Abacus juni 2015

12
JUNI 2015 Gezonde school pag. 3 Debatteren is topsport pag. 5 Omgaan met faalangst pag. 9 Een weekend met een Amerikaanse student pag. 10 Naam Leerling Klas 1A VAN OUDERS VOOR OUDERS ABACUS THEMA: MENS SANA IN CORPORE SANO

description

Magazine door ouders voor ouders van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA)

Transcript of Abacus juni 2015

Page 1: Abacus juni 2015

J U N I 2 0 1 5

Gezonde school pag. 3

Debatteren is topsport pag. 5

Omgaan met faalangstpag. 9

Een weekend met een Amerikaanse student

pag. 10

Naam LeerlingKlas 1A

V A N O U D E R S V O O R O U D E R SA B A C U S

thema: meNs saNa IN corpore saNo

Page 2: Abacus juni 2015

2 ABACUS JUNI 2015

Bewegen, altijd in beweging zijn, ont-wikkelen naar wat je kunt worden, je grenzen verleggen. Ieder thema in dit nummer van de Abacus is herleidbaar tot deze kern. We raken niet uitgepraat over het belang van gezond opgroeien en je talenten benutten. Lichaamsbeweging heeft positieve invloed op hart- en bloed-vaten èn op de werking van je brein. We worden slimmer van voldoende be-weging. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat kinderen, jon-geren (en mensen met overgewicht) per dag 60 minuten matig intensief moeten bewegen. Goede voeding is ook een cru-ciale factor in een gezonde leefstijl. Trou-wens: gebruik van genotmiddelen werkt verstorend op het slaappatroon van vol-wassenen. Bij pubers neemt de interesse in alcohol en andere genotmiddelen toe en óók verandert het slaappatroon. Bezig zijn met telefoons en games tot laat in de avond zorgt ervoor dat jongeren nog la-ter inslapen. Uit onderzoek blijkt dat jon-geren met slaapproblemen meer alcohol en drugs gaan gebruiken en ook emotio-nele gedragsproblemen vertonen.

Hoe staat het überhaupt met het soci-ale welzijn? Bekend is dat van de 18-35-jarigen 60% zich wel eens eenzaam voelt. Van de 55+ -ers is dat 30 %. En bij middel-bare school leerlingen?

Genoeg voor ouders en school om je zor-gen over te maken en samen te werken aan preventie en een adequaat plan van aanpak. Hoe is de situatie bij de leerlin-gen van het SGA? Wat zegt het ziektever-zuimcijfer bij leerlingen over hun gezond-heid en welzijn? Het project de Gezonde School wordt gestart met een nulmeting op diverse leefstijlonderwerpen. U leest er meer over in deze Abacus. Daarnaast geven we een beeld van hoe onze kinde-ren hun tijd en passie investeren in sport, cultuur, creativiteit en debat, waar ze veel energie en voldoening voor terug krijgen. Dat hoort ook bij een Gezonde School. De redactie wenst allen een weldadige vakantie en gezonde start van het nieu-we schooljaar. JvG

reDactIoNeeL

De Gezonde School, nieuwe leden OV stellen zich voor, de MR licht het excursiebeleid toe, debatteren is topsport, verslag van het Unicef Kinderrechtendebat, een bijzondere gastles, nieuws van Euterpe en Menander, alumnus Thijs Bolder, faalangst, een weekend met een Amerikaanse student, cultuurtips en veel foto’s van de bruisende cultuur op school.

Zes bIJZoNDere JareNOp het moment dat ik dit schrijf zitten de leerlingen van klas 6 middenin hun examens. Ik vind het altijd weer bijzonder om te zien hoe ze zich in tijd van zes jaar ontwikkelen van springerige pubers tot zelfredzame jongvolwassenen. Die zes jaar lijken voorbij gevlogen, maar dat zult u als ouders ook wel herkennen. Zes jaar waarin ze veel kennis hebben verzameld, maar waarin ze ook zichzelf hebben leren kennen en grenzen hebben opge-zocht. In een maatschappij die steeds complexer wordt, waarin je naast je opleiding ook moet bijblijven op sociaal gebied, moet denken aan voldoende lichaamsbeweging en ook nog wat extra geld wilt verdienen om leuke dingen mee te doen, is het zoeken naar prioriteiten. En dat is soms best las-tig, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor ons als school en voor u als ouders. We helpen de leerlingen bij het maken van de juiste keuzes en stellen grenzen waar nodig en dat vraagt steeds weer om maatwerk. Deze Abacus staat in het teken van "de gezonde school", een programma waarmee wij als school een bijdrage willen leveren aan het zelfbewustzijn van de leerlingen als het gaat om levensstijl. Hierin komen naast gezondheid ook thema's als social media, seksuele diversiteit en veiligheid aan bod. We willen u als ouder ook zeker bij dit programma betrekken.De leerlingen van klas 6 zijn klaar voor de volgende stap. In een les Nederlands die ik onlangs bijwoonde, één van de laatste lessen voor het examen, droeg de docente me-vrouw Goldsmid een gedicht voor, bestaande uit dichtregels van de leerlingen, waarin ze terugblikten op hun tijd op het gymnasium. Hoe ze vergeten waren hoe het was om met je zware boekentas naar school te fietsen, of om de weg naar het wiskundelokaal te vragen aan die grote zesdeklasser, of hoe het voelde om voor het eerst verliefd te zijn... Mooie herinneringen.Binnenkort ontvang ik de oud-leerlingen die in 1955 eindexamen hebben gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig naar de herinneringen aan hun tijd op het gymnasium. Bijzonder om te ervaren hoe zo'n relatief korte tijd zoveel indruk kan maken.

Mirjam Stuiver, waarnemend rector

RECTORIS

VERDER IN DEZE UITGAVE....

THEMA: MENS SANA IN CORpORE SANOHet is een vaak aangehaald citaat uit een van de satiren (Satire X) van de Ro-meinse dichter Juvenalis. Dit citaat komt uit de volledige zin: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, wat zoveel betekent als "Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam."

De zin Mens sana in corpore sano werd voor het eerst in deze betekenis gebruikt in 1861 door de Engelsman John Hulley, als het motto voor zijn Li-verpool Athletic Club. Dit motto paste bij de elitaire negentiende-eeuwse visie op de sport die zich in Engeland ontwikkelde. Op de Engelse internaten kregen de rijke jongens naast een intellectuele ook een gedegen sportieve opvoeding, naar het ideaal van de veelzijdigheid.

Juvenalis had het niet over sport. John Hulley haalde het zinnetje uit zijn con-text. In zijn nieuwe betekenis wordt deze zin sinds het einde van de negen-tiende eeuw in de mond genomen door sportliefhebbers over de hele wereld.

Page 3: Abacus juni 2015

JUNI 2015 ABACUS 3

GEZONDE SCHOOLHet SGA heeft een 'zerotolerance beleid' als het gaat om alcohol en drugs. Dit betekent dat beide zaken niet zijn toegestaan tijdens schooltijd en buitenschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden. Wanneer een leerling toch wordt betrapt op het gebruik (of verhandeling) van alcohol of drugs, dan wordt de leerling hier op aangesproken en neemt de school maatregelen volgens (schoolbreed) vastgestelde afspraken. Ouders worden hier altijd van op de hoogte gesteld. Naast het feitelijke melden aan ouders, vinden wij het ook belangrijk dat ouders en school samen optrekken in een vervolgtraject. Dit kan bijvoorbeeld zijn vorm krijgen in een bemiddeling naar IRIS-zorg voor eventuele extra begeleiding. Ook bij vermoedens van drugs- of alcoholgebruik zoeken wij contact met de leerling en maken de vermoedens op een veilige manier bespreekbaar. We vragen vervolgens ook van de leerling om de verantwoordelijkheid te nemen om hierover zelf in gesprek te gaan met de ouders. Hiervan vragen wij een terugkoppeling. Uiteraard is preventie het allerbeste. Om ook in de preventieve sfeer onze verantwoordelijkheid als school nog nadrukkelijker te nemen zijn wij onlangs ingestapt in het programma Gezonde School. Dit gaat verder dan enkel het thema alcohol en drugs. In het programma wordt planmatig en integraal gewerkt aan een thema dat op dat moment de prioriteit heeft binnen de school.

In het kader van de Gezonde School is het SGA bezig op diverse “zorgthema’s” beleid te maken. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. De gezonde School wordt gesubsidieerd door de overheid. De volgende thema’s zullen voor het voetlicht komen: Voeding - Sport en bewegen - sociaal welbevinden - roken, alcohol en drugs – seksualiteit – veiligheid - mediawijsheid.Er is een commissie uit diverse gremia (ouders, leerlingen, docenten uit diverse jaarlagen) samengesteld die aan de slag gaat met een zogenaamde nulmeting: welke thema’s spelen in welke jaarlagen? Vervolgens zullen er acties volgen in betreffende jaarlagen indien er zorgelijke geluiden (blijkend uit de cijfers) komen.Vanzelfsprekend zullen we prioriteiten moeten leggen daar we niet alle thema’s tegelijkertijd kunnen aanpakken. In het nieuwe schooljaar proberen we de zaken goed op de rit te krijgen en het vignet Gezonde School te bemachtigen.

Erik van der Aa en Sander Luttje

Via deze weg wil de Oudergeleding van de MR haar achterban – alle ou-ders – informeren over het excursiebeleid. Eind 2013 al weer heeft de OMR het initiatief genomen om ouders, docenten en last nut not least de leerlingen (om hen gaat het tenslotte) te polsen over de schoolexcursies. Redenen: gesprekken met ouders en vragen tijdens de ouderkoffies over inhoud en kosten van bepaalde excursies.Na een lang traject met enige vertraging hebben wij uiteindelijk de me-ning kunnen peilen van ouders en leerlingen: • veelvandedoorschoolaangebodenexcursiesenreizenworden goed gewaardeerd door zowel leerlingen als ouders• vooreenaantalwashetleerdoelnietduidelijk.Voordetoekomstiser de wens om leerdoelen, het effect en de inbedding in de lesstof vast te leggen in een beleidsplan ‘excursies’.

Het beleidsplan excursies is onlangs door de schoolleiding naar de MR gestuurd en is inmiddels vastgesteld. Voor de toekomst is het ook wettelijk – in het kader van ‘Onderwijstijd’ – verplicht om deze voor te leggen aan de MR. Ieder voorjaar dient een jaarplan (voor het daarop volgende schooljaar) met excursies/reizen te worden voorgelegd. Voor de komende MR-vergadering is voor het eerst een dergelijk voorstel door de schoolleiding aangeleverd.

• kijkenwenaardekosten,danvindtietsmeerdandehelftvanderespondenten(120)datkostengeenprobleemvormen;deandere helft vindt dat het wel wat minder mag, c.q. moet. De OMR hecht hier sterk aan. Scherper inkopen, schaalvoordelen beter uitnutten, leerdoelen dichter bij huis realiseren, e.d. kunnen daaraan bijdragen. Ons uitgangspunt is dat ook de gezinnen met een wat lager inkomen volwaardig kunnen deelnemen aan het excursieaanbod. Dat past bij een school waar algemeen onderwijs wordt aangeboden. Daarnaast streven wij ernaar dat ouders bij aanmelding voor het SGA weten waaraan zij toe zijn op dit vlak: per jaarlaag helder maken wat zij aan kosten mogen verwachten voor excursies/ reizen, naast de algemene kosten (woordenboe-ken, labjas, kluisje e.d.) en de vrijwillige ouderbijdrage (AGB/Oudervereniging). Die bedragen dienen makkelijk vindbaar op de website van de school te komen.

Annet Kronenburg. Philip Raatjes, Marc Budel

VaN DE MR: ExCuRSIEbELEID

Page 4: Abacus juni 2015

4 ABACUS JUNI 2015

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR Mijn naam is Jan de Jong, sinds eind oktober 2014 ben ik de pen-ningmeester van de Oudervereniging. Ik ben 54 jaar, getrouwd met Lot, heb een dochter van 16 en een zoon van 12 jaar en we wonen nu al meer dan 20 jaar in het prachtige dorp Ellecom. Mijn dochter zit nu in de 5e klas van het SGA, mijn zoon zit in de HAVO-VWO brugklas van het Rhedens Rozendaal. Vanaf 1 juni ga ik werken als Financieel Directeur bij de Twentse Weg- en Waterbouw in Oldenzaal. Een interessante functie in een sector die het op dit moment moeilijk heeft. Ik hoop daar mijn steentje te kunnen bij-dragen aan het gezond houden van de onderneming.

Door mijn achtergrond is het logisch om de functie van pen-ningmeester op mij te nemen, toch is dit min of meer toevallig gebeurd. Door onvoorziene omstandigheden was de functie van penningmeester vacant. In eerste instantie had ik niet de intentie om dit te doen, maar na een paar gesprekken met Maarten en Marco werd ik gaandeweg enthousiast. Mijn primaire taak bestaat uit het ordentelijk laten verlopen van de financiën van de ouder-vereniging. Dat is een hele klus, vooral het controleren van de beta-ling van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast ben ik betrokken bij de ouderkoffies. Dit kende ik natuurlijk al als ouder, maar het begeleiden hiervan is toch iets heel anders. Ik vind dit erg leuk om te doen en vanzelfsprekend erg nuttig.

Oorspronkelijk kom ik uit Erica, een plaatsje vlak bij Emmen. Heb daar tot mijn achttiende gewoond en ben daarna in Amsterdam Economie, en later Politicologie als tweede studie, gaan studeren. Na mijn studie heb ik een postdoctorale opleiding tot Registeraccountant met succes afgerond. Mijn werkzame leven ben ik begonnen bij Akzo-Nobel, waaronder een drietal jaren in Wuppertal in Duitsland. Daarna ben ik overgestapt naar het MKB en heb daar bij verschillende bedrijven financiële functies vervuld.

In mijn vrije tijd probeer ik te golfen, te lezen en te hockeyen. Zo ben ik lid van de Keppelse Golfclub en hebben we in Ellecom een clubje opgericht van golfers, waar we vijf keer per jaar op zondag een wedstrijd mee spelen. Daarnaast wordt vrijwel de gehele zater-dag in beslag genomen door het kijken naar de hockeywedstrijden van onze dochter (bij Wageningen) en zoon (bij Dieren). Tot slot dient het lidmaatschap van de Rotary club Rheden-Rozendaal niet onvermeld te blijven. Met een groep van ongeveer 50 mannen pro-beren we gezelligheid te combineren met het ons nuttig maken voor de samenleving.

UNICEf KINDERRECHTENDEBAT Op HET SGA Op 24 mei debatteerden ruim 300 leerlingen uit het hele land in de school van het SGA over kinderrechten. Unicef organiseert elk jaar een debat-toernooi voor onderbouwers over kinderrechten. Dit jaar gingen de stel-lingen over social media, pesten en kindermishandeling. De twee SGA teams haalden de tiende en vijftiende plaats van de 56! Een fantastische prestatie.

Het doel van Unicef is (o.a.) dat leerlingen middels het debat leren om kritisch naar hun eigen standpunten te kijken en standpunten van anderen leren kennen, begrijpen en respecteren. Of dat gelukt is weet ik niet, zeker is wel dat de leerlingen het fantastisch naar hun zin hadden en bloedfanatiek waren. Koortsachtig overleg, met rode hoofden dicht naar elkaar gebogen. Gedreven speeches, fanatieke debatten en af en toe een klein zenuwbibbertje in een stem. Maar ook veel gezelligheid en hilariteit tijdens de gezamen-lijke lunch.

We willen zelf een debatgroep oprichtenHoe kijken de SGA deelnemers terug op deze dag? ' We vonden het ontzettend leuk en we heb-ben nu nog steeds contact met elkaar, ook met mensen van de andere scholen. We willen nu zelf een debatgroep oprichten. We hebben al een heel stel leerlingen die dat leuk vinden, en ook bo-venbouwers die ons willen coachen. Zo willen we debatteren voor onderbouwers toegankelijker maken, omdat de meeste debatevenementen voor de bovenbouw zijn. En meneer Klaasen vindt dat een geweldig idee.' Ondertussen heeft het jongere broertje van Phyrro ook een naam: Timon.

ELvC

VaN DE OuDERVERENIGING

Hebt u de special “ouderkoffies” al gelezen? Inloggen met Magister6 als ouder, kies studiewijzer in de ELO en vervolgens vindt u via SGA info de pdf documenten onder Abacus. We horen graag uw reacties!

Page 5: Abacus juni 2015

JUNI 2015 ABACUS 5

DEbaTTEREN IS TOpSpORT

Ooit is er ergens in mijn hoofd een link ontstaan tussen debat en saai. Heeft vast iets te maken met de vaak zouteloze, smakeloze en ongeïnspireerde (kan het een onsje minder?) debatten in ons parlement. In Engeland hebben ze dat beter begrepen (hear, hear). En op het SGA? Daar bruist de debatcultuur (weer) en spat het enthousiasme er vanaf. Daar zag ik leerlingen bloedfanatiek en op het scherpst van de snede in debat. Niks saai. Reset mind: debatteren is topsport!Docenten Gerard Klaassen (Nederlands) en Wim Rasing (Filo-sofie en Maatschappijleer) willen dat over vijf jaar de retorische school op het SGA staat als een huis.

Waarom vinden jullie debatteren belangrijk?' Retorica ligt natuurlijk aan de basis van het oude gymnasium. Kritisch denken, goed kunnen spreken en overtuigen, was en blijft belangrijk. Zo zijn leerlingen in staat om de kennis en de gedachten die ze hebben naar buiten te brengen. Door debat-teren leer je je beter (en liefst ook mooier) uit te drukken. Maar je leert ook beter luisteren. Je traint jezelf zaken van twee kanten te bekijken en te herkennen wat de onderliggende waarden van een redenering zijn. Een discussie is vaak een uitwisseling van meningen, ik vind dit, jij vindt dat. Maar in een debat hoeft het niet je eigen mening te zijn, het gaat erom dat je goede argu-menten geeft. Bovendien is debatteren een prima manier om in een veilige omgeving fouten te leren maken, en te ervaren dat oefening en inzet lonen. De leerlingen zijn onderling zeer kritisch en spreken elkaar heel duidelijk aan op prestatie en gedrag.'

Je krijgt bij een debat een stelling. En dan?' Je analyseert eerst de stelling. Waar gaat het over, en ook: waar-over niet? Je definieert de begrippen, kijkt welke stakeholders er zijn. En welke onderliggende waarden er meespelen. Een concreet voorbeeld? Eh, neem: vluchtelingen moet je in de regio opvangen. Even uit de losse pols een paar vragen. Wat is de definitie van een vluchteling. Het verschil met een asielzoe-ker. Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd, hoeveel komen er naar Europa, hoeveel naar Nederland. Wat kost het, wie betaalt wat, wat is het budget van onze overheid. Hoeveel realiseer je met dat budget hier, en hoeveel in de regio. Et cetera.Dan kies je drie of vier relevante argumenten (voor en tegen) bij deze stelling. Daarna ga je opbouwen. Met welk argument begin je, hoe leg je het uit, wat is daarbij een goed overtuigend voorbeeld. En dan ga je oefenen, waarbij er soms weer nieuwe argumenten bedacht worden…'

Oké, en dan kun je dus eindelijk aan je debat beginnen.' Nou nee, dan beginnen we aan de verfraaiing. De vorm waarin we de inhoud gieten, zeg maar. Dus metaforen, goede voorbeel-den, stijlfiguren, uitsmijters en oneliners. Wim gaat voornamelijk over de argumenten, en Gerard over de vorm en de strategie.'

Bedankt voor jullie tijd. Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk, veel succes.

ELvC

' Het mooiste?Een debat win-nen terwijl je ongelijk hebt!'

Page 6: Abacus juni 2015

6 ABACUS JUNI 2015

In het kader van een verdiepingsproject voor de filosofieleerlingen van klas 5 over

'juridische ethiek' - waarbij zij ook een excursie maakten naar de Koepelgevangenis en morele dilemma's bij detentie bespraken - verzorgde de scheidend president van de Hoge Raad, mr. G. Corstens, een gastles over 'ethische dilemma's van vonnissen'. Mr. Corstens sprak met de leerlingen op 22 april, voor de gele-genheid in de aula.

Deverslagenvandegevangenisexcursiezijnindrukwekkend;ikben bezig ze digitaal te bundelen en wil ze toegankelijk maken voor anderen. Hoe en waar weet ik nog niet...

W.Rasing

GASTLES

EUTERpEBoem. Boem. Boem. Boem. Boem-boem boem. Boem-boem boem. Pa-da-pa-da-boem boem. Pa-da-pa-da boem boem. TsssssSSSSS! Na de drumsolo van Jimmy valt de rest van ons schoolorkest in. Het klinkt prachtig in het Concertgebouw van Amsterdam. Euterpe doet namelijk zoals ieder jaar in april mee met het Orkestival, een festival voor or-kesten van alle zelfstandige gymnasia in Nederland. Ook dit jaar was het weer een enorm succes!

Maar we doen nog meer. Zo is er ieder jaar een uitwisseling met een Duits schoolorkest. Het ene jaar gaat Euterpe naar Duits-land, het andere jaar komt het Duitse orkest hier. Tijdens deze uitwisseling oefenen beide orkesten drie dagen samen en op de laatste avond van de uitwisseling geven we een concert. Ook is er het Keerweerconcert. Dat is een optreden op school samen met oud-leerlingen die in Euterpe gespeeld hebben. Verder zijn er door het jaar heen nog andere concerten. Zo hebben we dit jaar op de Culturele Avond van het SGA gespeeld en spelen we altijd op de open dagen.

Al die mooie concerten komen natuurlijk niet vanzelf. Iedere dinsdagmiddag, van oktober tot en met april, repeteert Euter-pe. Die repetities zijn altijd heel leuk en gezellig. Dit jaar zijn ze jammer genoeg alweer afgelopen. Er worden klassieke stukken gespeeld, zoals de Turkse Mars van Mozart, maar ook bijvoor-beeld Skyfall van Adele en een tango. Al deze stukken worden gearrangeerd door onze dirigent, zodat iedereen een passende partij heeft. Maar we doen ook andere dingen dan samen mu-ziek spelen. Aan het einde van ieder jaar is er bijvoorbeeld een gezellige barbecue en op 13 mei kregen we een speciale com-positieworkshop van een componist uit Amsterdam.

Euterpe bestaat op het moment uit zeventien leden, inclusief vier, die het bestuur vormen. Het is een ongelofelijk leuke groep. Iedereen kan het goed met elkaar vinden en houdt van hetzelf-de: samen muziek maken!

Wij hebben nu al zin in oktober: dan beginnen de repetities weer. Iedereen die belangstelling heeft kan dan weer komen kij-ken en met ons meedoen.

Fleur Liedmeier, assessor en fluitist Euterpe

Page 7: Abacus juni 2015

7 ABACUS JUNI 2015

MENANDER SpEELT: ALLES MOET ROND “Het is pas met de derde keer zoenenDat je iets gaat voelen.Daarvoor was het alleen maar oefenenBeetje uitproberenEn was ‘zoenen’ de daad.Maar na de derde keer.De derde keerHa.…Ik wil gewoon iets voelen wat ik nooitgevoeld heb.En dat stapelt zich opWant als je het gevoeld hebtDan moet je doorNet ietsje verderNet ietsje…Dichterbij.”

Met deze woorden opent Roos Kreeft Menanders theatervoorstelling van dit jaar, dat Alles moet Rond gaat he-ten. Momenteel (mei) zit ik nog middenin het schrijfproces, dus veel kijken naar mijn spelers en luisteren wat er leeft.

Netalsdevoorgaandetweejarenstreefiknaareenkaartenhuisvan36spelers;elkespelerisnodig,heefteenverantwoordelijkheiden een aandeel in het stuk. Ook doet schoolband Aqsaqal weer mee, in deze voorstelling laten zij minder ‘liedjes’ horen en maken ze meer instrumentale ‘sfeertjes’ die het stuk gaan ondersteunen.

Dit jaar gaan we een koningsdrama maken, wat is aangepast op de thema’s die nu leven. Hoe we allemaal slachtoffer zijn geworden van het fenomeen tijd, het Midden-Oosten zou achterlopen en de Verenigde Staten op de feiten vooruit zou lopen. Helaas is tijd ongrijpbaar. Terwijl we zo graag eens iets tastbaars willen om vooruit te komen, iets wat we kunnen meten en kunnen afvinken op onze checklist van geluk. Want we willen allemaal gelukkig zijn, toch? Of willen we gewoon iets voelen?

Svetlana is nieuw in Naptweksi, ze weet niet hoe ze er gekomen is, of ze er weer weg kan. Ze merkt al snel dat Naptweksi niet zomaar een dorp is. Dorpelingen gedragen zich vreemd, Dorpelingen raken vermist en men blijft maar kijken naar de dode boom vol rode vruchten. Het dorp denkt te luisteren naar haar tradities en routines, maar weet niet van de geheimen.

Alles moet Rond is geïnspireerd op de mysterieuze serie Lost, de somberheid van Dogville maar het is vooral een ode aan Twin Peaks. Ik kan nu dan ook niet slapen, wetende dat seizoen 3 (!) nu in de maak is en volgend jaar verschijnt. En ik kon al niet slapen tot 18 juli…

Alles moet Rond speelt op 16 juli om 20.00, 17 juli om 20.00 en op 18 juli 14.30 en 20.00 in de kleine zaal van schouwburg Arnhem. Entree is € 8,- en reserveren kan via [email protected] of via www.menandertoneel.nl Kom kijken en maak deel uit van het mysterie van Naptweski, neem van te voren wel een zwarte bak koffie. kcor s’teL

Jimmy Deegens, Regisseur Menander

Page 8: Abacus juni 2015

8 ABACUS JUNI 2015

GEEN DOkTER, wEL IN DE MEDICIjNEN

Alumnus thijs bolderHij is bijna klaar met zijn master Science en Business Ma-nagement. Van 2002 tot 2008 bezocht hij het SGA aan de Statenlaan en aan de Thorbeckelaan. Zijn docente Latijn belde hem persoonlijk op toen hij geslaagd was voor zijn eindexamen. Daarna belandde hij eerst in Manchester en toen in Utrecht. Lees hier het verhaal van alumnus Thijs Bolder.

“Ik vond het vanaf het begin leuk op het SGA. Ik herinner me vrijwel al mijn docenten nog wel. Iedere docent was uniek op zijn eigen manier. Voor Latijn had ik meneer Stam, een typisch stoffige docent klassieke talen. Zijn gehoor was niet al te best, dus praten tijdens de les was nooit een probleem... Tijdens mijn laatste jaren is hij met pensioen gegaan. Ik heb ook lang wiskun-deles gehad van Ter Horst, zowel mijn eerste twee jaar als mijn laatste twee jaar. In de onderbouw was hij erg streng met regel-tjes en huiswerk, maar in de bovenbouw kregen we juist veel vrijheid. Door zijn goede manier van lesgeven was elke les nut-tig, ook voor de enigszins luie leerlingen zoals ik. Ik heb dankzij hem uiteindelijk een mooi cijfer voor wiskunde gehaald op mijn eindexamen.

In de eerste klas zat ik bij Sander de Vrught en Max Hoffmeister, twee echt goede vrienden die ik nog steeds zie. De een is nu ook bezig met zijn afstudeerstage en de ander is sinds kort piloot bij KLM. Toen we op het SGA kwamen waren er voor het eerst heel veel eerste klassen, tot en met 1G volgens mij. Dat was voor ons in de eerste gewoon, niet iets opvallends.De Statenlaan had een soort gezelligheid. De entreehal en de oude houten banken zie ik nog zo voor me. Elke ochtend hing daar het papiertje met de roosterwijzigingen en de lesuitval, en er was altijd drukte. In de winter was de vijver voor de school vaak bevroren. Dan gingen we natuurlijk in de pauze het ijs pro-beren!

Van de feesten maakten vooral de gala’s veel indruk, ook omdat die altijd op een bijzondere locatie werden gehouden. Heel spe-ciaal was het gala in het Openluchtmuseum. Als jongens gingen we wel altijd in pak, geleend van een oudere broer of zo. En de Romereis was ook bijzonder. Het was mijn eerste keer in Rome, echt onvergetelijk! Rector Deelen was ook mee. We gingen toen voor de eerste keer met het vliegtuig. ’s Avonds was het vrijheid, blijheid; flink drinken dus. Er werden wel afspraken gemaaktover hoe laat we terug moesten zijn, en elke morgen begon de dag om 7.00 uur. Ook al werd het laat, op die leeftijd kon je dat goed aan.

In de vijfde stond ik steeds een onvoldoende voor Latijn. Ik vond het lastig om de motivatie te vinden voor dat vak. Toen kreeg ik mevrouw Nieuwland, een strenge lerares, en dat was goed voor mij. Ik ben uiteindelijk met een 7 geslaagd! Ik denk dat mevrouw Nieuwland wel een beetje trots was, want ze belde me persoon-lijk op om me te feliciteren. “Knap gedaan!” zei ze. Dat weet ik nog goed.

Toen werd ik uitgeloot voor Geneeskunde. Ik had niet zo goed nagedacht over een tweede keuze. Via EF ben ik toen zes maan-den naar een International College in Manchester gegaan waar een studieprogramma met Health & Fitness werd aangeboden.

Ik had verwacht dat ik er ook veel Engels zou leren, maar dat viel een beetje tegen. De internationale contacten waren wel heel leuk. Ik heb nog steeds contact met de Mexicaan met wie ik een kamer deelde.

Ik heb vervolgens welbewust gekozen voor Biomedische We-tenschappen in Utrecht. Het leek me een leuke stad, en het on-derzoekende van de studie trok me. Op het SGA was ik nooit zo bezig geweest met wat ik wilde worden. Ik had via school een dagje meegelopen met een cardioloog in Rijnstate. We moch-ten in de OK aanwezig zijn bij een serie dotter-operaties. Andere leerlingen hadden zelfs een open hartoperatie meegemaakt. Zo kwam ik op het idee Geneeskunde te gaan studeren.

Inmiddels zit ik in mijn laatste jaar van de masterstudie Science en Business Management, een studie die op het snijvlak van de medische sector en het bedrijfsleven opereert. Ik loop nu stage bij het farmaceutische bedrijf Pfizer. Daar houd ik me bezig met de contractstrategie rondom verschillende medicijnen in Neder-land. De zorgmarkt is op dit moment erg in beweging met de regelgeving rondom ziekenhuizen, zorgverzekeraars en farma-ceutische bedrijven. Dat maakt mijn stage erg interessant. En als alles goed verloopt, kan ik hier misschien ook blijven werken.

YvL

Page 9: Abacus juni 2015

9 ABACUS JUNI 2015

OMGaaN MET faaLaNGSTTwintig procent van de middelbare scholieren heeft last van faalangst. Juist omdat ze bang zijn tekort te schieten leidt dit vaak tot onderprestatie. Volwassenen hebben er iets minder last van. Toch worstelt nog steeds tussen de 10 en 20% van hen met faalangst.

Er zijn tips om beter met faalangst te leren omgaan. Denk eens terug aan hoe je hebt leren lopen als peuter. Je trok jezelf op, je kon even staan ...en plofte neer. Aarzelend en trots deed je je eerste passen. Het was helemaal niet erg als je viel want je vader en moeder vonden je geweldig en moedigden je aan. Toe maar, probeer het nog maar een keer. Kirrend van enthousiasme liep je in de twee uitgespreide armen voor je. Steeds iets verder, aangemoedigd door de anderen. Geweldig toch, wat je pres-teerde?

Het vanzelfsprekende applaus neemt af als je ouder wordt. Een kritische ouder, een spreekbeurt die mislukt, blozen voor de klas, dyslexie, het kan allemaal je zelfvertrouwen ondermijnen. Als deze ervaringen leiden tot negatieve gedachten - bijvoor-beeld dat wat je zegt voor niemand interessant is - kan dat lei-

den tot faalangst. Als volwassene moet je bovendien van jezelf iets onmiddellijk goed kunnen. Iets niet goed kunnen staat ge-lijk aan afgaan.

Tips tegen faalangst1. stop de innerlijke criticusNoteer je faalangstgedachten en daag ze een voor een uit. Wie zegt eigenlijk dat je een sukkel bent? Dat je dat vroeger te horen kreeg van je vader, wil niet zeggen dat het waar is. Ook al maak je fouten, je bent oké zoals je bent. Iedereen maakt wel eens fouten.2. herschrijf je geschiedenisAls je in de vakantie tijd hebt, herschrijf dan eens je verleden. In plaats van de kritiek, die je kreeg, krijg je complimenten voor de leuke dingen die je maakte, het opstel dat je schreef, de manier waarop je rekensommen oploste. Maak er de jeugd van die je graag had willen hebben.3. Geef niet opAls je echt graag iets wilt bereiken, bijvoorbeeld iets nieuws le-ren of je anders gedragen, geef het dan niet op. Zie jezelf als de peuter die valt en het steeds opnieuw probeert. Heb plezier in wat je doet en niet om wat het je zal opleveren.4. Vertrouw op je eigen krachtDe mensen die van zichzelf uitgaan, herstellen sneller van een tegenslag of van liefdesverdriet. Breng in kaart wat je sterke en zwakke kanten zijn. Besef dat je om hulp mag vragen wanneer je ergens niet zo goed in bent. Daardoor word je niet zwakker. Je sterke kanten blijven overeind.5. Kijk wat meer vooruitAls peuter leerde je niet te lopen door steeds maar stil te staan bij het vallen. Nee, je keek vooruit naar de armen voor je. Teveel stilstaan bij je belemmeringen en je fouten remt je af. Probeer meer tijd te besteden aan wat voor je ligt en wat je wilt berei-ken.

YvL (ontleend aan diverse internetbronnen)

WER

K V

AN

DE

DA

VIN

CI-

KLA

S

Page 10: Abacus juni 2015

10 ABACUS JUNI 2015

EEN wEEkEND MET EEN aMERIkaaNSE STuDENTInternationale ervaring op-doen is voor elk kind interes-sant. Maar niet iedereen wil een jaar naar het buitenland. En niet voor iedereen bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een uitwisseling. Wat wel kan is een weekend een Ameri-kaanse student in huis nemen. Het gaat om één nacht en een paar dagdelen, niet te lang. De Amerikaanse student wil graag kennismaken met het gewone gezinsleven in Nederland, dus juist niet allerlei aparte dingen ondernemen maar gewoon een keer zelf meemaken dat Nederlanders hagelslag op hun brood doen en een kaasschaaf hanteren.

CIEE - Council on International Educational Exchange - is een Amerikaanse uitwisselingsorganisatie voor studenten die in het buitenland willen studeren. In Nederland is CIEE gevestigd in Amsterdam en Groningen, de studenten studeren daar aan de UvA en de RUG. Voor meer informatie over deze organisatie, bekijk de Facebookpagina van CIEE Amsterdam: https://www.facebook.com/CieeAmsterdamNetherlands?fref=ts of ga naar www.ciee.org

De studenten zijn ongeveer een half jaar in Nederland en wonen vaak met andere Amerikaanse studenten in studentenhuizen. Vaak is het voor hen moeilijk om uit hun ‘bubble’ te komen om echte Nederlanders te leren kennen. Voor Nederlanders is het ook een leuke ervaring om een Amerikaan in huis te hebben en te beleven hoe die ons land ervaart. Het is bovendien een goede gelegenheid om Engels te spreken. Dus wil je een Amerikaanse student bij je thuis laten logeren? Bel dan met Cato van Hees van CIEE Amsterdam (020 – 6202269) of stuur een berichtje naar [email protected]

Hoe wordt het geregeld?CIEE Amsterdam is op zoek naar gezinnen (mag ieder type huis-houden zijn) in heel Nederland die het leuk vinden om voor 1

nachtje en 2 dagen een Ameri-kaanse student over de vloer te hebben. Het gezin ontvangt 25 euro onkostenvergoeding voor het bezoek van de student. De weekenden vinden plaats in het studiesemester september tot december en februari tot mei. In september en februari stuurt CIEE een mailtje zodat gezinnen en studenten zich kunnen opgeven voor dat se-mester, waarna iedereen wordt gekoppeld op basis van inte-resse. De student zal zelf een mailtje sturen om met het gast-gezin een datum te prikken.

Half april kwam Julianne, een meisje van 20 uit Tennessee, studerend in New York. Het hanteren van de kaasschaaf vond ze moeilijk, want ze had er nog nooit één in handen gehad. Onze steile trap was “typical Dutch” en dat we bij het zingen van ons volkslied niet onze hand op ons hart leggen vond ze verbijste-rend. Het homestay-weekend met Julianne, onze Amerikaanse studente, bracht vele verrassingen voor beide partijen. En het was leuk!

Typisch Amerikaans waren de kreten “awesome!” en “oh my god!” en het eeuwige enthousiasme bij alles. Fietsen had onze studente al geleerd in Amsterdam, maar toch duurde het ritje naar de Albert Heijn drie keer zo lang als normaal. Fietsen op z’n Amerikaans was twee keer trappen en wachten tot je fiets bijna omvalt, en dan weer twee keer trappen. Op die manier zou het SGA op twee uur fietsen van Velp liggen!

We hadden een hilarisch misverstand over hockey. Nadat we uit-gelegd hadden dat hockey in Nederland door heel veel mensen wordt gespeeld, ja ook door heel veel meisjes (really?) en dat je het bijna overal kunt spelen, keek Julianne verbaasd. Pas ’s mid-dags langs de lijn bij AHC bleek dat ze al die tijd had gedacht dat we het over ijshockey hadden gehad. Field hockey is in Amerika niet zo’n grote sport, en icehockey is dus gewoon hockey.

Een paar dagen naar Noorwegen, een weekendje Parijs, even naar Florence – dat soort uitstapjes maakt een Amerikaan zo-als wij een middagje naar een andere stad gaan. Julianne was ook in “Sheermunooh” geweest, en dat moest in Nederland zijn. Het was klein, ergens aan zee en met veel vogels ….. We wisten het niet. Pas toen ze zei dat het een eiland was, viel het kwartje. SCHIERMONNIKOOG!!

Buiten op straat voetballen was ook nieuw voor Julianne. En in het bos hadden we geluk: Julianne zag voor het eerst van haar leven wilde zwijnen. Ik hoorde mijn dochters Amerikaans praten alsof ze in een programma van Disney Channel voorkwamen. Ze wisten veel te vertellen over hun school en hun hobby’s en voor het eerst merkte ik hoe goed mijn kinderen zich al kunnen red-den in het Engels. Nog een spelletje, wat eten en voordat je het weet is zo’n weekend al weer voorbij.

YvL

Page 11: Abacus juni 2015

JUNI 2015 ABACUS 11

ABACUS is een uitgave van de ouder-vereniging van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) en verschijnt per schooljaar vier maal. Oplage: 1000 ex. Redactieleden: Joke van Galen, Elsbeth Lelyveld van Cingelshouck en Yvonne van LyndenVacatures voor extra redactieleden be-schikbaar. E-mail: [email protected]

Vormgeving: Merel EngelsDruk: GLD Grafimedia

De ABACUS is van ouders voor ouders van het SGA. Iedereen (leerlingen, ouders en medewerkers van het SGA) kan artikelen per e-mail inzenden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of aan te passen.

Een pdf is te vinden op de ELO van de website.....inloggen via Magister6 ouders

Inleveren kopij volgende Abacus 11 september 2015.Aanleveren kopij per e-mailnaar [email protected]

Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie,minimaal 150 dpi.

I n l e v e r e n k o p i j

Dank aan allen die foto's beschikbaarstelden bij de artikelen.

f o t o g r a f i e

C o l o f o nINDrUKWeKKeNDe optreDeNs tIJDeNs De Q-NIGht VAN SOPHIE EHREN EN JENDA BRAAKSMA, MAARTEN LAPORT,

DAAN VAN OOSTEROM EN DE SEXYFOONS

Page 12: Abacus juni 2015

CuLTuuR

Volg een cursus van een bekende universiteitHeb je altijd nog een keer aan Harvard of Berkeley willen studeren? Dat kan nu ook thuis in je eigen luie stoel. Op https://www.edx.org zijn meer dan 500 cursussen van gerenom-meerde universiteiten te vinden op allerlei vakgebieden. Ook https://www.coursera.org heeft een enorm aanbod aan cursus van bekende universiteiten van over de hele wereld. Het gaat om de steeds populairder wordende MOOC (massive open online courses).

Deutsche WelleWie nieuwsgierig is naar Duitsland of zijn Duits wil bijspijkeren kan veel informatie vinden op http://www.dw.de . Radio- en tv-programma’s, actuele thema’s, economie, sport, cultuur en nieuws uit Duitsland en de rest van de wereld. Bovendien veel cursusmateriaal variërend van niveau A1 tot en met C met audiofragmenten. Speciaal aanbevolen: Wort der Woche waarin meestalonbekendewoordenalsSchwippschwager,KassentobleroneofKnutschfleckwordenuitgelegd.

Veel Romeinse recensies!Abacus maakt dit keer geen keuze maar verwijst de lezer graag door naar een nieuwe site waarop veel recensies van Romeinse boeken te vinden zijn. Hereditas Nexus wil een baken zijn voor historici, erfgoedprofessionals en cultuurliefhebbers in bredere zin. Op de site zijn behalve recensies ook besprekingen van tentoonstellingen en blogs te vinden.http://www.hereditasnexus.com

Juni is de Maand van de architectuur Arnhem, dit jaar voor het eerst. Focus Filmtheater biedt speciale voorstellingen op 3, 10, 17 en 24 juni om 19.15 uur. Meer informatie over de films is te vinden op de site van Arnhem Architectuur film Festival http://www.dagvandearchitectuur-arnhem.nl/aaff/ 27 en 28 juni zal ergens in het centrum van Arnhem een tijdelijk paviljoen van restmateriaal worden opgebouwd om het thema Ruimte maken, herwaarderen en nieuwe betekenis geven in de praktijk te brengen.