Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

download Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

of 12

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

 • Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

  foto Ene Harry

 • 161030 activiteitenplan 2017 1 van 12

 • 161030 activiteitenplan 2017 2 van 12

  Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

  Kerschoten: een groene en bijzondere wijk in Buitenstad Apeldoorn Kerschoten is een wijk in het noordwestelijke deel van Apeldoorn, deels gebouwd voor de tweede wereldoorlog en deels ook daarna. Het bijzondere zit hem in het ruimtelijke en sociale karakter van de wijk. De ruimtelijke structuur van de wijk Kerschoten in Apeldoorn is een heel belangrijke kwaliteit van de wijk. Daarnaast sluit het sociale karakter van de wijk naadloos aan bij haar rustige, groene uitstraling. De meeste mensen wonen prettig in Kerschoten door de aangename opzet en de nabijheid van de dagelijkse voorzieningen: ontmoetingsplek De Groene Hoven, de basisscholen De Rank en De Sterrenschool, diverse kerken, sportverenigingen en het winkelcentrum Mercatorplein. Een deel van de wijk heeft door zijn ruime, groene opzet, die typerend is voor de naoorlogse woning- en stedenbouw, de vermelding cultuurhistorisch waardevolle naoorlogse woonwijk gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na 50 jaar vraagt dit wel om modernisering. Dit omdat de wensen omtrent wonen en werken veranderd zijn en in de toekomst nog verder zullen veranderen. Hierbij ligt de aandacht op het verbeteren van de energetische kwaliteit naar energieneutraal, de renovatie van het winkelcentrum en de beek, de verkeerssituaties, meer en andere speelvoorzieningen zoals natuurlijke speelplekken en groenopstellingen. Een mooie kans om dit naoorlogse erfgoed in een deels nieuw jasje te steken en toekomstbestendig te maken, zodat het fijn wonen en werken blijft in Kerschoten. Ook in 2017 zal de wijkraad zich hiervoor inzetten, waarbij in 2017 ook speciaal aandacht zal worden gegeven aan het (gemeentelijk monumentale) centrale park van Kerschoten, dat van bewoners in 2016 de definitieve naam "Koningspark van Kerschoten" heeft gekregen. De wijkraad, de gemeente en het welzijnswerk samen met partners en bewoners uit de wijk hebben gekeken naar welke themas extra aandacht nodig hebben. De volgende onderwerpen kwamen hierin naar voren:

  De sociale structuur in de wijk

  Het wonen

  De ruimtelijke structuur

  De voorzieningen In dit activiteitenplan zijn voor het jaar 2017 de voorgenomen acties gerubriceerd volgens deze vier onderwerpen, aangevuld met de specifieke aandachtsgebieden van ieder bestuurslid. Dit wordt vooraf gegaan door puntsgewijs de bestuurstaken per bestuurslid te verwoorden. In de gemeentelijke verordening zijn de taken van een wijkraad als volgt verwoord: a. gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen belang in het

  dorp of de wijk benvloeden. b. communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied. c. betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied. d. betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak. De wijze waarop de wijk- en dorpsraden worden betrokken bij de diverse ontwikkelingen in Apeldoorn is in ontwikkeling. Binnenkort wordt de Koers nieuwe Stadsdeelaanpak ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Een en ander zal vertaald moeten worden naar de activiteiten/taken van de wijkraad Kerschoten voor het jaar 2017. In dit activiteitenplan is dit nog niet verwerkt.

 • 161030 activiteitenplan 2017 3 van 12

  1. Voorzitter: Eleonora Wakkerman-Luijcks: - leiding geven aan de wijkraad Kerschoten - lid van het dagelijks bestuur - cordinatie (op afstand) van de werkzaamheden van de overige bestuursleden - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelwethouder, stadsdeelmanager) - onderhouden van de relatie met THOR en wijkagent - onderhouden van de relatie met de andere wijk-/dorpsraden - eindredactie van het Wijkraad Nieuws - eindredactie jaarverslag

  Overlegstructuren: - voorzitter overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - voorzitter Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - vertegenwoordigen wijkraad bij de Ankertankvergadering Kerschoten Energie Neutraal (KEN)

  Aandachtsgebieden: - stadsdeelaanpak en koers nieuwe stadsdeelaanpak - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad - hondenuitlaatbeleid - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - wijk- en informatiebladen - communicatie met wijkbewoners

  2. Vice voorzitter: Ton Ceelie, portefeuille VROM:

  De onderstaande taken op het gebied van VROMN worden in nauwe samenwerking met Danny den Boef uitgevoerd. - lid dagelijks bestuur - vervangen van de voorzitter in voorkomende gevallen - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelwethouder, stadsdeelmanager,

  stadsdeelregisseur openbare ruimte, stadsdeelbeheerder) - lid klankbordgroep Kerschoten Energie Neutraal (KEN) - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten - aanleveren copy voor het wijkraad Nieuws - aanleveren van copy en schrijven van jaarverslag, activiteitenplannen e.d.

  Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - vertegenwoordigen wijkraad Kerschoten bij de klankborggroep- en Doetankvergadering KEN - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad. Aandachtsgebieden: - stadsdeelaanpak en koers nieuwe stadsdeelaanpak - ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen - cultureel erfgoed - Kerschoten Energie Neutraal - verkeer en vervoer - wegen - wonen en nieuwbouw - vliegverkeer i.s.m. wijkraad de Naald

 • 161030 activiteitenplan 2017 4 van 12

  3. Penningmeester: Arend Jan van der Marel: portefeuille financin: - lid dagelijks bestuur - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, afdeling wijkzaken) - boekhouding, financile zaken en financile verslaglegging en rapportage naar de wijkraad (4x per

  jaar per kwartaal) en naar de gemeente (eens per jaar) - cordinatie opstellen begrotingen per taakgebied; budgetbewaking - aanleveren copy jaarverslag en opstellen begrotingbegroting en jaarrekening - onderhoud website en eventueel facebook en twitter - onderhoud presentatiescherm in De Groene Hoven

  Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - financin - website, presentatiescherm DGH

  4. Secretaris: vacant: portefeuille secretariaat:

  - lid dagelijks bestuur - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, afdeling wijkzaken) - algemeen secretariaat, verslaglegging vergaderingen, voorbereiden vergaderingen - ontvangst vragen/opmerkingen wijkbewoners, zorgdragen voor beantwoording - ledenadministratie - aanleveren van copy en opstellen van jaarverslag, activiteitenplannen e.d.

  Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - secretariaat noot: tot op heden is het (nog) niet gelukt deze vacaturen te vervullen. Taken worden zo goed mogelijk waargenomen door alle overige bestuursleden.

 • 161030 activiteitenplan 2017 5 van 12

  5. Lid bestuur: Joop Gerritsen: portefeuille Zorg en Welzijn: De onderstaande taken worden in nauwe samenwerking met Harry Smits uitgevoerd. - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - vervangen van de vice voorzitter in voorkomende gevallen - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, stadsdeelregisseur zorg) - onderhouden van de relatie met het sociaalwijkteam en de zorg leverende organisaties - onderhouden van de relatie met de overige buurtorganisaties - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten - aanleveren copy jaarverslag

  Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - zorg en welzijn - sociaal wijkteam - De Groene Hoven - ondersteunen van diverse activiteiten in de wijk

  Portefeuille bedrijfsleven: De onderstaande taken worden in nauwe samenwerking met Danny den Boef uitgevoerd. - onderhouden van de relatie met de winkeliersvereniging en de vereniging van eigenaren van het

  Mercatorplein - onderhouden van de relatie met de relatiemanager bedrijven voor het stadsdeel Noord West en

  voor het Mercatorpleinproject met de gemeentelijke projectleider Richard Snelders en de externe projectleider van KIR: Jorine de Soet

  Overlegstructuren: - feeling houden met winkeliers en eigenaren Mercatorplein - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - project Mercatorplein - overig bedrijfsleven

 • 161030 activiteitenplan 2017 6 van 12

  6. Lid bestuur: Harry Smits: portefeuille PR & Communicatie: De schriftelijke communicatie die nauw samenhangt met de portefeuille pr&communicatie worden uitgevoerd door Eleonora Wakkerman en Ton Ceelie. Het onderhoudt aan de website, aan eventueel facebook en twitter wordt uitgevoerd door Arend Jan van der Marel. - vergroten en onderhouden va