ABAB info, november 2015

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ABAB info, november 2015

 • ABAB infoDoe er uw voordeel mee

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 1 14-04-11 08:45

  ABAB Accountants en Adviseurs - Postbus 10085, 5000 JB Tilburg - abab.nl

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 4 14-04-11 08:45

  ABAB info november 2015 Subsidie voor innovatieve samenwerking met Engelse partners Factuurvereisten en bijzondere vermeldingen op factuur Eindejaars- en nieuwsjaarstips

  Kijk voor het laatste nieuws op onze website!

 • abab.nl abab.nl 2 7

  Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financile beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

  Subsidie voor innovatieve samenwerking met Engelse partnersVoor ondernemers uit de regio Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant of Noord-Holland kan het INTERREG 2 Zeen-programma interessant zijn. Voorwaarde is dat er een overzees samenwerkingsverband is, waarbij n van de partners uit de zuidelijke of oostelijke Engelse kustregios komt.

  Met behulp van het INTERREG 2 Zeen-programma worden grensoverschrijdende samenwerkingen tussen de kustgebieden van vier lidstaten (Nederland, Frankrijk, Belgi en Engeland) gestimuleerd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het doel van de grens-overschrijdende samenwerking is het integreren van gebieden die door nationale grenzen worden gescheiden, maar die worden geconfronteerd met gemeenschap- pelijke problemen die een gemeenschappe-lijke oplossing vereisen. De grensoverschrijdende samenwerking moet worden toegespitst op het versterken van het concurrentievermogen van de grensgebieden. Hierbij kan worden gedacht aan technologische of sociaal innovatieve projecten en projecten die de overgang naar koolstofarme technologien beogen. Prioriteiten van de projecten moeten daarnaast liggen bij:

  het ondersteunen van een economisch competitief, aantrekkelijk en toegan-kelijk gebied;

  een gezonde en veilige omgeving bevorderen en ontwikkelen;

  groene economie bevorderen; verbetering van de leefkwaliteit.

  AanvragenTot en met 4 januari 2016 kunnen concept-notas worden ingediend. Hierin moet duidelijk worden hoe het project binnen het programma past. Vervolgens wordt bekend-gemaakt of er een volledige aanvraag kan worden ingediend. De definitieve aanvraag moet vervolgens in de periode van 14 maart 2016 tot en met 5 mei 2016 worden ingediend. Er is geen minimum of maximum subsidiebedrag vastgesteld.

  OP-Zuid: Subsidie voor projecten gericht op versterking innovatiesysteemNeemt u deel aan een project, waarbij samen wordt gewerkt aan innovatieve ideen? Dan is het onderdeel Versterking Innovatiesysteem van de subsidieregeling OP-Zuid wellicht interessant voor u. Het onderdeel is gericht op het versterken van samenwerking in de publieke en private sector. De activiteiten tussen beide sectoren moeten nieuwe technologien opleveren. Doel van de regeling is het versterken van het open innovatiesysteem in Zuid-Nederland. Er wordt gezocht naar projecten, waardoor samenwerking in de innovatieketen tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt gentensiveerd. Het is belangrijk dat door de projecten ook de relaties tussen mkb-bedrijven onderling en mkb-bedrijven met de overige participanten wordt versterkt.

  Aanvragen moeten zijn gericht op cross- overs tussen de drie internationale top-sectoren High Tech, Chemie en Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ook crossovers tussen een of meerdere

  internationale topsectoren en een of meerdere nationale topclusters komen in aanmerking. Hiervoor zijn de clusters Logistiek, Life Sciences & Health, Biobased en Maintenance aangewezen.

  AanvragenSubsidie kan tijdens een tenderperiode van 1 november 2015 tot en met 29 februari 2016 worden aangevraagd. De beste projecten ontvangen een subsidie van maximaal 35% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden gedaan door natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden tussen deze doelgroepen. Het mkb moet aantoonbaar deel uitmaken van het project.

  Subsidiekansen voor verduurzaming sportaccommodatiesVoor sportverenigingen en -stichtingen die van plan zijn te investeren in energie-besparing en verduurzaming van de accom-modatie opent in 2016 een interessante subsidieregeling. De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties stimuleert het duurzaam en energiebewust investeren in sportaccommodaties. Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere energie- zuinige verlichting, ventilatie en verwarming, energiezuinige bouwkundige aanpassingen en duurzame energie-opwekking. Arbeidskosten komen niet in aanmerking voor subsidie, aanschafkosten van installaties en apparatuur komen wel in aanmerking voor deze subsidieregeling. AanvragenU kunt vanaf 4 januari 2016 een subsidie-aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten (voor sportstichtingen maximaal 15%), met een maximum van 125.000. Aanvragen waarvan de subsidiabele kosten minder dan 3.000 bedragen, komen niet in aanmerking. De investeringsverplichtingen mogen niet voor 1 september 2015 zijn aangegaan.

  Meer weten?Heeft u vragen over n van de regelingen of over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Schenkingen aan kinderenTer besparing van erfbelasting na uw overlijden, kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Denk eens na over het opstellen van een schenkings-programma. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen.

  TipSchenken kan door geld te geven, maar kan ook op papier. U moet de schenking wel vastleggen in een notarile akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag.

  Schenkingen aan uw kinderen in 2015 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van 5.277 per kind. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van 25.322. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot 52.752 als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind. Boven de vrijstelling geldt een tarief van 10% over de eerste 121.926 en van 20% over het meerdere. Voor schenkingen aan anderen, bijvoorbeeld kleinkinderen, is het belastingvrije bedrag 2.111.

  Let op!Als u gebruik wilt maken van de verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet u in de aangifte schenkbelasting een beroep op deze vrijstelling doen.

  Let op!Aangifte schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen in 2015 moet voor 1 maart 2016 gedaan zijn.

  Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017Met ingang van 1 januari 2017 geldt een verruimde vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning. De vrijstelling geldt tot een bedrag van 100.000. Voor deze vrijstelling is geen familierelatie tussen schenker en verkrijger nodig. Wel geldt dat de verkrijger 18 jaar of ouder, maar niet

  ouder dan 40 jaar, moet zijn. Het bedrag van 100.000 wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie van hun kind.

  Lening aan kinderen voor eigen woningDe rente voor een hypotheeklening is aftrekbaar als de lening volledig wordt afgelost. Dat geldt ook voor leningen van andere geldverstrekkers dan banken, zoals leningen van ouders aan hun kinderen. Een lening van andere geldverstrekkers moet nu nog via een opgaaf lening eigen woning bij de Belastingdienst worden gemeld. In de toekomst gaat dat via de aangifte inkomstenbelasting.

  Wanneer ouders (een deel van) de benodigde financiering aan hun kinderen lenen, kan dat voor beide partijen gunstig zijn. De ouders ontvangen een hogere rente dan op een spaarrekening haalbaar is en de kinderen betalen wellicht minder rente dan zij aan de bank zouden moeten betalen.

  Let op!Een te lage rente kan als een schenking voor de schenkbelasting worden aangemerkt.

  De lening kan gecombineerd worden met een (jaarlijkse) schenking aan de kinderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstelling van 5.277. De kinderen kunnen de schenking gebruiken om de rente of de aflossing te betalen.

  Wijzigingen Box 3Het kabinet wil de regeling van belasting-heffing in box 3 per 1 januari 2017 aanpassen. Voor belaste vermogens van 100.000 tot 1.000.000 gaat een fictief rendement van 4,7% gelden. Boven 1.000.000 wordt het fictieve rendement zelfs 5,5%. In die gevallen loont het de moeite om op zoek te gaan naar alternatieven. Dat kan de eigen bv zijn, maar er zijn ook andere opties, zoals de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of een openbaar fonds voor gemene rekening.

  GiftenGiften aan het algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en aan steun-stichtingen SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De giften moeten wel meer bedragen dan 1% van het verzamel-inkomen van u en uw fiscale partner. De drempel bedraagt minimaal 60. De totale aftrek kan niet hoger zijn dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.

  TipVanwege de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw geplande giften voor twee jaar te bundelen en in n jaar te doen.

  Als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet aan dezelfde instelling, dan is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering