Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

of 12 /12
Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017 foto © Ene Harry

Embed Size (px)

Transcript of Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

Page 1: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

foto © Ene Harry

Page 2: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 1 van 12

Page 3: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 2 van 12

Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

Kerschoten: een groene en bijzondere wijk in Buitenstad Apeldoorn Kerschoten is een wijk in het noordwestelijke deel van Apeldoorn, deels gebouwd voor de tweede wereldoorlog en deels ook daarna. Het bijzondere zit hem in het ruimtelijke en sociale karakter van de wijk. De ruimtelijke structuur van de wijk Kerschoten in Apeldoorn is een heel belangrijke kwaliteit van de wijk. Daarnaast sluit het sociale karakter van de wijk naadloos aan bij haar rustige, groene uitstraling. De meeste mensen wonen prettig in Kerschoten door de aangename opzet en de nabijheid van de dagelijkse voorzieningen: ontmoetingsplek De Groene Hoven, de basisscholen De Rank en De Sterrenschool, diverse kerken, sportverenigingen en het winkelcentrum Mercatorplein. Een deel van de wijk heeft door zijn ruime, groene opzet, die typerend is voor de naoorlogse woning- en stedenbouw, de vermelding ‘cultuurhistorisch waardevolle naoorlogse woonwijk’ gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na 50 jaar vraagt dit wel om modernisering. Dit omdat de wensen omtrent wonen en werken veranderd zijn en in de toekomst nog verder zullen veranderen. Hierbij ligt de aandacht op het verbeteren van de energetische kwaliteit naar energieneutraal, de renovatie van het winkelcentrum en de beek, de verkeerssituaties, meer en andere speelvoorzieningen zoals “natuurlijke speelplekken” en groenopstellingen. Een mooie kans om dit naoorlogse erfgoed in een deels nieuw jasje te steken en toekomstbestendig te maken, zodat het fijn wonen en werken blijft in Kerschoten. Ook in 2017 zal de wijkraad zich hiervoor inzetten, waarbij in 2017 ook speciaal aandacht zal worden gegeven aan het (gemeentelijk monumentale) centrale park van Kerschoten, dat van bewoners in 2016 de definitieve naam "Koningspark van Kerschoten" heeft gekregen. De wijkraad, de gemeente en het welzijnswerk samen met partners en bewoners uit de wijk hebben gekeken naar welke thema’s extra aandacht nodig hebben. De volgende onderwerpen kwamen hierin naar voren:

De sociale structuur in de wijk

Het wonen

De ruimtelijke structuur

De voorzieningen In dit activiteitenplan zijn voor het jaar 2017 de voorgenomen acties gerubriceerd volgens deze vier onderwerpen, aangevuld met de specifieke aandachtsgebieden van ieder bestuurslid. Dit wordt vooraf gegaan door puntsgewijs de bestuurstaken per bestuurslid te verwoorden. In de gemeentelijke verordening zijn de taken van een wijkraad als volgt verwoord: a. gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen belang in het

dorp of de wijk beïnvloeden. b. communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied. c. betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied. d. betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak. De wijze waarop de wijk- en dorpsraden worden betrokken bij de diverse ontwikkelingen in Apeldoorn is in ontwikkeling. Binnenkort wordt de “Koers nieuwe Stadsdeelaanpak” ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Een en ander zal vertaald moeten worden naar de activiteiten/taken van de wijkraad Kerschoten voor het jaar 2017. In dit activiteitenplan is dit nog niet verwerkt.

Page 4: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 3 van 12

1. Voorzitter: Eleonora Wakkerman-Luijcks: - leiding geven aan de wijkraad Kerschoten - lid van het dagelijks bestuur - coördinatie (op afstand) van de werkzaamheden van de overige bestuursleden - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelwethouder, stadsdeelmanager) - onderhouden van de relatie met THOR en wijkagent - onderhouden van de relatie met de andere wijk-/dorpsraden - eindredactie van het Wijkraad Nieuws - eindredactie jaarverslag

Overlegstructuren: - voorzitter overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - voorzitter Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - vertegenwoordigen wijkraad bij de Ankertankvergadering Kerschoten Energie Neutraal (KEN)

Aandachtsgebieden: - stadsdeelaanpak en koers nieuwe stadsdeelaanpak - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad - hondenuitlaatbeleid - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - wijk- en informatiebladen - communicatie met wijkbewoners

2. Vice voorzitter: Ton Ceelie, portefeuille VROM:

De onderstaande taken op het gebied van VROMN worden in nauwe samenwerking met Danny den Boef uitgevoerd. - lid dagelijks bestuur - vervangen van de voorzitter in voorkomende gevallen - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelwethouder, stadsdeelmanager,

stadsdeelregisseur openbare ruimte, stadsdeelbeheerder) - lid klankbordgroep Kerschoten Energie Neutraal (KEN) - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten - aanleveren copy voor het wijkraad Nieuws - aanleveren van copy en schrijven van jaarverslag, activiteitenplannen e.d.

Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - vertegenwoordigen wijkraad Kerschoten bij de klankborggroep- en Doetankvergadering KEN - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad. Aandachtsgebieden: - stadsdeelaanpak en koers nieuwe stadsdeelaanpak - ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen - cultureel erfgoed - Kerschoten Energie Neutraal - verkeer en vervoer - wegen - wonen en nieuwbouw - vliegverkeer i.s.m. wijkraad de Naald

Page 5: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 4 van 12

3. Penningmeester: Arend Jan van der Marel: portefeuille financiën: - lid dagelijks bestuur - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, afdeling wijkzaken) - boekhouding, financiële zaken en financiële verslaglegging en rapportage naar de wijkraad (4x per

jaar per kwartaal) en naar de gemeente (eens per jaar) - coördinatie opstellen begrotingen per taakgebied; budgetbewaking - aanleveren copy jaarverslag en opstellen begroting–begroting en jaarrekening - onderhoud website en eventueel facebook en twitter - onderhoud presentatiescherm in De Groene Hoven

Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - financiën - website, presentatiescherm DGH

4. Secretaris: vacant: portefeuille secretariaat:

- lid dagelijks bestuur - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, afdeling wijkzaken) - algemeen secretariaat, verslaglegging vergaderingen, voorbereiden vergaderingen - ontvangst vragen/opmerkingen wijkbewoners, zorgdragen voor beantwoording - ledenadministratie - aanleveren van copy en opstellen van jaarverslag, activiteitenplannen e.d.

Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - secretariaat noot: tot op heden is het (nog) niet gelukt deze vacaturen te vervullen. Taken worden zo goed mogelijk waargenomen door alle overige bestuursleden.

Page 6: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 5 van 12

5. Lid bestuur: Joop Gerritsen: portefeuille Zorg en Welzijn: De onderstaande taken worden in nauwe samenwerking met Harry Smits uitgevoerd. - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - vervangen van de vice voorzitter in voorkomende gevallen - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, stadsdeelregisseur zorg) - onderhouden van de relatie met het sociaalwijkteam en de zorg leverende organisaties - onderhouden van de relatie met de overige buurtorganisaties - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten - aanleveren copy jaarverslag

Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - zorg en welzijn - sociaal wijkteam - De Groene Hoven - ondersteunen van diverse activiteiten in de wijk

Portefeuille bedrijfsleven: De onderstaande taken worden in nauwe samenwerking met Danny den Boef uitgevoerd. - onderhouden van de relatie met de winkeliersvereniging en de vereniging van eigenaren van het

Mercatorplein - onderhouden van de relatie met de relatiemanager bedrijven voor het stadsdeel Noord West en

voor het Mercatorpleinproject met de gemeentelijke projectleider Richard Snelders en de externe projectleider van KIR: Jorine de Soet

Overlegstructuren: - feeling houden met winkeliers en eigenaren Mercatorplein - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - project Mercatorplein - overig bedrijfsleven

Page 7: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 6 van 12

6. Lid bestuur: Harry Smits: portefeuille PR & Communicatie: De schriftelijke communicatie die nauw samenhangt met de portefeuille pr&communicatie worden uitgevoerd door Eleonora Wakkerman en Ton Ceelie. Het onderhoudt aan de website, aan eventueel facebook en twitter wordt uitgevoerd door Arend Jan van der Marel. - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, afdeling communicatie) - aanleveren copy/ideeën voor het wijkraad Nieuws - aanleveren copy/ideeën jaarverslag - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten

Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: In nauwe samenwerking met Eleonora Wakkerman en Ton Ceelie. - pr & communicatie - wijkraad Nieuws - wijkkranten en informatiebladen

Portefeuille Zorg en Welzijn: De onderstaande taken worden in nauwe samenwerking met Joop Gerritsen uitgevoerd. - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, stadsdeelregisseur zorg) - onderhouden van de relatie met het sociaalwijkteam en de zorg leverende organisaties (Stimenz,

Woon- en Zorgmensen, buurtpreventie, e.a.)

Overlegstructuren: - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - zorg en welzijn - sociaal wijkteam - De Groene Hoven - ondersteunen van diverse activiteiten in de wijk

Page 8: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 7 van 12

7. Aspirant bestuurslid: Danny den Boef, portefeuille VROM: De onderstaande taken worden in nauwe samenwerking met Ton Ceelie uitgevoerd. - vergroten en onderhouden van de relatie met de wijkbewoners - onderhouden van de relatie met de gemeente (stadsdeelmanager, stadsdeelregisseur openbare

ruimte, stadsdeelbeheerder) - uitvoeren toekomstvisie van Kerschoten - aanleveren copy voor het wijkraad Nieuws - aanleveren van copy jaarverslag, activiteitenplannen e.d.

- preventieteam (bestaande activiteit, los van VROM)

Overlegstructuren: - bijwonen overleg wijkraadsbestuur (bij voorkeur eens per 6 weken) - bijwonen Algemene Leden Vergadering (1ste kwartaal van het jaar) - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad. - Overleg met wijkagent en THOR Aandachtsgebieden: - groene structuur w.o. de beek de Leigraaf en het gemeentelijke monument “Koningspark

Kerschoten”. - ontwikkeling groenstrook Aventus - spelen in de wijk - ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen op die gebieden - cultureel erfgoed

Portefeuille bedrijfsleven: De onderstaande taken worden in nauwe samenwerking met Joop Gerritsen uitgevoerd. - onderhouden van de relatie met de winkeliersvereniging en de vereniging van eigenaren van het

Mercatorplein - onderhouden van de relatie met de relatiemanager bedrijven voor het stadsdeel Noord West en

voor het Mercatorpleinproject met de gemeentelijke projectleider Richard Snelders en de externe projectleider van KIR: Jorine de Soet

Overlegstructuren: - feeling houden met winkeliers en eigenaren Mercatorplein - diverse overleggen, inspraakmogelijkheden e.d. met Gemeente Apeldoorn en Gemeenteraad Aandachtsgebieden: - project Mercatorplein - overig bedrijfsleven

Page 9: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 8 van 12

Thema’s vanuit toekomstvisie Kerschoten: taakgebied: In de ‘Toekomstvisie Kerschoten’ zijn een aantal thema’s en acties benoemd die vanaf 2016 verder geconcretiseerd worden. Getracht wordt zoveel mogelijk wijkbewoners bij de uitvoering te betrekken. 8. Sociale structuur: aandacht voor zowel ouderen als jongeren en focus op sociale contacten en

verbinding met kwetsbare wijkbewoners. Kerschoten is een aantrekkelijke en veilige wijk om in te wonen en te werken. In deze wijk wonen relatief veel mensen op leeftijd. Deze mensen hebben nu al behoefte aan goede zorg, waarbij eigen regie over hun leven houden belangrijk is. Daarnaast komen er steeds meer jonge mensen en gezinnen in de wijk wonen, die wensen hebben zoals goed onderwijs en speelvoorzieningen. Er is aandacht nodig voor de sociale contacten in de wijk. Elkaar kennen en een handje helpen wanneer dit nodig is, zorgt voor behoud van de leefbaarheid van de wijkbewoners voor de toekomst. Verder heeft Kerschoten een aantal woningen waar mensen met bijzondere zorgbehoeftes wonen. Het is belangrijk om hier ook aandacht voor te houden.

Vanuit de enquête “achter de voordeur” is een aantal acties en wensen benoemd: Kennismaken met de nieuwe bewoners in de wijk voorzitter &

zorg en welzijn

Speelvoorzieningen en ruimte voor jongeren VROM

Vervoersdienst voor de boodschappen Mercatorplein zorg & welzijn bedrijfsleven

Kaartenbak “vraag en aanbod” in het wijkcentrum (computerondersteuning, reparaties in en om het huis, vervoer, verzorging huisdieren, opruimen van de buurt ten “samen op stap mogelijkheden”). De Groene Hoven zorg & welzijn

Whatsapp groep vanuit preventieteam preventieteam 9. Wonen: voldoende betaalbare woningen, toekomstbestendige en duurzame woningen met

respect voor het naoorlogs erfgoed. Kerschoten is een aantrekkelijke wijk om te wonen, zowel in de huur- als in de koopsector. De woningen vragen na 50 jaar echter wel om een modernisering. Aan de ene kant door gedegen onderhoud te plegen, te renoveren en/ of te vervangen door nieuwbouw. Aan de andere kant ook door verduurzamen en oog te houden voor het naoorlogs erfgoed van de wijk. Acties op het gebied van wonen zijn:

de voortzetting van het Kerschoten Energie Neutraal project VROM & KEN

het levensloop bestendig maken van woningen in de Appelbuurt VROM & Het Appèl

energetische maatregelen bij de woningen in de wijk. VROM & KEN

het realiseren van een warmtenet en “zon op dak” in de wijk VROM & KEN

Page 10: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 9 van 12

10. Ruimtelijke structuur: versterken en moderniseren van de ruimtelijke structuur van de wijk met aandacht voor: verkeer, spelen, groen en naoorlogs erfgoed. De ruimtelijke structuur is een heel belangrijke kwaliteit van de wijk Kerschoten maar vraagt in deze huidige tijd om modernisering. Dit omdat de wensen omtrent wonen veranderd zijn ten opzichte van 50 jaar geleden. Hierbij ligt de aandacht op het verbeteren van verkeerssituaties, meer en andere speelvoorzieningen zoals “natuurlijke speelplekken” en groenopstellingen. Een mooie kans om dit naoorlogse erfgoed in een deels nieuw jasje te steken. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de toenemende overlast van het verkeer in, om en door de wijk. Knelpunten zijn er t.a.v. het vrachtverkeer over de ringweg NW, de toenemende verkeersdruk op de Vlijtseweg, de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden. Daarbij wordt samengewerkt met de omringende dorps- en wijkraden. Acties voor de korte termijn kunnen bestaan uit:

de aanpak van het braakliggende terrein aan de Boerhaavestraat VROM & voorzitter

renovatie van het Mercatorplein bedrijfsleven

een studie naar het naoorlogse groen VROM & voorzitter

een beheervisie groen VROM

een beheervisie en MJOP wegen (inclusief afkoppelen regenwater) VROM

renovatie van de Beek de Leigraaf VROM

een beheervisie verkeer (m.n. vrachtverkeer NW, Vlijtseweg en fietssnelweg) VROM

andere ‘groene’ acties in de wijk. VROM & KEN

11. Voorzieningen: verder verbinden van de voorzieningen met de wijk, vernieuwen van het winkelcentrum en de ontmoetingsplekken en (speel)voorzieningen voor de oudere jeugd. Het goede voorzieningenniveau is voor veel bewoners een belangrijke reden om in Kerschoten te wonen. Het op peil houden van het bestaande voorzieningenniveau in de wijk vraagt wel de nodige aandacht en inspanningen. Zo heeft het winkelcentrum een vernieuwingsimpuls nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven. Er zijn zowel investeringen in het winkelaanbod als in de uitstraling en bereikbaarheid van het winkelcentrum nodig. Daarnaast zou het gebruik van De Groene Hoven voor de wijk in de toekomst verder versterkt kunnen worden. Het gaat dan om maatregelen als een vergelijkbaar prijsniveau van de horeca ten opzichte van andere ontmoetingsplekken in Apeldoorn, maar ook meer complexe maatregelen zoals het toevoegen van functies. Ook de ontwikkeling van het onderwijsaanbod van de basisscholen vraagt aandacht om de wijk aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen. Acties op de korte termijn kunnen bestaan uit:

verkeer en vervoer binnen de wijk VROM

het project vernieuwing winkelcentrum Kerschoten bedrijfsleven

Page 11: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017

161030 activiteitenplan 2017 10 van 12

12. Slotopmerkingen: De nadruk zal in 2017 in eerste instantie komen te liggen op het nog meer betrekken van wijkbewoners bij de activiteiten van de wijkraad. Waardoor ook de bemensing van de verschillende commissies een goede invulling te krijgen. Het instellen van een wijk brede klankbordgroep, zoals ook functioneert bij wijkraad de Naald, lijkt daarbij ook een goede oplossing. Omdat in Kerschoten twee keer zoveel huurwoningen staan als gemiddeld in de rest van Apeldoorn ligt samenwerking met de woningcorporaties voor de hand. Daarnaast zal het duidelijk zijn dat ‘zorg & welzijn’ ook in 2017 veel aandacht zal vragen. De communicatie met het ‘zorg’-veld en De Groene Hoven is daarbij belangrijk. In 2007 zal getracht worden de (financiële) ondersteuning van de wijkgerichte activiteiten in en om De Groene Hoven verder te structureren. De consequenties van “Koers nieuwe Stadsdeelaanpak” voor de voorgenomen activiteiten kan nog niet worden overzien en kan wellicht leiden tot aanpassing van dit activiteitenplan. De betrokkenheid van de wijkraad bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen, op welk gebied dan ook, verdient verbetering. In stadsdeelverband zal daaraan invulling moeten worden gegeven. Het bestuur van de wijkraad Kerschoten zal zich inspannen om de gestelde doelen te realiseren, maar verwacht ook van alle overige partijen en relaties ondersteuning bij het realiseren van de gemeenschappelijke doelen en taken. Apeldoorn 30 oktober 2016 Wijkraad Kerschoten p/a De Groene Hoven Koninginnelaan 280 7315EE Apeldoorn www.wijkraadkerschoten.nl [email protected]

Page 12: Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017