ABAB info, juli 2015

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ABAB info, juli 2015

  1. 1. ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info juli 2015 Eurostars: Subsidie voor internationale marktgerichte R&D Belangrijke doorbraak geruisloze overgang vermogen naar winstsfeer Voorkom extra heffing, zorg voor tijdige ingang pensioen of lijfrente-uitkering
  2. 2. abab.nl2 Subsidie voor innovatieve R&D- samenwerkings- projecten Op 19 mei 2015 is de regeling Mkb- innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) opengesteld. Mkb-ondernemers die aansluiten bij n van de themas uit de Topsectoren kunnen via de MIT-regeling subsidie krijgen voor innovatie. Het gaat om de Topsectoren Agri en Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High- Tech Systemen & Materialen (inclusief ICT), Chemie en Energie, Water, Logistiek, Creatieve Industrie en Life Sciences & Health. Binnen de MIT kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor R&D-samen- werkingsprojecten. Hieronder valt industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, diensten of productieprocessen. Vereist is dat het onderzoek voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een samen- werkingsverband van minimaal twee mkb- ondernemers. Aanvragen worden beoordeeld op technologische vernieuwing, de economische waarde die wordt ge- creerd, de kwaliteit van de samenwerking en de mate waarin sectoroverstijgend gewerkt wordt. De looptijd van een R&D- samenwerkingsproject bedraagt maximaal twee jaar. Aanvragen Maximaal 35% van de kosten wordt vergoed met een minimum van 50.000 en een maximum van 200.000. Aanvragen kunnen tot en met 1 september 2015 regionaal worden ingediend en zullen vervolgens via een tender worden beoordeeld. Indien de aanvraag niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie of als het instrument niet regionaal wordt aangeboden, kan de aanvraag landelijk worden ingediend. Landelijke aanvragen kunnen tot en met 15 september 2015 worden ingediend. Eurostars: Subsidie voor internationale marktgerichte R&D Voor onderzoekuitvoerende mkb- ondernemingen die samenwerken met ondernemingen uit andere landen is het Europese innovatieprogramma Eurostars mogelijk interessant. Doel van het pro- gramma is het stimuleren van een snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. Het onderzoekuitvoerende mkb wordt gestimuleerd om marktgerichte technologi- sche ontwikkelingen uit te voeren. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten. Alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom. Het onderzoekuitvoerende karakter wordt getoetst aan de hand van het aandeel van Research en Development (R&D) binnen de organisatie. Leidend hierin is een minimum aantal ftes en een minimum omzetpercentage. In het schema is dit overzichtelijk weergegeven. Er moet minstens aan n van onderstaande minima worden voldaan: Mkb: aantal medewerkers Minimum aantal ftes werkzaam in R&D Minimum % ftes werkzaam in R&D Minimum % omzet besteed aan R&D 0 tot en met 100 5 10% 10% 101 tot 250 10 10% 10% Er moet altijd een samenwerking zijn tussen ondernemingen uit minstens twee Eurostar-landen. Aanvragen De subsidiepercentages voor bedrijven zijn 35% van de subsidiabele kosten (kosten gebonden aan de uitvoering van het project) voor onderzoeksactiviteiten en 25% van de subsidiabele kosten voor ontwikkelingsactiviteiten. Mkbers krijgen hier bovenop een toeslag van 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 17 september 2015. Tweede oproep Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland Voor ondernemingen die gevestigd zijn in de grensregio Nederland-Vlaanderen en een samenwerkingsproject aangaan met een Vlaamse organisatie of onderneming is het subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland wellicht interessant. Interreg V Vlaanderen-Nederland is een Europees programma, waarmee vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwik- keling (EFRO) grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd. Het programma wordt uitgevoerd op het grond- gebied van de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). Het programma kent vier themas, waarvoor u projecten kunt indienen: innovatie; duurzame energie; milieu; arbeidsmarkt. Voorwaarden voor deelname aan de regeling: er moet sprake zijn van een innovatieve aanpak; er moet sprake zijn van een grens- overschrijdende samenwerking tussen bedrijven en/of kennisinstellingen; het project heeft voor de grensregio grote relevante meerwaarde (bijvoorbeeld schaalvoordelen); de looptijd van een project is maximaal drie jaar. Belangrijk is dat de continuteit na afloop van het project gewaarborgd is. Aanvragen De tweede oproep voor de regeling is momenteel geopend. Een korte omschrij- ving van het project, waaruit moet blijken dat het project binnen het programma past, kan tot uiterlijk 2 oktober 2015 worden ingediend. Naar aanleiding van de ingezonden projectideen wordt bekend- gemaakt of een complete aanvraag kan worden ingediend. Naar verwachting wordt om de acht maanden een nieuwe oproep uitgeschreven. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten (kosten gebonden aan de uitvoering van het project). Er is geen minimum of maximum subsidiebedrag vastgesteld.
  3. 3. abab.nl 3 Subsidie voor projecten gericht op de verbetering van de gezondheid binnen kansarme gezinnen Bent u van plan een project op te starten dat gericht is op duurzame en structurele verbetering van de gezondheid van mensen met een laag sociaaleconomische status (kansarme gezinnen)? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen via het Fonds NutsOhra. Hierbinnen is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij weer opengesteld. Onder kansarme gezinnen worden huis- houdens verstaan waar ten minste n ouder en n kind samenleven, die meer- voudige problematiek ervaren op het gebied van financin, onderwijs, arbeid of welzijn en die een gezondheidsachterstand hebben door onder andere roken, zwaar alcohol- gebruik of overgewicht in combinatie met een minder goed ervaren gezondheid. De gezondheidsaanpak moet gericht zijn op de verkleining van de gezondheids- achterstand, aansluiten bij bestaande kennis over verschillende aanpakken en integraal zijn. De aanpak moet een combinatie zijn van bijvoorbeeld scholing, arbeid, zorg, omgeving en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden om ervoor te zorgen dat er structureel iets verbetert aan de gezondheid. De doelgroep moet betrokken worden bij de opzet en uitvoering van het project. Aanvragen Het maximale subsidiebedrag bedraagt 375.000. Aanvragen kunnen tot en met 3 september 2015 worden ingediend en de projecten mogen maximaal 3,5 jaar duren. Er wordt beoordeeld op de mate waarin aansluiting wordt gezocht bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de gezinnen. Na afloop moeten projecten op eigen kracht verder kunnen. Meer weten? Heeft u vragen over n van de regelingen of over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Subsidiefocus via telefoonnummer 073- 6465475 of stuur een e-mail naar [email protected] subsidiefocus.nl. Tussenstand werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 een feit. De eerste helft van het jaar zit er op en de werkkostenregeling wordt inmiddels in ieder bedrijf toegepast. Het is een goed moment om te bepalen hoeveel vrije ruimte u dit jaar nog heeft. Wilt u bijvoorbeeld later dit jaar nog een personeelsfeest buiten de deur organiseren, terwijl achteraf blijkt dat de vrije ruimte daarvoor niet toereikend is, dan kan dit tot onaangename verrassingen leiden. Het is daarom belangrijk om periodiek inzicht te hebben in de stand van uw beschikbare vrije ruimte. U kunt hiermee dan tijdig rekening houden bij nieuwe vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Kerstpakket en vrije ruimte De vrije ruimte is de ruimte die u als werk- gever heeft om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel te kunnen doen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kerstpakketten. Voorheen mocht u een kerstpakket tot een bedrag van maximaal 70 fiscaal vriendelijk aan uw medewerkers schenken. Daarover was u 20% eindheffing verschuldigd. Vanaf 2015 gelden hiervoor de regels van de werkkostenregeling en valt het kerstpakket onder de vrije ruimte. Deze ruimte is 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Blijft u binnen deze vrije ruimte, dan kunt u het kerstpakket geheel belasting- vrij verstrekken. Komt u boven dit bedrag uit? Dan betaalt u over het meerdere 80% belasting in de vorm van een eindheffing. Ook voor de kerstpakketten is het dus goed om te bepalen hoeveel vrije ruimte u dit jaar nog heeft en welk bedrag u kunt reserveren om dit najaar uit te geven. Personeelsfeest Voorheen kon u maximaal 454 per mede- werker per kalenderjaar onbelast aan een personeelsvoorziening uitgeven. Vanaf 2015 valt de uitgave van een personeels- feest onder de vrije ruimte van de werk- kostenregeling of wordt het tot het loon van de medewerker geregeld. Er geldt hierop een uitzondering: als u het personeelsfeest op de werkplek organiseert, dan geldt daarvoor een nihilwaardering. In dat geval vallen de totale kosten van het feest niet onder de vrije ruimte van de werkkosten- regeling. Wel komt een bedrag van 3,20 ten laste van de vrije ruimte als de mede- werker tijdens het feest een maaltijd nuttigt. Vaste kostenvergoeding Veel werkgevers verstrekken aan hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. U kunt hierbij denken aan een vergoeding voor een mobiele telefoon, kosten onderweg of representatiekosten. Sinds de invoering van de werkkostenregeling is het nog steeds mogelijk om uw medewerkers een onbelaste vaste kostenvergoeding te geven. Er gelden hiervoor wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is, dat u een kostenonderzoek moet uitvoeren naar de werkelijk gemaakte kosten. Wanneer u een vaste kostenvergoeding verstrekt en u heeft geen kostenonderzoek laten uitvoeren, dan v