Abba, Vader - .Hugo Bouter Abba, Vader Meditaties over de rijkdommen van Gods Vadernaam Boeken om

download Abba, Vader - .Hugo Bouter Abba, Vader Meditaties over de rijkdommen van Gods Vadernaam Boeken om

of 96

 • date post

  28-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Abba, Vader - .Hugo Bouter Abba, Vader Meditaties over de rijkdommen van Gods Vadernaam Boeken om

 • Abba, Vader

 • Abba, Vader Meditaties over de rijkdommen van Gods Vadernaam

  Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

  Druk: Drukkerij van der Perk B.V., Nieuw-Lekkerland

  Eerste editie 1997 Tweede, herziene editie 2004 Boeken om de Bijbel, Gouda

  Distributie: Johannes Multimedia, Postbus 31, 3940 AA Doorn

  ISBN 90-70926- NUR 707

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in

  een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch of mechanisch,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • Hugo Bouter

  Abba, Vader

  Meditaties over de rijkdommen vanGods Vadernaam

  Boeken om de BijbelGouda

 • Inhoud

  Woord vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  DEEL IAspecten van Gods Vadernaam in de Evangelin

  1. De hemelse Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. Vader, Heer des hemels en der aarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173. Abba, Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. De levende Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. De heilige Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. De rechtvaardige Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357. Mijn Vader en uw Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  DEEL IIAspecten van Gods Vadernaam in de Brieven

  8. De Vader, uit Wie alle dingen zijn en tot Wie wij zijn . . 459. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus . . . . . . . 51

  10. De Vader der barmhartigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5711. De Vader der heerlijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6312. De Vader, naar Wie alle geslacht in de hemelen en op

  de aarde genoemd wordt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6713. En God en Vader van allen, die is boven allen en door

  allen en in allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7114. De Vader, die ons heeft overgebracht in het Koninkrijk

  van de Zoon Zijner liefde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7715. De Vader der geesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8516. De Vader der lichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  5

 • Woord vooraf

  Als christenen mogen wij groeien in de kennis van God, dienu onze Vader is geworden door Jezus Christus, onze Heer.Dit boek wil graag een bijdrage leveren tot deze geestelijkegroei door een min of meer systematische behandeling van derijkdommen van Gods Vadernaam. Achtereenvolgens komenzeven aspecten van Gods Vaderschap in de Evangelin aan deorde, en daarna negen aspecten in de Brieven van het NieuweTestament. Dit onderwerp heeft dus vele facetten: het toontGods vlzijdige liefde voor ons, alsmede de vele aspecten vanons kindschap en zoonschap.

  Ik denk dat het een belangrijk thema is voor onze tijd, waarinGods Vaderschap om verschillende redenen onder kritiek wordtgesteld (o.a. door de afbraak van familieverbanden en de in-vloed van verkeerde Godsbeelden). Velen achten het niet vanbelang om een persoonlijke relatie te hebben met God als onzeVader in Christus. Zij hebben een nder beeld van God, eenbeeld dat van heidense of oosterse origine is (denk aan de veleNew Age leringen), of zij bekommeren zich helemaal nietom Hem. Kortom, wij hebben te maken met de doorwerkingvan athestische, panthestische en polythestische ideen enleringen (die resp. zeggen: er is gn god, lles is god, er zijnvle goden).

  Voor anderen ook voor ware gelovigen lijkt Gods vriende-lijk Vaderhart ver verwijderd te zijn van de realiteit, doordatzij Gods liefde afmeten aan hun eigen gevoelens of omstandig-heden, of aan negatieve ervaringen uit hun verleden. Zon

  7

 • subjectieve maatstaf kunnen wij beter niet aanleggen. Godheeft Zijn liefde immers jegens ons bewezen in de overgave vanZijn geliefde Zoon (Rom. 5:5vv.; 1 Joh. 4:9vv.). Bij het kruis vanGolgotha zien wij de rijkdom, de volle maat van Gods liefde.Wij moeten de dingen leren afmeten aan dze geopenbaardeGoddelijke liefde, die onze kennis en ons begrip te boven gaat.Het geloof beaamt dat God een God van liefde is.

  De rechte kennis van God kan echter niet worden losgemaaktvan de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus (vgl.2 Petr. 3:18). Christus is juist op aarde gekomen met de bedoe-ling Zijn Vader aan ons te openbaren; door Hem hebben wij nuin n Geest ook de toegang tot de Vader. Kennis van de Vaderen de Zoon is nodig om geestelijk te kunnen groeien, omtot geestelijke volwassenheid te komen. Ik wil dan ook aankno-pen bij de wens van de apostel Petrus, die zijn lezers toebad:(...) genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennisvan God en van Jezus, onze Heer (2 Petr. 1:2).

  Dit boek is verder bedoeld als een stimulans voor ons gebeds-leven. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met enkele vragen enantwoorden, die geschikt kunnen zijn voor persoonlijke medi-tatie of voor behandeling in bijbelstudiekringen. Ons eigengebedsleven zal versterkt worden door het overdenken vanGods vlzijdige Vaderschap, zoals dat in de diverse gebedenin het Nieuwe Testament naar voren wordt gebracht. Wij kun-nen in dit opzicht veel leren van de gebeden van de apostelPaulus in zijn Brieven, en de gebeden van Christus Zelf in deEvangelin. Wat een voorrecht dat de Vader ons met Zijn ge-nade en vrede wil omstralen! Laten wij ernaar streven Hemwerkelijk te leren kennen, Hem beter te leren aanbidden, endaardoor ook de voorrechten van het kindschap en zoonschapmeer te leren genieten.

  Gouda, najaar 2004

  8 Abba, Vader

 • DEEL I

  Aspecten van Gods Vadernaamin de Evangelin

 • 1

  De hemelse Vader

  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt,Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;

  Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde (...)Want Uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.

  Matthes 6:9,10,14,26,32

  Als discipelen van de Heer Jezus leven wij, hoewel wij nogop aarde zijn, in het licht van de hemel. Want wij kennen nu dehemelse Vader, en wel op grond van het werk van de Zoon dieop aarde is gekomen om Hem te verklaren (Joh. 1:14-18). Godis dus onze hmelse Vader, als wij tenminste de Zoon kennenen Hem hebben als ons leven. Maar dit tekent ook de afstanddie er is tussen God en ons. Hij is niet zoals rdse vaders,onze vaders naar het vlees (Hebr. 12:9). Hij is in de hemelen(Matt. 6:1,9), ver verheven boven de aarde. Zoals de hemelenhoger zijn dan de aarde, zijn Gods gedachten hoger dan onzegedachten (Jes. 55:9). En Hij s de Hemelse, de Vader die in dehemelen is (Matt. 23:9). Niemand kan Hem zien. Hij is in hetverborgen, en kijkt ook in het verborgen (Matt. 6:4,6,18). Hijbewoont een voor mensen ontoegankelijk licht (1 Tim. 6:16).

  Toch mogen wij Hem aanroepen als nze Vader, persoonlijkmaar ook gemeenschappelijk (Matt. 6:9). Zo heeft Christus hetaan Zijn discipelen geleerd, en Hij heeft daarbij ongetwijfeldgeanticipeerd op het werk dat Hij nog moest volbrengen ophet kruis van Golgotha (vgl. Joh. 20:17). Door Zijn dood en

  11

 • opstanding is de grondslag gelegd voor de verzoening vanzondige mensenkinderen met een heilig en rechtvaardig God.Z heeft Christus ons het kindschap verworven, met de prijsvan Zijn bloed. En het is de Heilige Geest, die na Christus ver-hoging in de hemel op aarde is komen wonen, die met onzegeest getuigt dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:16). Allendie uit God geboren zijn, allen die opnieuw geboren zijn, zijnkinderen van God (Joh. 1:12-13).

  Onze hemelse Vader is niet ver van ons verwijderd, hoewel Hijver boven ons verheven is (vgl. Hand. 17:27). Zeker, Hij is in dehemelen, en wij zijn op aarde. Maar wij zijn nu nabij gekomendoor het bloed van Christus (Ef. 2:13vv.). Wij kennen nu hetVaderhart. Wij hebben door de Geest de vrije toegang tot deVader. Wij mogen naderen in het hemelse heiligdom, zoals deBrief aan de Hebreen uiteenzet. Onze Vader die in de hemelenis, is tegelijkertijd heel dicht bij allen die Hem in waarheid aan-roepen. Hij hoort onze stem, Hij luistert naar ons gebed. Godsverborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont.Want Hij woont zowel in de hoge, heilige hemel als bij de ver-brijzelde en nederige van geest (Jes. 57:15).

  Leven wij bewust in het licht van de hemel en genieten wij deliefde van de Vader? Dan kunnen wij Hem met blijdschap dan-ken en zullen wij in onze gebeden in de eerste plaats de eer vanZijn naam en Zijn hemelse rijk op het oog hebben (Matt. 6:9-13).Onze Vader weet wat wij nodig hebben, zelfs voordat wij hetHem vragen. Hij zorgt voor ons. Hij voorziet ons van eten endrinken, van kleding etc., zoals Hij zelfs zorgt voor de vogelsvan de hemel. Onze Vader die in de hemelen is, weet goedegaven te geven aan hen die er Hem om bidden (Matt. 7:7-11).

  Hij wil ook dat wij als Zijn kinderen op Hem gaan lijken, zodatde mensen kunnen zien Wie onze Vader is: een God van liefde,die Zijn zon laat opgaan over bozen en goeden en het laat rege-nen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dan wordt de

  12 Abba, Vader

 • Vader verheerlijkt, en zullen wij volmaakt zijn zoals onzehemelse Vader volmaakt is (Matt. 5:43-48). Dit belangrijkeonderwerp wordt nader uitgewerkt in de Brieven. Johannesspreekt veel over de familie van de kinderen van God, diebestaat uit allen die uit God zijn geboren.