ABN AMRO Nederlandse economie in zicht, 7 juni 2013

Click here to load reader

download ABN AMRO Nederlandse economie in zicht, 7 juni 2013

of 12

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  542
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Sectorprognoses voor 2013-2014. Voor 2013 is het een gemengd patroon. De industrie, groothandel en de agrarische sector laten een verbetering van het patroon zien. Maar de detailhandel heeft zwaar te lijden onder de afnemende consumentenbestedingen. Dat zelfde geldt voor de autoretail, waarbij bovendien ook de vraag vanuit de zakelijke kant nog zal tegenvallen vanwege de geringe investeringsbereidheid bij ondernemingen. In 2014 voorzien we een beperkte groei van de economie, waarbij in de meeste sectoren een lichte toename van de activiteiten valt te verwachten. Wij voorzien ook dat in 2014 het dal in de bouw zal worden bereikt. De consument zal het nog laten afweten in 2014, waardoor de detailhandel ook in dat jaar nog geconfronteerd wordt met krimp.

Transcript of ABN AMRO Nederlandse economie in zicht, 7 juni 2013

 • 1. Nederlandse economie in zicht Economisch Bureau7 juni 2013Sectorprognoses 2013-14Volumemutatie toegevoegde waardeBron: CBS, ABN AMROThema: Sectorprognoses (p.2)In 2013 zit er maar voor weinig sectoren groei in het verschiet. Alle sectoren die overwegend ophet binnenland gericht zijn, hebben last van de daling van de consumptie. Die wordt veroorzaaktdoor de afname van het reel besteedbaar inkomen, terwijl ook het negatieve vermogenseffectvan de daling van de huizenprijzen zijn tol eist. Sectoren die voor een belangrijk deel op deexport zijn gericht zullen beter presteren, profiterend van de naar verwachting aantrekkendewereldhandel. Voor 2014 lijkt een voorzichtig pad naar groei mogelijk voor de meeste sectoren.De detailhandel zal daar nog niet bij horen, waarmee de sector het vierde achtereenvolgendejaar van krimp zal ingaan.Net als voor de macro-ramingen geldt dat er nog geen rekening gehouden is met extrabezuinigingen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij de prognoses voor de sectoren diedaardoor worden geraakt, aanpassen.Conjunctuur: Minder krimp in eerste kwartaal herstel mogelijk in tweede halfjaar (p.6)De economie liet in het eerste kwartaal een lichte verdere krimp zien. De daling van het BBPwas opnieuw geringer dan in het voorgaande kwartaal. Het cijfer was echter geflatteerd door hetkoude weer, dat heeft gezorgd voor een flink hogere gasproductie. Het lijkt het er mede daaromnog niet op dat aan de teruggang in het tweede kwartaal een einde komt. Toch is in het tweedehalfjaar wel enig herstel mogelijk - via de uitvoer, die kan profiteren van de aantrekkendewereldhandel. Het voorzichtige herstel kan doorzetten in 2014. Als echter wordt besloten om in2014 extra te bezuinigen, zal de groei duidelijk lager uitkomen dan de nu geraamde 1%.2014
 • 2. 2 Nederlandse economie in zicht - - 7 juni 2013Sectorprognoses 2013-14Jacques van de Wal 020 628 0499In 2012 groeiden de sectoren zorg en overheid, maar praktisch heel het bedrijfsleven had te maken met een krimp van deactiviteiten. In de bouw was de contractie met 8,4% het sterkst. Ook in de industrie en groothandel was er krimp. Dezesectoren hebben kunnen profiteren van een toenemende export in 2012, maar blijkbaar was dat niet genoeg om de krimp in debinnenlandse activiteiten te compenseren. Opvallend is wel het kleine plusje voor transport en logistiek. Een verklaringhiervoor is waarschijnlijk dat deze sector heeft geprofiteerd van de doorvoerhandel via de Rotterdamse haven naar Duitsland.Voor 2013 is het een gemengd patroon. De industrie, groothandel en de agrarische sector laten een verbetering van hetpatroon zien. Maar de detailhandel heeft zwaar te lijden onder de afnemende consumentenbestedingen. Dat zelfde geldt voorde autoretail, waarbij bovendien ook de vraag vanuit de zakelijke kant nog zal tegenvallen vanwege de geringe investerings-bereidheid bij ondernemingen.In 2014 voorzien we een beperkte groei van de economie, waarbij in de meeste sectoren een lichte toename van de activiteitenvalt te verwachten. Wij voorzien ook dat in 2014 het dal in de bouw zal worden bereikt. De consument zal het nog latenafweten in 2014, waardoor de detailhandel ook in dat jaar nog geconfronteerd wordt met krimp. In het navolgende een kortetoelichting per sector.Agrarische sectorIn 2013 zal de productie in de akkerbouw een stijging latenzien na een minder grote productie in 2012. Hierbij gaan weervan uit dat de weersomstandigheden geen roet in het etengooien. Het areaal zal geen grote mutaties laten zien, terwijlde productie per hectare zal toenemen. Een grotere productiein zowel Nederland als de andere EU-landen zal leiden tot eendaling van het prijsniveau. In de glastuinbouw zal het areaaleen lichte daling laten zien, terwijl de opbrengst per hectaredoor meer normale weersomstandigheden zal toenemen. In defruitteelt, een relatief kleine branche in de agrarische sector,zal de productie in 2013 sterk toenemen na het doorvorstschade geteisterde beurtjaar 2012. Tevens was de bloeiin 2012 slecht. In de melkveehouderij neemt de melkaanvoertoe. Het aantal varkensslachtingen neemt in 2013 licht af doorstrengere regelgevingen. In de pluimveehouderij zullen geengrote productiemutaties optreden. Als we alle voorgaandeontwikkelingen afwegen, schatten we in dat de productie in deagrarische sector in 2013 met 1,5% zal groeien, een groei dieboven de trend ligt. In 2014 zal de productie de trendlijn weervolgen en op circa 1% uitkomen.IndustrieExporterende industrile branches, vooral die de weg naarmarktgebieden buiten de eurozone weten te vinden, zullen hunproductie sterker zien toenemen dan branches die zichfocussen op Nederland of de eurozone. Wel zal een branchezoals de metaalproductenindustrie met een matigeexportintensiteit profiteren van de groei van de export van demachine-industrie, die niet alleen hoog scoort wat deexportintensiteit betreft, maar ook wat betreft het aandeel vanhet marktgebied buiten de eurozone. Branches waarvoor deexport, direct dan wel indirect, geen betekenis heeft, zichrichten op duurzame consumentengoederen dan welbouwgerelateerde producten, worden geconfronteerd methooguit een stabilisering van de productie in de komendejaren.Agrarische sector, volumemutatie%Bron: CBS, ABN AMROIndustrie, volumemutatie%Bron: CBS, ABN AMRO
 • 3. 3 Nederlandse economie in zicht - - 7 juni 2013BouwDe verwachting is dat de bouwproductie in 2013 met 5% zaldalen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de stagnerendewoningbouw en de bezuinigingen op infrastructurele projectendoor de overheid. Voor 2014 wordt een stabilisatie verwacht.De woningbouw zal nog dalen, dit wordt veroorzaakt door deachterblijvende nieuwbouw als gevolg van het lage aantalafgegeven vergunningen hiervoor. Ook de blijvendeonzekerheid over overheidsmaatregelen stagneert denieuwbouwproductie. Onderhoud en renovatie van woningenzal wel een lichte groei laten zien. De bezuinigingen van deoverheid op infrastructurele projecten zorgt in 2014 ook nogvoor een daling in de nieuwbouw van projecten in de grond-,water- en wegenbouw. Het onderhoud zal wel licht stijgen. Deenige positieve uitzondering is de groei in de bouw vanbedrijfsgebouwen. De verwachting is dat de utiliteitsbouw zalprofiteren van de aantrekkende bedrijfsinvesteringen. Dit zalechter niet genoeg zijn om de bouw in 2014 te laten groeien.GroothandelNa twee jaren van stijgende volumes in 2010 en 2011, heeftde groothandel de plus in 2012 niet kunnen vasthouden. Deafgezette volumes zijn in 2012 met ca 0,5% afgenomen.Daarmee behoort de groothandel nog tot de relatief bestpresterende sectoren; de meeste sectoren werdengeconfronteerd met een forsere krimp. De verschillen binnende sector zijn groot en tonen zich goed langs de lijnexporterende (positief) en distribuerende (overwegendnegatief) groothandel. Zo weet de groothandel in voedings- engenotmiddelen en agrarische producten overwegend groei telaten zien en de groothandel in kleding en consumentenap-paratuur overwegend krimp. In 2013 zullen de volumes gelijkblijven, om in 2014 met een half procent toe te nemen.DetailhandelDe Nederlandse detailhandel kent een moeilijke tijd sinds hetuitbreken van de economische crisis in 2008. Een afnemendbesteedbaar inkomen en grote onzekerheid over de eigenfinancile situatie hebben ervoor gezorgd dat deconsumentenbestedingen de afgelopen jaren zijnteruggelopen en de resultaten in de detailhandel staan danook fors onder druk. Alleen in 2010 werd nog een bescheidengroei van 0,5% gerealiseerd. In 2009 (-2,7%), 2011 (-0,4%) enin 2012 (-1%) daalden de volumes en ook in 2013 zaltoenemende werkloosheid en een afnemende koopkracht debestedingen in de detailhandel blijven drukken. Pas in 2014zal deze trend gaan keren en zal, onder invloed vanaantrekkende consumptieve bestedingen, de krimp in dedetailhandel afnemen en komt er misschien zelfs ruimte vooreen kleine groei aan het eind van het jaar. Toch zal de jaar-op-jaarontwikkeling ook dan per saldo nog negatief zal zijn.Detailhandel, volumemutatie%Bron: CBS, ABN AMROBouw, volumemutatie%Bron: CBS, ABN AMROGroothandel, volumemutatie%Bron: CBS, ABN AMRO
 • 4. 4 Nederlandse economie in zicht - - 7 juni 2013AutoretailDe lagere volumes van de nieuwverkopen in 2013 zijn behalvedoor conjuncturele zwakte ook een weerslag van veel naarvoren gehaalde verkopen in 2012. De nieuwverkopen zullen in2013 circa 15 tot 20% dalen. Onze eerdere verwachting van430.000 handhaven wij, maar de waarschijnlijkheid van eenneerwaartse bijstelling groeit. Omdat ook de inkomsten uitaftersales en occasions onder druk staan, zal het totalevolume in de branche circa 5% dalen. In 2014 zal een beperktherstel van volume optreden met 2%, die veroorzaakt wordtdoor een stijging van de nieuwverkopen. Die zullen in 2014herstellen naar circa 470.000, maar blijven wel ruim benedenhet verkoopgemiddelde van 500.000 deze eeuw. Doordat erdruk blijft op de andere inkomstenbronnen blijft het herstelvoorzichtig.Transport & logistiekABN AMRO verwacht dat de transportvolumes in 2013 nogzullen dalen. De daling van het BBP in Nederland en debeperkte economische groei in Duitsland bieden weinigperspectief voor de transportvolumes. Vooral deondernemingen gericht op binnenlandse transportstromenzullen het moeilijk krijgen. ABN AMRO verwacht namelijk nogeen daling van de volumes in de Bouw en Retail. Anders is hetin 2014. Door het aantrekken van de wereldeconomie, zal deexport en daarmee ook de import in zowel Nederland alsDuitsland groeien. Voor Nederland verwacht ABN AMRO eengroei van de export en import van 5%. Nog hogere groeicijfersverwacht ABN AMRO voor Duitsland. De particuliereconsumptie in Nederland zal stabiliseren en ook de Bouw zalniet verder dalen. Dit komt de