroepen en de beoogde PHBO opleiding tot schoolopleider (start in feb 2016) en

Mentorspecialisatieprogramma zal in de komende periode de implementatie van een

professionele ondersteuningsstructuur plaatsvinden.

2. Bevorderende en belemmerende factoren

Bent u tevreden over de

voortgang die is geboekt?

We zijn tevreden over het eerste jaar van dit project, waarin:

- de projectorganisatie 'staat', een gemeenschappelijke taal is ontwikkeld en

alle deelnemers meer actief zijn geworden in hun rol;

- per thema activiteiten en producten zijn ontwikkeld door deelnemers uit

de scholen en betrokken opleidingsdocenten;

- de centrale themabijeenkomsten tot verbinding hebben geleid en tot een

actieve ideeën- en praktijkuitwisseling. Op basis hiervan zijn plannen in de

scholen vormgegeven en uitgevoerd;

- een organisatie en informatiestructuur is ontwikkeld voor kennisdeling

ntern (via de projectsite) en met de buitenwereld (via website en fysieke

bijeenkomsten in M2C

Wat waren knelpunten en

wat ging goed?

In het project is er bewust veel ruimte gelaten aan scholen om zo goed

mogelijk keuzes te maken die aansluiten op hun ideeën en ontwikkeling.

Dat betekent dat we vanaf de start scholen niet verteld hebben 'wat de

uitkomsten precies zouden moeten zijn en wat ze moesten doen', maar juist

dat er in de thema-groepen in gezamenlijkheid kon worden gewerkt aan doelen

en een plan van aanpak. Dat leidde in het begin tot wat onduidelijkheid en een

afwachtende houding van sommigen.

Page 24: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 24

Enige onzekerheid daarbij ontstond er bij deelnemers over het

gemeenschappelijk kader en de mate waarin daarover harde afspraken moesten

worden gemaakt.

Hoe zijn knelpunten

opgelost?

Er is besloten om te werken met het Zelfevaluatiekader en dat als een

handreiking te gebruiken voor de beleidsvorming in de managementgroep.

Gedurende het jaar bleek ook dat er behoefte ontstond aan professionalisering

van: 1) de personen die een directe, begeleidende rol hebben naar (aanstaande

en startende) leraren, en 2) en de schoolomgeving. Op basis van gesprekken

met schoolleiders en deelnemers aan de themagroep 'Startende Leraren' is

besloten om via een dubbel professionaliseringstraject (een

mentorspecialisatieprogramma en een PHBO tot schoolopleider) te werken aan

het creeren van een excellente begeleidingspraktijk op elke school.

3. Borging

Hoe worden de

projectopbrengsten

geborgd?

De themagroepen produceerden tot dusver de volgende opbrengsten die in de

opleiding gebruikt worden als onderlegger voor nieuwe opleidingsontwikkelingen

(zowel initieel als postinitieel):

1. de doorgaande leerlijn per thema als onderlegger voor de ontwikkeling van

een leerkracht in dat thema (van initieel tot postinitieel; van opleiding tot

werkplek)

2. een brochure over elk thema met de opbrengsten van het gezamenlijk

denken en de werkwijze van samen opleiden ten behoeve van dat thema

3. een plan van aanpak voor zowel de leerwerkgemeenschappen op

schoolniveau als een schooloverstijgende aanpak per thema

Per thema zijn subdoelen en opbrengsten geformuleerd, zoals een gedeelde

aanpak voor startersbegeleiding, een gezamenlijk ontworpen module

'ouderbetrokkenheid', een kijkwijzer en werkwijzebeschrijving voor 'coachen

met het oortje'; een onderlegger voor de pedagogische aanpak ten behoeve van

het voorkomen van pesten; een beschrijving van werkwijzen om 'omgaan met

verschillen' in de scholen vorm te geven en nog meer. We verwijzen voor de

producten graag naar de website: www.samenopleiden.info

Vanuit deze opbrengsten wordt concrete behoeften, innovaties en

ontwikkelactiviteiten geformuleerd die een plek gaan krijgen in de opleiding en

werkplek.

Voor het bevorderen en borgen van de samenwerking ten behoeve van de

begeleiding van leraren in ontwikkeling, is gekozen voor een dubbel

professionaliseringstraject gericht op de personen die in directe begeleidende

rol vervullen leraren (mentorspecialisatieprogramma) en een professionele

ondersteuning daarvan in de schoolorganisatie (via een actieve rol van een

Page 25: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 25

professionele Schoolopleider).

Door het volgen van een Post HBO opleiding tot Schoolopleider beogen wij in

dit traject elke deelnemer en deelnemende school in staat te stellen om een

professionaliseringsslag te maken richting een excellente begeleidingspraktijk.

Deelnemende scholen voldoen aan het einde van de opleiding aan de

bouwstenen en criteria van het Zelfevaluatiekader (een kwaliteitsstandaard die

wij ons voor de toekomst als doel stellen).

Verzoek tot verlenging: Als volwaardige Post HBO opleiding kent de opleiding

tot Schoolopleider een stevige inzet en bijbehorende studiebelasting (ca. 350

SBU). Met de benodigde voorbereidingstijd van sept-dec. 2015 wordt gemikt

op een looptijd van anderhalf jaar. De opleiding zal dan plaatsvinden in de

periode van januari 2016 tot juni 2017. Graag maken wij derhalve gebruik van

de mogelijkheid om de projectperiode met een half jaar te verlengen tot juli

2017. Dit stelt ons in staat om de professionaliseringsslag binnen de

projectperiode af te ronden

Hoe zijn de (tussentijdse)

resultaten

gecommuniceerd naar

anderen binnen en buiten

het

samenwerkingsverband?

Er is een website voor alle externe communicatie: www.samenopleiden.info

en een interne TeamSite voor alle projectdeelnemers, waarop zij documenten

met elkaar kunnen delen.

Daarnaast komt er met enige regelmaat een nieuwsbrief uit die naar alle

deelnemers wordt gemaild.

De Veldcommissie, werkveldcommissie en het managementoverleg (van

schooldirecties en opleiding) agenderen de opbrengsten en inzichten uit dit

project op hun vergaderingen en zij zorgen voor bredere verspreiding in de

scholen.

4. Reflectie

Welke andere

leermomenten, inzichten,

producten en/of kennis

heeft het project tot nu

toe opgeleverd?

- Het belang van het ontwikkelen van een gedeeld referentiekader rondom

de betekenis van elk thema voor school en leerkracht

- Het belang om in het project aan te sluiten bij de ideeën en doelen van

verschillende deelnemers en speelruimte te bieden voor een spel van

zowel brengen als halen.

De samenwerking in het samenwerkingsverband speelt zich af op diverse

niveaus en diverse partijen. Er ontstaan diverse nieuwe

samenwerkingsrelaties tussen scholen onderling die hebben geleid tot

wederzijds werkbezoeken, het delen van kennis en praktische hulpmiddelen

of het formuleren van ambities. Deze dynamiek is inherent aan het

(samen)werken in netwerken.

Beschrijf de bevindingen

van eventuele

evaluatiemomenten tot nu

Naast de beginmeting en tussentijdse evaluatie van Oberon hebben

evaluatiemomenten plaatsgevonden in de stuurgroep en managementgroep.

Daarnaast heeft voortgaande terugkoppeling plaatsgevonden van deelnemers

Page 26: Activiteitenverslag najaar 2015

Activiteitenverslag | LERO | Hogeschool de Kempel 26

toe. en docenten in de thematische werkgroepen .

Belangrijkste conclusies hieruit zijn:

leg de nadruk op praktijkontwikkeling en actiegerichtheid, dat levert veel op

- ontwikkel samen in de projectgroepen - gebruik de expertise van

opleidingsdocenten en van praktijkdeskundigen daarbij. Probeer het

brengen en halen te stimuleren

- werk verder aan een structurele vorm van samenwerking en gebruik de

huidige projectperiode en zelfevaluatiekader daarbij als leidraad .