Activiteitenverslag - European · Web view In de wijzigingsverordening ligt de nadruk op vijf...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Activiteitenverslag - European · Web view In de wijzigingsverordening ligt de nadruk op vijf...

Activiteitenverslag

EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Belangrijkste verwezenlijkingen van de Commissie EMPL tijdens de achtste zittingsperiode (2014-2019)

Inleiding door de voorzitter

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) is verantwoordelijk voor werkgelegenheid en sociaal beleid, de rechten van werknemers, veiligheid en gezondheid op het werk, het Europees Sociaal Fonds, beroepsonderwijs, het vrij verkeer van werknemers en gepensioneerden, sociaal overleg, discriminatie op het werk en de betrekkingen met de vier agentschappen die onder haar bevoegdheid werken[footnoteRef:1]. Tijdens de achtste zittingsperiode telde de commissie 55 vaste en 55 plaatsvervangende leden uit de acht fracties van het Parlement. [1: Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Europese Stichting voor opleiding (ETF). ]

De afgelopen vijf jaar heeft de commissie een groot aantal wetgevings- en niet-wetgevingsactiviteiten verricht om werkgelegenheid en sociaal beleid een centrale plaats te geven in de Europese beleidsvorming en het Unierecht in die domeinen te moderniseren. Wij waren belast met 20 dossiers waarop de gewone wetgevingsprocedure van toepassing was (medebeslissingsprocedure), en hebben in totaal meer dan 60 verslagen, 130 adviezen aan andere commissies en 15 mondelinge vragen en ontwerpresoluties opgesteld. Hoewel de meeste procedures zijn afgerond, zijn er ook nog enkele lopende procedures die naar de volgende zittingsperiode zullen worden overgedragen.

Een van onze belangrijkste wetgevingsdossiers was de herziening van de detacheringsrichtlijn. Hierdoor wordt het vrij verkeer van werknemers binnen de Unie eerlijker en wordt gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek gewaarborgd. Andere belangrijke verwezenlijkingen waren de verbeteringen van de regels die werknemers tegen blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia beschermen, de sterkere nadruk op vaardigheden en kwalificaties, de oprichting van het netwerk van Europese diensten voor arbeidsvoorziening en van het platform ter bestrijding van zwartwerk, de lopende herziening van de regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en de voorbereiding van het nieuw meerjarig financieel kader.

De commissie heeft intensief meegewerkt aan het formuleren van de beginselen en rechten in de Europese pijler van sociale rechten die gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, rechtvaardige arbeidsomstandigheden en sociale bescherming en integratie moeten waarborgen. Wij hebben ook heel actief bijgedragen aan het omzetten van die pijler in concrete resultaten. Hiertoe hebben wij diverse wetgevingsstukken aangenomen, bijvoorbeeld op het gebied van het evenwicht tussen werk en privéleven, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden of de Europese Arbeidsautoriteit.

Het is belangrijk dat wij blijven bijdragen aan de pijler van sociale rechten en ons blijven inzetten voor een rechtvaardiger en socialer Europa om de levens- en arbeidsomstandigheden van onze burgers te verbeteren en de economische, sociale en politieke uitdagingen van de EU te helpen aanpakken.

Wij wensen u veel leesplezier.

Thomas Händel, voorzitter

Wetgevingsdossiers

· Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Rapporteur: LOPE FONTAGNÉ Verónica (EPP)

Dossier af te ronden tijdens de volgende zittingsperiode.

Ter voorbereiding op het volgend meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 heeft het Parlement op 16 januari 2019 zijn standpunt vastgesteld over het voorstel voor een verordening van de Commissie betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Daarin wordt voorgesteld om het ESF+ voor de periode 2021-2027 ongeveer 19 % meer middelen te geven dan de Commissie voorstelt. In het standpunt wordt ook gesuggereerd om meer middelen uit te trekken voor een betere inzetbaarheid van jongeren en voor gelijke kansen voor kinderen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting.

Het is de bedoeling de volgende bestaande fondsen in het ESF+ samen te brengen: het Europees Sociaal Fonds (ESF), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het EU-gezondheidsprogramma. Deze fusie moet helpen om de bestaande regels van de verschillende fondsen te stroomlijnen en te vereenvoudigen en de onderlinge synergie tussen de verschillende onderdelen van het nieuwe Europees Sociaal Fonds Plus te versterken. Hierdoor moeten begunstigden gemakkelijker toegang krijgen tot financiering, vlotter verschillende soorten maatregelen kunnen combineren en moet het financieringsbeheer eenvoudiger worden. Het nieuwe fonds zal zijn investeringen toespitsen op drie hoofddomeinen: onderwijs, werkgelegenheid en sociale integratie. Meer informatie

· Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) 2021-2027

Rapporteur: ARENA Maria (S&D)

Dossier af te ronden tijdens de volgende zittingsperiode.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF) is in 2006 opgericht en heeft tot doel actief arbeidsmarktbeleid te financieren voor werknemers die hun baan hebben verloren door veranderingen in de handelspatronen. Sinds zijn lancering heeft het fonds 611 miljoen EUR vrijgemaakt voor 147 000 ontslagen werknemers en jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Het fonds wordt momenteel herzien.

In haar voorstel wijzigt de Commissie de criteria om voor EFG-steun in aanmerking te komen (vooral op het gebied van digitalisering en milieuveranderingen), alsook de medefinancieringsregels en de procedure voor het aanspreken van het fonds. Er wordt ook voorgesteld om het EFG als speciaal instrument buiten de maxima van het meerjarig financieel kader te blijven houden.

Het Parlement heeft het voorstel op 16 januari 2019 in eerste lezing besproken. De EP-parlementsleden stellen onder andere voor om de naam van het fonds te wijzigen in "Europees Fonds voor transitie". Zij willen het voor het fonds ook gemakkelijker maken werknemers te helpen die bij kleine en middelgrote ondernemingen in dienst waren, en de aanvraagprocedure versnellen. Meer informatie

· Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

Rapporteur: CASA David (PPE)

De nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers heeft tot doel de vertegenwoordiging van vrouwen op de werkplek te verhogen en de toegang tot regelingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en verzorgers te verbeteren. In het bijzonder wordt met de richtlijn het recht op ten minste tien werkdagen betaald vaderschapsverlof (ook voor gelijkwaardige tweede ouders) ingevoerd. Het vervangingsinkomen bedraagt niet minder dan de uitkering voor arbeidsongeschiktheid/ziekengeld. Tevens wordt met de richtlijn voorzien in twee maanden niet-overdraagbaar en betaald ouderschapsverlof, om te zorgen voor een evenwichtigere verdeling van de zorgtaken binnen het gezin. Daarnaast krijgen werknemers die persoonlijke verzorging verlenen aan een familielid (of iemand in hetzelfde huishouden) dat een ernstige medische aandoening of leeftijdsgebonden handicap heeft, vijf dagen per jaar zorgverlof aangeboden. Tot slot kunnen werkende ouders en verzorgers vragen om hun werkschema aan te passen door, waar mogelijk, gebruik te maken van thuiswerken of flexibele uurroosters. Meer informatie

· Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Rapporteur: LENAERS Jeroen (PPE)

De oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) heeft tot doel ervoor te zorgen dat de EU-regels inzake arbeidsmobiliteit op een eerlijke, eenvoudige en doeltreffende manier worden gehandhaafd. Hiertoe zal de ELA de lidstaten en de Europese Commissie helpen om de relevante wetgevingshandelingen van de Unie op het gebied van arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de sociale zekerheid toe te passen en te handhaven. De ELA zal ook informatie verstrekken aan werknemers en werkgevers zodat zij het beginsel van vrij verkeer ten volle kunnen benutten en bijdragen tot eerlijke arbeidsmobiliteit. Zij zal de samenwerking tussen nationale autoriteiten in grensoverschrijdende situaties bevorderen door er mee voor te zorgen dat de EU-regels over mobiliteit eenvoudig en doeltreffend in acht worden genomen. Daarnaast zal de ELA bemiddelen en bijdragen tot oplossingen bij grensoverschrijdende geschillen over de manier waarop het Unierecht moet worden toegepast op arbeidsmobiliteitsvraagstukken. De ELA wordt in 2019 opgestart en zal in 2023 volledig operationeel zijn. Meer informatie

· Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Rapporteur: CALVET CHAMBON Enrique (ALDE)

Met de nieuwe richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU worden meer vereisten vastgesteld om elke werknemer in te lichten over zijn arbeidsvoorwaarden. Daarnaast worden deze vereisten gemoderniseerd. In de richtlijn wordt rekening gehouden met ontwikkelingen zoals demografische veranderingen en digitalisering en stelt nieuwe minimumnormen vast om te waarborgen dat alle werknemers, ook degenen met een atypische arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld huishoudelijk personeel, platformwerknemers of betaalde stagiairs), baat hebben bij de betere voorspelbaarheid en grotere duidelijkheid. Na de inwerkingtreding van de richtlijn moeten alle werknemers op de eerste dag van hun dienstverband, en in gerechtvaardigde gevallen uiterlijk op de zevende dag, worden geïnfo