Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de...

of 24 /24
Activiteitenverslag 2010 VORMINGSINITIATIEF VOOR BEDIENDEN VAN DE ANTWERPSE METAALNIJVERHEID

Embed Size (px)

Transcript of Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de...

Page 1: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Activiteitenverslag2010

V o r m i n g s i n i t i a t i e f V o o r B e d i e n d e nV a n d e a n t w e r p s em e t a a l n i j V e r h e i d

Page 2: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies
Page 3: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010

1

1 Kennismaking 3

1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling 3

1.2 Missie 3

1.3 Activiteiten 3

• advies & coaching 3

• opleiding 3

• subsidiëring 3

1.4 Werkingsmiddelen 4

1.5 Doelpubliek 4

1.6 Deelname bedrijven aan VIBAM-activiteiten in 2010 6

1.7 2010 in vogelvlucht 7

2 Advies & coaching 8

2.1 Advies aan de werkgever 8

• advies omtrent opleidingen 8

• advies omtrent tewerkstelling 8

• advies en coaching in het omgaan met loopbaanontwikkeling 8

2.2 Advies aan de werknemer 9

• outplacement 9

• loopbaanontwikkeling van werkende bedienden 11

3 Opleiding 12

3.1 Opleidingen voor bedienden 12

3.2 Opleidingen voor ontslagen bedienden 14

3.3 Opleidingen voor werkzoekenden 15

4 Subsidiëring 16

4.1 Aan de werkgever 16

• externe opleiding 16

• bedrijfsopleiding 17

• on the job-training 18

• aanwending van de opleidingsbudgetten 19

• via de VDAB kredietlijn 20

5 Uitdragen van de VIBAM-boodschap 20

Definitie risicogroepen 20

6 Wie is wie 21

Page 4: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Kennismaking

2

1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling

VIBAM is het opleidingsfonds voor bedienden, werkzaam in de metaalverwerkende, elektro-technische en kunststofverwerkende nijverheid in de provincie Antwerpen.

VIBAM ontstond in 1985 op initiatief van de sectorale sociale partners, vanuit de overtuiging dat goed op-geleide medewerkers een belangrijke voorwaarde vormen voor het succes van een onderneming, en dus een zekere garantie voor de tewerkstelling bie-den.

Agoria Antwerpen-Limburg en de drie bediende-vakbonden ACLVB, BBTK en LBC-NVK, beheren geza-menlijk dit initiatief. Alle bedrijven uit de provincie Antwerpen die behoren tot paritair comité 209 zijn bij VIBAM aangesloten en kunnen hierdoor automa-tisch genieten van de diverse tegemoetkomingen en activiteiten. Onze werkingsmiddelen hiervoor zijn de diverse CAO-bijdragen voor vorming & opleiding.

1.2 Missie

Van meet af aan stelde VIBAM zich als doel: het be-houd en de verhoging van de tewerkstellings-kansen van de bedienden bij de aangesloten be-drijven in de sector door het stimuleren, coördineren en organiseren van vormings-, opleidings- en bege-leidingsactiviteiten.

VIBAM wil de weerbaarheid van en in de sector verho-gen, om in een concurrentiële omgeving kwaliteits-volle en duurzame tewerkstelling te verzekeren.

We richten ons tot alle spelers binnen de onderne-ming:

•we ondersteunen de werkgever in het beheer van een cruciale competentie: zijn medewerkers, om de leefbaarheid van het bedrijf te stimuleren;

•we ondersteunen de werknemer in zijn tewerkstel-baarheid: de blijvende inzetbaarheid op de arbeids-markt door opleiding en loopbaanbeheer.

Onze sleutels hiervoor zijn opleiding en loopbaan-ontwikkeling. Zo ondersteunt VIBAM

• de werkgever in het ontwikkelen van zijn medewer-kers;

• de werknemer (incl. de werkzoekende = bediende in spe) in het ontwikkelen van zijn mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt.

Concreet bieden wij deze ondersteuning in volgende vormen:

• geven van advies en begeleiding aan werknemers en werkgevers;

• aanbieden van diverse opleidingsmogelijkheden;• subsidiëren van opleidingsgebonden kosten.

1

Page 5: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

VIBAM Activiteitenverslag 2010

3

1.3 Activiteiten

advies & coachingVIBAM biedt, doorgaans gratis, advies op het vlak van opleiding en loopbaanontwikkeling en geeft boven-dien individuele begeleiding aan al dan niet ontsla-gen bedienden.

Aan de werkgever • opzoeken van opleidingsmogelijkheden bij concrete

vragen;• advies bij het opzetten van opleidingsactiviteiten;• ‘aanbod’ van kandidaat-bedienden uit opleidings-

projecten voor werkzoekenden;• advies bij het invullen van knelpuntvacatures;•begeleiding bij strategisch omgaan met loopbaan-

ontwikkeling.

Aan de werknemer•begeleiding van werkzoekenden in VIBAM-oplei-

dingsprojecten naar een gepaste arbeidsattitude en toe te leiden naar één van knelpuntberoepen in de sector ;

•begeleiding van ontslagen bedienden in de verdere ontwikkeling van hun loopbaan;

•begeleiding van werkende bedienden in hun functi-oneren en de ontwikkeling van hun loopbaan.

opleidingVIBAM organiseert open kalender opleidingen en op vraag van bedrijven cursussen op maat. Slechts een gedeelte van de kostprijs wordt aangerekend. Som-mige opleidingen zijn zelfs volledig gratis. Er is een specifiek aanbod naargelang de doelgroep:

• voor alle bedienden, inclusief de zogenaamde risicogroepen;

• voor werkzoekenden die een functie binnen de sector ambiëren;

• voor ontslagen bedienden.

Ons opleidingsaanbod steunt op 3 peilers:• algemene opleidingen: taal, software en (sociale)

vaardigheidstrainingen;• sectorspecifieke opleidingen;•HRM-opleidingen : voornamelijk opleidingen rond

‘opleiding’ en ‘loopbaanontwikkeling’.

subsidiëringVIBAM komt financieel tegemoet bij diverse oplei-dingsactiviteiten:

•Werkgevers kunnen subsidiedossiers indienen voor:• externe opleidingen: (individuele) bedienden vol-

gen een opleiding bij een opleidingsorganisatie;•bedrijfsopleidingen: het bedrijf organiseert intern

of extern een opleiding voor een groep van bedienden, al dan niet met deelname van andere bedrijven;

• on the job-training: een (individuele) bediende leert op planmatige wijze zijn nieuwe functie van een collega tijdens de uitvoering van de functie.

• VIBAM komt tussen in de kosten voor zowel zoge-naamde risicogroepen als voor de andere bedien-den. Het betreft hier een tegemoetkoming in de organisatiekosten (= de opleidingskost) en in de loonkosten.

• Bedienden in outplacementbegeleiding openen een persoonlijk (beperkt) opleidingskrediet.

Page 6: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Kennismaking

4

1.4 Werkingsmiddelen

De dienstverlening van VIBAM wordt gefinancierd met diverse CAO-bijdragen.In uitvoering van nationale en provinciale sectorale CAO’s wordt elk jaar een bepaald per-centage van de loonmassa van de bedienden geïnd, om aan te wenden voor initiatieven m.b.t. opleiding, begeleiding en te-werkstelling.

Jaar 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

bedrijven 626 632 623 592 558 480 475 570 558 562

bedienden 13 503 13 949 13 515 14 273 13 668 13 766 13 578 14 366 14 993 15 943

1.5 Doelpubliek

VIBAM levert diensten aan de bedienden en de bedrijven die behoren tot het paritair comité 209 in de provincie Ant-werpen.In 2010 vielen 626 bedrijven met in totaal 13 503 bedienden binnen onze actieradius. Zowel het aantal bedrijven als het aantal bedienden namen af t.o.v. 2009.

Evolutie VIBAM-bedrijven en bedienden

Bijdragesituatie 2010Overzicht CAO-vormingsbijdragen PC 209

Nationaal – inning via INOM-BediendenOpleidings-/begeleidingsinfrastructuur en/of organisatie van cursussen• forfaitair omgezet naar € 29,00 per bediende per jaar• indirect recupereerbaar door gebruik te maken

van de loopbaanbegeleiding 0,10%Opleidingsprojecten voor bedienderisicogroepen• forfaitair omgezet naar € 35,50 per bediende per jaar• recupereerbaar voor 75% via indienen van opleidingsdossiers bij VIBAM 0,10%

Provinciaal – inning via VIBAMOpleidingsfonds• forfaitair omgezet naar € 54,84 per bediende per jaar• recupereerbaar voor 75% via indienen van opleidingsdossiers bij VIBAM 0,15%

Page 7: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Kennismaking VIBAM Activiteitenverslag 2010

5

Zoals steeds blijven de kleine ondernemingen de meerderheid uitmaken: bij 4/5 van de firma’s (82,4%) werken minder dan 20 bedienden. In het totaal stellen zij 2 630 bedienden (19,48 %) tewerk. Anderzijds stellen de 11 grootste bedrijven samen bijna de helft van de bedienden tewerk (46 %).

VIBAM-bedrijven volgens aantal bedienden in dienst in 2010

aantal bedienden bedrijven1 – 4 309 49,36%5 – 9 123 19,64%10 – 19 84 13,42%20 – 49 75 11,98%50 – 99 12 1,92%100 – 199 12 1,92%200 – 499 7 1,12%500 – 999 2 0,32%1000+ 2 0,32%Totaal 626 100,0%

VIBAM-bedienden volgens aantal bedienden in dienst in 2010

aantal bedienden bedrijven1 – 4 635 4,70%5 – 9 817 6,05%10 – 19 1 178 8,72%20 – 49 2 291 16,97%50 – 99 849 6,29%100 – 199 1 493 11,06%200 – 499 2 133 15,80%500 – 999 1 200 8,89%1000+ 2 907 21,52%Totaal 13 503 100,0%

Page 8: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Kennismaking

6

1.6 Deelname bedrijven aan VIBAM-activiteiten in 2010

In 2010 hebben 225 of 35,94% van de bedrijven gebruik gemaakt van één van onze diensten. Globaal gezien is de partici-patie hetzelfde gebleven t.o.v. vorig jaar.

Tabel 3: deelname bedrijven aan VIBAM-activiteiten 2010

Aantal bedienden

Aantal bedrijven

Aantal bereikte

bedrijvenAdvies

& coaching Opleiding SubsidiëringO

plei

ding

svra

gen

Loop

baan

ontw

ikke

ling

&

outp

lace

men

t

Bedi

ende

n

Wer

kzoe

kend

en

Exte

rne

ople

idin

g

Bedr

ijfso

plei

ding

On

the

job

trai

ning

abs % abs % abs abs abs abs abs abs abs

1-4 309 49,36 45 20,00 1 5 28 14 4 3 2

5-9 123 19,64 44 19,56 0 4 25 8 7 2 1

10-19 84 13,42 52 23,11 3 5 36 6 20 4 3

20-49 75 11,98 51 22,67 3 13 38 9 26 13 1

50-99 12 1,92 10 4,44 1 3 9 2 7 4 0

100-199 12 1,92 12 5,33 1 4 11 1 8 8 2

200-499 7 1,12 7 3,11 1 2 7 0 6 6 0

500-999 2 0,32 2 0,89 1 2 2 2 2 2 1

+1000 2 0,32 2 0,89 1 2 2 0 1 2 0

Totaal 626 100 225 100 12 40 158 42 81 44 10

% tov 626 100 - 35,94 - 1,91 6,39 25,23 6,70 12,94 7,03 1,60

Page 9: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Kennismaking VIBAM Activiteitenverslag 2010

7

1.7 2010 in vogelvlucht

2010 t.o.v. 2009

Doelpubliek • bedrijven 626 • bedienden 13 503 • bedrijvenparticipatie aan VIBAM-activiteiten 35,94%

Subsidiëring externe opleidingen

• bedrijven 81 ≥• ingediende opleidingen 259 ≥• deelnemers 370 ≥

bedrijfsopleidingen • bedrijven 44 • ingediende opleidingen 161 >• deelnemers 1 112

on the job-trainingen • bedrijven 10 ≥• ingediende opleidingen 17 ≥• deelnemers 18 ≥

Advies en coaching advies opleidingsmogelijkheden

• bedrijven 12 • vragen 21

Opleiding opleidingen voor bedienden

• bedrijven 158 ≥• deelnemers 1 368 ≥• ingerichte opleidingen 321 ≥

opleidingen voor werkzoekenden • aantal bedrijven die stages verleenden of tewerkstelden 42 ≥• aantal eigen projecten 6 • aantal deelnemers aan eigen opleidingen 56

Advies en coaching advies en coaching van ontslagen bedienden

• bedrijven 40 • bedienden 303 • gemiddelde begeleidingsduur (in maanden) 5 >

advies en coaching van werkende bedienden • bedrijven 9 ≥• bedienden 22 ≥

Page 10: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Advies & coaching

8

2.1 Advies aan de werkgever

advies omtrent opleidingenVIBAM zoekt voor bedrijven opleidingsmogelijkhe-den op, zowel voor ‘standaardvragen’ als voor zeer specifieke opleidingsvragen: wie, waar, wanneer, welke prijs… ?

Hiervoor beschikken we over opleidingsdatabanken, een uitgebreid documentatiebestand, contacten met de opleidingsverantwoordelijken in grote onderne-mingen en uiteraard onze ervaring met talrijke oplei-dingscentra. Hierdoor hebben we een beeld op een 7500 opleidingen bij een 700-tal instituten.

Het aantal vragen tot opzoeking schommelt ieder jaar sterk. In 2010 is de vraag naar opleidingsmogelijkhe-den sterk gedaald t.o.v. 2009. Er werd een antwoord geformuleerd op 21 verschillende vragen van 12 ver-schillende bedrijven. De doorlooptijd tussen vraag en antwoord was ge-middeld 5,5 dagen in 2010.

In 2010 kregen we vooral heel specifieke en techni-sche vragen. De vraag naar algemene opleidingen is volledig weggevallen. Deze terugval is niet zozeer toe te wijzen aan vragen van bedrijven maar is voorna-melijk toe te schrijven aan de heel geringe vraag van de bedienden in outplacement naar deze dienstver-lening.

advies omtrent tewerkstellingBedrijven met moeilijkheden om goede arbeids-krachten te vinden, richten zich vaak tot VIBAM voor een uitweg. Onze taak bestaat er hoofdzakelijk in om werkzoekenden uit onze opleidingen te begeleiden naar één van de open vacatures.

In 2007 werd op de website van VIBAM een vacature-site gecreëerd. Via de bedrijvensite kunnen bedrijven zelf hun ingediende vacatures op de VIBAM-website beheren. Daarnaast verwijzen we bedrijven ook door naar andere kanalen en mogelijkheden, zoals o.a. de mogelijkheid tot individuele beroepsopleiding (IBO).

advies en coaching in het omgaan met loopbaanontwikkelingVIBAM hecht veel belang aan het preventief optreden i.v.m. loopbaanontwikkeling. Bedrijven kunnen steeds bij VIBAM terecht voor informatie over een mogelijke aanpak en desgevallend voor een begeleiding bij de uitvoering van een project rond loopbaanontwikke-ling.

2

Page 11: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

VIBAM Activiteitenverslag 2010

9

2.2 Advies aan de werknemer

outplacementVIBAM biedt aan ontslagen bedienden ondersteu-ning bij het zoeken van een (nieuwe) richting in de loopbaan, wanneer hierover een akkoord tussen het bedrijf en de syndicale afvaardiging wordt gesloten. De ontslagen bedienden doorlopen een traject van zelfdiagnose onder individuele begeleiding, vooraf-gegaan door de opleiding ‘Loopbaanontwikkeling bij ontslag’. Dit proces stelt hen in staat gerichte keuzes te maken m.b.t. de uitbouw van hun verdere loop-baan. Het aanreiken van methodieken betreffende de technieken en de strategie om op professionele wijze de arbeidsmarkt te benaderen vormen eveneens een onderdeel van de gespreksvoering.

Het aanbod van VIBAM bestaat uit: Het aanreiken van een beheersmethodiek die een werknemer in staat stelt om de loopbaan te sturen in het verlengde van de eigen mogelijkheden en be-perkingen aangevuld met de geijkte outplacement-technieken. In de praktijk vertaalt zich dat in volgende activiteiten / ondersteuning:

• opleiding ‘Loopbaanontwikkeling bij ontslag’•workshops: • Zelfprofielbepaling versus opbouw stressweer-

baarheid in de nieuwe functie•Doel – methodiek en techniek van het interview•Communicatie en Attitude versus Arbeidsmarkt-

benadering • individueel advies m.b.t. resultaatgericht werken

m.b.t. het verwerven van inzicht in de zelfdiagnose enerzijds en anderzijds worden technieken en strategieën voor outplacement opnieuw toegelicht en aangepast aan het persoonlijk profiel van de kandidaat,

• coachen en adviseren in het zoeken en vinden van een nieuwe functie

• logistieke ondersteuning (gebruik van de werkzaal beschikbaar zonder beperking).

In 2010 werden 10 opleidingen ‘Loopbaanontwikke-ling bij ontslag’ gegeven. Aansluitend op deze initiële opleiding werden verder 10 opleidingen ‘Zelfprofiel-bepaling versus opbouw stressweerbaarheid in de nieuwe functie’, 9 opleidingen ‘Doel – Methodiek en Techniek van het interview’ en 9 opleidingen ‘Com-municatie en Attitude versus arbeidsmarktbenade-ring’ georganiseerd.

In het werkjaar 2010 werden 303 ontslagen werkne-mers opgevolgd door VIBAM, waarvan 111 kandida-ten uit 2010 en 192 kandidaten overgekomen uit het vorig werkjaar (2009).

• Totaal aantal kandidaten voor outplacement: 303• Totaal aantal kandidaten

voor loopbaanontwikkeling: 22• Totaal aantal kandidaten voor

outplacement en loopbaanontwikkeling: 325

Deze werknemers komen uit 40 verschillende sector-bedrijven.

Page 12: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Advies & coaching

10

Qua leeftijd is deze groep vrij evenwichtig verdeeld rond de leeftijd van 45 jaar.

De verdeling volgens het laatst gevolgde onderwijs-niveau toont een ander beeld.

Spreiding volgens leeftijd van de deelnemers aan outplacement en loopbaanontwikkeling

Spreiding volgens scholing van de deelnemers aan outplacement en loopbaanontwikkeling

De nieuwe arbeidsmarktpositieVoor 212 van de 303 kandidaten werden de coaching en advisering in 2010 afgerond. Van die 212 personen vonden er 108 een nieuwe betrekking, 175 kandidaten zijn overgestapt naar 2011 en de overigen beslisten te stoppen met werken (brugpensioen), te stoppen met hun coaching, antwoordden niet meer op briefwis-seling of vatten een studie aan met een duurtijd van minstens één jaar (6 personen !).

ZoekperiodeDe gemiddelde zoekperiode naar het vinden van een oplossing bedroeg in 2010 5 maanden. Dat is even lang als tijdens het jaar ervoor.

Via welk kanaal vonden de deelnemers nieuw werk?Het zoeken en vinden van een nieuwe betrekking werd per kanaal geteld. Al beantwoordde niet ieder-een deze vraag, toch geven de antwoorden een dui-delijk beeld.

Veranderingen door het nieuwe werkHet aantal kandidaten dat kiest voor een wijziging in de loopbaan is goed voor 20% (11 van de 61 deelne-mers die antwoordden op deze vraag).De overige kandidaten hebben een nieuwe betrek-king gezocht en gevonden die ligt in het verlengde van de vorige beroepsloopbaan.

Sector20 kandidaten zochten en vonden een functie in de metaalsector. De andere kandidaten kiezen voor han-del en distributie of andere industriële sectoren.

SalarisniveauDe antwoorden van de kandidaten tonen aan dat het merendeel een salaris verdient dat minstens overeen-stemt met het vorige salaris. Deze trend is reeds sinds jaren aanwezig en wordt opnieuw bevestigd. Ook nu weer is de groep die minder verdient dan in de vorige functie het kleinst.

10%

28%

28%

33%

8% 15%

59%

18%

< 35 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

> 54 jaar

< HSO

HSO

Bachelor

Master

Page 13: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Advies & coaching VIBAM Activiteitenverslag 2010

11

loopbaanontwikkeling van werkende bediendenNaast outplacement biedt VIBAM sinds 2000 ook de mogelijkheid aan bedienden met minstens 5 jaar an-ciënniteit, om tijdens hun actieve loopbaan - aan de hand van de methodiek van zelfdiagnose – inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en beperkin-gen met als doel de loopbaan te leren beheren in het verlengde van specifieke vaardigheden, talenten en motivaties. Het optimaliseren en het deskundig uitbouwen van de eigen functie in de bestaande bedrijfscontext vormt een wezenlijk onderdeel van de loopbaanontwikkeling. Ter informatie: aan deze dienstverlening werd tot op heden in de sector slechts een beperkte bekendheid gegeven.

Er zijn twee instapregelingen uitgewerkt: • loopbaanontwikkeling op vraag van de werkgever: in

deze regeling volgden 13 werknemers uit 5 bedrijven het programma

• loopbaanontwikkeling op initiatief van de werkne-mer: 6 werknemers uit 5 bedrijven deden hiervoor een beroep op VIBAM.

Enkele opvallende evoluties:• een toenemend e-mailverkeer tussen adviseur en

ex-kandidaat outplacement na de start nieuwe loop-baan (e-coaching),

• de nood aan specifieke aandacht voor de groep van de ‘ervaren werknemers’.

30

20

10

0

krant relaties interim spontaan zelfstandig VDAB vakblad

2008

2009

2010

Spreiding volgens kanaal bij het vinden van een nieuwe betrekking van de deelnemers aan outplacement

Page 14: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Opleiding

12

3.1 Opleidingen voor bedienden

open kalender aanbodVIBAM organiseert een aanbod aan open kalender-opleidingen, waaraan elke bediende uit onze sector kan deelnemen. Tevens worden geregeld specifieke opleidingen opgezet op vraag van één of meerdere bedrijven. Dit doen we wanneer op de opleidings-markt geen afdoend aanbod bestaat of wanneer we vermoeden of constateren dat er binnen de sector ruimere interesse bestaat in het desbetreffende on-derwerp.

Wanneer we geen volledige groep kunnen samen-stellen, kunnen we desgevallend individuele bedien-den tegen VIBAM-voorwaarden laten deelnemen aan open kalender trainingen van verschillende op-leidingsinstituten. Om de drempel naar opleiding zo laag mogelijk te houden, bieden we onze opleidingen steeds aan tegen kostprijs. KMO’s met minder dan 50 bedienden betalen slechts de helft van de prijs. De prijs van een opleiding wordt sinds 2000 steeds ver-rekend op één van de twee bedrijfsbudgetten, die ontstaan door de betaling van de jaarlijkse bijdrage voor respectievelijk alle bedienden en de specifieke risicogroepen.

Door het uitbreken van de economische crisis heeft VIBAM in 2009 extra financiële middelen ontvangen van de Vlaamse regering. Het was de bedoeling om bedrijven in deze moeilijke tijden ook te blijven on-dersteunen bij hun vormings- en opleidingsbeleid. Door deze maatregel was het voor VIBAM mogelijk om vanaf 1 april 2009 tot en met 31 juli 2010 het vol-ledige opleidingsaanbod gratis aan te bieden aan onze bedrijven. Hierdoor kregen de bedrijven de kans om zonder financiële inspanningen toch te blijven in-vesteren in hun menselijk kapitaal. Bijkomend heeft de Raad van Bestuur in 2010 de beslissing genomen om de opleidingen georganiseerd in het najaar van 2010 toch nog gratis aan te bieden aan de bedien-den. Deze beslissing kaderde in het programma van ’25 jaar VIBAM’. In de grafiek hiernaast zien we het ef-fect van deze maatregel.

Via verschillende samenwerkingsverbanden tracht VIBAM zo flexibel mogelijk in te spelen op de oplei-dingsbehoeften binnen de bedrijven. Daarnaast or-ganiseerde VIBAM in 2010 toch nog 23 opleidingen in eigen beheer. Hieraan participeerden 85 werknemers van 25 bedrijven. In totaal volgden deze mensen 2262 manlesuren.

intersectorale opleidingenSedert het najaar van 2004 werkt VIBAM voor de alge-mene opleidingen samen met andere sectoren zoals IPV, IVOC en Cobot Bedienden. Ieder fonds kampte in het verleden met de moeilijkheid om de aangeboden open kalender opleidingen succesvol te kunnen laten doorgaan. Door één gezamenlijk aanbod te lanceren binnen deze 4 sectoren beogen we een win-win si-tuatie zowel voor de bedrijven als voor de sectorale vormingsfondsen. De actieradius vergroot en de kans dat we opleidingen moeten annuleren verkleint.

In 2010 hebben 680 werknemers uit 101 verschillende bedrijven deelgenomen aan 168 opleidingen. Dit is goed voor zo’n 11 247 manlesuren. Hier registreren we een stijging van het aantal deelnemers van bijna 61%!

1 500

1 250

1 000

750

500

250

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aantal deelnemers per kwartaal van 2004 tot 2010

Q4Q3Q2Q1

3

Page 15: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

VIBAM Activiteitenverslag 2010

13

last minute boekingenAangezien VIBAM geen eigen aanbod meer heeft in-zake PC-trainingen, worden alle vragen hieromtrent rechtstreeks doorgegeven aan de opleidingsinsti-tuten waarmee VIBAM samenwerkt. Zo kan aan een acute opleidingsnood van één enkele bediende op een snelle en effectieve wijze worden tegemoetge-komen door een last minute inschrijving. Concreet betekent dit dat een bedrijf via VIBAM zijn bedienden kan laten deelnemen aan de open kalendertrainin-gen van Bit by Bit. Voor projecten rond begeleide zelfstudie werken wij samen met GIVI.

In 2010 maakten 218 bedienden uit 37 bedrijven ge-bruik van deze mogelijkheid, verspreid over 112 cur-sussen. In totaal spreken we over 1 431 manlesuren.

samenwerking met INOM-BediendenNaast het eigen aanbod biedt VIBAM ook opleidingen aan die door het Vlaamse sectorfonds INOM-Bedien-den zijn ingericht. Omwille van Europese financie-ring kunnen we deze opleidingen gratis aanbieden. De bedoeling van INOM is om pilootprojecten op te zetten die dan later door de sectorfondsen kunnen overgenomen worden. Daarom rekenen we de 32 INOM-opleidingen van 2010 ook in ons aanbod mee.

Hieraan namen 136 bedienden van 48 verschillende bedrijven uit de provincie Antwerpen deel.

Het aanbod van INOM bestond uit een e-learningpro-ject rond de MS Office-pakketten. Er waren in 2010 4 verschillende instapmomenten.

samenwerking met FTMADe laatste jaren merkten we een groter wordende interesse in de open opleidingen van FTMA. Vandaar dat we in 2010 een nieuwe categorie ‘deelname van bedienden aan FTMA opleidingen’ hebben aange-maakt. In deze rubriek noteerden we in 2010 een deelname van 163 bedienden uit 55 bedrijven aan 57 opleidingen.

samenwerking met INOM-ArbeidersSedert 2008 biedt VIBAM ook de mogelijkheid aan de bedrijven om hun bedienden mee te laten participe-ren aan het LIMTEC / ANTTEC aanbod dat opgemaakt is in samenwerking met INOM Arbeiders. Door deze samenwerking kunnen we ook een ganse waaier aan technische opleidingen gratis aanbieden. In totaal hebben er 86 bedienden van 34 verschillende deel-genomen aan 41 opleidingen.

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Opleidingeningerichte cursussen 1 321 228 127 119 122 60 73 68Urenopleidingsuren 1 7 006,5 5 878 3 850,5 3 054 3 229 1 724 2 160 1 504manlesuren 2 26 891,5 19 982 16 946 12 587 11 810 7 930 9 976 10 144deelnemers 2 1 368 883 662 510 573 283 286 455deelnemende bedrijven 2 158 145 151 122 131 91 94 138

1 exclusief last minute boekingen2 inclusief last minute boekingen

Overzicht van de resultaten m.b.t. opleidingen voor bedienden in 2010

Page 16: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Opleiding

14

permanente vorming

intersectoraal

FTMA

INOM

LMB

ANTTEC / LIMTEC

De bovenste grafiek toont de sterke groei van de in-tersectorale en de FTMA opleidingen. In 2010 hebben we ook onderzocht welk soort oplei-dingen het meeste succes kenden. De tweede grafiek toont aan dat zowel de grote als de heel kleine bedrij-ven het meeste geïnteresseerd waren in opleidingen onder de thema’s : veiligheid en welzijn, ICT en logis-tiek, transport en kwaliteit. De commerciële en de fi-nanciële opleidingen waren minder gevraagd.

3.2 Opleidingen voor ontslagen bedienden

Alle bedienden die een outplacementtraject volgen binnen VIBAM, hebben de mogelijkheid opleiding te volgen tot een maximumbedrag van € 620.Bij deze opleidingsinitiatieven wordt eerst het VIBAM of VDAB aanbod bekeken, vooraleer andere oplei-dingsverstrekkers worden aangesproken.Van dit opleidingskrediet maakten 15 van de 303 ont-slagen bedienden gebruik voor het volgen van een opleiding.

1500

1250

1000

750

500

250

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Open opleiding werknemers: deelnemers per soort

> 200

50 - 199

20 - 49

1 - 19

0% 100%

Open opleidingen: aantal deelnemers per rubriek volgens grootte van de werkgever

algemene vaardigh.

betere & efficiënt. opl.

commerciële opl.

econom. & financ.

ICT

logist., transport & Q

sectorspecifiek

sociale vaardigh.

talen

veiligh. & welzijn

Page 17: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Opleiding VIBAM Activiteitenverslag 2010

15

3.3 Opleidingen voor werkzoekenden

Traditiegetrouw was er weer grote interesse van werkzoekenden in onze opleidingsprojecten. Er werden dan ook verschillende selec-tiedagen georganiseerd om iedere geïnteresseerde werkzoekende de kans te geven om zich kandidaat te stellen voor een opleiding. De selectieprocedure bestond uit deelname aan technische tes-ten, deelname aan een motivatiegesprek en tenslotte het doorlo-pen van een persoonlijkheidstest. Tijdens de opleiding zorgt een individuele begeleiding voor een sterke persoonlijke ontwikkeling.

Een volledig opleidingstraject begint met een uitgebreide informa-tie- en selectieronde, en eindigt normaliter met een bedrijfsstage in één van onze bedrijven, die een voor beide partijen vrijblijvende en daardoor interessante aanloop is naar een vaste betrekking.

VIBAM biedt hiermee aan werkzoekenden de kans zich te heroriën-teren, en zich inpasbaar te maken in de arbeidsmarkt.

een overzicht van onze activiteiten in 2010Industrieel tekenaarIn 2010 werd opnieuw gestart met een opleiding ‘industrieel te-kenaar’ en werd het 15de project afgerond. Deze opleiding wordt door VIBAM zelf georganiseerd, in samenwerking met OBMB, Vor-metal en andere partners. In deze opleiding kunnen telkens 20 werkzoekenden starten; 10 bij VDAB Antwerpen en 10 bij VDAB Brugge. Technisch bediende / CAD tekenaarSamen met ATEL (het Antwerps telecommunicatiecentrum) heb-ben we in 2010 voor de 3de keer het project KANS gerealiseerd. Hierbij wilden we hogeropgeleide allochtone mannen en vrouwen met een technisch diploma uit het land van herkomst via een prak-tijkgerichte en technische opleiding de kans geven om in te stap-pen in een vacature van een Antwerps PC209 bedrijf. Voor deze dagopleiding van 12 weken hebben we 5 gemotiveerde cursisten geselecteerd. Information Worker Sharepoint Op vraag van Cevora heeft VIBAM in 2010 geparticipeerd aan de opleiding ‘sharepoint medewerker’. Sharepoint is een nieuwe hype waarbij de cursist de basis leert rond de informatiestroom binnen een netwerk. Verder volgt er een specialisatie rond het in kaart brengen, het uitrollen en beheren van bedrijsprocessen binnen een sharepoint omgeving. Deze opleiding is een samenwerking tussen Cevora, ATEL en VDAB Antwerpen. In totaal werden er 12 kandidaten geselecteerd.

706050403020100 2007 2008 2009 2010

Evolutie activiteiten

projecten

deelnemers

bedrijven

20

15

10

5

0

2007 2008 2009 2010

Tewerkstelling Industrieel tekenaar

ander

PC209

10

8

6

4

2

0

2007 2008 2009 2010

Tewerkstelling Technisch bediende

ander

PC209

121086420 2007 2008 2009 2010

Stage Sharepoint medewerker

ander

PC209

Page 18: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Subsidiëring

16

4.1 Aan de werkgever

De werkgever kan de kosten die hij heeft, doordat één of meerdere van zijn bedienden opleiding volgen, gedeeltelijk recupereren van VIBAM. Op deze wijze kan een werkgever de volgende voor opleiding bestemde bijdragen voor 75% terugvorderen:

• de provinciale bijdrage die in 2009 betaald werd; dit geldt niet voor de 5 grote bedrijven die op basis van hun opleidingsplan en -budget én in ruil voor een daadwerkelijke medewerking aan (één van) de VIBAM-activiteiten aan de Raad van Bestuur een vrijstelling vroegen van hun bijdragebetaling;

• de nationale bijdrage voor risicogroepen die in 2009 werd betaald

VIBAM kan tussenkomen in de volgende kosten:• de organisatiekosten: de kosten gemaakt om de opleiding te betalen;• de loonkosten: de indirecte kosten, ontstaan door de gederfde arbeidstijd.

externe opleidingDe kosten die de werkgever heeft, doordat één of meerdere van zijn bedien-den buiten het bedrijf een opleiding volgen, kan hij gedeeltelijk recupereren via VIBAM. Zowel het aantal aanvragen, aantal bereikte bedrijven als aantal bereikte deelnemers is gestegen t.o.v. 2009.

4

Evolutie van de resultaten m.b.t. de subsidiëring van externe opleidingen

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004cursussen 259 204 289 190 172 173 167bedrijven 81 70 78 59 60 53 62deelnemers: totaal 370 273 439 288 232 252 219• deeln. niet-risicogroep 171 123 204 125 105 90 80• deeln. risicogroep 199 150 235 163 127 162 139manlesuren: totaal 7 431 6 695 9 069 6 003 5 402 5 622 9 466•manlesuren niet-ris. 3 531 3 239 4 756 2 565 2 349 2 255,5 3 532•manlesuren risicogroep 3 900 3 356 4 313 3 439 3 053 3 366,5 5 934

Page 19: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

VIBAM Activiteitenverslag 2010

17

bedrijfsopleidingVIBAM komt gedeeltelijk tussen in de kosten die een bedrijf heeft door de organisatie van een bedrijfsin-terne opleiding. Zowel voor organisatie- als voor loonkost geldt eenzelfde subsidiëring als bij de ex-terne opleidingen.

Bovendien hebben we met 2 softwareopleidingsin-stituten (Bit by Bit en GIVI) speciale prijzen voor onze bedrijven afgesproken voor hun bedrijfsinterne op-leidingen.

Groepsopleidingen in samenwerking met VIBAM en mogelijks andere bedrijven, geven recht op loon-kostrecuperatie via het stelsel Betaald Educatief Verlof, indien ze minstens 32 uur duren en in België plaats-vinden. Bij de bedrijfsopleidingen merken we een daling bij zowel het aantal bereikte bedrijven, aantal dossiers als van het deelnemersbereik t.o.v. 2009.

Evolutie van de resultaten m.b.t. de subsidiëring van bedrijfsopleidingen

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004cursussen 161 161 166 110 138 184 173bedrijven 44 51 51 33 41 48 42deelnemers: totaal 1 112 1 266 999 813 686 1 395 1 660• deeln. niet-risicogroep 269 363 467 355 275 632 1 098 • deeln. risicogroep 843 903 532 458 406 763 562lesuren 2 263 3 573 3 887,5 2 402 3 437 4 398 5 904•manlesuren: totaal 13 110 20 551 19 100 13 897 16 876 44 350 61 981•manlesuren niet-ris. 4 466 6 619 9 635 6 371 5 521 17 002 28 339•manlesuren risicogroep 8 644 13 932 9 465 7 526 11 195 27 348 33 642

Page 20: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Subsidiëring

18

on the job-trainingDe loonkost die gepaard gaat met een opleiding op de werkplaats wordt door VIBAM gedeeltelijk vergoed.

In 2010 hebben 18 bedienden uit 10 verschillende bedrijven een on the jobtraining gevolgd. Dit is goed voor 2 253 manlesuren. De gemiddelde duur is sterk gestegen t.o.v. 2009 (+ 56%).

Uit bovenstaande tabel kunnen we de grafiek hieronder afleiden.

Evolutie van de resultaten m.b.t. de subsidiëring van on the job-training

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004cursussen 17 11 11 8 19 14 12bedrijven 10 7 7 7 11 8 8deelnemers: totaal 18 16 13 8 320 765 1 719• deeln. niet-risicogroep 6 6 5 4 11 10 9• deeln. risicogroep 12 10 8 4 309 755 1 710manlesuren: totaal 2 253 1 115 953 1 551 9 170 17 140 19 768•manlesuren niet-ris. 993 88 396 703 1 954 3 295 2 510•manlesuren risicogroep 1 260 1 027 557 848 7 216 13 845 17 258gemiddelde duur (in uren) 124 79 79 194 193 398 218

5

4

3

2

1

0

2006 2007 2008 2009 2010

Subsidiedossiers - gemiddeld aantal deelnemers

Page 21: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Subsidiëring VIBAM Activiteitenverslag 2010

19

aanwending van de opleidingsbudgettenElk jaar berekent VIBAM voor elke onderneming die onder haar bevoegdheid ressorteert, een opleidings-budget. Voor dat bedrag kunnen bedrijven beroep dan op de opleidingsdiensten van VIBAM. De bereikcijfers in de grafiek hierboven tonen dat slechts ongeveer één onderneming op vijf gebruik maakt van haar opleidingsbudget. Indien we het gebruikte opleidingsbudget van alle bedrijven sa-mentellen en vergelijken met het totale opleidings-budget van alle bedrijven samen, dan schommelt dat percentage van 2005 tot 2009 tussen 52 en 60 procent. Als we vervolgens kijken naar de bereikte bedrijven en ons afvragen hoeveel zij van hun oplei-dingsbudget gebruik maakten, dat schommelt dat in de beschouwde periode tussen 92 en 79 procent. Het laagste cijfer werd in 2009 opgetekend maar dat mag niet verbazen: door het gratis aanbod van de open opleidingen hoefden de ondernemingen minder be-roep te doen op hun budget.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Subsidiëring - Bereik met, en gebruik van opleidingsbudgetten

bereik

gebruik t.o.v. populatie

gebruik t.o.v. bereikte bedrijven

via de VDAB kredietlijnDe kredietlijn is een bedrag dat VIBAM gegenereerd heeft bij VDAB door investeringen te doen in oplei-dingen voor werkzoekenden. Bedienden, behorend tot een bedrijf van PC 209 in de provincie Antwerpen of bedienden die gewerkt hebben in een bedrijf van PC 209 en die in begeleiding zijn bij VIBAM kunnen gebruik maken van deze extra middelen.

Volgens het principe van de kredietlijn zal het bedrijf op het totale factuurbedrag een korting krijgen van 50%. Dit enkel en alleen als VDAB van VIBAM de toe-stemming heeft gekregen om de overige 50% te ver-halen op de kredietlijn.

In 2010 hebben 13 bedienden uit 5 verschillende bedrijven gebruik gemaakt van deze extra dienst-verlening. Er werden inschrijvingen genoteerd in 8 VDAB-opleidingen. Er waren vooral inschrijvingen in de opleidingen VCA, BA4/BA5 en informatica via af-standsleren.

Page 22: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Uitdragen van de VIBAM-boodschap

20

Op allerlei manieren poogt VIBAM ten aanzien van de werkgevers, de vakbonden en de be-dienden van de sector de levensbelangrijke thema’s opleiding en loopbaanontwikkeling on-der de aandacht te brengen.

In 2010 ondernamen we hiervoor volgende concrete acties:• Elke cursus uit ons aanbod (behalve de PC-trainingen) werd door één van onze medewer-

kers geopend, met een kort woordje over de mogelijkheden die VIBAM kan bieden.•Het aantal bezoeken aan vooral kleinere bedrijven werd opgedreven: vele KMO’s vinden

slechts de weg tot VIBAM - en tot opleiding en vorming - wanneer een adviseur van VIBAM ter plaatse komt om de mogelijkheden te bekijken. In 2010 werden er 36 bedrijven bezocht.

•Het gebruik van de website met de ‘BEDRIJVENSITE’ wordt maandelijks gestimuleerd door de trainingsverantwoordelijken via een maandelijkse nieuwsbrief attent te maken op het opleidingsaanbod van de eerstvolgende 2 maand. Bij elk gepland onderwerp wordt verwezen naar de website. Zo poogden we maximaal tegemoet te komen aan mogelijke opleidingsbehoeften.

•Om de talenten van ontslagen bedienden terug in de sector te benutten werd aan de be-drijven de mogelijkheid gegeven om hun vacatures te publiceren op de website van VIBAM. Het invoeren en het beheer worden door de bedrijven zelf gedaan via de bedrijvensite.

Definitie risicogroepen

Sinds 1999 geldt volgende definitie voor wie behoort tot de zogenaamde risicogroepen (CAO. 1999-11-08)

1. Hij/zij is ouder dan 40 jaar.2. Hij/zij heeft max. een diploma HSO.3. Er bestaat geen overeenstemming tussen zijn/haar diploma en de huidige functie.4. Hij/zij heeft minstens 10 jaar dezelfde functie in hetzelfde bedrijf zonder wijziging in het takenpakket.5. Hij/zij oefent een functie uit die voldoet aan één van de volgende criteria:

• zeer uitvoerende administratieve functie; • functie-inhouden die geïntegreerd kunnen worden in andere jobs; • functies waarvan bepaalde onderdelen geautomatiseerd kunnen worden.

6. Hij/zij wordt bedreigd in zijn/haar functie door • herstructurering;• nieuwe technologieën;• invoering van nieuwe werkmethodes;• collectief ontslag;• reorganisatie van zijn/haar functie.

5

Page 23: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

Wie is wie? VIBAM Activiteitenverslag 2010

21

Initiatiefnemende organisaties•AGORIA Dhr. M. Kerremans

Filip Williotstraat 9 2600 Antwerpen-Berchem

•ACLVB Dhr. R. De Leege Fr. de Mérodestraat 76-78 2800 Mechelen

• BBTK Dhr. F. Lingier Hendrik Consciencestraat 33 2800 Mechelen

• LBC-NVK Dhr. M. Van Thielen Nationalestraat 111 2000 Antwerpen

Raad van Bestuur• Voorzitter Frank Lingier BBTK•Ondervoorzitter Mick Kerremans Agoria Antwerpen-Limburg• Secretaris Marc Van Thielen LBC-NVK• Penningmeester Leon Verougstraete Alcatel-Lucent Bell NV

Medewerkers • Els Alaers (03)280 47 44 [email protected]• Eddy Driesen (03)280 47 41 [email protected]•Annette Smedts (03)280 47 45 [email protected]• Isolde Smet (03)280 47 46 isol[email protected]•Carl Van Mol (03)280 47 47 [email protected]

Organogram•De Algemene Vergadering bestaat uit 18 leden van het gewestelijk Paritair

Comité.•De Raad van Bestuur, samengesteld uit 2 werknemers- en 2 werkgeversverte-

genwoordigers, bepaalt de beleidslijnen op korte en lange termijn en neemt de financiële beslissingen.

•Het Adviescomité adviseert VIBAM inhoudelijk in de mogelijk te ontplooien ac-tiviteiten, evalueert de lopende activiteiten en beoordeelt de subsidiedossiers. Dit comité is samengesteld uit 5 vormingsdeskundigen of personeelsverant-woordelijken uit de sectorbedrijven en 5 vakbondssecretarissen.

6

Page 24: Activiteitenverslag2010 · 1.7 2010 in vogelvlucht 7 2 Advies & coaching 8 2.1 Advies aan de werkgever 8 • advies omtrent opleidingen 8 • advies omtrent tewerkstelling 8 • advies

filip williotstraat 92600 antwerpen-Berchem

t 03 280 47 40f 03 280 47 52

[email protected]

V o r m i n g s i n i t i a t i e f V o o r B e d i e n d e nV a n d e a n t w e r p s em e t a a l n i j V e r h e i d